Menu

Ślusarz, specjalność: kształtowanie metali w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (w Niemczech „Berufsausbildungsvertrag”, a w innych krajach lub regionach niemieckojęzycznych tj. w Austrii, Szwajcarii oraz we włoskim Tyrolu Południowym „Lehrvertrag”) z zakładem pracy.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Ślusarze ze specjalnością kształtowanie metali wykonują konstrukcje metalowe o skomplikowanych kształtach oraz wykuwane elementy konstrukcyjne, elementy architektoniczne i przedmioty użytkowe, montują je i zajmują się ich bieżącym utrzymaniem i konserwacją. Pracują przeważnie w zakładach metalowych, które specjalizują się w wytwarzaniu, montażu i naprawie konstrukcji metalowych o skomplikowanych kształtach lub elementów kutych do celów przemysłowych. Z równym powodzeniem mogą pracować w zakładach, które wytwarzają bądź odtwarzają i restaurują przedmioty rękodzieła artystycznego lub przedmioty zabytkowe, jak np. świeczniki, okucia meblowe lub elementy broni i uzbrojenia.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Ślusarz, specjalność:  kształtowanie metali (niem. Metallbauer(in) Fachrichtung Fachrichtung Metallgestaltung) jest częściowo porównywalny z następującymi polskimi zawodami:

 • Ślusarz, nauka zawodu na poziomie branżowej szkoły I stopnia (3 lata).
 • Mechanik – monter maszyn i urządzeń, nauka zawodu na poziomie branżowej szkoły I stopnia (3 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland
Wriezener Straße 28
15344 Strausberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)3341 34550
Telefon: +49 (0)3341 345544
E-mail: info@oberstufenzentrum-mol.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum II Barnim
Alexander-von-Humboldt-Straße 40
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 0
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 19
E-mail: osz2-sekretariat(at)barnim.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego. Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu wykwalifikowany ślusarz w specjalności budowa pojazdów użytkowych legitymujących się ukończeniem Hauptschule lub posiadaniem średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu np. Realschule.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3,5 roku. Na wspólny wniosek ucznia i zakładu, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od uzyskanego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego nauki [Teilzeitberufsausbildung]. 

Zakres programu nauczania

Podczas nauki zawodu uczniom przekazywane są następujące obszary tematyczne:

 

 • Struktura i organizacja szkolącego zakładu pracy 
 • Prawo pracy, prawo układów zbiorowych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie energii
 • Planowanie i przygotowanie procesu pracy oraz kontrola i ocena efektów pracy
 • Czytanie, zastosowanie i tworzenie dokumentacji technicznych
 • Wykonywanie kontroli i pomiarów
 • Łączenie
 • Ręczna obróbka skrawaniem i obróbka plastyczna
 • Obróbka maszynowa
 • Bieżące utrzymanie i konserwacja
 • Ręczna i maszynowa obróbka plastyczna blach i profili
 • Spawanie, cięcie termiczne
 • Elektrotechnika
 • Kontrola, przygotowanie i nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie
 • Transport elementów i grup konstrukcyjnych
 • Demontaż i montaż elementów i grup konstrukcyjnych

Specjalność – Kształtowanie metali:

 • Kształtowanie powierzchni i brył przestrzennych przez wyklepywanie
 • Posługiwanie się paleniskami i materiałami stosowanymi w kowalstwie
 • Wykonywanie odkuwek i elementów metodą kucia ręcznego
 • Wykonywanie odkuwek i elementów metodą kucia maszynowego
 • Wykonywanie i utrzymanie kowalskich narzędzi i przyrządów pomocniczych
 • Wytwarzanie i montaż elementów konstrukcyjnych i przedmiotów użytkowych
 • Mocowanie części i elementów konstrukcyjnych w betonie, murze i kamieniu naturalnym

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3,5-letniej nauki zawodu):

W pierwszym i drugim roku nauki:

 

- Wykonywanie elementów konstrukcyjnych przy pomocy narzędzi ręcznych (80)

- Wykonywanie elementów konstrukcyjnych przy pomocy maszyn (80)

- Wykonywanie prostych grup konstrukcyjnych (80)

- Konserwacja systemów technicznych (80)

- Wykonywanie elementów konstrukcyjnych z blach (80)

- Wykonywanie konstrukcji z profili (80)

- Wykonywanie elementów w obróbce plastycznej (60)

- Demontaż i montaż grup konstrukcyjnych w warsztacie (60)

W trzecim i czwartym roku nauki:

 


Specjalność – Kształtowanie metali
:

- Wykonywanie elementów kutych (80)

- Wykonywanie przedmiotów użytkowych (100)

- Wykonywanie drzwi, bram i krat (80)

- Wykonywanie schodów i poręczy (80)

- Dokumentacja i rekonstrukcja części i przedmiotów zabytkowych (80)

Łącznie: 1020 godzin

 

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu ślusarz ze specjalnością kształtowanie metali w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w szkolącym zakładzie pracy i teoretyczne w szkole zawodowej. Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 500 do 900 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

https://www.bibb.de/dav

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Aktualne informacje na temat układów taryfowych (zbiorowych) dla regionu Brandenburgii Wschodniej można znaleźć tutaj.

Możliwości dalszego kształcenia

Nowe rozwiązania techniczne stosowane w dziedzinach produkcji i obróbki materiałów oraz obsługi maszyn i urządzeń wymagają ciągłego doskonalenia umiejętności zawodowych. Po ukończeniu nauki zawodu w systemie dualnym absolwenci mogą np. skorzystać z możliwości zdania egzaminu na tytuł mistrza w specjalności ślusarstwo.

Obszerne informacje na temat możliwości kształcenia ustawicznego można znaleźć na portalu KURSNET Federalnej Agencji d.s. Pracy.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Informacje na temat różnych zawodów z branży rzemiosł metalowych:

http://www.metallnachwuchs.de


Niemieckie Zrzeszenie Rzemiosł Branży Metalowej [Bundesverband Metall - Vereinigung Deutscher Metallhandwerke

metallhandwerk.de


Krótkie opisy i informacje o wszystkich zawodach:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i usług:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Handwerkskammer Cottbus
Altmarkt 17
03046 Cottbus
Deutschland
Telefon: +49355 7835-444
Telefon: +49355 7835-280
E-mail: hwk@hwk-cottbus.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej