Menu

Położna / położnik w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Położna / położnik jest jednolicie uregulowanym we wszystkich krajach związkowych Niemiec zawodem, który zdobywa się w systemie szkolnym. Naukę tego zawodu prowadzą szkoły zawodowe dla położnych i położników (niem.Berufsfachschule für Hebammen und Entbindungspfleger). W 2021 r. kszatałcenie zostanie przekształcone w program studiów dualnych.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Z wyjątkiem badań ultrasonograficznych w przypadkach normalnie przebiegającej ciąży położne mogą zaoferować całe spektrum normalnej profilaktyki ciążowej, którą oferują również lekarze ginekolodzy, począwszy od stwierdzenia ciąży, poprzez wystawienie karty ciąży, aż po badania CTG, wymazy, poradnictwo itp. Ponadto położne oferują kobietom ciężarnym różnorodne porady i pomoc w przypadku dolegliwości ciążowych. Zaliczają się do nich np. bóle pleców, bezsenność, radzenie sobie z traumatycznymi przeżyciami z porodów lub ogólne stany lękowe w związku z porodem. Na tzw. kursach rodzenia położne udzielają różnorodnych informacji i przeprowadzają z kobietami ciężarnymi ćwiczenia odprężające i oddechowe, które mogą być pomocne w czasie porodu.

Położne i położnicy pracują głównie na izbach porodowych szpitali, w praktykach położniczych i domach narodzin. Położne wykonujące wolny zawód pracują prowadząc własne praktyki w dziedzinie profilaktyki ciążowej, opiekują się porodami w domu i połogiem. Poza tym wspierają młode matki w okresie karmienia piersią oraz oferują tzw. kursy rehabilitacji poporodowej.

Ciągle rozwijającą się dziedziną działalności jest profilaktyka ciążowa prowadzona częściowo w kooperacji z lekarzami ginekologami we wspólnych praktykach.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód położna / położnik (nazwa niemiecka: Hebamme / Entbindungspfleger) jest porównywalny obecnie z polskim zawodem:

- Położna / położnik, nauka zawodu na poziomie wyższych studiów zawodowych (3-letnie studia licencjackie, po których otrzymuje się tytuł zawodowy licencjata położnictwa). Kształcenie można kontynuować na 2-letnich uzupełniających studiach magisterskich.

 

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Medizinische Schule der Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
Thiemstraße 111
03048 Cottbus
Deutschland
Telefon: (0355) 46-26 14
Telefon: +49355 46-2644
E-mail: Med.Schule@ctk.de
do strony głównej

Akademie der Gesundheit
https://euro-job.seiweb.de/management/profile.php
Schicklerstrase 14 - 20
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: 0 33 34 - 2 31 52
E-mail: eberswalde@gesundheit-akademie.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkami przyjęcia są:

 • ukończenie Realschule lub równoważnego poziomu wykształcenia lub innego, dziesięcioletniego poziomu wykształcenia, lub
 • ukończenie Hauptschule lub równoważnego poziomu wykształcenia pod warunkiem przedłożenia dokumentów potwierdzających oraz ukończenie z wynikiem pozytywnym co najmniej dwuletniej nauki zawodu, lub
 • prawo do posługiwania się tytułem zawodowym pracownik pomocniczego personelu pielęgniarskiego (niem. Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/-in), i
 • brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu (zaświadczenie lekarskie).

W praktyce bardzo wielu uczniów szkół położnictwa posiada maturę.Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Dla osób posiadających wykształcenie w zawodach pielęgniarka / pielęgniarz (niem. Gesundheits- und Krankenpfleger/-in) i pielęgniarka / pielęgniarz pediatryczny (niem. Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in) okres nauki zawodu może zostać skrócony o 12 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Przedmiotami zajęć są m.in. anatomia, fizjologia, położnictwo, opieka w okresie ciąży, opieka w okresie połogu, pielęgniarstwo położnicze, pediatria, nauka o odżywianiu, higiena, planowanie rodziny, farmakologia, mikrobiologia, chemia, psychologia, terminologia, organizacja pracy w szpitalu, prawoznawstwo.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w izbie porodowej, na oddziale poporodowym, w sali noworodków, na oddziale ginekologicznym i w sali operacyjnej szpitala szkolącego. Dodatkowo przewidziane są zewnętrzne zajęcia w klinice pediatrycznej i najczęściej również w praktyce położnej wykonującej wolny zawód.

Poza tym przekazywana jest wiedza na temat przebiegu ciąży (I, II i III trymestr), sposobów ułożenia płody (szczególne przypadki: ułożenie miednicowe i główkowe) i faz porodu.

Objaśniane są również szczególne cechy ciąży nieprawidłowej (konflikt serologiczny, poród przedwczesny, ciąże mnogie).

Wykładane sa przykładowo następujące tematy:

 • Nadzorowanie przebiegu porodu i możliwe zabiegi położnicze
 • Opieka nad kobietą w połogu i noworodkiem
 • Utrzymanie, konserwacja i stosowanie aparatury i instrumentów położniczych oraz zabiegi higieniczne (sterylizacja, dezynfekcja)
 • Oznaki życia i skala dojrzałości noworodka
 • Przewijanie, kąpanie, ubieranie i karmienie noworodka
 • Działania, które należy podejmować w przypadku zakłóceń przebiegu reahabilitacji poporodowej, krwawień i infekcji
 • Poradnictwo dla kobiet ciężarnych i asystowanie przy zabiegach lekarskich
 • Prawidłowe podejście i opieka nad kobietami ciężarnymi, kobietami w okresie połogu i ich rodzinami
 • Nadzorowanie procesów rehabilitacji i gojenia oraz udzielanie wskazówek odnośnie gimnastyki połogowej
 • Przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych
 • Dozowanie i podawanie leków
 • Pierwsza pomoc
 • Dokumentacja przebiegu porodu

Nauka zawodu kończy się egzaminem państwowym, który składa się z części pisemnej, ustnej i praktycznej. Zdanie egzaminu uprawnia do posługiwania się tytułem zawodowym położna / położnik.

Wymiar godzin (teoria)

Pensum zajęć teoretycznych wynosi 1600 godzin, w tym m.in.:

 1. Nauka o zawodzie, wychowanie obywatelskie(130 h)
 2. Nauki o zdrowiu (60 h)
 3. Higiena i podstawy mikrobiologii (60 h)
 4. Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki (90 h)
 5. Biologia, anatomia i fizjologia (120 h)
 6. Patologia ogólna (40 h)
 7. Farmakologia ogólna (20 h)
 8. Wprowadzenie do planowania i organizacji w szpitalnictwie (50 h)
 9. Fizyka specjalistyczna (30 h)
 10. Chemia specjalistyczna (30 h)
 11. Rozmnażanie człowieka, ciąża, poród i połóg (120 h)
 12. Podstawy rehabilitacji (20 h)
 13. Patologia specjalistyczna (120 h)
 14. Farmakologia specjalistyczna (30 h)

Wymiar godzin (praktyka)

Część praktyczna obejmuje 3000 godzin, w tym:

- W pierwszym roku praktycznej nauki zawodu:

 • praktyczna nauka zawodu na izbie porodowej (160 h)
 • na wydziale poporodowym (160 h)
 • na wydziale noworodków (160 h) 
 • na wydziale operacyjnym  (160 h) 
 • na wydziale nieoperacyjnym (160 h) 

- W drugim i trzecim roku praktycznej nauki zawodu:

 • Praktyczna nauka zawodu na izbie porodowej i w poradnictwie ciążowym (1280 h)
 • na wydziale poporodowym (320 h)
 • na wydziale noworodków (3200 h) 
 • w klinice pediatrycznej (160 h) 
 • na sali operacyjnej (120 h) 

Koszt kształcenia

Kształcenie w szkołach publicznych jest z reguły nieodpłatne. Wymagane mogą być jednakże opłaty za przyjęcie do szkoły i opłaty egzaminacyjne. Z zajęciami teoretycznymi związane są koszty zakupu pomocy naukowych (np. literatury fachowej). W czasie zajęć praktycznych potrzebna będzie odzież robocza. Poza tym należy się liczyć z kosztami dojazdów lub kosztami zakwaterowania poza miejscem zamieszkania. Ponadto w prywatnych szkołach najczęściej pobierane jest czesne.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 900 do 1150 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

www.ausbildung.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Po ukończeniu nauki zawodu położne i położnicy muszą się z reguły zdecydować, które dziedziny zatrudnienia są dla nich najbardziej interesujące i w czym chcieliby się specjalizować. Spektrum możliwości rozciąga się tutaj od pracy w klinikach ginekologicznych z izbami porodowymi, poprzez domy narodzin, aż po przyjmowanie porodów w domu pacjentki. Poza tym zajmują się również zadaniami z zakresu poradnictwa ciążowego, poradnictwa dla karmiących matek i opieki poporodowej.

Od wykonujących wolny zawód położnych oczekuje się, że będą stale osiągalne i że przez całą dobę mogą zostać wezwane do porodu lub poproszone o udzielenie porady matce w połogu.

Zarobki osób zatrudnionych w placówkach finansowanych ze środków federalnych i komunalnych są uzależnione od zaszeregowania do poszczególnych grup i kategorii zarobkowych, określonych w Układzie taryfowym dla pracowników służb publicznych (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD), który wszedł w życie 1 października 2005. Niektóre inne placówki i pracodawcy również opierają się na ustaleniach obowiązujących dla służ publicznych. Dotyczy to także placówek prywatnych, w których układy taryfowe mają znaczący wpływ na wysokość zarobków. Zarobki ustalane są jednak także niezależnie od układów taryfowych.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat Układu taryfowego dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD) można znaleźć tutaj.

Możliwości dalszego kształcenia

Aby dotrzymać kroku rozwojowi wiedzy zawodowej, położne i położnicy muszą być gotowi na bieżąco uzupełniać swoje wykształcenie. Niemieckie Zrzeszenie Położnych zaleca zaliczanie 30 godzin form kształcenia ustawicznego w ciągu 2 lat. W tym zakresie można skorzystać z wielu oferowanych możliwości

W zależności od osobistych priorytetów położne i położnicy mogą wybierać z bogatej oferty metod medycyny alternatywnej, jak np. akupunktura, aromaterapia, homeopatia, tradycyjnej medycyny chińskiej itp. lub zdobywać wiedzę i informacje na temat nowych osiągnięć w dziedzinie położnictwa.

Pewne formy kształcenia ustawicznego mogą również ułatwić drogę do awansu zawodowego. Jako przykład może posłużyć tutaj uzyskanie następujących kwalifikacji:

 • Specjalista ds. zarządzania
 • Specjalista – ekonomista
 • Usługodawca w dziedzinie opieki
 • Kierownik izby porodowej

Osoby, które legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych, mogą starać się o przyjęcie na studia. Dla położnych i położników w grę wchodzą np. następujące kierunki studiów:

 • Pedagogika opiekuńcza (wyższe szkoły zawodowe)
 • Ekonomika w dziedzinie opieki (wyższe szkoły zawodowe)
 • Pedagogika medyczna (uniwersytety)

W niektórych krajach związkowych czynne zawodowo osoby, posiadające szczególnie wysokie kwalifikacje i odpowiednim doświadczenie w zawodzie mogą podjąć studia również bez posiadania stopnia wykształcenia upoważniającego do podjęcia nauki w szkołach wyższych. Szczegółowe warunki przyjęć są regulowane odpowiednim prawem krajowym.

Ponadto do dyspozycji położnych i położników stoi cały szereg form kształcenia ustawicznego oferowanych przez różne placówki edukacyjne, np.:

 • Zabiegi przed- i poporodowe w fizjoterapii
 • Położnictwo, opieka nad noworodkami w pielęgniarstwie i pielęgniarstwie pediatrycznym
 • Terapia oddechowa, ćwiczenia oddechowe
 • Pielęgniarstwo, pielęgniarstwo pediatryczna, opieka nad osobami starszymi – ogólnie
 • Opieka ambulatoryjna
 • Ratownictwo, pomoc w nagłych wypadkach, pierwsza pomoc
 • Nauczanie i kierowanie w szkołach pielęgniarskich itp. placówkach

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

W skład posiadającego federalny zasięg Niemieckiego Zrzeszenia Położnych (Deutscher Hebammenverband e.V.) wchodzi 16 zrzeszeń krajowych. To liczące 16.600 członków, największe stowarzyszenie położnych w Niemczech reprezentuje interesy wszystkich położnych i położników:

Deutscher Hebammenverband

Zrzeszenie Położnych w Brandenburgii (Hebammenverband Brandenburg e.V.):

http://www.hebammen-brandenburg.de/

Strona magazynu branżowego Deutsche Hebammen Zeitschrift:

Deutsche Hebammen Zeitschrift

Interesujące informacje nt. kształcenia w zawodzie położna / położnik:

http://www.ausbildung-hebamme.de 

Zrzeszenie Położnych Wykonujących Wolny Zawód w Niemczech (Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands BfHD e.V.):

http://www.bfhd.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Bardzo zróżnicowane oferty miejsc pracy w placówkach służby zdrowia i opieki. Nie tylko dla tzw. zawodów socjalnych. Oferty pochodzą od dużej firmy oferującej usługi giełd pracy:

sozialeberufe.de

Oferty miejsc pracy w służbie zdrowia:

medi-jobs

Oferty miejsc pracy Niemieckiego Zrzeszenia Położnych (Deutscher Hebammenverband e.V.):

http://www.hebammenverband.de/hebammenforum/online-stellenmarkt/ 

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.
Zusammenschluss von Spitzen- und Landesverbänden der Krankenhausträger.
Wegelystraße 3
10623 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 39801-0
Telefon: +49 (0)30 39801-3000
E-mail: dkgmail@dkgev.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej