Menu

Mechanik, specjalność: technika maszyn rolniczych i budowlanych w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (w Niemczech „Berufsausbildungsvertrag”, a w innych krajach lub regionach niemieckojęzycznych tj. w Austrii, Szwajcarii oraz we włoskim Tyrolu Południowym „Lehrvertrag”) z zakładem pracy.

Nauka kończy się uzyskaniem zawodu: Mechanik w specjalności technika maszyn rolniczych i budowlanych [Mechaniker,-in für Land- und Baumaschinentechnik]

Niemieckojęzyczny tekst rozporządzenia o nauce tego zawodu można znaleźć tutaj.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mechanicy ze specjalnością technika maszyn rolniczych i budowlanych zajmują się konserwacją i naprawą pojazdów maszyn i urządzeń z dziedziny techniki maszyn rolniczych i budowlanych.

Diagnozują błędy i zakłócenia w pracy systemów mechanicznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych, lokalizują ich przyczyny oraz usuwają je reperując lub wymieniając odpowiednie części. Obrabiają potrzebne elementy przy pomocy technik ręcznych i maszynowych oraz wykonują prace spawalnicze. Ponadto przeprowadzają badania spalin i wykonują połączenia w systemach elektrycznych pojazdów. Obsługują pojazdy i urządzenia z dziedziny maszyn rolniczych i budowlanych oraz występujące w nich skomplikowane systemy oraz dokonują ich rozruchu (np. dojarnie). Poza tym wyposażają pojazdy rolnicze i budowlane w dodatkowe oprzyrządowanie i wyposażenie. Mają, zwłaszcza w służbach serwisowych, bezpośredni kontakt z klientami.

Do diagnozowania problemów z systemami elektronicznymi lub mechatronicznymi mechanicy ci używają urządzeń pomiarowych i kontrolnych lub komputerów ze specjalistycznym oprogramowaniem. W razie potrzeby są w stanie wymienić uszczelki, węże lub filtry, oleje silnikowe, chłodziwa lub smary. Do ich zadań należy także kontrola stopnia zużycia oraz funkcjonowania poszczególnych części. Takie naprawy i kontrole często muszą być przeprowadzane przez mechaników bezpośrednio w miejscu pracy danej maszyny, a więc na polu lub na budowie. W przypadkach poważniejszych awarii, w celu uniknięcia dłuższych przestojów u klienta, mechanicy z zespołów serwisowych pracują również nocą, w czasie weekendów i bez względu na warunki pogodowe. Często pełnią również dyżury w systemie gotowości na wezwanie.

Obszerny opis zakresu czynności i środowiska pracy w tym zawodzie oferuje portal internetowy Federalnej Agencji d.s. Pracy BERUFENET.

Jednostki realizujące kształcenie

Teoretyczna część nauki zawodu realizowana jest między innymi przez wymienione powyżej placówki szkolnictwa zawodowego.

Dane pracodawców oferujących praktyczną naukę zawodu można również znaleźć tutaj lub tutaj.

Oberstufenzentrum Uckermark
Brüssower Allee 97
17291 Prenzlau
Deutschland
Telefon: +49 (0)3984 8656310
Telefon: +49 (0)3984 8656318
E-mail: osz-um@t-online.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Elbe-Elster
Feldstr. 7a
04910 Elsterwerda
Deutschland
Telefon: +49 (0)3533 488169- 0
Telefon: +49 (0)3533 488169- 30
E-mail: schulleitung@oszee.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

W rzemiośle zatrudniani są przeważnie kandydaci do nauki zawodu mechanik ze specjalnością technika maszyn rolniczych i budowlanych legitymujący się ukończeniem Hauptschule, natomiast w przemyśle i w handlu preferowane jest posiadanie średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu np. Realschule.

 

Pomocne w rozpoczęciu nauki zawodu są organizowane w przedsiębiorstwach przygotowawcze kursy kwalifikacyjne [Einstiegsqualifizierung, w skrócie EQ]. Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Oczekiwania wobec kandydatów są następujące:

- Zainteresowanie techniką i elektroniką motoryzacyjną

- Zainteresowanie elektrotechniką i elektroniką (np. sprawdzanie i regulacja części elektrohydraulicznych i elektronicznych)

- Zamiłowanie do czynności praktycznych czynności warsztatowych (np. wiercenie, szlifowanie, piłowanie i spawanie)

- Zamiłowanie do posługiwania się maszynami i urządzeniami technicznymi (np. wiertarka, szlifierka kątowa i spawarki)

- Skłonność do systematycznego myślenia i zaplanowanego działania (np. lokalizowanie i usuwanie błędów lub zakłóceń w złożonych systemach roboczych)

- Skłonność do wykonywania praktycznych prac fizycznych (wysiłek fizyczny jest konieczny np. przy podnoszeniu ciężkich części lub demontażu opon)

- Skłonność do wykonywania czynności związanych z obsługą klienta (doradzanie i opiekowanie się klientami, np. przekazywanie pojazdów lub maszyn klientom i udzielanie im fachowych wskazówek na temat obsługi)

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3,5 roku.

Po spełnieniu określonych warunków możliwe jest skrócenie okresu nauki zawodu.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki zawodu w przedsiębiorstwie uczniowie uczą się przykładowo:

 

- w jaki sposób obsługuje się pojazdy i systemy,

- na co należy zwracać uwagę podczas wykonywania pomiarów i kontroli,

- w jaki sposób przeprowadza się prace konserwacyjne, kontrole oraz jak reguluje się ustawienia pojazdów, systemów i urządzeń stosowanych w zakładzie,

- w jaki sposób należy przeprowadzać montaż, demontaż i naprawy części podzespołów i systemów,

- jak w systematyczny sposób wyszukiwać przyczyny usterek i stosować systemy zarządzania jakością,

- jak ustalać zapotrzebowanie na materiały, środki produkcji i środki pomocnicze,

- jak odczytywać rysunki i sporządzać szkice,

- w jaki sposób uwzględniać życzenia klientów.


W trakcie drugiegorokunaukiuczniom przekazuje się m.in. wiedzę z zakresu:

- w jaki sposób ręcznie i maszynowo obrabiać materiały i części konstrukcyjne,

- w jaki sposób dokonywać pomiarów i kontroli,

- w jaki sposób łączyć i ciąć materiały oraz jak nadawać im kształty,

- w jaki sposób uruchamia się i zatrzymuje pojazdy, maszyny i urządzenia,

- jakie istnieją sposoby kontroli, regulacji i podłączania systemów i urządzeń mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych i elektronicznych,

- na co należy zwracać uwagę podczas wyboru i przygotowania do użycia narzędzi, maszyn, urządzeń pomiarowych i kontrolnych oraz środków pomocniczych,

- na co należy zwracać uwagę podczas lokalizowania i ustalania błędów, zakłocen i ich przyczyn oraz oceny szkód,

- w jaki sposób odczytuje się i stosuje plany montażowe, schematy blokowe i funkcjonalne,

- w jaki sposób przekazuje się klientom pojazdy, maszyny i urządzenia,

- na co należy zwracać uwagę w zarządzaniu jakością,

- w jaki sposób pracować w zespole.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się:

- w jaki sposób przeprowadza się instalację maszyn i urządzeń,

- w jaki sposób przeprowadza się naprawy pojazdów, systemów i urządzeń stosowanych w zakładzie,

- jakie techniki i metody stosuje się podczas wyposażania pojazdów w przyrządy i dodatkowe wyposażenie oraz zmian tego wyposażenia,

- w jaki sposób dokonywać ustaleń z klientem oraz jak przeprowadzić przekazanie pojazdu,

- w jaki sposób wskazywać, dokumentować i usuwać przyczyny usterek,

- w jaki sposób mierzyć, sprawdzać, oceniać i dokumetować temperaturę, ciśnienie i wydajność pomp,

- na co należy zwracać uwagę podczas naprawy systemów chłodzenia, wentylacji, ogrzewania i pomp,

- w jaki sposób montuje się i podłącza złącza hydrauliczne,

- na co powinno się zwracać uwagę podczas kontroli spalin i urządzeń do ograniczania emisji,

- co należy uwzględniać podczas wykonywania i sprawdzania połączeń elektrycznych,

- w jaki sposób kontroluje się pojazdy pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Przedmiotem zajęć teoretycznych w szkole zawodowej są następujące działy tematyczne:

 

- Konserwacja i bieżące utrzymanie pojazdów lub systemów

- Naprawa maszyn i urządzeń zakresu techniki maszyn rolniczych

- Naprawa maszyn i urządzeń zakresu techniki maszyn budowlanych

- Rozruch, wyłączanie oraz przekazywanie maszyn i urządzeń zakresu techniki maszyn rolniczych

- Rozruch, wyłączanie oraz przekazywanie maszyn i urządzeń zakresu techniki maszyn budowlanych

- Demontaż, napraw i montaż technicznych podzespołów i systemów w pojazdach

- Kontrola i naprawa systemów elektrycznych i elektronicznych

- Kontrola i naprawa systemów sterowania i regulacji

- Wykonywanie części konstrukcyjnych do maszyn i urządzeń

- Bieżące utrzymanie silników spalinowych

- Kontrola i naprawa elektrycznych systemów w pojazdach

- Kontrola i naprawa hydraulicznych systemów sterowania i regulacji

- Bieżące utrzymanie podwozi maszyn i urządzeń

- Kontrola i naprawa złożonych systemów sterowania i regulacji

- Naprawa maszyn i urządzeń zakresu techniki maszyn leśnych, ogrodniczych oraz gospodarki komunalnej

- Rozruch, wyłączanie oraz przekazywanie maszyn i urządzeń zakresu techniki maszyn leśnych, ogrodniczych oraz gospodarki komunalnej

- Kontrola i naprawa systemów przekazywania mocy w maszynach i urządzeniach

 

 

Podstawy prawne:

Tekst rozporządzenia na temat nauki zawodu mechanik ze specjalnością technika maszyn rolniczych i budowlanych znajdziesz tutaj.

Tekst ramowego planu nauczania dla zawodu mechanik ze specjalnością technika maszyn rolniczych i budowlanych znajdziesz tutaj.

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące działy tematyczne (z zalecanym wymiarem godzin):


W pierwszym roku nauki:

- Konserwacja i bieżące utrzymanie pojazdów lub systemów (100)

- Demontaż, napraw i montaż podzespołów i systemów technicznych w pojazdach (80)

- Kontrola i naprawa systemów elektrycznych i elektronicznych (80)

- Kontrola i naprawa systemów sterowania i regulacji (60)

W drugim roku nauki:

- Wykonywanie części konstrukcyjnych do maszyn i urządzeń (80)

- Bieżące utrzymanie silników spalinowych (80)

- Kontrola i naprawa elektrycznych systemów w pojazdach (60)

- Kontrola i naprawa hydraulicznych systemów sterowania i regulacji (60)

W trzecim roku nauki:

 

- Kontrola i naprawa systemów przekazywania mocy w maszynach i urządzeniach (100)

- Bieżące utrzymanie podwozi maszyn i urządzeń (100)

- Kontrola i naprawa złożonych systemów sterowania i regulacji (80)

W czwartym roku nauki (w zależności od priorytetowego kierunku kształcenia):

- Konserwacja i bieżące utrzymanie maszyn i urządzeń zakresu techniki maszyn rolniczych / maszyn budowlanych (80)

- Rozruch, wyłączanie oraz przekazywanie maszyn i urządzeń zakresu techniki maszyn rolniczych / maszyn budowlanych (60)

Łącznie: 1.020 godzin

Przegląd treści programowych, obejmowanych przez poszczególne działy tematyczne można znaleźć w ramowym planie nauczania tutaj.

Wymiar godzin (praktyka)

Uczniowie pobierają naukę zawodu przeważnie w zakładach zajmujących się produkcją maszyn dla rolnictwa i leśnictwa oraz maszyn budowlanych. Ich miejscem pracy są najczęściej specjalistyczne warsztaty zajmujące się technika maszyn rolniczych lub budowlanych. Poza tym pracują także bezpośrednio u klientów lub w miejscach pracy odpowiednich maszyn ( w gospodarstwach rolnych, w lesie, na budowach). Ze względu na to, że niektóre zakłady rzemieślnicze nie są w stanie przekazać wszystkich wymaganych treści programowych, praktykowane jest przenoszenie części nauki do innych zakładów lub do międzyzakładowych ośrodków nauki zawodu.

Przy zalecanej ilości 110 tygodni roboczych, podczas nauki zawodu można założyć, że wymiar godzinowy zajęć praktycznych wynosi 4000 godzin.

Uczniowie od samego początku muszą ostro przykładać się do pracy: przenoszą części na miejsce montażu, uzupełniają stan chłodziwa i przynoszą części zamienne z magazynu. Częściowo pracują pod gołym niebem. Do zmiennych warunków pogodowych – deszczu, zimna i letnich upałów muszą się przyzwyczaić tak samo, jak do przeciągów, które panują w wielu halach produkcyjnych i montażowych. Podczas konserwacji i napraw maszyn rolniczych i budowlanych wykonuje się różnorodne prace, przy których wymagane są nie tylko wysiłek fizyczny, wiedza techniczna i sprawne ręce, ale również staranność i zdolność koncentracji.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB]. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie terytorialnie Agencje d.s. Pracy. Na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium informuje odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz dostępny w sieci kalkulator stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe-Rechner (BAB)].

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł, rzemiosło, handel itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

- w pierwszym roku nauki – 399 euro,

- w drugim roku nauki – 439 euro,

- w trzecim roku nauki – 514 euro,

- w czwartym roku nauki – 558 euro.

Źródło: Bank danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu [Datenbank Ausbildungsvergütungen (DAV)] Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego [Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)].

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Jeden zawód – wiele możliwości

 

Mechanicy ze specjalnością technika maszyn rolniczych i budowlanych pracują przeważnie w zakładach produkujących maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia dla rolnictwa i leśnictwa. Ponadto możliwości zatrudnienia istnieją również w zakładach, które zajmują się wynajmem odpowiednich maszyn, np. w warsztatach naprawczych rolniczych ośrodków maszynowych lub firm zajmujących się wypożyczaniem dźwigów.

Podczas gdy w małych zakładach rzemieślniczych poszukiwani są jeszcze specjaliści o szerokim spektrum umiejętności, którzy wykonują wszystkie pojawiające się prace, w przemyśle najczęściej jest wymagana specjalizacja w wykonywaniu określonych zadań. Po ukończeniu nauki zawodu mechanicy z tą specjalnością muszą się najczęściej w związku z tym zdecydować, które dziedziny są dla nich najbardziej interesujące i w czym chcieliby się wyspecjalizować. Spektrum możliwości rozciąga się tutaj od specjalnych technik obróbki i montażu, aż po pracę w służbach zapewnienia jakości lub utrzymania i konserwacji.

Możliwy jest również krok w kierunku usamodzielnienia się. Mechanicy ze specjalnością technika maszyn rolniczych i budowlanych mogą podjąć działalność gospodarczą otwierając własny zakład rzemieślniczy zajmujący się mechaniką maszyn rolniczych lub jakąś pokrewną dziedzina rzemiosła. W przypadku takiej działalności, dla której wymagane jest posiadanie pozwolenia na jej prowadzenie, niezbędne będzie uzyskanie wpisu do Rejestru Rzemieślniczego [Handwerksrolle]. Warunkiem uzyskania wpisu jest albo zdanie egzaminu mistrzowskiego albo ukończenie odpowiedniej szkoły wyższej lub technicznej szkoły zawodowej albo posiadanie prawa wykonywania zawodu albo uzyskanie zezwolenia na zasadzie wyjątku. Jeden z powyższych warunków muszą spełnić przyszli właściciele zakładów lub zatrudnieni przez nich kierownicy tych zakładów.

Mechanicy ze specjalnością technika maszyn rolniczych i budowlanych są najczęściej w stanie dostosować się w bardzo elastyczny sposób do różnorodnych problemów. Dlatego też są oni poszukiwanymi specjalistami również bez względu na branżę. Ogólne perspektywy zawodowe dla mechaników ze specjalnością technika maszyn rolniczych i budowlanych o dużym stopniu zaangażowania są oceniane przez ekspertów jako pozytywne.

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobkisą w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Poza tym z reguły zwraca się uwagę na posiadane przez niego doświadczenie oraz odpowiedzialność. Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto może w tym zawodzie wynosić zgodnie z układami taryfowymi od 1.723 do 2.050 euro

Układy taryfowe

Wysokości miesięcznych wynagrodzeń dla przemysłu metalowego i elektrotechnicznego są uzależnione od zaszeregowania do odpowiedniej grupy. Odpowiednie tabele wynagrodzeń znajdziesz tutaj. Należy jednak pamiętać, że w wielu zakładach rzemieślniczych zajmujących się mechaniką pojazdową układy taryfowe nie obowiązują.

Możliwości dalszego kształcenia

Rozwój technologiczny w dziedzinie elektronicznych systemów sterujących i pomiarowych oraz rosnące znaczenie systemów mechatronicznych są wyzwaniami, którym mechanicy ze specjalnością technika maszyn rolniczych i budowlanych muszą umieć sprostać na bieżąco.

Spektrum tematyczne możliwości adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od techniki rolniczej i techniki pojazdów mechanicznych, poprzez techniki spawalnicze, aż po prace ślusarskie. Mechanicy ze specjalnością technika maszyn rolniczych i budowlanych, którzy chcieliby się wyspecjalizować, również znajdą odpowiednie oferty w takich dziedzinach, jak np. specjalne techniki spawalnicze, kontrola jakości, utrzymanie i konserwacja, obsługa klienta lub sprzedaż.

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety ofert kształcenia ustawicznego zapewniających awans zawodowy. Logiczną drogą rozwoju zawodowego jest zdanie egzaminu na stopień mistrza ze specjalizacją mechanika maszyn rolniczych. Mechanicy ze specjalnością technika maszyn rolniczych i budowlanych, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki na uczelniach wyższych, mogą podjąć studia i uzyskać np. tytuł licencjata na kierunku technika pojazdowa.

Przegląd ofert kształcenia ustawicznego oferowany przez Federalną Agencję d.s. Pracy można znaleźć tutaj.

Przegląd możliwości kształcenia ustawicznego można znaleźć również pod adresem www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona Internetowa Federalnego Zrzeszenia Branży Maszyn i Urządzeń Budowlanych i Maszyn Przemysłowych [Bundesverband der Baumaschinen-, Baugeräte- und Industriemaschinen-Firmen e.V. (BBI)]:

http://www.bbi-online.org

Strona internetowa specjalistycznej grupy zajmującej się techniką rolniczą [Fachverband Landtechnik] w ramach Stowarzyszenia Niemieckich Producentów Maszyn i Urządzeń [Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.]:

https://www.landtechnik-online.eu

Strona internetowa Głównego Zespołu Roboczego Handlu i Rzemiosła w Dziedzinie Maszyn Rolniczych [Hauptarbeitsgemeinschaft des Landmaschinenhandels und -handwerks]:

http://www.landmaschinenverband.de

Aktualne miejsca nauki zawodu w Brandenburgii Wschodniej:

www.ihk-lehrstellenboerse.de

Zwięzły przegląd oraz wykaz wszystkich zawodów w rzemiośle:

http://www.handwerksberufe.de

Informacje na temat rolnictwa oraz ochrony przyrody i środowiska:

http://www.agrar.de

Rozbudowana wyszukiwarka z dziedziny rolnictwa:

http://www.agripool.de/

Internetowy magazyn dla branży maszyn budowlanych:

http://www.bauimbild.de/

Portal wydawany przez Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów [Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)]:

http://www.bildungsserveragrar.de

Portal wiedzy wydawany przez Instytut Techniki Transportu Politechniki w Dreźnie [Technische Universität Dresden, Institut für Fördertechnik]:

http://www.baumaschine.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda pracy dla rolnictwa, ochrony środowiska, techniki rolniczej i wielu innych dziedzin:

http://www.agrartechnik-jobs.de

Obszerna oferta, zwłaszcza w dziedzinie zawodów technicznych:

http://www.icjobs.de

Oferty miejsc pracy i giełda możliwości podjęcia nauki zawodu z podziałem na branże:

http://www.backinjob.de

Giełda pracy Federalnej Agencji d.s. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

W kooperacji z Federalną Agencją d.s. Pracy prywatna agencja pośrednictwa pracy dla rzemiosła dhv oferuje na swoich stronach internetowych miejsca pracy dla wykwalifikowanych rzemieślników z wielu różnych branż. Wyszukiwanie ofert ułatwia filtr regionalny i branżowy:

deutsche handwerker vermittlung

„Wirtualne biuro pracy“ dla branży budowy maszyn i techniki automatyzacji oferujące informacje o praktycznie wszystkich zawodach oraz wielu poziomach kwalifikacji w tych gałęziach gospodarki:

https://www.vipma.de

Duża giełda ofert pracy dla przemysłu i usług. Wybór z dużej liczby ofert ułatwia możliwość filtrowania informacji pod kątem regionu i branży, których dotyczą. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie całych fragmentów tekstu oraz otrzymywanie interesujących ofert dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Giełda ofert pracy w przemyśle wytwórczym i rzemiośle. Kliknięcie na jedno z ogłoszeń w oferowanej liście linków otwiera okienko z dokładnymi informacjami o danej ofercie:

http://www.fertigung-online.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej