Menu

Monter sieci kanalizacyjnych w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Monter elewacji jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Tytuł zawodowy: Monter sieci kanalizacyjnych (niem. Kanalbauer / Kanalbauerin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Monterzy sieci kanalizacyjnych układają pod ziemią rury z betonu, kamionki, tworzyw sztucznych i metali. Budują systemy i rurociągi kanalizacji ściekowej od przyłączy domowych do dużych kolektorów ściekowych. Pierwszym etapem ich pracy jest wykonanie pomiarów geodezyjnych odcinka prac i zabezpieczenie placu budowy. Potem wykonywane są wykopy i rowy, które są osuszane i zabezpieczane np. szalunkami rozporowymi lub ściankami szczelnymi z profili. Następnie monterzy układają rury i sprawdzają ich szczelność, aby uzyskać pewność, że ścieki nie przedostaną się do wód gruntowych. Do ich zadań zawodowych należy także utrzymanie systemów kanalizacyjnych w odpowiednim stanie technicznym oraz remontami starych rurociągów.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód monter sieci kanalizacyjnych (nazwa niemiecka: Kanalbauer/-in) jest częściowo porównywalny z następującymi polskimi zawodami:

 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, poziom kształcenia – trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa.
 • Technik urządzeń sanitarnych, poziom kształcenia – technikum czteroletnie.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder Spree, Standort Eisenhüttenstadt
Gottfried Wilhelm Leibniz
Waldstraße 10
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0)3364 414257
Telefon: +49 (0)3364 2800217
E-mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się ukończeniem Hauptschule (niższy poziom wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W ramach zawodowego szkolenia podstawowego podczas pierwszego roku nauki zawodu uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • w jaki sposób urządzić i zabezpieczyć plac budowy,
 • jakie istnieją narzędzia, urządzenia i maszyny budowlane oraz jak się nimi posługiwać,
 • w jaki sposób wykonuje się wykopy pod budynki i rowy,
 • na co należy zwracać uwagę podczas wykonywania zapraw i mieszanek betonowych, zbrojeń, izolacji, tynku i posadzek,
 • w jaki sposób zamyka się szczeliny.

Na początku zawodowego szkolenia specjalistycznego (w drugim roku nauki) uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • jakie roboty należy wykonać w związku z kopaniem, szalowaniem i rozpieraniem rowów,
 • w jaki sposób wykonuje się nawierzchnie drogowe, torowiska, drenaże, rynny odpływowe i rurociągi,
 • w jaki sposób wypełnia się i zagęszcza otwory po wierceniach,
 • w jaki sposób należy mieszać, zagęszczać i pielęgnować beton,
 • na co należy zwracać uwagę podczas układania płyt i krawężników,
 • jak wykonuje się roboty brukarskie.

W trzecim roku nauki uczniowie dowiaduję się:

 • w jaki sposób wykonuje się i pielęgnuje posadzkę cementową,
 • jakie podstawowe reguły obowiązują podczas wykonywania zbrojeń stalowych,
 • w jaki sposób montuje się i osadza studzienki inspekcyjne, studzienki ściekowe i pokrywy studzienek,
 • czego należy przestrzegać podczas dokonywania montażu rur i innych elementów służących do budowy sieci kanalizacyjnych,
 • w jaki sposób rozpiera się rowy kanalizacyjne i wykopy,
 • jak posługiwać się sprzętem geodezyjnym.

 

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych podczas trzyletniej nauki zawodu:

- zawodowe kształcenie podstawowe dla różnych specjalności budowlanych:

1. Urządzanie placu budowy: 20 h

2. Uzbrojenie i posadowienie budowli: 60 h

3. Murowanie jednowarstwowej bryły budynku: 60 h

5. Wykonanie konstrukcji drewnianej: 60 h

4. Wykonanie elementu z żelbetonu: 60 h

6. Powlekanie i okładzinowanie elementu budowlanego: 60 h

- kształcenie specjalistyczne do tytułu zawodowego wykwalifikowany pracownik budownictwa ziemnego i podziemnego, specjalność roboty kanalizacyjne:

 

7. Zabezpieczanie placu budowy na powierzchniach komunikacyjnych: 20 h

8. Wykonanie rowy pod rurociąg: 60 h

9. Wykonanie wykopu: 60 h

10. Montaż rurociągów grawitacyjnych: 100 h

11. Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej i płyt: 40 h

- kształcenie specjalistyczne do tytułu zawodowego monter sieci kanalizacyjnych:

12. Zabezpieczanie wykopu budowlanego: 40 h

13. Wykonanie budowli kaskadowej: 60 h

14. Montaż ciśnieniowego rurociągu kanalizacyjnego: 80 h

15. Odbudowa nawierzchni asfaltowych: 20 h

16. Remontowanie rurociągu grawitacyjnego: 80 h

Łącznie: 880 h

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych (Fraza do wyszukania "Rahmenlehrplan" - ramowy plan nauczania)

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Częśćpraktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu naukizawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w szkolącym zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 800 do 1000 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

www.ausbildung.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (IG Bauen-Agrar-Umwelt).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Budowa systemów kanalizacyjnych
 • Budownictwo lądowe ziemne i podziemne oraz budownictwo inżynieryjne – specjalistyczne doskonalenie zawodowe
 • Urządzenia kanalizacji ściekowej
 • Maszyny budowlane
 • Technika geodezyjna
 • Szkolenia dla personelu fachowego kierownictwa budowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dla budownictwa
 • Aplikacje komputerowe w budownictwie i rzemiośle

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Majster dyplomowany – budownictwo lądowe ziemne i podziemne
 • Mistrz budownictwa w specjalności budowa rurociągów

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: budownictwo lądowe ziemne i podziemne
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: działalność budowlana

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Majster budowlany – budownictwo lądowe ziemne i podziemne
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Inżynieria budowlana (licencjat)
 • Inżynieria drogownictwa (licencjat)
 • Technika geodezyjna, geoinformatyka (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Internetowy leksykon budowlany:

http://www.baunetzwissen.de

Forum ekspertów budownictwa:

http://www.bauexpertenforum.de

Strona internetowa o rzemiośle w Niemczech:

http://www.handwerk-kompakt.de

Niezależny portal budowlany – Baulinks.de:

http://www.baulinks.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy.

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Handwerkskammer Cottbus
Altmarkt 17
03046 Cottbus
Deutschland
Telefon: +49355 7835-444
Telefon: +49355 7835-280
E-mail: hwk@hwk-cottbus.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej