Menu

Inżynieria budowlana (licencjat) w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kierunek studiów licencjackich 

 

Na kierunku studiów I stopnia „Inżynieria budowlana” (niem Bauingenieurwesen) studenci zdobywają praktyczną, ale opartą na solidnych podstawach wiedzę i umiejętności przydatne w dziedzinie inżynierii budowlanej, które umożliwiają absolwentom samodzielne rozwiązywanie zadań występujących w praktyce zawodowej inżyniera.

Przykłady nazw alternatywnych kierunków studiów:

 • Inżynieria budowlana ogólna (niem. Allgemeines Bauingenieurwesen) – licencjat
 • Zarządzanie w budownictwie (niem. Baubetriebsmanagement) – licencjat
 • Inżynieria budowlana (niem. Bauingenieurwesen) – licencjat
 • Inżynieria budowlana – budownictwo drogowe i inżynieryjne (niem. Bauingenieurwesen (Straßen-, Ingenieur- und Tiefbau)) – dyplom inżynierski
 • Inżynieria budowlana – budownictwo wodne i inżynieryjne (niem. Bauingenieurwesen (Wasser- und Tiefbau)) – licencjat
 • Inżynieria budowlana – konstrukcje (niem. Bauingenieurwesen – Konstruktion) – licencjat
 • Inżynieria budowlana i geodezja (niem. Bauingenieurwesen und Geodäsie) – licencjat
 • Inżynieria budowlana i środowiska (niem. Bau- und Umweltingenieurwesen) – licencjat
 • Międzynarodowa inżynieria budowlana (niem. Internationales Bauingenieurwesen) – licencjat

Tytuł zawodowy: Licencjat w dziedzinie inżynierii budowlanej (niem.Bachelor of Science (B. Sc.) Bauingenieurwesen)

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

www.b-tu.de

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Po zdobyciu tytułu licencjata absolwenci dysponują kompetencjami zawodowymi i personalnymi niezbędnymi do planowania, opracowywania, analizowania i komunikacji w zakresie zadań i problemów związanych z inżynieria budowlaną. Pod fachowym nadzorem doświadczonych inżynierów są w stanie wykonywać standardowe zadania w zakresie obranej specjalności z zastosowaniem naukowo ugruntowanych metod poznanych podczas studiów.

Do typowych obszarów działalności zawodowej nalezą np.:

 • Planowanie i wykonywanie obliczeń w biurach konstrukcyjnych
 • Planowanie i organizacja w przedsiębiorstwach budowlanych
 • Wykonywanie zadań związanych z budownictwem w administracji
 • Opracowywanie projektów pod kątem ekonomicznym
 • Prace badawczo-rozwojowe i nadzór w organach nadzoru budowlanego i instytucjach badawczych.

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

www.b-tu.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki tytuł zawodowy licencjat w dziedzinie inżynierii budowlanej (niem.Bachelor of Science (B. Sc.) Bauingenieurwesen) jest częściowo porównywalny np. z polskim tytułem:

 • Inżynier w dziedzinie inzynierii budowlanej, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (7 semestrów).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

BTU Cottbus
Platz der Deutschen Einheit 1
03046 Cottbus
Deutschland
E-mail: studium@b-tu.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia studiów jest zasadniczo:

 • dla uniwersytetów i szkół wyższych o tym samym statusie – matura (niem. allgemeine Hochschulreife) lub w niektórych przypadkach tzw. matura zawodowa (niem. fachgebundene Hochschulreife);
 • dla wyższych szkół zawodowych (niem. Fachhochschulen) – przynajmniej  świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife);
 • lub inne świadectwo uznane za równoważne przez odpowiedni organ danego kraju związkowego (np. ministerstwo kultury i oświaty).

Na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus-Senftenberg (Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg) nabór prowadzony jest wyłącznie z początkiem semestru zimowego.

Warunki przyjęcia na Brandenburski Uniwersytet Techniczny:

 • matura (niem. allgemeine Hochschulreife), lub
 • tzw. „matura zawodowa” (niem. fachgebundene Hochschulreife).

Źródła:

http://www.b-tu.de

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Czas trwania nauki

Die Regelstudienzeit beträgt sechs Semester und besteht aus:

 • Grundstudium: 1.-4. Semester,
 • Fachstudium: 5.- 6. Semester, einschließlich der Bachelorarbeit im 6. Semester

In den Veranstaltungen werden die Kreditpunkte vergeben. Für den Erwerb des Abschlusses „Bachelor of Science“ sind Leistungen im Gesamtumfang von 180 Kreditpunkten zu erbringen.

Zakres programu nauczania

Elementy programu studiów:

Podczas trwających dwa lata studiów podstawowych studentom przekazywane są w formie modułów obowiązkowych podstawy inżynierii budowlanej z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i inżynierskich. Realizowane w następnej kolejności studia zasadnicze umożliwiają po dokonaniu odpowiedniego wyboru pogłębienie wiedzy w następujących kierunkach: Inżynieria budowlana konstrukcyjna, Inżynieria budowlana ogólna, Technika energetyczna, środowiska i wyposażenia budynków.

Ważnym elementem studiów są także projekty. Wzmacniają one związek studiów z praktyką i zrozumienie złożonych współzależności występujących przy planowaniu i realizacji przedsięwzięć budowlanych. Ponadto dają możliwość treningu zarówno podstawowych instrumentów komunikacji inżynierskiej (pisania, prezentacji, szkicowania, rysowania), jak i tzw. kompetencji miękkich  (ang. soft skills), np. umiejętności pracy w zespole bądź kreatywności przy stosowaniu doświadczeń i wyuczonych metod.

Źródło:

www.b-tu.de

Wymiar godzin (teoria)

Program studiów dzieli się na moduły zawierające zarówno zajęcia obowiązkowe jak i zajęcia do wyboru oraz obowiązkowe moduły specjalizacyjne. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i projektów. Za zaliczenie poszczególnych zajęć przyznawane są punkty kredytowe. Do uzyskania tytułu licencjata (Bachelor of Science) niezbędne jest uzyskanie łącznego wyniku 180 punktów kredytowych.

Podczas trwających dwa lata studiów podstawowych studentom przekazywane są podstawy inżynierii budowlanej z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i inżynierskich. Realizowane w następnej kolejności studia zasadnicze umożliwiają po dokonaniu odpowiedniego wyboru pogłębienie wiedzy w następujących kierunkach: Inżynieria budowlana konstrukcyjna, Inżynieria budowlana ogólna, Technika energetyczna, środowiska i wyposażenia budynków.

Źródło:

http://www.b-tu.de

Wymiar godzin (praktyka)

Praktyczne odniesienie studiów stanowią projekty. Wzmacniają one zrozumienie złożonych współzależności występujących przy planowaniu i realizacji przedsięwzięć budowlanych. Ponadto dają możliwość treningu zarówno podstawowych instrumentów komunikacji inżynierskiej (pisania, prezentacji, szkicowania, rysowania), jak i tzw. kompetencji miękkich  (ang. soft skills), np. umiejętności pracy w zespole bądź kreatywności przy stosowaniu doświadczeń i wyuczonych metod.

Źródło:

http://www.b-tu.de

Koszt kształcenia

Koszt studiów:

 • Wpisowe i opłaty administracyjne oraz składki semestralne (np. na dział spraw studenckich, organizacje studenckie, bilet semestralny na środki komunikacji publicznej)
 • W niektórych przypadkach czesne (niem. Studiengebühren)
 • Opłaty dla osób studiujących przez dłuższy okres, za drugi kierunek studiów lub po wyczerpaniu określonej kwoty finansowania studiów (niem. Studienguthaben)
 • Wydatki na materiały do nauki i inne potrzeby związane ze studiami, np. książki, kopie, wycieczki
 • Składki na studenckie ubezpieczenie zdrowotne (z reguły w przypadkach przekroczenia granicy wieku wynoszącej 25 lat lub określonych dochodów)

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki:

Podczas studiów nie otrzymuje się ustawowego wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Za okresy praktyk – np. podczas praktyki odbywanej w przedsiębiorstwie – może zostać ustalone wynagrodzenie.

Możliwości wsparcia finansowego: 

Źródło: http://berufenet.arbeitsagentur.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych w ogrodnictwie i rolnictwie można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (niem. IG Bauen-Agrar-Umwelt).

Możliwości dalszego kształcenia

Dostępne formy uzupełniania wykształcenia mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Po uzyskaniu tytułu licencjata (Bachelor of Science) istnieje możliwość zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych dzięki studiom uzupełniającym (drugiego stopnia), które kończą się uzyskaniem tytułu Master of Science. Studia te służą pogłębieniu wiedzy fachowej i specjalizacji i trwają z reguły 4 semestry.

Brandenburski Uniwersytet Techniczny Cottbus-Senftenberg oferuje licencjatom po kierunku „Inżynieria budowlana” możliwość specjalizacji na studiach II stopnia na kierunku „Inżynieria budowlana” (Master of Science (M. Sc.)  in Bauingenieurwesen) lub „Budownictwo i eksploatacja obiektów przyjaznych dla klimatu” (Master of Engineering (M. Eng.) Klimagerechtes Bauen und Betreiben).

Do możliwych kierunków studiów drugiego stopnia należą również:

 • Architektura (niem. Architektur)
 • Ekonomika i zarządzanie w budownictwie (niem. Baubetriebswirtschaft, Baumanagement)
 • Fizyka budowlana (niem. Bauphysik)
 • Ochrona zabytków (niem. Denkmalpflege)
 • Gospodarka nieruchomościami (niem. Immobilienwirtschaft)
 • Zarządzanie infrastrukturą (niem. Infrastrukturmanagement)
 • Planowanie miejskie i regionalne (niem. Stadt-, Regionalplanung)
 • Technologie zaopatrzenia w media (niem. Versorgungstechnik)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

 

Kierunki studiów na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus-Senftenberg:

http://www.b-tu.de

Portal poświęcony zawodowi inżyniera budowlanego:

http://www.bauingenieur.de/bauing/

Magazyn online dla inżynierów budowlanych:

http://www.bauingenieur24.de

Informacje Zrzeszenia Niemieckiego Przemysłu Budowlanego (Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.):

http://www.werde-bauingenieur.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy dla studentów, absolwentów i młodych profesjonalistów:

http://www.absolventa.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej