Blacharz samochodowy w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Jeden poziom kształcenia:

 

Zasadnicza szkoła zawodowa

Rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczony dla absolwentów gimnazjum. Ukończenie jej umożliwia podejście do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje i uzyskanie dyplomu zawodowego.

Tytuł zawodowy: Blacharz samochodowy

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Blacharze samochodowi, absolwenci trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych znajdują zatrudnienie w:

 • zakładach produkcyjnych branży samochodowej, 
 • warsztatach naprawczych,
 • usługowych warsztatach blacharskich.

Absolwenci z tym zawodem mogą również zarejestrować i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez blacharza samochodowego to m.in.:

 • organizowanie własnego stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • dobieranie materiałów stosowanych w blacharstwie samochodowym,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną,
 • przygotowywanie samochodu do naprawy nadwozia,
 • wykonywanie operacji obróbki ręcznej i mechanicznej blach,
 • wykonywanie operacji kształtowania blachy,
 • wykonywanie napraw uszkodzonych elementów nadwozia,
 • dokonywanie wymiany elementów nadwozia,
 • wykonywanie kompleksowych napraw nadwozia z użyciem urządzeń pomiarowo-naprawczych,
 • przeprowadzanie konserwacji i zabezpieczenia antykorozyjnego samochodu,
 • kwalifikowanie pojazdu lub elementów nadwozia do naprawy,
 • współpraca w zespole, organizacja pracy własnej i zespołu,
 • ocena prawidłowości wykonanych napraw blacharskich.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód blacharz samochodowy jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Mechatronik pojazdów mechanicznych, specjalność technika karoserii (niem. Kraftfahrzeugmechatroniker/-in mit dem Schwerpunkt Karosserietechnik), poziom kształcenia – trzyipółletnia nauka zawodu w systemie dualnym regulowana przepisami ujednoliconymi na terenie całych Niemiec.
 • Mechanik budowy karoserii i pojazdów, specjalność: technika utrzymania i napraw karoserii (niem. Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in Fachrichtung: Karosserieinstandhaltungstechnik), poziom kształcenia – trzyipółletnia nauka zawodu w systemie dualnym regulowana przepisami ujednoliconymi na terenie całych Niemiec.
 • Mechanik budowy karoserii i pojazdów, specjalność: technika budowy karoserii (niem. Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in Fachrichtung: Karosseriebautechnik), poziom kształcenia – trzyipółletnia nauka zawodu w systemie dualnym regulowana przepisami ujednoliconymi na terenie całych Niemiec.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w zawodzie blacharz samochodowy:

 

 1. Zespół Szkół Odzieżowych, ul. Śląska 64c, 66-400 Gorzów Wlkp., www.szkolaodziezowa.prv.pl
 2. Zespół Szkół,ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, www.liceum-kostrzyn.com
 3. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika,ul. Traugutta 1, 66-460 Witnica, www.zswitnica.pl
 4. Zespół Szkół Technicznych, Al. Niepodległości 13, 69-100 Słubice, www.zstslubice.edu.pl
 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów, www.zsp-sulechow.edu.pl
 6. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, ul. Pomorska 7, 68-100 Żagań, www.zstil.zagan.pl

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu blacharz samochodowy w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej, powinny złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

Czas trwania nauki

Zasadnicza szkoła zawodowa: okres nauki 3 lata (6 semestrów)

Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego*:

 

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie blacharz samochodowy minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 350 godzin
 2. Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych – 700 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikację „Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych” odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

*) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczonych zostaje 640 godzin.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Podstawy konstrukcji maszyn – 128 godz.
 2. Podstawy technik wytwarzania w blacharstwie – 128 godz.
 3. Technologia napraw nadwozi samochodowych – 320 godz.
 4. Działalność gospodarcza w branży mechanicznej – 32 godz.
 5. Język obcy w branży mechanicznej – 32 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie teoretyczne: 640

Wymiar godzin (praktyka)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczonych zostaje 970 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*/**:

 

1. Prace blacharskie – zajęcia praktyczne – 970 godz. 

 

Łączna liczba godzin na kształcenie praktyczne: 970

 

*) Dla młodocianych pracowników liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu u pracodawcy ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy.

**) Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u potencjalnych pracodawców.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza przeprowadzona na podstawie ofert pracy z portali internetowych oraz informacji na temat rozwoju branży wykazała, że wykwalifikowani blacharze samochodowi są poszukiwani na rynku pracy.

Miesięczne wynagrodzenie blacharzy samochodowychw zakładach pracy wynosi średnio ok. 2.000-4.000 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Blacharze samochodowi, którzy ukończyli naukę w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej mogą dodatkowo zaliczyć kwalifikację „Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych” i zdobyć zawód mechanik pojazdów samochodowych lub po zaliczeniu kwalifikacji „Wykonywanie prac lakierniczych” zawód lakiernik. Kontynuować kształcenie można też na poziomie technikum w jednym z zawodów pokrewnych np. technik pojazdów samochodowych, a później w szkołach wyższych np. na kierunku mechanika i budowa maszyn.

Placówki oferujące kształcenie w zawodzie na terenie i w sąsiedztwie  polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr:

Technika:

1. Zespół Szkół Budowlanych im. Mikołaja Kopernika, ul. Okrzei 42, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zsb.edu.gorzow.pl

Kierunek: Technik pojazdów samochodowych

2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, Al. Wolności 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Kierunek: Technik pojazdów samochodowych

3. Zespół Szkół Technicznych, Al. Niepodległości 13, 69-100 Słubice

Kierunek: Technik pojazdów samochodowych

 

4. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin

Kierunek: Technik pojazdów samochodowych

5. Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych, ul.  Staszica 2, 65-175 Zielona Góra

Kierunek: Technik pojazdów samochodowych

6. Zespół Szkół Technicznych, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 68-300 Lubsko

Kierunek: Technik pojazdów samochodowych

7. Zespół Szkół Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. 9 Maja 9, 68-200 Żary

Kierunek: Technik pojazdów samochodowych

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin

Kierunek: Technik pojazdów samochodowych

Szkoły wyższe:

1. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, www.uz.zgora.pl

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

 

2. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, www.wimim.zut.edu.pl

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Interesujące linki

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie blacharz samochodowy:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=721306

Program nauczania w zawodzie blacharz samochodowy:

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/721306_P.doc

Opis zawodu blacharz samochodowy:

http://app.kuratorium.katowice.pl/zawodyDetails.aspx?zawod=0000000147

Strony internetowe (fora) poświęcone tematyce danego zawodu:

http://www.forumsamochodowe.pl/tags/blacharstwo

http://index.forum.gazeta.pl/szukaj/forum/blacharz+samochodowy

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Oferty pracy dla blacharzy samochodowych:

Ogólne, internetowe giełdy pracy:

www.telepraca.org.pl

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

 

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

 

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej