Menu

Germanistyka interkulturowa (licencjat) w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kierunek studiów licencjackich 

 

Na kierunku studiów pierwszego stopnia „Germanistyka interkulturowa” (niem. Interkulturelle Germanistik) studenci zdobywają podstawy wiedzy naukowej z zakresu literatury niemieckiej począwszy od XV wieku, mediewistyki i lingwistyki.

Studia na tym kierunku oferowane są częściowo również w ramach łączonych kierunków studiów licencjackich (niem. Kombinations-Bachelor-Studiengang).

Germanistykę można studiować również w ramach kierunków studiów nauczycielskich (niem. Lehramt). Już podczas studiów pierwszego stopnia na kierunku Germanistyka może, w zależności od uczelni i kierunku, nastąpić specjalizacja, np. w dziedzinie mediewistyki, lingwistyki, literatury niemieckiej począwszy od XV wieku lub języka niemieckiego dla obcokrajowców.

Tytuł zawodowy: Licencjat w dziedzinie germanistyki interkulturowej (niem. Bachelor of Arts (BA) Interkulturelle Germanistik)

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Perspektywy zatrudnienia po studiach, np.:

 • w gospodarce rynkowej w dziedzinie prac redakcyjnych, dziennikarstwa lub kształcenia dorosłych,
 • jako wykonujący wolny zawód redaktorzy lub wykładowcy w dziedzinie kształcenia dorosłych.

Kontynuacja kształcenia na studiach drugiego stopnia, np. na kierunkach:  germanistyka, lingwistyka komputerowa, dziennikarstwo.

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki tytuł zawodowy Licencjat w dziedzinie germanistyki interkulturowej (niem. Bachelor of Arts (BA) Interkulturelle Germanistik) jest np. częściowo porównywalny z polskim tytułem:

 • Licencjat w dziedzinie filologii germańskiej, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (6 semestrów).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Europa Universität Viadrina
Große Scharrnstraße 59
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 335 5534 4444
E-mail: study@europa-uni.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki przyjęcia obowiązujące na Uniwersytecie Europejskim Viadrina:

Kierunek studiów licencjackich „Germanistyka interkulturowa” stoi otworem dla wszystkich kandydatów, którzy spełniają kryteria przyjęć obowiązujące zarówno na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, jak i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ich spełnieniu kandydaci zostają przyjęci na oba uniwersytety. Obowiązują również regulaminy obu uniwersytetów dla studiów na tym kierunku.

Od kandydatów wymagana jest matura (niem. allgemeine Hochschulreife) lub tzw. matura zawodowa (niem. fachgebundene Hochschulreife) uzyskana w szkole niemieckiej, uznany za równoważny poziom wykształcenia uzyskany w szkole zagranicznej lub inny tytuł uprawniający do podjęcia studiów w szkołach wyższych.

Ważnym warunkiem przyjęcia jest znajomość języków obcych. Kandydaci, dla których język niemiecki nie jest językiem ojczystym, muszą potwierdzić wystarczającą znajomość języka niemieckiego (zaświadczenie o zdaniu egzaminu językowego z jęz. niemieckiego dla zagranicznych kandydatów na studia). Kandydaci, dla których język niemiecki, jest językiem ojczystym powinni wykazać zainteresowanie nauka języka polskiego lub dysponować znajomością tego języka.

Źródło:

http://study.europa-uni.de/

Czas trwania nauki

Normalny cykl studiów trwa 6 semestrów,podczas których realizowanych jest 11 różnych modułów. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:

http://study.europa-uni.de/

Źródło:

http://study.europa-uni.de/

Zakres programu nauczania

Elementy programu studiów:

Moduły na kierunku „Germanistyka interkulturowa”:

 1. Języki obce
 2. Podstawy germanistyki interkulturowej
 3. Dyskursy interkulturowe
 4. Granice i różnice
 5. Stereotypy, zerwania, konflikty kulturowe
 6. Continua, cechy wspólne i transfer
 7. Tekst i współczesność
 8. Przekładoznawstwo
 9. Istotne umiejętności praktyczne
 10. Specjalizacja
 11. Moduł dyplomowy

Źródło:

http://study.europa-uni.de/

Wymiar godzin (teoria)

Program studiów dzieli się na moduły zawierające zarówno zajęcia obowiązkowe jak i zajęcia do wyboru. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i projektów.

Źrodło:

http://study.europa-uni.de/

Koszt kształcenia

Koszt studiów:

 • Wpisowe i opłaty administracyjne oraz składki semestralne (np. na dział spraw studenckich, organizacje studenckie, bilet semestralny na środki komunikacji publicznej)
 • W niektórych przypadkach czesne (niem. Studiengebühren)
 • Opłaty dla osób studiujących przez dłuższy okres, za drugi kierunek studiów lub po wyczerpaniu określonej kwoty finansowania studiów (niem. Studienguthaben)
 • Wydatki na materiały do nauki i inne potrzeby związane ze studiami, np. książki, kopie, wycieczki
 • Składki na studenckie ubezpieczenie zdrowotne (z reguły w przypadkach przekroczenia granicy wieku wynoszącej 25 lat lub określonych dochodów)

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki:

Podczas studiów nie otrzymuje się ustawowego wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Za okresy praktyk – np. podczas praktyki odbywanej w przedsiębiorstwie – może zostać ustalone wynagrodzenie.

Możliwości wsparcia finansowego: 

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Związku Zawodowym Verdi (http://www.verdi.de).

Możliwości dalszego kształcenia

Dostępne formy uzupełniania wykształcenia mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Po uzyskaniu tytułu licencjata (Bachelor of Science) istnieje możliwość zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych dzięki studiom uzupełniającym (drugiego stopnia), które kończą się uzyskaniem tytułu Master of Science lub Master of Arts. Studia te służą pogłębieniu wiedzy fachowej i specjalizacji lub zdobyciu dodatkowych kwalifikacji i trwają z reguły 4 semestry.

Informacje o oferowanych przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą studiach II stopnia kończących się uzyskaniem tytułu Master można znaleźć pod adresem:

http://study.europa-uni.de/

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg,  www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą:

https://www.europa-uni.de

Zbiór bibliografii dla niemieckich nauk o języku i literaturze:

http://www.bdsl-online.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy dla studentów, absolwentów i młodych profesjonalistów:

http://www.absolventa.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Praca i kariera w Niemieckim Towarzystwie Współpracy Międzynarodowej (Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit GmbH):

http://www.giz.de/de/html/jobs.html#

Praca w UNEP (United Nations Environment Programme):

http://www.unep.org/vacancies

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej