Menu

Informatyk specjalista w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

W przypadku zawodu informatyk specjalista integracji systemów informatycznych stosowana formą kształcenia jest z regułynauka zawodu w systemie dualnym, którą realizuje się równolegle w zakładzie pracy i szkole zawodowej. Nauka tego zawodu odbywa się zarówno przedsiębiorstwach sfery przemysłowej i handlowej, jak i w rzemiośle. Zawód został podzielony na następujące specjalizacje:

  • programowanie aplikacji użytkowych,
  • integracja systemów informatycznych,
  • analiza danych i systemów,
  • usieciowienie cyfrowe.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Informatycy specjaliści integracji systemów informatycznych opracowują i realizują projekty systemów informatycznych i komunikacyjnych wg życzeń klientów. W tym celu łączą komponenty sprzętowe i programowe w skomplikowane systemy sieciowe. Poza tym udzielają porad i szkolą użytkowników.

 

Analiza sieciowych potrzeb klienta

Zanim w przedsiębiorstwie bądź u klienta indywidualnego zostanie założona sieć, informatycy specjaliści integracji systemów informatycznych analizują indywidualne potrzeby i życzenia odnośnie instalowanej lub uruchamianej infrastruktury informatycznej. Zastosowanie znajduje przy tym posiadana przez nich wiedza z zakresu techniki, ekonomiki zarządzania i organizacji przedsiębiorstwa. Po wyrobieniu sobie dokładnego wyobrażenia o na temat oczekiwanych zdolności sieci pod kątem sprzętowym i programowym przystępują do jej planowania: Ile komputerowych stanowisk roboczych powinno zostać urządzonych? Które z nich powinny dysponować własna drukarką? Czy planowane są bezprzewodowe połączenia z Internetem? Informatycy specjaliści integracji systemów informatycznych biorą przy tym pod uwagę nie tylko aktualne możliwości sieci, ale również możliwość jej rozbudowy. Jest to ważne np. podczas przygotowania okablowania. Poza tym doradzają klientom w sprawie wyboru odpowiedniego sprzętu i dlatego muszą znać aktualną sytuację na rynku i posiadać bieżące informacje o nowych produktach. W tym celu posługują się literatura fachową, która poczęci jest angielskojęzyczna.

Instalacja i konfiguracja sieci

Na miejscu u klienta informatycy zakładają sieć i łączą komputery z serwerami oraz urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak faksy i drukarki. Po zainstalowaniu lub skonfigurowaniu systemów operacyjnych przeprowadzają testy. Sprawdzają, czy wszystkie drukarki zostały udostępnione, czy komunikacja pomiędzy poszczególnymi komputerami przebiega bez problemów. Na koniec sporządzają dokumentację i instrukcje na temat pracy z siecią, przy pomocy których użytkownicy lub zewnętrzni administratorzy sieci będą mogli sieć obsługiwać lub rozbudowywać. Sami również mogą zajmować się konserwacją sieci, tzn. rozszerzaniem jej funkcji lub dopasowywaniem do zmian w systemie oprogramowania. Stosują przy tym coraz częściej aplikacje z systemu usług cloud computing. Cloud computing obejmuje infrastrukturę IT on demand, tzn. systemy operacyjne, aplikacje i zasoby pamięci są do dyspozycji online i mogą zostać dostosowane do konkretnych potrzeb klienta. Informatycy specjaliści integracji systemów informatycznych sa odpowiedzialni również za bezpieczeństwo sieci. Komponenty sprzętowe i programowe muszą być chronione przed nielegalnym dostępem odpowiednimi strategiami filtrowania danych i zabezpieczenia ich przed wirusami, transfer danych musi bezpieczny, stosowane muszą być odpowiednie techniki szyfrowania. Również w sytuacjach, kiedy wystąpi jakiś błąd bądź zastrajkuje serwer, informatycy muszą być do dyspozycji i usunąć usterki. Udzielają także na miejscu u klienta porad i instrukcji związanych z obsługą sieci. Może to być realizowane indywidualnie lub w formie szkoleń, które sami planują, przygotowują i przeprowadzają.

Informatycy specjaliści integracji systemów informatycznych mają następujące zadania:

- planowanie i realizacja dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań informatycznych poprzez integrację komponentów sprzętopwych i programowych w skompliowane (połączone lub niepołączone w sieć) systemy informatyczne, np. systemy klient-serwer, systemy wielostanowiskowe, duże systemy komputerowe,
          · techniczne planowanie systemów,
          · instalowanie systemów,
          · świadczenie usług serwisowych i wsparcia,
- administrowanie i operowanie systemami informatycznymi we własnym przedsiębiorstwie lub u klienta (jako usługodawca),
          · instalowanie i konfigurowanie, zakładanie, uruchamianie i konserwacja systemów informatycznych klientów wewnętrznych i zewnętrznych,
         · ograniczenie występowania i usuwanie występujących zakłóceń w pracy za pomocą nowoczesnych systemów eksperckich i diagnostycznych,
- kierowanie projektami związanymi z planowaniem, instalacją, rozbudową i konserwacją systemów komputerowych i sieciowych, łącznie z komponentami sprzętowymi i oprogramowaniem systemowym w odniesieniu do różnych zastosowań (centra komputerowe, sieci komputerowe, systemy klient-serwer, sieci naziemne i radiowe),
          · udzielanie klientom porad, wsparcia i informacji podczas wyboru i użytkowania komputerów i sieci,
          · instalowanie i użytkowanie sieci,
          · instalowanie systemów komputerowych odpowiadających wymaganiom klienta i przekazywanie ich klientowi,
          · analizowanie i usuwanie problemów występujących podczas użytkowani komputerów i sieci,
          · tworzenie dokumentacji, np. dokumentacji systemu, podręczników użytkownika, pomocy online,
          · stosowanie zasad zarządzania projektami i metod programistycznych podczas usuwania problemów z użytkowaniem systemu,
          · prezentowanie rozwiązań systemowych,
          · instalowanie i konserwacja komponentów programowych służących zabezpieczeniu sieci, np. filtrów i programów antywirusowych,
          · w razie potrzeby ocena istniejących systemów pod kątem energooszczędności i wsparcie klienta podczas zmiany sprzętu na bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego.

Ponadto informatycy specjaliści integracji systemów informatycznych wykonują następujące czynności:

- obserwowanie rynku technologii i systemów informatycznych oraz sprzętu informatycznego i oprogramowania,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń dla użytkowników.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Informatyk specjalista (nazwa niemiecka: Fachinformatiker/-in) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

  • Technik informatyk, nauka zawodu na poziomie technikum (5 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie regionu kształcenie w zawodzie informatyk specjalista – programista aplikacji użytkowych prowadzą m.in. wymienione zakłady pracy i szkoły.

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Informations- und Medizintechnik
Haarlemer Straße 23 – 27
12359 Berlin-Neukölln
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30-225027-800
Telefon: +49 (0) 30-225027-809
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki rozpoczęcia nauki zawodu

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki zawodu informatyk specjalista integracji systemów informatycznych legitymujących się posiadaniem poziomu wykształcenia upoważniającego do podjęcia nauki w szkołach wyższych.

 

Nauka zawodu w placówkach szkolnych

Szkoły ustalają własne kryteria przyjęcia. Część z nich wymaga posiadania średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu np. Realschule. Informacje na ten temat zawiera bank danych KURSNET.

Przygotowawcze kursy kwalifikacyjne

Pomocne w rozpoczęciu nauki zawodu są organizowane w przedsiębiorstwach przygotowawcze kursy kwalifikacyjne [Einstiegsqualifizierung, w skrócie EQ]. Informacje na ich temat można znaleźć tutaj.

Wymagany poziom wykształcenia wg przepisów prawnych

Według Ustawy o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] nie ma żadnych warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego.

Wymagany poziom wykształcenia w praktyce

W roku 2008 naukę zawodu podjęło 3.771 przyszłych specjalistów informatyków. 56% z nich posiadało wykształcenieupoważniające do podjęcia nauki w szkołach wyższych, 29% posiadało średni poziom wykształcenia, 3%, posiadało niższy poziom wykształcenia (odpowiadający ukończeniu Realschule) a 2% nie ukończyło wcześniej żadnej szkoły. Pięć procent ukończyło wcześniej szkoły zawodowe.

Inne warunki rozpoczęcia nauki

W niektórych przypadkach minimalny wiek kandydatów do rozpoczęcia nauki tego zawodu określany jest na 18 lat.
Poza tym warunkiem dopuszczenia jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu przydatności do zawodu.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.


Skrócenie okresu nauki

- Na wspólny wniosek ucznia i przedsiębiorstwa, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu [Teilzeitberufsausbildung]. 

- Rządy poszczególnych krajów związkowych mogą ustalić warunki zaliczenia okresów nauki w szkołach oraz innych placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Warunkiem jest zaliczenia okresu nauki jest wspólny wniosek ucznia i przedsiębiorstwa, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe.


- Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

- W uzasadnionych przypadkach możliwe jest skrócenie okresu nauki zawodu dla uczniów, którzy z wynikiem pozytywnym ukończyli organizowane w przedsiębiorstwach przygotowawcze kursy kwalifikacyjne [Einstiegsqualifizierung].

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki zawodu w przedsiębiorstwie uczniowie uczą się przykładowo:


- w jaki sposób odróżnia się systemy operacyjne i ich obszary zastosowań,

- na co należy zwracać uwagę podczas testowania systemów,

- w jaki sposób stosować logikę i metody programowania,

- w jaki sposób udzielać informacji i porad klientom,

- na czym polega łączenie danych i funkcji w obiekty, jak definiuje się klasy oraz w jaki sposób tworzone są diagramy hierarchii,

- na co należy zwracać uwagę podczas tworzenia koncepcji i planów testowania.

Podczas drugiego roku nauki zawodu uczniom przekazuje się m.in. wiedzę z następujących zakresów:

- w jaki interpretuje się rachunek kosztów przedsiębiorstwa do celów controllingu,

- na co należy zwracać uwagę przy projektowaniu modeli danych,

- czym różnią się od siebie poszczególne rodzaje architektury sieci,

- w jaki sposób stosuje się procedury wymiany danych,

- w jaki sposób dopasowuje się komponenty sprzętowe i programowe do istniejących systemów i jak się je uruchamia,

- w jaki sposób integruje się systemy architektury programowej w sieci,

- na co należy zwracać uwagę podczas dostosowywania i konfigurowania systemów operacyjnych.

W trzecim roku nauki, podczas którego następuje specjalizacja, uczniowie zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

- w jaki sposób ustala się cele i metody szkoleń,

- w jaki sposób steruje się pracą systemów z uwzględnieniem specyfiki pracy przedsiębiorstwa klienta,

- w jaki sposób analizuje problemy występujące u użytkowników i jak przedstawić propozycje ich rozwiązania.

Poza tym uczniowie poszerzają lub pogłębiają swoje umiejętności i wiedzę w jednym z poniższych obszarów zastosowań:

- Centra obliczeniowe,
- Sieci komputerowe,
- Sieci klient-serwer,
- Sieci naziemne,
- Sieci radiowe.

Konkretny obszar zastosowań ustalany jest przez zakład pracy, w którym realizowana jest nauka zawodu.

Podczas całego okresu nauki zawodu uczniom przekazuje się np. wiedzę z następujących zakresów:

- w jaki sposób zorganizowane jest przedsiębiorstwo, w którym odbywają naukę zawodu oraz w jaki współpracuje ono z organizacjami gospodarczymi, urzędami i stowarzyszeniami,

- jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,
- w jaki sposób stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
- w jaki sposób stosowane są przepisy związane z ochroną środowiska.

W szkole zawodowej przedmiotem zajęć teoretycznych sa następujące działy tematyczne:

- Zakład pracy i jego otoczenie,
- Procesy gospodarcze i organizacja zakładu,
- Źródła informacji i metody pracy,
- Proste systemy informatyczne,
- Specjalistyczny język angielski,
- Opracowywanie i udostępnianie systemów aplikacji,
- Sieciowe systemy informatyczne,
- Stosunki panujące na rynku i kontakty z klientami,
- Sieci publiczne, usługi,
- Konserwacja systemów informatycznych,
- Rachunkowość i controlling.

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin dla poszczególnych działów tematycznych podczas nauki zawodu informatyk specjalista integracji systemów informatycznych:

- Zakład pracy i jego otoczenie: 20 godzin
- Procesy gospodarcze i organizacja zakładu: 40 godzin
- Źródła informacji i metody pracy: 40 godzin
- Proste systemy informatyczne: 100 godzin
- Specjalistyczny język angielski: 60 godzin
- Opracowywanie i udostępnianie systemów aplikacji: 220 godzin
- Sieciowe systemy informatyczne: 140 godzin
- Stosunki panujące na rynku i kontakty z klientami: 60 godzin
- Sieci publiczne, usługi: 40 godzin
- Konserwacja systemów informatycznych: 120 godzin
- Rachunkowość i controlling: 40 godzin

Łącznie: 880 godzin

Przegląd treści programowych, obejmowanych przez poszczególne działy tematyczne można znaleźć w ramowym planie nauczania tutaj.

Wymiar godzin (praktyka)

Wymiar zajęć praktycznych, poza zajęciami teoretycznymi w szkole zawodowej, wynosi 26-32 godzintygodniowo.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna.

W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB]. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie terytorialnie Agencje d.s. Pracy. Na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium informuje odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy. Dostępny w sieci kalkulator wysokości stypendium na okres nauki zawodu można znaleźć tutaj.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 1000 do 1100 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

W przypadku specjalistów informatyków mogą obowiązywać różne układy taryfowe. Podstawowym kryterium ich stosowania jest branża, w której informatyk jest zatrudniony. W grę mogą tu wchodzić układy taryfowe np. dla służb publicznych albo przemysłu metalowego i elektrotechnicznego.

Możliwości dalszego kształcenia

Perspektywy


Ukończenie nauki z wynikiem pozytywnym i rozpoczęcie pracy zawodowej jest dopiero początkiem. Warunkiem odniesienia sukcesu zawodowego jest bycie na bieżąco i ciągłe uzupełnianie, pogłębianie i dopasowywanie do aktualnych trendów własnej wiedzy fachowej dzięki różnym formom kształcenia ustawicznego. Innymi możliwościami są wyspecjalizowanie się w jakiejś węższej dziedzinie, kontynuacja kształcenia zapewniająca awans zawodowy lub podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej.


Osoby chcące zdobyć doświadczenie i pracować za granicą mogą pójść drogą pogłębienia znajomości języków obcych i zdobywania kwalifikacji międzynarodowych.

Zdobywanie kwalifikacji i specjalizacja

Nowe technologie w dziedzinie komputerowej obróbki danych są wyzwaniem, któremu informatycy specjaliści integracji systemów informatycznych muszą sprostać na bieżąco.

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od zarządzania projektami w dziedzinie elektronicznej obróbki danych, poprzez analizę systemów informatycznych, aż po programowanie systemowe. Informatycy specjaliści integracji systemów informatycznych, którzy chcieliby się wyspecjalizować w konkretnej dziedzinie również znajdą odpowiednie oferty.

Kształcenie ustawiczne zapewniające awans zawodowy (przykłady)

Technik:
- Technik z egzaminem państwowym w specjalności informatyka, priorytet informatyka techniczna

Specjaliści, Ekonomiści:
- Specjalista zarządzania komputerowego
- Ekonomista – specjalista przetwarzania informacji

Inne:
- Projektant oprogramowania komputerowego

- Informatyk przedsiębiorstwa

- Koordynator projektów IT

- Koordynator d.s. zapewnienie jakości IT
- Koordynator d.s. bezpieczeństwa IT

- Technik systemów przemysłowych

- Nauczyciel zawodów w systemie dualnym

- Administrator systemów informatycznych 
- Tester systemów informatycznych
 
Awans i studia

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety możliwości kontynuowania kształcenia zawodowego. Może to być zdanie np. egzaminu na projektanta sprzętu komputerowego lub projektanta oprogramowania komputerowego. Do sprawowania funkcji kierowniczych lub specjalnych, np. na średnim szczeblu kierowania, przygotowują również inne formy kształcenia ustawicznego, np. specjalista elektronicznej obróbki danych.

Kursy przygotowujące do egzaminów kończących formy kształcenia ustawicznego są oferowane częściowo w oparciu o metody E-Learning/Blended Learning. Ich uczestnicy nie uczą się jednak wyłącznie sami przy komputerach. Podczas kursu pozostają z reguły w kontakcie z wykładowcą, który jest do ich dyspozycji w sprawach merytorycznych i technicznych.

 
Informatycy specjaliści integracji systemów informatycznych, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych lub uzyskali go podczas nauki w szkole zawodowej, mogą podjąć studia i uzyskać np. tytuł licencjata na informatyka. Po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest również podjęcie studiów bez wcześniejszego ukończenia odpowiedniego stopnia wykształcenia.


Informacje na temat warunków podjęcia nauki w szkołach wyższych w poszczególnych krajach związkowych znajdziesz tutaj.

Wskazówka na temat możliwości wsparcia finansowego

Dla szczególnie uzdolnionych młodych fachowców istnieje możliwość otrzymania stypendium i wsparcia podczas korzystania z form kształcenia ustawicznego lub studiów wyższych.

Więcej informacji na temat tego stypendium znajdziesz tutaj.


Samodzielna działalność gospodarcza

Osoby chcące się usamodzielnić mogą zgłosić działalność gospodarczą i założyć lub przejąć zakład oferujący usługi informatyczne lub sklep komputerowy.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

http://infobub.arbeitsagentur.de

Portal informacyjny Federalnej Agencji d.s. Pracy
 
www.aubi-plus.de
Informacje na temat kształcenia zawodowego i form kształcenia ustawicznego
 
bitkom.org
Strona internetowa Federalnego Zrzeszenia Gospodarki Informacyjnej, Telekomunikacji i Nowych Mediów [Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.]
 
www.it-berufe.de
Portal informacyjny poświęcony zawodowi specjalisty informatyka
 
www.vdma.org
Sekcja software w Stowarzyszeniu Niemieckich Producentów Maszyn i Urządzeń [Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.]


www.gi-ev.de
Strona internetowa Towarzystwa Informatycznego [Gesellschaft für Informatik e.V.]

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

www.monster.de

Prywatny portal internetowy poświęcony możliwościom kariery zawodowej

www.joboerse.arbeitsagentur.de
Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy

www.jobscout24.de
Oferty pracy dla fachowców i kadr kierowniczych

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)
Besucheradresse
Heilbronner Str. 24
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: 01801 555111
E-mail: 1234@agentur.de
do strony głównej

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej