Menu

Praca socjalna (studia I stopnia, licencjackie) w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kierunek studiów licencjackich

 

Na kierunku studiów pierwszego stopnia „Praca socjalna” studenci zdobywają wszechstronną naukową i praktyczną wiedzę z zakresu podstaw filozofii, socjologii, pedagogiki, psychologii, prawa, a także ekonomii i są przygotowywani do wykonywania zadań zawodowych pracownika socjalnego.

Tytuł zawodowy: Licencjat w dziedzinie pracy socjalnej

Źródła:

http://lubuskie.studia.net/praca-socjalna

http://www.wpsnz.uz.zgora.pl

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Perspektywy zatrudnienia po studiach (w zależności od wybranej specjalności):

 • ośrodki i centra pomocy społecznej,
 • urzędy pracy,
 • domy pomocy społecznej,
 • zakłady karne,
 • placówki dla osób niepełnosprawnych,
 • placówki pomocy uchodźcom,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • placówki dla bezdomnych i osób uzależnionych,
 • organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą społeczną i pracą socjalną.

Istotne obszary zadań zawodowych (przykłady):

 • Doradztwo społeczne, Praca socjalna
 • Doradztwo edukacyjne i zawodowe
 • Działalność opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika specjalna
 • Opieka i wychowanie dzieci
 • Analiza psychologiczna, Doradztwo, Terapia
 • Zarządzanie w opiece społecznej i służbie zdrowia

Źródła:

http://lubuskie.studia.net/praca-socjalna

http://www.wpsnz.uz.zgora.pl

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski tytuł zawodowy licencjat w dziedzinie pracy socjalnej jest częściowo porównywalny np. z następującymi niemieckimi tytułami licencjata uzyskiwanymi w ramach studiów pierwszego stopnia na kierunkach:

 • Praca socjalna (Praca, integracja i zabezpieczenie społeczne) – niem. Soziale Arbeit (Arbeit, Integration und soziale Sicherung)
 • Praca socjalna (Praca z osobami niepełnosprawnymi) – niem. Soziale Arbeit (Arbeit mit behinderten Menschen)
 • Praca socjalna (Kształcenie i zawód) - niem. Soziale Arbeit (Bildung und Beruf)
 • Praca socjalna (Opieka i rehabilitacja) – niem. Soziale Arbeit (Soziale Arbeit in Pflege und Rehabilitation)
 • Praca socjalna w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży – niem. Soziale Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe
 • Praca socjalna z osobami chorymi psychicznie i uzależnionymi – niem. Soziale Arbeit mit psychisch Kranken und Suchtkranken
 • Pedagogika społeczna – niem. Sozialpädagogik

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Szkoły wyższe na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość studiów pierwszego stopnia na kierunku „Praca socjalna” lub pokrewnych:

1. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, http://www.wpsnz.uz.zgora.pl

Kierunki: Praca socjalna, Pedagogika

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) w Polsce jest zasadniczo:

 • posiadanie wykształcenia średniego i zdanie egzaminu maturalnego
 • lub w przypadku kandydatów z zagranicy inne świadectwo uznane przez odpowiedni organ za równoważne.

Zapisy kandydatów prowadzone są w większości szkół wyższych z początkiem semestru zimowego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronach internetowych uczelni lub w dziekanatach,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo dojrzałości,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na określonym kierunku,
 • dwustronna kopia dowodu tożsamości lub w przypadku kandydatów z zagranicy innego dokumentu uznanego za równoważny,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

W poszczególnych szkołach wyższych mogą być ustalane wewnętrzne kryteria naboru.

Źródło:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Studia_pierwszego_stopnia

Czas trwania nauki

Normalny cykl studiów trwa 6 semestrów.

Źródło:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Studia_pierwszego_stopnia

Zakres programu nauczania

Elementy programu studiów:

Wybrane przedmioty na kierunku studiów pierwszego stopnia „Praca socjalna” na przykładzie Uniwersytetu Zielonogórskiego:

- Moduł obowiązkowy w zakresie treści podstawowych:

 • Andragogika
 • Antropologia kultury
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Demografia
 • Języki obce – angielski i niemiecki
 • Pedagogika rodziny
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika społeczna
 • Podstawy ekonomii
 • Prawo pracy
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia społeczna
 • Technologie informacyjne
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Wprowadzenie do socjologii
 • Wstęp do pedagogiki

- Moduł obowiązkowy w zakresie treści kierunkowych:

 • Diagnostyka potrzeb społecznych
 • Edukacja i profilaktyka zdrowotna
 • Ekonomika gospodarstwa domowego
 • Metody terapii grupowej
 • Patologie społeczne
 • Podstawy socjoterapii
 • Podstawy terapii uzależnień
 • Polityka społeczna
 • Pomoc społeczna w społeczeństwie wielokulturowym
 • Poradnictwo rodzinne i seksualne
 • Poradnictwo zawodowe
 • Psychogerontologia
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Rynek pracy i bezrobocie
 • Trening interpersonalny
 • Wprowadzenie do pracy socjalnej

- Moduł rozszerzający (obejmujący przedmioty do wyboru):

 • Prawa człowieka a pomoc społeczna
 • Edukacja ekologiczna
 • Wsparcie społeczne
 • Organizowanie społeczności lokalnej
 • Organizacja czasu wolnego
 • Poradnictwo dla młodzieży

- Moduł praktyki zawodowej

- Moduł dyplomowy

Pełen katalog przedmiotów dla kierunku „Praca socjalna” na Uniwersytecie Zielonogórskim można znaleźć pod adresem:

http://www.wpsnz.uz.zgora.pl/pliki/studia/PS_SP_2014_2015_czA%20_B.pdf

Wymiar godzin (teoria)

Informacje na temat pensum godzinowego można najczęściej uzyskać na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

Kompletny katalog przedmiotów z pensum godzinowym dla kierunku studiów  pierwszego stopnia „Praca socjalna” na Uniwersytecie Zielonogórskim można znaleźć pod adresem:

http://www.wpsnz.uz.zgora.pl/pliki/studia/PS_SP_2014_2015_czA%20_B.pdf

Wymiar godzin (praktyka)

Praktyki: łącznie 240 godz.

Kompletny katalog przedmiotów z pensum godzinowym dla kierunku studiów  pierwszego stopnia „Praca socjalna” na Uniwersytecie Zielonogórskim można znaleźć pod adresem:

http://www.wpsnz.uz.zgora.pl/pliki/studia/PS_SP_2014_2015_czA%20_B.pdf

Koszt kształcenia

Koszty studiów:

Studia dzienne w polskich państwowych szkołach wyższych są bezpłatne. W prywatnych szkołach wyższych może być pobierane wpisowe i czesne.

Studenci muszą się też liczyć z wydatkami na materiały do nauki i inne potrzeby związane ze studiami, np. książki, kopie, wycieczki, koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego studentów można znaleźć pod następującym adresem:

http://www.utp.edu.pl/?option=com_content&view=article&id=938&Itemid=198

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki:

Podczas studiów nie otrzymuje się ustawowego wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Za okresy praktyk – np. podczas praktyki odbywanej w przedsiębiorstwie – może zostać ustalone wynagrodzenie.

Możliwości wsparcia finansowego:

Podstawę prawną systemu stypendialnego w Polsce stanowi ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym:

http://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2013/10/Prawo-o-szkolnictwie-wy%C5%BCszym-tekst-ujednolicony-listopad-2014.pdf

Strona internetowa z informacjami na temat dodatkowych możliwości uzyskania stypendiów:

http://mojestypendium.pl/mapa-stypendia.html

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie niewielkie zapotrzebowanie na absolwentów z tym tytułem.

Zarobki mogą być, w zależności od regionu i branży, bardzo zróżnicowane i są w dużym stopniu uzależnione od wymogów stawianych w danym przypadku wobec pracownika, zakresu obowiązków i zakresu odpowiedzialności. Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dobrym źródłem informacji na temat zarobków są odpowiednie portale internetowe, np.  Wynagrodzenia.pl lub Pracuj.pl

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów pracy.

Możliwości dalszego kształcenia

Dostępne formy kontynuacji wykształcenia mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i uzyskaniu tytułu licencjata (lub inżyniera) istnieje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra lub magistra-inżyniera. Studia drugiego stopnia służą pogłębieniu wiedzy fachowej i specjalizacji lub zdobyciu dodatkowych kwalifikacji i trwają z reguły 4 semestry. W Polsce, w odróżnieniu od systemu szkolnictwa wyższego w Niemczech, na niektórych kierunkach realizowane są studia jednolite magisterskie, które trwają 10-11 semestrów.

Na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie ma obecnie uczelni oferujących studia drugiego stopnia na kierunku „Praca socjalna”.

Odpowiednie możliwości oferuje np. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu. Do wyboru stoją następujące specjalności:

 • Organizator pomocy społecznej
 • Wsparcie indywidualne i społeczne

Więcej na ten temat pod adresem:

http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/index.php?id=8392

Interesujące linki

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu:

http://www.wpsnz.uz.zgora.pl

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu:

http://www.dsw.edu.pl

Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych (IFSW):

http://ifsw.org

Forum Studia.net:

http://lubuskie.studia.net/praca-socjalna

Wyszukiwarka kierunków studiów:

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=113#top-wyszukiwarka

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej