Menu

Wykwalifikowany pracownik gospodarki wodnej w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Wykwalifikowany pracownik gospodarki wodnej jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez przemysł i służby publiczne.

Tytuł zawodowy: Wykwalifikowany pracownik gospodarki wodnej (niem. Fachkraft für Wasserwirtschaft)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Wykwalifikowani pracownicy gospodarki wodnej we współpracy z inżynierami opracowuję koncepcje urządzeń gospodarki wodno-ściekowej. Wykonują wymagane obliczenia i pomiary, przygotowują dokumentacje przetargowe i nadzorują roboty budowlane. Ponadto, zbierając odpowiednie dane, biorą udział w planowaniu działań mających na celu ochronę przeciwpowodziowa, ochronę wybrzeża, renaturyzację zbiorników wodnych i tworzenie stref ochrony wód.

Do głównych zadań wykwalifikowanych pracowników gospodarki wodnej należą pomiary i ocena danych z dziedziny gospodarki wodnej. Pobierają oni np. próbki wody z jezior, zbiorników wody pitnej lub ścieków przemysłowych i kontrolują przestrzeganie przepisów i zaleceń prawa wodnego. Ponadto współuczestniczą również w przeprowadzaniu procedur wodno-prawnych, np. kontrolują przedsięwzięcia budowlane.

Źródło: http://berufenet.arbeitsagentur.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód wykwalifikowany pracownik gospodarki wodnej (nazwa niemiecka: Fachkraft für Wasserwirtschaft) jest częściowo porównywalny z następującymi polskimi zawodami:

 • Technik urządzeń sanitarnych, poziom kształcenia – technikum czteroletnie.
 • Technik inżynierii środowiska i melioracji, poziom nauczania – technikum czteroletnie.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się poziomem wykształcenia uprawniającym do podjęcia studiów w szkołach wyższych i średnim poziomem wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej (np. ukończenie Realschule).

Źródło: BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.de

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata. Na wspólny wniosek ucznia i szkolącego zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu (niem. Teilzeitberufsausbildung).

Źródło: Portal BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.de

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki zawodu uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • w jaki sposób przeprowadza się kontrole nad wodami,
 • co ma znaczenie w odniesieniu do obiegu wody i bilansu wodnego oraz jakie są urządzenia pomiarowe,
 • co jest podstawą do obliczeń techniczno-budowlanych, np. obliczenia długości, powierzchni i objętości,
 • w jaki sposób rozróżnia się materiały budowlane i gleby pod względem cech lub możliwości zastosowań,
 • w jaki sposób posługiwać się przyrządami kreślarskimi i jak wykonywać rysunki ręcznie i przy pomocy komputera,
 • jakie techniczne przepisy lub ustawy, uregulowania i przepisy administracyjne mają znaczenie w wykonywaniu czynności zawodowych,
 • co należy czynić, aby unikać zanieczyszczeń środowiska.

W drugim roku nauki uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • co należy uwzględniać przy pomiarach poziomów wód i wielkości odpływu,
 • co ma znaczenie podczas opracowywania i sprawdzania procedur, np. pozwoleń, wodno-prawnych,
 • w jaki sposób kontroluje się strefy ochrony wód i tereny zalewowe oraz jak pozyskuje się odpowiednie dane,
 • co jest ważne podczas kontroli urządzeń gospodarki ściekowej i zaopatrzenia w wodę,
 • w jaki sposób rysuje się przykładowe plany sytuacyjne wód lub dokumenty planistyczne urządzeń gospodarki wodnej,
 • w jaki sposób rozwiązywać zadania zawodowe przy pomocy systemów informatycznych,
 • co ma znaczenie w zakresie organizacji pracy i komunikacji, np. wykorzystanie możliwości prezentacji, prowadzenie korespondencji, stosowanie systemów archiwizacji,
 • w jaki sposób opracowuje się plany budowli, np. urządzeń zaopatrzenia w wodę lub urządzeń gospodarki ściekowej,
 • co ma znaczenie podczas przygotowywania przedsięwzięć budowlanych.

W trzecim roku nauki uczniowie dowiaduję się:

 • jakie zadania mają służby przeciwpowodziowe,
 • co należy uwzględniać przy projektowaniu sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych,
 • w jaki sposób opracowuje się dokumentacje postępowań w sprawie stref ochrony wód i terenów zalewowych oraz jak współuczestniczyć w postępowaniach ustalających,
 • w jaki sposób przeprowadza się kontrole gospodarczych i przemysłowych urządzeń gospodarki ściekowej i zrzutu takich ścieków,
 • w jaki sposób opracowuje się bardziej skomplikowane postępowania i procedury wodno-prawne, np. dokumentacje do zatwierdzenia projektu,
 • w jaki sposób korzystać z gotowych pakietów danych,
 • czym różnią się od siebie poszczególne metody obliczeń z zakresu mechaniki gruntów i statyki,
 • w jaki sposób stosuje się metody kalkulacyjne,
 • w jaki sposób przeprowadza się i dokumentuje pobór prób, np. nad wodami, na obszarach trwale skażonych lub zanieczyszczeń wód gruntowych,
 • w jaki sposób opracowuje się dokumentacje dla przetargów i przedsięwzięć budowlanych,
 • ca ma znaczenie przy wykonywaniu zadań z zakresu kierowania robotami budowlanymi i nadzoru budowlanego.

Źródło: Portal BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.de

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych z pensum godzinowym podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Przygotowanie przedsięwzięcia budowlanego: 20 h
 2. Uzbrojenie i posadowienie budowli: 80 h
 3. Planowanie budowli ziemnych: 40 h
 4. Wykonywanie elementu z żelbetonu: 60 h
 5. Pomiary i opis fragmentów terenu: 80 h
 6. Pomiary, gromadzenie i ocena danych z dziedziny gospodarki wodnej: 60 h
 7. Wykonywanie budowli i urządzeń gospodarki wodnej: 80 h
 8. Przeprowadzanie procedur wodno-prawnych: 60 h
 9. Planowanie działań w zakresie gospodarki wodnej: 80 h
 10. Planowanie stref ochronnych i terenów zalewowych: 60 h
 11. Nadzorowanie zbiorników wodnych, urządzeń i obszarów: 60 h
 12. Planowanie zaopatrzenia w ode i odprowadzania ścieków: 80 h
 13. Zbliżone do naturalnego kształtowanie zbiornika wodnego: 80 h

Łącznie: 840 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Częśćpraktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu naukizawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 600 do 1100 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Aktualne informacje o obowiązujących w Brandenburgii Wschodniej układach taryfowych można znaleźć w Rejestrze Taryfowym Brandenburgii, natomiast informacje o Układzie taryfowym dla pracowników służb publicznych tutaj.

Możliwości dalszego kształcenia

Kursy kwalifikacyjne:

 • Zaopatrzenie w wodę
 • Roboty budowlane ziemne, wodne, w podłożu skalnym
 • Ścieki, Ochrona wód, Nurkowanie
 • Technika budowlana
 • Rysunek techniczny budowlany
 • Computer Aided Design – Aplikacje CAD
 • Ochrona przyrody, Ochrona krajobrazu, Ochrona gatunkowa i ochrona biotopów, Ochrona zwierząt
 • Ochrona środowiska / Ekologia, Technika ochrony środowiska
 • Specjalistyczne prawo administracyjne – Prawo ochrony środowiska
 • Kierowanie i zarządzanie projektami budowlanymi
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Finanse i rachunkowość, koszty i kalkulacje – dla konkretnych branż

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika ochrony środowiska, kierunek: technika gospodarki wodno-ściekowej
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: budownictwo lądowe naziemne
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: budownictwo działalność budowlana

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Wykwalifikowany pracownik w dziedzinie aplikacji CAD – branża budowlana
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Inżynieria budowlana (licencjat)
 • Zarządzanie woda i glebą, Technologia wody (licencjat)
 • Zarządzanie infrastrukturą (licencjat)
 • Technika geodezyjna, Geoinformatyka (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Obszerne informacje na temat możliwości kształcenia ustawicznego można znaleźć również na stronach Programu KURS Federalnej Agencji ds. Pracy.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa stowarzyszenia Przymierze Publicznej Gospodarki Wodnej (Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V.):

http://www.aoew.de

Strona internetowa Federalnego Zrzeszenia Gospodarki Energetycznej i Wodnej (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.):

https://www.bdew.de

Leksykon zrównoważonego rozwoju (Lexikon der Nachhaltigkeit):

http://www.nachhaltigkeit.info

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i rzemiosła. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent":

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej