Menu

Rolnictwo ekologiczne i sprzedaż (licencjat) w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kierunek studiów licencjackich 

 

Na kierunku studiów I stopnia „Rolnictwo ekologiczne i sprzedaż” studenci zdobywają podstawy wiedzy naukowej i praktycznej przede wszystkim z zakresu rolnictwa. Studia obejmują również treści programowe z zakresu produkcji zwierzęcej, produkcji ogrodniczej, agrotechniki i rolnictwa ekologicznego.

Brandenburgia jest krajem związkowym o największym udziale powierzchni zagospodarowanych w ekologiczny sposób na terenie Niemiec. Wyższa Szkoła Zrównoważonego Rozwoju z siedziba w Eberswalde oferuje w związku z tym idealne warunki do powiązania teorii z praktyką:

 • Optymalne warunki nauki praktycznej „tuż za drzwiami”
 • Doskonałe możliwości obserwacji przetwórstwa i handlu na rynku berlińskim
 • Aktywne utrzymywanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami z dziedziny rolnictwa ekologicznego i gospodarki żywnościowej

Przykłady nazw alternatywnych kierunków studiów:

 • Nauki rolnicze (niem. Agrarwissenschaft) – licencjat
 • Agrotechnika (niem. Agrartechnik) – licencjat
 • Gospodarka rolna / Rolnictwo (niem. Agrarwirtschaft/Landwirtschaft) – licencjat
 • Gospodarka rolna (niem. Agrarwirtschaft) – licencjat
 • Nauki rolnicze i ogrodnicze (niem. Agrarwissenschaft und Gartenbauwissenschaft) – licencjat
 • Rolnictwo (niem. Landwirtschaft) – licencjat
 • Rolnictwo zrównoważone (ang. Sustainable Agriculture / niem. Nachhaltige Landwirtschaft) – licencjat
 • Rolnictwo ekologiczne (niem. Ökologische Landwirtschaft) – licencjat

Tytuł zawodowy: Licencjat w dziedzinie rolnictwa ekologicznego i sprzedaży(niem. Bachelor of Science Ökolandbau und Vermarktung)

Źródła:

Portal BERUFENET

www.hnee.de

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Możliwe dziedziny zatrudnienia:

 • Produkcyjne gospodarstwa rolne
 • Przetwórstwo żywności
 • Kontrola i certyfikacja
 • Zarządzanie jakością
 • Handel
 • Usługi dla rolnictwa
 • Placówki doświadczalne
 • Rolnicze organizacje zawodowe
 • Organizacje prowadzące działalność doradcza
 • Urzędy i administracja rolna

Źródła:

Portal BERUFENET

www.hnee.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki tytuł zawodowy licencjat w dziedzinie rolnictwa ekologicznego i sprzedaży(niem. Bachelor of Science Ökolandbau und Vermarktung) jest częściowo porównywalny z polskim tytułem:

 • Inżynier rolnictwa, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (7 semestrów). „Rolnictwo ekologiczne” występuje na polskich uczelniach najczęściej jako specjalizacja podczas studiów rolniczych drugiego stopnia (magisterskich).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
Schicklerstraße 5
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: 033 34/ 657-0
Telefon: 033 34/ 657-300
E-mail: studieren@hnee.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia studiów jest zasadniczo:

 • dla uniwersytetów i szkół wyższych o tym samym statusie – matura (niem. allgemeine Hochschulreife) lub w niektórych przypadkach tzw. matura zawodowa (niem. fachgebundene Hochschulreife);
 • dla wyższych szkół zawodowych (niem. Fachhochschulen) – przynajmniej  świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife);
 • lub inne świadectwo uznane za równoważne przez odpowiedni organ danego kraju związkowego (np. ministerstwo kultury i oświaty).

W Wyższej Szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde obowiązuje na tym kierunku ograniczenie ilości miejsc. Ilość kandydatów przyjmowanych na jeden rok studiów jest ustalona na 50 osób. Studia rozpoczynają się od semestry zimowego.

Warunki przyjęcia obowiązujące w Wyższej Szkole Zrównoważonego Rozwoju:

 • matura (niem. allgemeine Hochschulreife),
 • tzw. „matura zawodowa” (niem. fachgebundene Hochschulreife),
 • świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife),
 • zaliczona dwunastotygodniowa praktyka zawodowa w gospodarstwie prowadzącym gospodarkę ekologiczną,

lub

 • posiadanie kwalifikacji zawodowych w odpowiednim do kierunku studiów zawodzie, np. egzamin mistrzowski lub ukończona nauka zawodu plus dwa lata doświadczenia zawodowego,
 • uznawane za równoważne świadectwo ukończenia szkoły zagranicznej.

Na kierunku „Rolnictwo ekologiczne i sprzedaż” w Wyższej Szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde możliwe jest również uznanie zdobytych wcześniej kompetencji zawodowych (np. w ramach dualnej nauki zawodów rolnik, ogrodnik i zootechnik lub w ramach kształcenia ustawicznego na tytuł mistrzowski w rolnictwie albo kształcenia z zakresu rolnictwa biodynamicznego).

Źródła:

Portal BERUFENET

www.hnee.de

Czas trwania nauki

Normalny cykl studiów wynosi 6 semestrów i dzieli się na:

 • Semestry I - III: studia podstawowe
 • Semestr IV: okres praktyki zawodowej
 • Semestry V i VI: studia specjalistyczne łącznie z licencjacką praca dyplomową w VI semestrze

Źródło: www.hnee.de

Zakres programu nauczania

Podstawowe punkty programu studiów:

 • Podstawy ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • Jakość produkcji, sprzedaż i kierowanie przedsiębiorstwem
 • Projekty praktyczne i ćwiczenia terenowe w partnerskich gospodarstwach rolnych z regionu
 • Rozwiązywanie konkretnych problemów w gospodarstwach rolnych przez studentów i wykładowców

Więcej informacji na temat programu nauczania i struktury zajęć na tym kierunku w Wyższej Szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde można znaleźć tutaj.

Źródło: www.hnee.de

Wymiar godzin (teoria)

Program studiów dzieli się na moduły zawierające zarówno zajęcia obowiązkowe jak i zajęcia do wyboru. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, praktyk terenowych i projektów. Duży udział w studiach mają ćwiczenia praktyczne zaliczane w ekologicznych gospodarstwach rolnych.

Źrodło: www.hnee.de

Wymiar godzin (praktyka)

Studenci i wykładowcy kierunku licencjackiego „Rolnictwo ekologiczne i sprzedaż” oraz kierunku studiów drugiego stopnia „Zarzadzanie w rolnictwie ekologicznym” oferowanych przez Wyższą Szkołę Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde współpracują z w zakresie dydaktyki i badań naukowych z brandenburskimi gospodarstwami ekologicznymi.

Podstawę współpracy w zakresie dydaktyki stanowią takie moduły jak np. „Gospodarstwo ekologiczne jako partner w studiach” lub „Planowanie w gospodarstwie”. W ramach tych modułów studenci opracowują wspólnie z kierownikami zakładów rolnych i wykładowcami rozwiązania konkretnych problemów i pytań nurtujących gospodarstwa rolne. Szczególna rolę odgrywa przy tym fakt uwzględniania indywidualnej i regionalnej specyfiki gospodarstw.

Wspiera się przy tym nie tylko wymianę wiedzy, ale studenci mają dzięki temu również możliwość bezpośredniego zapoznania się z praktyką ekologicznej produkcji rolnej. Z drugiej strony gospodarstwa rolne cenią sobie takie spojrzenie z zewnątrz na pytania i problemy związane z ich działalnością.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.innoforum-brandenburg.de

Źródło: www.hnee.de

Koszt kształcenia

Koszt studiów:

 • Wpisowe i opłaty administracyjne oraz składki semestralne (np. na dział spraw studenckich, organizacje studenckie, bilet semestralny na środki komunikacji publicznej)
 • W niektórych przypadkach czesne (niem. Studiengebühren)
 • Opłaty dla osób studiujących przez dłuższy okres, za drugi kierunek studiów lub po wyczerpaniu określonej kwoty finansowania studiów (niem. Studienguthaben)
 • Wydatki na materiały do nauki i inne potrzeby związane ze studiami, np. książki, kserokopie, wycieczki
 • Składki na studenckie ubezpieczenie zdrowotne (z reguły w przypadkach przekroczenia granicy wieku wynoszącej 25 lat lub określonych dochodów)

Źródło: Portal BERUFENET

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki:

 

Podczas studiów nie otrzymuje się ustawowego wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Za okresy praktyk – np. podczas praktyki odbywanej w przedsiębiorstwie – może zostać ustalone wynagrodzenie.

 

Możliwości wsparcia finansowego: 

 

Źródło: Portal BERUFENET

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Perspektywy zawodowe:

 • Produkcyjne gospodarstwa rolne
 • Przetwórstwo żywności
 • Kontrola i certyfikacja
 • Zarządzanie jakością
 • Handel
 • Usługi dla rolnictwa
 • Placówki doświadczalne
 • Rolnicze organizacje zawodowe
 • Organizacje prowadzące działalność doradcza
 • Urzędy i administracja rolna

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych w ogrodnictwie i rolnictwie można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (niem. IG Bauen-Agrar-Umwelt).

Możliwości dalszego kształcenia

Dostępne formy uzupełniania wykształcenia mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Po uzyskaniu tytułu licencjata (Bachelor of Science) istnieje możliwość zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych dzięki studiom uzupełniającym (drugiego stopnia), które kończą się uzyskaniem tytułu Master of Science. Studia te służą pogłębieniu wiedzy fachowej i specjalizacji i trwają z reguły 4 semestry.

Wyższa Szkoła Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde oferuje licencjatom po kierunku „Rolnictwo ekologiczne i sprzedaż” możliwość specjalizacji na studiach II stopnia na kierunku „Zarządzanie w rolnictwie ekologicznym” (Master of Science im Öko-Agrarmanagement).

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Wywiady na temat kierunku „Rolnictwo ekologiczne i sprzedaż” oraz studiowania w Wyższej Szkole zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde:

www.hnee.de

Czasopismo internetowe poświęcone polityce rolnej i rolnictwu, wydawane przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki Żywnościowej i Rolnictwa:

http://buel.bmel.de//index.php/buel/issue/current

Rolniczy portal edukacyjny:

https://www.bildungsserveragrar.de/

German Journal of Agricultural Economics (GJAE):

http://www.gjae-online.de/

Magazyn internetowy poświęcony profesjonalnej uprawie warzyw:

http://www.gemuese-online.de/

Portal szkółkarski:

http://www.gruen-ist-leben.de/

Forum ogrodnicze:

http://www.deutsches-garten-forum.de/

Forum poświęcone kwiatom i ogrodnictwu:

http://www.botanik.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Rynek ofert pracy w „zielonej branży”:

http://gruenejobs.de

Portal z giełdą pracy dla „zielonej” branży:

http://www.gruener-stellenmarkt.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Praca i kariera w Niemieckim Towarzystwie Współpracy Międzynarodowej (Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit GmbH):

http://www.giz.de/de/html/jobs.html#

Praca w UNEP (United Nations Environment Programme):

http://www.unep.org/vacancies

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy.

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej