Menu

Operator maszyn i instalacji przemysłowych w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym


Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ [Berufsausbildungsvertrag], a w innych krajach lub regionach niemieckojęzycznych, tj. w Austrii, Szwajcarii oraz we włoskim Tyrolu Południowym „umowy o naukę” [Lehrvertrag] z zakładem pracy. Odpowiednia szkoła zawodowa jest dobierana ze względu na siedzibę lub region, w którym działa dane przedsiębiorstwo. Praktyczną część nauki uczniowie odbywają w przedsiębiorstwach, a część teoretyczną realizuje szkoła zawodowa. Podstawą nauki zawodu w systemie dualnym jest odpowiednie rozporządzenie o nauce danego zawodu. Niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj.


Nauka kończy się uzyskaniem zawodu: Operator maszyn i instalacji przemysłowych

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Osoby pracujące w tym zawodzie dobierają ustawienia maszyn i instalacji oraz obsługują je. Niezależnie od tego, czy są to obrabiarki, maszyny włókiennicze lub drukarskie, czy też instalacje technologiczne w przemyśle spożywczym, operatorzy maszyn i instalacji przemysłowych przygotowują proces pracy, sprawdzają funkcjonowanie maszyn na stanowiskach kontrolnych i zajmują się ich uruchomieniem. Poza tym dokonują w regularnych odstępach czasu inspekcji maszyn w celu stwierdzenia ich gotowości technicznej, zajmują się ich konserwacją i w razie konieczności dokonują ich napraw. Dbają przy tym o konieczne materiały eksploatacyjne, wymieniają części ulegające zużyciu, takie jak uszczelki, filtry i węże oraz dokonują ustawień części mechanicznych. Ponadto nadzorują proces produkcyjny oraz sterują i kontrolują przepływ materiałów i surowców. Dodatkowo wykonują czynności związane z kontrolą jakości.


Operatorzy maszyn i instalacji przemysłowych wypełniają głównie następujące zadania:

Kontrola dostarczonych towarów
Obsługa i nadzorowanie pracy urządzeń, maszyn i instalacji


- podawanie materiałów i surowców na maszyny i instalacje,

- zapewnienie stałego dopływu materiałów i surowców,

- uważne obserwowanie pracy maszyn w celu wczesnego rozpoznania zakłóceń,

- analizowanie, usuwanie i dokumentowanie zakłóceń w funkcjonowaniu maszyn, w razie konieczności wymiana uszkodzonych części,

- odtransportowywanie gotowych produktów,

- ciągła kontrola danych dotyczących ustawień maszyn i przepływu materiałów.

 
Utrzymanie w czystości i konserwacja maszyn i instalacji

- utrzymanie stanowiska pracy w czystości zgodnie z przepisami BHP,

- regularne czyszczenie i smarowanie maszyn i automatów,

- wymiana zużytych części,

- w razie potrzeby pomoc przy poważniejszych naprawach.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Operator maszyn i instalacji przemysłowych (niem. Maschinen- und Anlagenführer/-in) jest częściowo porównywalny z następującymi polskimi zawodami:

  • Mechanik – monter maszyn i urządzeń, poziom kształcenia - trzyletnia szkoła branżowa I stopnia.
  • Technik mechanik,  poziom kształcenia – dwuletnia szkoła branżowa II stopnia

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Oberstufenzentrum Oder Spree, Standort Eisenhüttenstadt
Gottfried Wilhelm Leibniz
Waldstraße 10
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0)3364 414257
Telefon: +49 (0)3364 2800217
E-mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Elbe-Elster
Feldstr. 7a
04910 Elsterwerda
Deutschland
Telefon: +49 (0)3533 488169- 0
Telefon: +49 (0)3533 488169- 30
E-mail: schulleitung@oszee.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa przyjmują przeważnie kandydatów do nauki zawodu operator maszyn i instalacji przemysłowych legitymujących się posiadaniem niższego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu Hauptschule.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 2 lata.


Skrócenie okresu nauki:

Po spełnieniu określonych warunków możliwe jest skrócenie okresu nauki zawodu.

Zakres programu nauczania

Podczas zdobywania kwalifikacji podstawowych w pierwszym roku nauki przyszli operatorzy maszyn i instalacji przemysłowych uczą się w zakładzie pracy np.:


- w jaki sposób przeprowadzać kontrolę i konserwację narzędzi, maszyn i instalacji,

- na co należy zwracać uwagę wybierając metodę kontroli,

- jakie są ręczne i maszynowe techniki obróbki oraz w jaki sposób się je stosuje,

- w jaki sposób dokonuje się wyboru odpowiedniego materiału oraz jak obrabiać go zgodnie z dokumentacją techniczną,

- czym różnią się od siebie maszyny i instalacje produkcyjne,

- czego należy przestrzegać podczas zbierania, selekcji i składowania surowców wtórnych i pozostałości poprodukcyjnych,

- w jaki sposób przeprowadza się czynności zapewniające jakość produkcji.


Podczas zawodowego kształcenia specjalistycznego w drugim roku nauki uczniom przekazywana jest wiedza m.in. z zakresu:

W specjalności technologia metali i technologia tworzyw sztucznych:

- w jaki sposób obsługuje się systemy regulacji i sterowania w maszynach i instalacjach,

- w jaki sposób wytwarza się części konstrukcyjne stosując w szczególności techniki łączenia, obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej oraz czego należy przestrzegać podczas ich montażu i demontażu,

- w jaki sposób dokonuje się przezbrojenia maszyn i instalacji produkcyjnych, jak ustawia się i optymalizuje dane procesowe oraz jak usuwa się zakłócenia w pracy,

- czego należy przestrzegać podczas sterowania przepływem materiałów,

- w jaki sposób dokonuje się konserwacji maszyn i instalacji oraz jak wymienia się zużyte części,

- w jaki sposób dobiera się narzędzia w zależności od metody produkcyjnej, materiału i geometrii obróbki oraz w jaki sposób ustala się i ustawia dane technologiczne.

W specjalności technologia włókiennictwa:

- w jaki sposób sprawdza się wzory i szablony technologiczne pod kątem wykonalności oraz jak stosuje się rozwiązania technologiczne do wytwarzania nici i tkanin,

- jakie istnieją technologie zmian struktury powierzchni i cech produktu oraz jak się je stosuje,

- jak ustawia się i optymalizuje dane procesowe,

- w jaki sposób prowadzony jest nadzór procesów produkcyjnych i parametrów technologicznych.

W specjalności technologiauszlachetniania tkanin:

- jakie istnieją metody uszlachetniania tkanin oraz na czym polegają powiązania technologiczne poszczególnych etapów produkcji,

- czego należy przestrzegać podczas wykorzystania wody, substancji chłodzących i energii w procesach produkcyjnych,

- w jaki sposób stwierdza się przyczyny typowych dla procesów uszlachetniania wahań jakości.

W specjalności technologia żywności:

- czego należy przestrzegać podczas uzbrajania i przezbrajania instalacji do gotowania i mieszania, linii do napełniania, urządzeń do sterylizacji, etykietowania, pakowania i waletowania,

- w jaki sposób stosuje się metody rozdrabniania, rozdzielania i sortowania,

- czego należy przestrzegać podczas napełniania i zamykania opakowań,

- w jaki sposób prowadzi się nadzór układów regulacji temperatury, ciśnienia, szybkości pracy maszyn, przepustowości i stopnia koncentracji produktu,

- w jaki sposób dozuje się, waży i miesza ze sobą surowce.

W specjalności technologia introligatorska i obróbki papieru:

- w jaki sposób stosuje się maszynowe techniki cięcia, falcowania i szycia wyrobów introligatorskich i obróbki papieru,

- w jaki sposób uzbraja się i przezbraja maszyny do obróbki papieru zgodnie z wymogami technologicznymi,

- w jaki sposób wybiera się, dostarcza i prowadza na maszyny materiały zadrukowane oraz jak ustawia się odpowiednie parametry maszyny.


Poza tymuczniom przekazuje się informacje z następujących zakresów:

- jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,

- w jaki sposób zorganizowane jest przedsiębiorstwo, w którym odbywają naukę zawodu oraz w jaki sposób funkcjonuje zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż i administracja,

- w jaki sposób stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

- jakich przepisów związanych z ochroną środowiska należy przestrzegać.

Tekst rozporządzenia na temat nauki zawodu operator maszyn i instalacji przemysłowych znajdziesz tutaj.

Wymiar godzin (teoria)

Podczas nauki zawodu operator maszyn i instalacji przemysłowych w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie pracy i teoretyczne w szkole zawodowej. Zajęcia w szkole zawodowej są realizowane częściowo w formie zblokowanej w klasach specjalnościowych i zajmują z reguły 20% łącznego czasu nauki zawodu.

Kształcenie tematyczne w tygodniach zgodnie z ramowym planem nauczania:

Pierwszy rok nauki (zawodowe kwalifikacje podstawowe):

- Zasady wyboru i stosowania surowców, środków i materiałów pomocniczych - 4 tygodnie

- Przepływ i korzystanie z informacji i dokumentacji technicznych - 8 tygodni

- Planowanie i przygotowanie procesów pracy - 4 tygodnie

- Kontrola i procedury kontrolne - 6 tygodni

- Techniczne urządzenia produkcyjne, sterujące i regulujące – ustawienia i obsługa instalacji produkcyjnych - 22 tygodnie

- Sterowanie przepływem materiałów - 2 tygodnie

- Konserwacja i przeglądy maszyn i instalacji - 4 tygodni

- Realizacja działań związanych z zapewnieniem jakości - 2 tygodnie

Drugi rok nauki (zawodowe kwalifikacje specjalistyczne):

- Zasady wyboru i stosowania surowców, środków i materiałów pomocniczych,  Planowanie i przygotowanie procesów pracy - 8 tygodni

- Techniczne urządzenia produkcyjne, sterujące i regulujące - 18 tygodni

- Ustawienia i obsługa instalacji produkcyjnych - 18 tygodni

- Sterowanie przepływem materiałów – 2 tygodnie

- Konserwacja i przeglądy maszyn i instalacji - 4 tygodni

- Realizacja działań związanych z zapewnieniem jakości - 2 tygodnie

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu operator maszyn i instalacji przemysłowych w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie pracy i teoretyczne w szkole zawodowej.

 

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły 80% łącznego czasu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. podręczników fachowych), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB]. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie terytorialnie Agencje d.s. Pracy. Na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium informuje odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz dostępny w sieci kalkulator stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe-Rechner (BAB)].

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 850 do 1050 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

https://www.bibb.de/dav

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Z reguły obowiązuje aktualny układ taryfowy, który został zawarty na czas określony pomiędzy odpowiednimi zrzeszeniami pracodawców i Przemysłowym Związkiem Zawodowym Branży Metalowej [IG Metall] w danym kraju związkowym.

Bank danych na temat obowiązujących układów taryfowych znajdziesz tutaj.

Możliwości dalszego kształcenia

Kontynuacja kształcenia zawodowego dla poszczególnych specjalności zawodowych (metalowej, włókienniczej, technologii przemysłu spożywczego, technologii introligatorska i obróbki papieru) jest możliwa w trzecim i czwartym roku nauki zawodu. Umiejętności zdobyte w pierwszych dwóch latach nauki ulegają zaliczeniu.

Spektrum tematyki form zawodowego kształcenia ustawicznego jest bardzo szerokie i sięga od eksploatacji maszyn i instalacji przemysłowych, aż po zapobieganie wypadkom przy pracy. Również dla operatorów maszyn i instalacji przemysłowych chcących wyspecjalizować się jakiejś wąskiej dziedzinie dostępne są oferty związane np. z praca w służbach zapewnienia jakości.

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety możliwości rozszerzenia wykształcenia zawodowego. Logiczną drogą rozwoju jest kontynuowanie kształcenia i zdanie egzaminu w zawodzie związanym z branżą, w której się pracuje, np. na mechanika produkcji w branży włókienniczej. Do pełnienia funkcji kierowniczych i specjalistycznych, np. na średnim szczeblu kierowania, przygotowują również inne formy kształcenia ustawicznego, pozwalające np. zdobyć tytuł technika.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Karriere im Maschinenbau
Portal internetowy Stowarzyszenia Niemieckich Producentów Maszyn i Urządzeń [Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.] poświęcony nauce zawodu, studiom i praktykom zawodowym na kierunkach związanych z budową maszyn

metallhandwerk.de
Strona internetowa, której wydawcą jest Niemieckie Zrzeszenie Rzemiosł Branży Metalowej [Bundesverband Metall - Vereinigung Deutscher Metallhandwerke]

www.dvs-verlag.de
Wydawnictwo DVS-Verlag zajmujące się technikami spawalniczymi i pokrewnymi jest wydawcą wielu czasopism fachowych dla przemysłu metalowego i ceramicznego. Na portalu internetowym DVS prowadzona jest niewielka giełda wolnych miejsc pracy dla fachowców z tych branż

www.techniker-forum.de
Informacje, niezależne doradztwo i opisy praktycznych doświadczeń związane tytułem zawodowym technika z egzaminem państwowy

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

http://www.icjobs.de
Obszerna oferta, zwłaszcza w dziedzinie zawodów technicznych

http://www.backinjob.de
Oferty miejsc pracy i giełda możliwości podjęcia nauki zawodu z podziałem na branże

http://www.aktuelle-jobs.de
Duża giełda ofert pracy dla wykwalifikowanego i niewykwalifikowanego personelu dla przemysłu, rzemiosła i handlu. Ogłoszenia zamieszczane są przeważnie przez firmy zajmujące się pośrednictwem pracy

http://www.bau.de
Giełda pracy dla budownictwa. Spektrum ofert sięga od architekta do prostych zawodów rzemieślniczych, uwzględnia także całą paletę zawodów  z branży handlu materiałami budowlanymi

http://www.fertigung-online.de
Giełda ofert pracy w przemyśle wytwórczym i rzemiośle. Kliknięcie na jedno z ogłoszeń w oferowanej liście linków otwiera okienko z dokładnymi informacjami o danej ofercie

http://www.cad.de
Internetowa giełda pracy dla specjalistów CAD/CAM, kreślarzy, pracowników serwisowych, handlowców, ale także dla pracowników biurowo-administracyjnych w branżach technicznych. Oferuje łatwą w obsłudze funkcję wyszukiwania ofert i obszerne informacje o ofertach pracy

deutsche handwerker vermittlung
W kooperacji z Federalną Agencją d.s. Pracy prywatna agencja pośrednictwa pracy dla rzemiosła dhv oferuje na swoich stronach internetowych miejsca pracy dla wykwalifikowanych rzemieślników z wielu różnych branż. Wyszukiwanie ofert ułatwia filtr regionalny i branżowy

http://www.jobpilot.de
Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe

http://www.jobsuche.de
Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu

http://www.jobrobot.de
Giełda pracy z podziałem na branże i regiony

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

Servicegesellschaft mbH für Mitglieder der IG Metall
Baseler Platz 2
D-60329 Frankfurt (Main)
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 - 9002 176-0
Telefon: +49 (0)69 - 9002 176-20
E-mail: info@igmservice.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.
Lyoner Strasse 18
D-60528 Frankfurt (Main)
Deutschland
Telefon: +49 69 6603 0
Telefon: +49 69 6603-1511
E-mail: Kommunikation@vdma.org
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej