Menu

Asystent kierownictwa w branży hotelarskiej w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w specjalistycznej szkole zawodowej (Berufsfachschule).

Po zdaniu egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym otrzymuje się tytuł zawodowy: Asystent kierownictwa w branży hotelarskiej i turystycznej z egzaminem państwowym (Staatlich geprüfte/r Assistent/in für Hotel- und Tourismusmanagement)


W ramach kształcenia można również osiągnąć poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia dalszej nauki w wyższych szkołach zawodowych [Fachhochschule].

Specjalistyczne szkoły zawodowe [Berufsfachschulen (skr. BFS)] są szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe w pełnym wymiarze godzin, w których nauka trwa co najmniej 1 rok, a do podjęcia nauki nie jest wymagana wcześniejsze ukończenie nauki zawodu w systemie dualnym czy też doświadczenie w pracy zawodowej. Szkoły te mają za zadanie przekazywanie uczniom wiedzy ogólnej i fachowej oraz przygotowanie ich do zdobycia jednego z oficjalnie uznawanych zawodów zdobywanych w systemie dualnym lub ukończenia części kształcenia zawodowego w jednym lub kilku takich zawodach, lub w doprowadzeniu do zdobycia jednego z zawodów, które można zdobyć w systemie wyłącznie szkolnym.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Osoby posiadające ten zawód pracują przeważnie w hotelach oraz w domach wypoczynkowych i innych placówkach oferujących usługi noclegowe. Mogą znaleźć zatrudnienie również w branży cateringowej, gastronomicznej lub organizacjach związanych z wypoczynkiem lub turystyką.

Zajmują się licznymi czynnościami natury handlowej i organizacyjnej w zakładach prowadzących działalność hotelarską i gastronomiczną. Asystenci kierownictwa w branży hotelarskiej zajmują się np. przygotowywaniem kalkulacji cen noclegów, planów pracy i grafików dyżurów. Poza tym organizują np. zaopatrzenie i gospodarkę magazynową, działania reklamowe i marketingowe, czy też pracę w recepcji. Mogą przykładowo przygotowywać dla pracowników recepcji zalecenia odnośnie sposobu powitania gości lub systemu rezerwacji pokoi. Rozdzielają prace w poszczególnych działach i kontrolują wydajność wykonywanych zadań. Podczas planowania imprez okolicznościowych bądź bankietów są dla klientów osobami kontaktowymi i udzielają im porad, np. odnośnie programu, dekoracji, pomieszczeń i cen. Do ich zadań może należeć również planowanie i konstruowanie ofert turystycznych.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód asystent kierownictwa w branży hotelarskiej (nazwa niemiecka: Assistent/-in für Hotelmanagement) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

Pracownik obsługi hotelowej - poziom kształcenia – trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie regionu lub w jego sąsiedztwie kształcenie w zawodzie Asystent kierownictwa w branży hotelarskiej prowadzą m.in. wymienione szkoły.

Oberbarnimschule Privatschule
Alfred-Dengler-Straße 9
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3334 2022-116
Telefon: +49 (0) 3334 2022-188
E-mail: obs@oberbarnimschule.de
do strony głównej

Berufliche Schule Angermünde - BSA
Berufsfachschule-staatl. anerkannte Privatschule
Puschkinallee 12
16278 Angermünde
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3331 2605-11
Telefon: +49 (0) 3331 2605-77
E-mail: info@bsa-ang.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem przyjęcia jest przedłożenie dokumentów potwierdzających ukończenie średniego (wg klasyfikacji niemieckiej odpowiadającego ukończeniu Realschule) lub sklasyfikowanego wyżej poziomu kształcenia ze średnią ocen 3,5 z przedmiotów: język niemiecki, język angielski i matematyka. Kandydaci wybierani są na podstawie posiadanego wykształcenia, ocen na świadectwie oraz szczegółowej rozmowy kwalifikacyjnej według systemu punktacji za poszczególne elementy.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.


Skrócenie okresu nauki

Możliwości skrócenia okresu nauki są regulowane w rozporządzeniach o nauce zawodu i egzaminach zawodowych poszczególnych krajów związkowych.

Przedłużenie okresu nauki
Uczniowie, którzy ze względu na słabe wyniki w nauce nie osiągną promocji do kolejnego poziomu (klasy), mogą z reguły jeden raz powtarzać dany rok szkolny, o ile nie spowoduje to przekroczenia dozwolonego całkowitego okresu pobytu w szkole.

Zakres programu nauczania

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych zdobywa się przykładowo następującą wiedzę:


- jakie obcojęzyczne pojęcia fachowe są ważne w tym zawodzie,

- w jaki sposób przeprowadza się inwentaryzacje,

- w jaki sposób składa się zamówienia i realizuje płatności,

- w jaki sposób opracowuje się i przeprowadza skuteczne akcje reklamowe i działania marketingowe,

- w jaki sposób przeprowadza się imprezy okolicznościowe,

- w jaki sposób należy udzielać porad gościom,

- jakie prace wykonuje się w recepcji (np. sprawdzanie ilości wolnych pokoi, prowadzenie korespondencji, wystawianie faktur),

- jak w ekonomiczny sposób przyrządza się i podaje proste potrawy wg receptur, z uwzględnieniem nauk żywieniowych.

Wymiar godzin (teoria)

 Klasa IKlasa IIKlasa III
Przedmioty ogólnokształcące:   
Język niemiecki333
Język angielski233
Matematyka333
Podstawy nauk przyrodniczych11 
Nauka o społeczeństwie211
Język hiszpański332
Przedmioty zawodowe:   
Ekonomia polityczna11 
Procesy zarządzania233
Rynkowe procesy gospodarcze321
Rachunkowość433
Prawoznawstwo322
Praktyka i technologia w hotelarstwie i gastronomii444
Organizacja imprez 21
Marketing w turystyce343
Procesy gospodarcze w turystyce 22
Obowiązkowy zakres przedmiotów do wyboru:211
Trzeci język obcy   
Zarządzanie w sporcie   
Zarządzanie w opiece zdrowotnej   
Zarządzanie w kulturze   
Geografia turystyczna   
Przedmioty do wyboru:   
Pedagogika pracy3 
Konwersacja w jęz. angielskim1  
Dodatkowy język obcy 11
Praktyka w zakładzie pracy (w tygodniach)677

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas każdego roku szkolnego odbywa się kilkutygodniowa praktyka w zakładzie pracy:

- w pierwszym roku: 6 tygodni,
- w drugim roku: 7 tygodni,
- w trzecim roku: 7 tygodni.

Koszt kształcenia

Z kształceniem w specjalistycznej szkole zawodowej mogą być związane koszty, w szczególności opłaty za zajęcia lub czesne (przede wszystkim w prywatnych placówkach edukacyjnych) oraz opłaty za przyjęcie do szkoły i opłaty egzaminacyjne. Z zajęciami teoretycznymi związane są koszty zakupu pomocy naukowych (np. literatury fachowej). W czasie zajęć praktycznych potrzebna będzie odzież robocza. Poza tym należy się liczyć z kosztami dojazdów lub kosztami zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Możliwości wsparcia finansowego

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie kształcący się w szkołach zawodowych mogą starać się o stypendium zgodnie z Federalną Ustawą o Wspieraniu Kształcenia [Bundesausbildungsförderungsgesetz, w skrócie BAföG]. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za okres nauki nie jest wypłacane wynagrodzenie, gdyż uczniowie nie są zatrudniani w zakładach pracy, tak jak to ma miejsce podczas nauki zawodu w systemie dualnym.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Jeden zawód – wiele możliwości

Asystenci kierownictwa w branży hotelarskiej znajdują zatrudnienie głównie w firmach prowadzących działalność hotelarską, domach wczasowych i innych przedsiębiorstwach oferujących usługi noclegowe.

Po ukończeniu nauki zawodu asystenci kierownictwa w branży hotelarskiej muszą najczęściej podjąć decyzję, jakie zakresy czynności im najbardziej odpowiadają i w czym chcieliby się wyspecjalizować. Spektrum możliwości rozciąga się tutaj od organizacji pracy, poprzez sprawy kadrowe i rachunkowość, aż po marketing.

Zarobki

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Jako że układy taryfowe zawierane dla branży hotelarsko-gastronomicznej w poszczególnych krajach związkowych nie są ogólnie obowiązujące, mogą być stosowane, lecz tylko w przypadkach, kiedy dany zakład pracy jest objęty takim układem.

Możliwości dalszego kształcenia

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety możliwości kontynuowania kształcenia zawodowego. Logicznym wyborem wydaje się być kontynuowanie kształcenia i zdanie egzaminu na mistrza branży hotelarskiej. Do pełnienia funkcji kierowniczych i specjalistycznych, np. na średnim szczeblu kierowania, przygotowują również inne formy kształcenia ustawicznego, np. na kierunku wykwalifikowany specjalista branży hotelarsko-gastronomicznej lub ekonomista w branży hotelarsko-gastronomicznej.

W celu zaoszczędzenia czasu kursy przygotowujące do egzaminów kończących formy kształcenia ustawicznego są oferowane częściowo w oparciu o metody E-Learning/Blended Learning. Ich uczestnicy nie uczą się jednak wyłącznie sami przy komputerach. Podczas kursu pozostają z reguły w kontakcie z wykładowcą, który jest do ich dyspozycji w sprawach merytorycznych i technicznych.
Asystenci kierownictwa w branży hotelarskiej, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych lub uzyskali go podczas nauki w szkole zawodowej, mogą podjąć studia i uzyskać np. tytuł licencjata na kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa. Po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest również podjęcie studiów bez wcześniejszego ukończenia odpowiedniego stopnia wykształcenia.

Informacje na temat warunków podjęcia nauki w szkołach wyższych w poszczególnych krajach związkowych znajdziesz tutaj.

Przegląd ofert kształcenia zapewniającego awans zawodowy zawiera bank danych KURSNET.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

gastronomie.de
Branżowy magazyn online

http://www.ahgz.de/ 
Czasopismo branżowe „Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung”
 
http://www.der-hotelier.de/
Portal specjalistyczny branży hotelarskiej i gastronomicznej


http://www.gastronomie-mag.de/ 
Magazyn specjalistyczny dla przedsiębiorców w branży hotelaskiej i gastronomicznej oraz dla szefów kuchni
 
http://www.gastronomie-report.de/ 
Czasopismo fachowe „Gastronomie Report”

http://www.gastrotel.de/ 
Magazyn specjalistyczny dla przedsiębiorców i menedżerów w branży hotelarskiej i gastronomicznej

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

www.ahgzjobs.de
Giełda ofert pracy w hotelarstwie i gastronomii

www.ycg.de
Your Career Group - Internetowa giełda pracy w hotelarstwie, gastronomii i turystyce

www.rollingpin.de/
Giełda pracy w hotelarstwie, gastronomii i turystyce morskiej


http://www.hoteljob-deutschland.de
http://www.hoteljob-international.de
Międzynarodowy, internetowy rynek ofert pracy


Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
NGG
Gotzkowskystraße 8
10555 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 3999150
E-mail: hauptverwaltung@ngg.net
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej