Menu

Technik żeglugi śródlądowej w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Technikum

 

Dyplom kwalifikacji zawodowych: Technik żeglugi śródlądowej

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technicy żeglugi śródlądowej znajdują zatrudnienie:

 • przedsiębiorstwach armatorskich żeglugi śródlądowej: towarowej, pasażerskiej, rekreacyjno-turystycznej (administracja, załoga statku),
 • przedsiębiorstwach armatorskich żeglugi morskiej,
 • zarządach portów śródlądowych,
 • przedsiębiorstwach spedycyjnych,
 • w służbach administracyjnych obsługujących transport i szlaki wodne.


Do głównych zadań zawodowych techników żeglugi śródlądowej należy m.in.:

 • obsługiwanie urządzeń sterowych, maszynowych oraz mechanizmów pomocniczych statku,
 • obsługiwanie urządzeń i wyposażenia: cumowniczego, ratunkowego, kotwicznego, sygnałowego, holowniczego lub maszynowego,
 • wykorzystywanie przyrządów kontrolno-pomiarowych, wskazań parametrów pracy mechanizmów i urządzeń statku, jak: termometry, manometry, obrotomierze, tablice świateł nawigacyjnych, wskaźniki położenia sterów, wskaźniki prędkości kątowej statku,
 • posługiwanie się instrukcjami dotyczącymi zasad transportu i składowania przewożonego towaru,
 • czytanie dokumentacji technicznej statku i jego mechanizmów,
 • organizowanie i nadzorowanie pracy załogi w czasie załadunku, podróży i przy wyładunku towaru,
 • załatwianie formalności związanych z przyjęciem i zdaniem towaru,
 • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej zużycia paliwa i olejów,
 • prowadzenie rozliczeń czasu pracy załogi oraz gospodarki materiałowej na statku.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • pełnienie obowiązków kierownika maszyn,
 • pełnienie funkcji oficerskich na statku – porucznika lub mechanika żeglugi śródlądowej.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik żeglugi śródlądowej jest częściowo porównywalny np. z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Marynarz żeglugi śródlądowej (niem. Binnenschiffer/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym regulowana ujednoliconymi na terenie całych Niemiec przepisami Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz).
 • Mechanik okrętowy (niem. Schiffsmechaniker/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym regulowana ujednoliconymi na terenie całych Niemiec przepisami Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz).
 • Mistrz żeglugi śródlądowej (niem. Binnenschiffermeister/-in), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów izb przemysłowo-handlowych. Uczestnictwo w kursach przygotowawczych nie jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania”.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu technik żeglugi śródlądowej w pięcioletnim technikum, powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (w okresie przejściowym),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

Czas trwania nauki

5 lat (10 semestrów)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacji:

- Kwalifikacja I Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Podstawy kształcenia w żegludze śródlądowej i morskiej - 60 godz.
 3. Planowanie trasy statku - 120 godz.
 4. Prowadzenie prac ładunkowych i przewożenie ładunków drogą wodną - 150 godz.
 5. Prowadzenie statku po zaplanowanej trasie oraz manewrowanie - 210 godz.
 6. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na wodach morskich i śródlądowych - 90 godz.
 7. Język obcy zawodowy - 60 godz.

     Łącznie: 720 godz.

- Kwalifikacja II Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Przygotowanie siłowni statkowej i mechanizmów pokładowych - 210 godz.
 3. Obsługiwanie siłowni statkowych i mechanizmów pokładowych - 380 godz.
 4. Język obcy zawodowy - 60 godz.

     Łącznie: 680 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik żeglugi śródlądowej (od strony 4242):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-08.pdf

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów pracy.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci pięcioletniego technikum kształcącego w zawodzie technik żeglugi śródlądowej uzyskują wykształcenie średnie branżowe i, po zdaniu egzaminu maturalnego, wykształcenie średnie.

Technicy żeglugi śródlądowej, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. transport ze specjalizacją żegluga śródlądowa.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej