Menu

Dietetyk w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Dietetyk jest jednolicie uregulowanym we wszystkich krajach związkowych Niemiec zawodem, który zdobywa się w systemie szkolnym. Naukę tego zawodu prowadzą pełnowymiarowe szkoły zawodowe (niem.Berufsfachschule) i koledże zawodowe (niem. Berufskolleg).

Ukończenie szkoły z wynikiem pozytywnym daje prawo do posługiwania się tytułem zawodowym dietetyk (niem. Diätassistent,-in).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Dietetycy zajmują się opracowaniem planów odżywiania i żywienia dla osób, które chciałyby się zdrowo odżywiać lub muszą przestrzegać określonej diety. Realizują dietetyczne zalecenia lekarzy, opracowują indywidualne terapie dietetyczne, przygotowują specjalne posiłki dietetyczne oraz udzielają porad i prowadzą szkolenia na tematy żywieniowe, np. dla cukrzyków (indywidualnie i w grupach).

Dietetycy pracują przede wszystkim w szpitalach, klinikach rehabilitacyjnych, ośrodkach sanatoryjnych i uzdrowiskowych, medycznych ośrodkach badawczych, w zakładach żywienia zbiorowego oferujących posiłki dietetyczne, placówkach szkoleniowych dla gastronomii oraz w przychodniach specjalistycznych lub prowadzą własne praktyki.

Inne możliwości zatrudnienia oferują ośrodki zajmujące się opieką nad osobami starszymi, niekiedy apteki, centa wellness lub producenci żywności dietetycznej.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód dietetyk (nazwa niemiecka: Diätassistent / Diätassistentin) jest porównywalny z polskim zawodem:

- Dietetyk, nauka zawodu na poziomie szkoły policealnej lub studiów wyższych.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Nauka zawodu prowadzona jest między innymi przez wymienione powyżej placówki:

Charité - Universitätsmedizin Berlin
Campus Charité Mitte / Prodekanat für Studium und Lehre
Dr. Claudia Spies
Charitéplatz 1
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 450 576 102
Telefon: +49 (0)30 450 576 931
E-mail: prodek-l@charite.de
do strony głównej

Charité Gesundheitsakademie
Oudenarder Str. 16
13347 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 450 576 251
Telefon: +49 30 450 576 929
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie średniego poziomu wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej odpowiadającego np. ukończeniu Realschule) lub ukończenie innego, dziesięcioletniego poziomu wykształcenia, rozszerzającego program Hauptschule. Przyjmowane mogą być również osoby z wykształceniem na poziomie Hauptschule pod warunkiem przedłożenia dokumentów potwierdzających ukończenie przynajmniej dwuletniej nauki zawodu. Ponadto niezbędne jest świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. W szkołach oferujących naukę tego zawodu normalną rzeczą jest stosowanie określonych kryteriów naboru kandydatów i list oczekujących.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata (system pełnowymiarowy).

Zakres programu nauczania

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych zdobywane są na przykład umiejętności z następujących dziedzin:

 

 • Wpływ odżywiania na zdrowie i jednostki chorobowe, składniki odżywcze i funkcjonowanie przemiany materii
 • Potrzeby żywieniowe różnych grup wiekowych, kobiet ciężarnych i karmiących, sportowców i przedstawicieli różnych wspólnot religijnych
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu ludzkiego oraz wpływ procesów chorobowych
 • Skutki konkretnych jednostek chorobowych, możliwości terapii
 • Stosowanie uznanych przez naukę metod odżywiania w przypadkach konkretnych jednostek chorobowych
 • Przepisy dotyczące higieny i ich stosowanie
 • Społeczne, ekonomiczne i ekologiczne warunki ramowe w obszarze działalności dietetyków
 • Wybór, planowanie oraz przygotowanie posiłków i potraw zgodnie z recepturami i zasadami dietetyki
 • Istotne aspekty psychologii i socjologii żywienia
 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • Interpretacja oraz sporządzanie dokumentacji i statystyk
 • Istotne z punktu widzenia zawodu aspekty zawodoznawstwa, prawa i nauki o państwie

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin podczas 3-letniej nauki w pełnowymiarowej szkole zawodowej (niem. Berufsfachschule):

 • Nauka o zawodzie, nauka o państwie(40)
 • Jęz. niemiecki (60)
 • Przetwarzanie danych, dokumentacja i statystyka (20)
 • Jęz. angielski, fachowy (40)
 • Psychologia i socjologia żywienia (80)
 • Ekonomika szpitalnictwa (20)
 • Gospodarka żywnościowa (40)
 • Patologia ogólna (40)
 • Higiena i toksykologia (80)
 • Anatomia i psychologia (120)
 • Biochemia odżywiania (160)
 • Nauki żywieniowe (160)
 • Nauka o żywności i jej konserwacji (200)
 • Patologia specjalistyczna i medycyna żywieniowa (120)
 • Dietetyka (320)
 • Technika kucharska i kuchenna (80)
 • Organizacja pracy w kuchni (140)
 • Doradztwo dietetyczne i żywieniowe (220)
 • Ćwiczenia z przetwarzania danych, dokumentacji i statystyki (60)
 • Ćwiczenia z dietetyki (680)
 • Ćwiczenia z techniki kucharskiej i kuchennej (300)
 • Ćwiczenia z doradztwa dietetycznego i żywieniowego (40)
 • Ćwiczenia z pierwszej pomocy (20)
 • Do podziału na powyższe przedmioty (10)

Wymiar godzin (praktyka)

Przegląd działów tematycznych podczas nauki zawodu dietetyk:

 • Dietetyka łącznie z organizacją pracy w kuchni (700)
 • Technika kucharska i kuchenna (200)
 • Doradztwo dietetyczne i żywieniowe (150)
 • Do podziału na powyższe przedmioty (120)
 • Praktyka w szpitalu (230)

Koszt kształcenia

Koszty kształcenia

Z kształceniem w pełnowymiarowej szkole zawodowej mogą być związane koszty, w szczególności opłaty za zajęcia lub czesne (przede wszystkim w prywatnych placówkach edukacyjnych) oraz opłaty za przyjęcie do szkoły i opłaty egzaminacyjne. Z zajęciami teoretycznymi związane są koszty zakupu pomocy naukowych (np. literatury fachowej). W czasie zajęć praktycznych potrzebna będzie odzież robocza. Poza tym należy się liczyć z kosztami dojazdów lub kosztami zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Podczas nauki zawodu w pełnowymiarowym systemie szkolnym uczniowie otrzymują wynagrodzenia za okres nauki zawodu tylko w szpitalach.

Możliwości wsparcia finansowego

Uczniowie kształcący się w pełnowymiarowych szkołach zawodowych mogą starać się o stypendium na podstawie Federalnej ustawy o wspieraniu kształcenia (niem. Bundesausbildungsförderungsgesetz, w skrócie BAföG).

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Jeden zawód – wiele możliwości

Przed dietetykami otwierają się różnorodne możliwości zatrudnienia i po ukończeniu nauki zawodu młodzi fachowcy musza się z reguły zdecydować, które dziedziny zatrudnienia są dla nich najbardziej interesujące i w czym chcieliby się specjalizować. Spektrum możliwości rozciąga się tutaj od opracowywania jadłospisów w szpitalach lub domach opieki aż po doradztwo dietetyczne w przypadkach konkretnych chorób, np. cukrzycy lub chorobach serca i układu krążenia.

Zarobki

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

W przypadku osób zatrudnionych w pomocniczych i technicznych zawodach medycznych w placówkach finansowanych ze środków komunalnych bądź federalnych obowiązuje Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD).

Możliwości dalszego kształcenia

Nowe doświadczenia w badaniach nad żywnością i w dziedzinie medycyny wymagają od dietetyków ciągłej gotowości do aktualizowania swojej wiedzy fachowej. Nowe perspektywy zawodowe otwierają się m.in. dzięki możliwościom uzupełnienia wykształcenia w następujących zawodach:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności gospodarstwo domowe i żywienie
 • Specjalista lub ekonomista w dziedzinie opieki socjalnej i zdrowotnej
 • Formy kształcenia dla specjalistów z dziedziny menedżmentu żywieniowego
 • Doradca dietetyczny
 • Licencjat w dziedzinach gospodarka żywieniowa lub ekotrofologia
 • Chemik technologii żywności
 • Inżynier technologii żywności
 • Działalność gospodarcza w charakterze samodzielnego doradcy żywieniowego lub zdrowotnego

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Niemieckiego Towarzystwa Żywienia [Deutsche Gesellschaft für Ernährung]:

http://www.dge.de

Strona internetowa Stowarzyszenia Dietetyków [Verband der Diätassistenten]:

http://www.vdd.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda zawodów medycznych MED Vergleich:

Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony i formę zatrudnienia:

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

Verband der Diätassistenten - Deutscher Bundesverband e.V
Susannastr. 13
45136 Essen
Deutschland
Telefon: +49201 94 68 53 70
Telefon: +49201 94 68 53 80
E-mail: vdd@vdd.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.
Zusammenschluss von Spitzen- und Landesverbänden der Krankenhausträger.
Wegelystraße 3
10623 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 39801-0
Telefon: +49 (0)30 39801-3000
E-mail: dkgmail@dkgev.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej