Menu

Wychowawca w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Wychowawca to zawód zdobywany w systemie szkolnym lub w trybie kształcenia ustawicznego na podstawie przepisów prawa krajowego. Jednostkami oferujacymi kształcenie są zawodowe szkoły specjalistyczne (niem. Fachschule), technika zawodowe (niem. Berufsfachschule), koledże zawodowe (niem. Berufskolleg) i inne instytucje szkoleniowe.

Nauka zawodu lub kształcenie ustawiczne trwa od 2 do 4,5 roku. Można przy tym zdobyć także dodatkowe kwalifikacje.

Tytuł zawodowy: Wychowawca (niem. Erzieher/-in)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Wychowawcy obserwują zachowanie i stan dzieci i młodzieży, opiekują się nimi i udzielają im wsparcia, analizują wyniki zgodnie z zasadami pedagogiki i oceniają np. stopień rozwoju, motywacje i zachowania społeczne. Na tej podstawie opracowują długoterminowe plany wychowawcze i przygotowują działania i pracę pedagogiczną, która ma np. pobudzać zachowania społeczne lub indywidualny rozwój. Wspierają fizyczny i psychiczny rozwój dzieci i młodzieży motywując je do zajęć kreatywnych, np. muzyczno-artystycznych, lub swobodnej bądź sterowanej zabawy. Poza tym prowadzą dokumentację działań i ich efektów, przeprowadzają rozmowy oraz  udzielają wsparcia i porad przy rozwiązywaniu zadań szkolnych lub problemów domowych.

Ponadto przyrządzają posiłki, udzielają pomocy medycznej w lżejszych przypadkach chorób lub urazów oraz motywują do dbania o higienę osobistą i czystość. Wychowawcy dbają o wychowawcze aspekty podczas pracy w zespołach, w razie potrzeby również wspólnie z przełożonymi lub specjalistami z dziedziny medycyny, psychologii, psychoterapii, i współpracują z innymi specjalistami z dziedziny pedagogiczno-społecznej. Pozostają w ścisłym kontakcie z rodzicami bądź opiekunami prawnymi i służą im informacjami i poradą.


Źródło: BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód wychowawca (nazwa niemiecka: Erzieher/-in) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z szeregiem polskich zawodów opiekuńczych lub społecznych. Kwalifikacje wychowawcze bądź pedagogiczne uzyskuje się w Polsce na poziomie szkół wyższych.

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – poziom kształcenia: magister

Jednostki realizujące kształcenie

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia nauki zawodu bądź kształcenia ustawicznego jest z reguły ukończenie średniego poziomu wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej).

Warunki dotyczące posiadania określonego wykształcenia zawodowego są różne w poszczególnych krajach związkowych.

W zawodowych szkołach specjalistycznych (niem. Fachschulen) wymagany jest z reguły potwierdzenie zdania egzaminu końcowego w odpowiednim zawodzie, np. opiekun dziecięcy (Kinderpfleger/-in), lub pomocnik wychowawcy (Erziehungshelfer/-in). Poza tym wymagane jest potwierdzenie posiadania odpowiedniego doświadczenia w zawodzie.

Źródło: BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu bądź kształcenie ustawiczne trwają w trybie dziennym lub wieczorowym od 2 do 4,5 roku. Można przy tym zdać maturę lub tzw. maturę zawodową.

Źródło: BERUFENET

Zakres programu nauczania

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnicy uczą się przykładowo:

 • jakie wyróżnia się cele wychowania i działania wychowawcze, w jaki sposób analizować własne zachowanie i rozwijać tożsamość zawodową,
 • jakie jest znaczenie wychowania dla rozwoju osobowości,
 • w jaki sposób rozpoznaje się kompetencje, możliwości rozwoju i potrzeby dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych,
 • w jaki sposób planuje się, realizuje, dokumentuje i ocenia oferty z dziedziny wychowania, kształcenia i opieki,
 • w jaki sposób powstają i jak ulegają zmianom stosunki międzyludzkie, jakie procesy zachodzące w grupach odgrywają przy tym rolę oraz jak udzielać wsparcia w przypadkach zaburzeń i sytuacji konfliktowych,
 • jakie zmiany psychologiczne występują podczas rozwoju dzieci i młodzieży oraz jak na nie reagować,
 • w jaki sposób można towarzyszyć rozwojowi tożsamości osobistej i społecznej dzieci i młodzieży oraz jak wspomagać go w szczególnych sytuacjach życiowych,
 • jakie są podstawowe problemy i zakresy zadań oligofrenopedagogiki, pedagogiki specjalnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 • w jaki sposób można rozpoznać zaburzenia i zmiany zdrowotne u dzieci i młodzieży,
 • w jaki sposób należy pojmować istotę i wartość dzieci i młodzieży z zaburzeniami lub niepełnosprawnością oraz ich pozycję w społeczeństwie,
 • w jaki sposób wyjaśniać grupom docelowym w różnym wieku procesy z zakresu nauk przyrodniczych (np. przez eksperymenty) oraz jak motywować je do ochrony środowiska i prowadzenia zdrowego trybu życia,
 • jak wygląda sfera wyobrażeń religijnych dzieci i młodzieży oraz jakie mają w związku z tym pytania,
 • w jaki sposób można wykorzystać gry i zabawy, zajęcia praktyczne, święta i uroczystości w pracy wychowawczej,
 • jakie znaczenie mają media tradycyjne i nowoczesne (audiowizualne) dla rozwoju dzieci i młodzieży oraz jak nauczyć je rozsądnego obchodzenia się z różnymi mediami,
 • w jaki sposób wspomagać rozwój językowy dzieci i młodzieży oraz jak przybliżyć im inne kultury językowe,
 • w jaki sposób można wykorzystać muzykę, ruch i taniec do wspomagania procesów uczenia się,
 • jakie znaczenie ma współpraca z rodzicami,
 • w jaki sposób realizowana jest współpraca z odpowiednimi instytucjami oraz jakich uregulowań prawnych należy przestrzegać w pracy z dziećmi i młodzieżą (np. obowiązek nadzoru, pozycja prawna młodocianych),
 • jaka rolę w społeczeństwie spełniają wychowawcy placówki pedagogiczno-społeczne.

Źródło: BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Obszary tematyczne:

 • Zdobywanie tożsamości zawodowej i rozwój perspektyw zawodowych
 • Budowa i kształtowanie stosunków z dziećmi i młodzieżą oraz towarzyszenie procesom zachodzącym w grupach
 • Obserwacje zachowań dzieci i młodzieży oraz wykorzystanie ich w działaniach społeczno-pedagogicznych
 • Współpraca z dziećmi i młodzieżą w zakresie organizacji i kształtowania środowiska ich życia
 • Planowanie, realizacja i ocena procesów edukacji, wychowania i opieki
 • Planowanie działań muzyczno-kreatywnych i pedagogiczne zastosowanie mediów
 • Wychowanie, edukacja i opieka nad dziećmi i młodzieżą w szczególnych sytuacjach życiowych
 • Organizacja pracy społeczno-pedagogicznej, kształtowanie pracy w zespole i współpraca z rodzinami
 • Opracowywanie koncepcji pedagogicznych i zapewnienie poprawy jakości pracy
 • Hospitacje i ocena praktyk

Wymiar godzin (praktyka)

Co najmniej 1200 godzin w przypadku pełnoetatowego kształcenia w Brandenburgii.

Koszt kształcenia

Koszty kształcenia:

Z kształceniem mogą być związane koszty, w szczególności opłaty za zajęcia lub czesne (przede wszystkim w prywatnych placówkach edukacyjnych) oraz opłaty za przyjęcie do szkoły i opłaty egzaminacyjne. Z zajęciami teoretycznymi związane są koszty zakupu pomocy naukowych (np. literatury fachowej). W czasie zajęć praktycznych potrzebna będzie odzież robocza. Poza tym należy się liczyć z kosztami dojazdów lub kosztami zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Podczas nauki zawodu uczniowie otrzymują wynagrodzenie od instytucji realizującej kształcenie praktyczne.

Kształcenie teoretyczne jest finansowane ze środków EFS i środków danego kraju związkowego. W Brandenburgii wsparcie skierowane jest wyłącznie do osób bezrobotnych, które biorą udział w kształceniu w trybie dziennym w uznawanych przez państwo szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przyporządkowanie do uregulowanych układami taryfowymi grup zarobkowych jest uzależnione na przykład od tego, jakim poziom wykształcenia legitymuje się dany pracownik, czy ukończył którąś z form kształcenia ustawicznego, jak duży jest zakres odpowiedzialności oraz jaki jest poziom doświadczenia zawodowego. Na wysokość zarobków wpływają także czynniki o charakterze regionalnym i branżowym.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Dla zatrudnionych przez instytucje komunalne lub federalne zastosowanie znajduje Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD).

Możliwości dalszego kształcenia

Po ukończeniu kształcenia i spełnieniu odpowiednich warunków otwierają się możliwości dalszego kształcenia ustawicznego lub podjęcia studiów wyższych.

Formy kształcenia ustawicznego umożliwiające awans zawodowy:

 • Specjalista d.s. poedagogiki

Pozostałe:

 • Nauczyciel edukacji specjalnej – studium zawodowe

Kierunki studiów:

 • Pedagogika szkolna, nauka o kształceniu (poziom podstawowy)
 • Psychologia pedagogiki (poziom podstawowy)

Interesujące linki

Linki do stron i portali w języku niemieckim:

 

http://www.erzieher-brandenburg.de/

Wychowawcy w Brandenburgii

www.erzieherin.de

Portal pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

www.vbe.de

Stowarzyszenie na rzecz kształcenia i pedagogiki

www.deutscher-kitaverband.de

Niemieckie Stowarzyszenie Ośrodków Opieki Dziennej

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali w języku niemieckim:

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla różnych zawodów.

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)
Besucheradresse
Heilbronner Str. 24
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: 01801 555111
E-mail: 1234@agentur.de
do strony głównej

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej