Menu

Technik reklamy w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Technikum

 

Dyplom kwalifikacji zawodowych: Technik reklamy

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technicy reklamy znajdują zatrudnienie:

 • agencjach reklamowych,
 • agencjach public relations,
 • studiach graficznych,
 • działach marketingu, reklamy i komunikacji społecznej większych firm, instytucji i organizacji,
 • biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu.

Absolwenci z tym zawodem mogą również zarejestrować i prowadzić własną działalność gospodarczą.


Do głównych zadań zawodowych techników reklamy należy m.in.:

 • określanie celów działalności reklamowej,
 • opracowywanie ofert handlowych dotyczących sprzedaży usług reklamowych,
 • stosowanie metod badań rynku reklamy,
 • dobieranie środków i nośników reklamy, stosowanie różnych technik reklamy,
 • prowadzenie negocjacji i rozmów handlowych w ramach współpracy z klientami i przedsiębiorstwami,
 • opracowywanie werbalnych, dźwiękowych i wizualnych koncepcji reklamy, w tym scenariuszy, tekstów i sloganów reklamowych,
 • opracowywanie graficznych projektów reklamy wizualnej,
 • opracowywanie scenariuszy reklamy radiowej i telewizyjnej,
 • nadzorowanie prac przygotowalni poligraficznej i drukarni,
 • przygotowywanie produkcji filmów reklamowych i reklam radiowych,
 • organizowanie produkcji dźwiękowych nagrań reklamowych,
 • ocena skuteczności i efektywności kampanii reklamowych,
 • organizowanie działalności wystawienniczej oraz sprzedaży reklamy,
 • organizowanie działalności informacyjnej,
 • współpraca z klientami,
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych,
 • kierowanie zespołem pracowników.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik reklamy jest częściowo porównywalny np. z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Handlowiec –specjalista komunikacji marketingowej (nazwa niemiecka: Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na zasadach ujednoliconych na terenie całych Niemiec przepisami Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Nauka tego zawodu jest możliwa również w systemie wyłacznie szkolnym.
 • Projektant mediów cyfrowych i drukowanych (niem. Mediengestalter/-in Digital und Print), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na zasadach ujednoliconych na terenie całych Niemiec przepisami Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) i Ustawy o rzemiośle (niem. Hanwerksordnung). Nauka zawodu jest realizowana w jednej z trzech specjalności: Doradztwo i planowanie, Projektowanie i technika lub Koncepcje i wizualizacja.
 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie komunikacji marketingowej (niem. Betriebswirt/-in für Marketingkommunikation), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne w szkołach zawodowych (niem. Fachschulen) lub innych placówkach edukacyjnych regulowane przepisami prawa krajowego lub przepisami wewnętrznymi poszczególnych placówek edukacyjnych. Kursy przygotowawcze do egzaminu końcowego trwają w trybie dziennym od roku do 2 lat, a w trybie zaocznym od 1,5 roku do 3 lat.
 • Starszy specjalista w dziedzinie marketingu i reklamy (niem. Fachwirt/-in für Marketing und Werbung), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne, które jest regulowane najczęściej przepisami wewnętrznymi poszczególnych placówek edukacyjnych lub izb gospodarczych. W zależności od placówki uzyskiwany tytuł zawodowy może mieć inna nazwę. Kursy przygotowujące do egzaminu końcowego są realizowane z reguły w trybie zaocznym i trwają od 1 roku do 2 lat (w trybie dziennym 6 miesięcy). Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu.
 • Wykwalifikowany handlowiec w dziedzinie marketingu (niem. Fachkaufmann/-frau für Marketing), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne na zasadach ujednoliconych na terenie całych Niemiec przepisami Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Kursy przygotowujące do egzaminu końcowego są realizowane z reguły w trybie zaocznym i trwają od 1 roku do 2 lat (w trybie dziennym 3-9 miesięcy, w przypadku kształcenia na odległość 8-18 miesięcy). Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania”.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu technik reklamy w pięcioletnim technikum, powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (w okresie przejściowym),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

Czas trwania nauki

5 lat (10 semestrów)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacji:

- Kwalifikacja I Wykonywanie przekazu reklamowego:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Podstawy reklamy - 120 godz.
 3. Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego - 120 godz.
 4. Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego - 210 godz.
 5. Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi - 210 godz.
 6. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 720 godz.

- Kwalifikacja II Zarządzanie kampanią reklamową:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Planowanie kampanii reklamowej - 150 godz.
 3. Realizowanie kampanii reklamowej - 150 godz.
 4. Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności kampanii reklamowej - 120 godz.
 5. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 480 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik reklamy (od strony 2815):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-06.pdf

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów pracy.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci pięcioletniego technikum kształcącego w zawodzie technik reklamy uzyskują wykształcenie średnie branżowe i, po zdaniu egzaminu maturalnego, wykształcenie średnie.

Technicy reklamy, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. psychologia ze specjalnością psychologia merketingu i reklamy.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej