Menu

Handlowiec specjalista zarządzania systemami informatycznymi w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym


Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (w Niemczech „Berufsausbildungsvertrag”, a w innych krajach lub regionach niemieckojęzycznych tj. w Austrii, Szwajcarii oraz we włoskim Tyrolu Południowym „Lehrvertrag”) z zakładem pracy. Odpowiednia szkoła zawodowa jest dobierana ze względu na siedzibę lub region, w którym działa dane przedsiębiorstwo. Praktyczną część nauki uczniowie odbywają w przedsiębiorstwach, a część teoretyczną realizuje szkoła zawodowa.


Nauka kończy się uzyskaniem zawodu:"Handlowiec specjalista zarządzania systemami informatycznymi (DE)" [Kaufmann/Kauffrau für IT-Systemmanagement]

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Niezależnie od tego, czy chodzi o system komputerowy, czy telefon, handlowcy - specjaliści zarządzania systemami informatycznym doradzają klientom w wyczerpujący i fachowy sposób podczas planowania i nabywania różnych produktów z branży IT.

W tym celu analizują specjalne wymagania klienta i opracowują odpowiadające im rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne. Kierują projektami od strony handlowej, technicznej i organizacyjnej.

Kalkulują ceny i przygotowują oferty, informują klientów o możliwościach finansowania i zawierają odpowiednie umowy. Ponadto nabywają niezbędny sprzęt i oprogramowanie, instalują systemy IT, uruchamiają je i przekazują klientom do użytkowania. Do ich zadań należą również usługi serwisowe.

 

Handlowcy - specjaliści systemów informatycznych i telekomunikacyjnych są do dyspozycji klientów jako ich osoby kontaktowe, szkolą klientów i zapoznają ich z obsługą nowych systemów. Ponadto opracowują i realizują strategie marketingowe.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Handlowiec specjalista zarządzania systemami informatycznymi (nazwa niemiecka: Kaufmann für IT-System-Management) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

  • Technik teleinformatyk, nauka zawodu na poziomie technikum (5 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie regionu kształcenie w zawodzie handlowiec specjalista zarządzania systemami informatycznymi prowadzą m.in. wymienione zakłady pracy i szkoły.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki zawodu handlowiec - specjalista systemów informatycznych i telekomunikacyjnych legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu np. Realschule.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.


Skrócenie okresu nauki

- Na wspólny wniosek ucznia i przedsiębiorstwa, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu [Teilzeitberufsausbildung]. 

- Rządy poszczególnych krajów związkowych mogą ustalić warunki zaliczenia okresów nauki w szkołach oraz innych placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Warunkiem zaliczenia okresu nauki jest wspólny wniosek ucznia i przedsiębiorstwa, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe.


- Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Przedłużenie okresu nauki

Jednostka odpowiedzialna za kształcenie zawodowe może w wyjątkowych przypadkach, o ile jest to niezbędne, przedłużyć okres nauki zawodu.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki zawodu w przedsiębiorstwie uczniowie uczą się przykładowo:

- jakie typowe systemy techniki informatycznej i telekomunikacyjnej są dostępne na rynku oraz czym różnią się od siebie pod względem obszarów zastosowań, wydajności i ekonomiczności,

- jakie są typowe systemy sprzętowe i programowe oraz formaty danych stosowane do przesyłu danych,

- w jaki sposób tworzy się aplikacje w języku makro lub programistycznym,

- w jaki sposób instaluje się i konfiguruje komponenty sprzętowe i systemy operacyjne,

- jakimi względami należy kierować się podczas analizy informacji o produktach oraz jak zbierać i porównywać oferty.

Podczas drugiego roku nauki zawodu uczniom przekazuje się m.in. wiedzę z następujących zakresów:

 

- jakie przemiany wywołane rozwojem technicznym, gospodarczym i społecznym można stwierdzić w obszarach zastosowań techniki informatycznej i telekomunikacyjnej,

- w jaki sposób należy udzielać informacji i porad klientom oraz jak uwzględniać ich interesy,

- w jaki sposób wykonuje się inwentaryzację systemów informatycznych i telekomunikacyjnych klienta oraz jak ocenić je pod kątem wydajności, funkcjonalności, ekonomiczności i możliwości rozbudowy,

- jakie czynniki bierze się pod uwagę podczas ustalania formatów wejścia i wyjścia, formatów danych i algorytmów przetwarzania danych.

W trzecim roku nauki uczniowie zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

- w jaki sposób opracowuje się dopasowane do potrzeb klienta koncepcje oprogramowania oraz jak ustala się etapy wykonania zlecenia,

- w jaki sposób ustala się oferowaną cenę z uwzględnieniem narzutów oraz jak udzielić klientowi porady odnośnie możliwości finansowania,

- w jaki sposób koordynuje się usługi obce w ramach projektu,

- w jaki sposób instruuje się użytkowników na temat obsługi systemów, jak ustala się metody szkoleń oraz jak przeprowadza się szkolenia dla użytkowników,

- jakimi względami należy kierować się podczas opracowywania i modyfikowania instrukcji obsługi i innej dokumentacji.

Poza tym uczniowie poszerzają lub pogłębiają swoje umiejętności i wiedzę w jednym z poniższych obszarów zastosowań:

- systemy branżowe,
- systemy standardowe,
- aplikacje techniczne,
- aplikacje handlowe,
- systemy edukacyjne.

Konkretny obszar zastosowań ustalany jest przez zakład pracy, w którym realizowana jest nauka zawodu.

Podczas całego okresu nauki zawodu uczniom przekazuje się np. wiedzę z następujących zakresów:

- jakie zadania oraz pozycję na rynku ma przedsiębiorstwo, w którym odbywają naukę zawodu, oraz w jaki sposób jest zorganizowane,

- jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,
- w jaki sposób stosowane są specyficzne dla zawodu przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
- na jakie czynności związane z ochroną środowiska należy zwracać uwagę.

W szkole zawodowej przedmiotem zajęć teoretycznych są następujące działy tematyczne:

- Zakład pracy i jego otoczenie,
- Procesy gospodarcze i organizacja zakładu,
- Źródła informacji i metody pracy,
- Proste systemy informatyczne i telekomunikacyjne,
- Specjalistyczny język angielski,
- Opracowywanie i udostępnianie systemów aplikacji,
- Sieciowe systemy informatyczne i telekomunikacyjne,
- Stosunki panujące na rynku i kontakty z klientami,
- Sieci publiczne, usługi,
- Konserwacja systemów informatycznych i telekomunikacyjnych,
- Rachunkowość i controlling.

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin dla poszczególnych działów tematycznych podczas nauki zawodu handlowiec - specjalista systemów informatycznych i telekomunikacyjnych:

- Zakład pracy i jego otoczenie: 20 godzin
- Procesy gospodarcze i organizacja zakładu: 80 godzin
- Źródła informacji i metody pracy: 40 godzin
- Proste systemy IT: 80 godzin
- Specjalistyczny język angielski: 60 godzin
- Opracowywanie i udostępnianie systemów aplikacji: 240 godzin
- Sieciowe systemy IT: 100 godzin
- Stosunki panujące na rynku i kontakty z klientami: 100 godzin
- Sieci publiczne, usługi: 40 godzin
- Konserwacja systemów IT: 40 godzin
- Rachunkowość i controlling: 80 godzin

Łącznie: 880 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Wymiar zajęć praktycznych, poza zajęciami teoretycznymi w szkole zawodowej, wynosi 26-32 godzintygodniowo.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB]. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie terytorialnie Agencje d.s. Pracy. Na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium informuje odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz dostępny w sieci kalkulator wysokości stypendium na okres nauki zawodu, który można znaleźć tutaj.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 900 do 1100 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

W przypadku handlowców - specjalistów systemów informatycznych i telekomunikacyjnych mogą obowiązywać różne układy taryfowe. Podstawowym kryterium ich stosowania jest branża, w której informatyk jest zatrudniony. W grę mogą tu wchodzić na przykład układy taryfowe dla służb publicznych albo przemysłu metalowego i elektrotechnicznego.


Możliwości dalszego kształcenia

Zdobywanie kwalifikacji i specjalizacja

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od menedżmentu informacyjnego w branży IT i wsparcia systemów IT, poprzez analizę i technikę systemów IT, aż po marketing i sprzedaż. Handlowcy - specjaliści systemów IT, którzy chcieliby się wyspecjalizować w konkretnej dziedzinie również znajdą odpowiednie oferty w takich dziedzinach jak zaopatrzenie czy obsługa klienta.


Awans zawodowy

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety możliwości kontynuowania kształcenia zawodowego. Logiczną drogą rozwoju zawodowego jest zdanie egzaminu na specjalistę obsługi klienta w branży IT. Do pełnienia funkcji kierowniczych i specjalistycznych, np. na średnim szczeblu kierowania, przygotowują również inne formy kształcenia ustawicznego, jak np. zdobycie tytułu ekonomisty w branży przetwarzania informacji.


Studia

Handlowcy - specjaliści systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych, mogą podjąć studia i uzyskać np. tytuł licencjata na kierunku informatyka. Po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest również podjęcie studiów bez wcześniejszego ukończenia odpowiedniego stopnia wykształcenia.


Informacje na temat warunków podjęcia nauki w szkołach wyższych w poszczególnych krajach związkowych znajdziesz tutaj.

Wskazówka:
Dla szczególnie uzdolnionych młodych fachowców istnieje możliwość otrzymania stypendium i wsparcia podczas korzystania z form kształcenia ustawicznego lub studiów wyższych.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach fundacji wspierającej kształcenie zawodowe osób uzdolnionych [Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung, w skrócie SBB] tutaj.


Samodzielna działalność gospodarcza
Osoby chcące się usamodzielnić mogą zgłosić działalność gospodarczą i założyć lub przejąć zakład usługowy lub przedsiębiorstwo handlowe. Może to być firma oferująca oprogramowanie lub usługi systemowe albo sprzedaż sprzętu i programów komputerowych. Handlowcy - specjaliści systemów IT mogą również podjąć działalność gospodarczą w dziedzinie usług komputerowych.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Prywatny portal internetowy poświęcony możliwościom kariery zawodowej:
www.monster.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy:
www.joboerse.arbeitsagentur.de
 
Oferty pracy dla fachowców i kadr kierowniczych:
www.jobscout24.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej