Menu

Pracownik pomocniczego personelu opieki nad osobami starszymi w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Pracownik pomocniczego personelu opieki nad osobami starszymi jest jednolicie uregulowanym we wszystkich krajach związkowych Niemiec zawodem, w przypadku którego część teoretyczna nauki odbywa się w szkołach zawodowych dla opiekunów osób starszych (niem.Berufsfachschule für Altenpflege), a część praktyczna placówkach opieki nad osobami starszymi.

Ukończenie szkoły z wynikiem pozytywnym daje prawo do posługiwania się chronionym prawnie tytułem zawodowym pracownik pomocniczego personelu opieki nad osobami starszymi (niem. Altenpflegehelfer/-in).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Pracownicy pomocniczego personelu opieki nad osobami starszymi wspierają opiekunów osób starszych w opiece i pielęgnowaniu ludzi w podeszłym wieku.

Pracują głównie na oddziałach geriatrycznych i gerontopsychiatrycznych szpitali oraz w klinikach specjalizujących się w zabiegach pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych. Innymi możliwościami zatrudnienia są domy spokojnej starości i domy opieki nad osobami starszymi, domy pobytu dla osób niepełnosprawnych, placówki poradnictwa dla osób starszych oraz placówki opieki ambulatoryjnej, np. w instytucjach parytetowej ochrony socjalnej utrzymujących służby opiekuńcze. Ponadto z ich usług korzystają także prywatne gospodarstwa domowe, np. w zakresie opieki nad wspólnotami mieszkalnymi osób starszych lub wymagającymi opieki członkami rodziny.

Źródło: BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód pracownik pomocniczego personelu opieki nad osobami starszymi (nazwa niemiecka: Altenpflegehelfer / Altenpflegehelferin) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Opiekun osoby starszej, nauka zawodu na poziomie dwuletniej szkoły policealnej.
 • Opiekun w domu pomocy społecznej, nauka zawodu na poziomie dwuletniej szkoły policealnej.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe e.V. Eisenhüttenstadt
Poststraße 41
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +493364 - 77280
Telefon: +493364 - 77281
E-mail: info@gesundheitsberufe-ehst.de
do strony głównej

SOWI Altenpflegeschule und Schule für Physiotherapeuten, Masseure und med. Bademeister
Gregor Weiß
Arthur-Becker-Straße
15344 Strausberg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3341 335 350
Telefon: +49 (0) 3341 335 351
E-mail: sowi-strausberg@gmx.de
do strony głównej

Hoffnungstaler Stiftung Lobetal
Diakonisches Bildungszentrum
Christine Bode
Bonhoefferweg 1
16321 Bernau
Deutschland
Telefon: +4933 38 66241
Telefon: +4933 38 66 261
E-mail: c.bode@lobetal.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczymi warunkami rozpoczęcia nauki zawodu są:

 1. posiadanie stanu zdrowia oraz cech charakteru pozwalających na wykonywanie przez kandydata zawodu i wystarczająca do wykonywania zawodu znajomość języka niemieckiego oraz
 2. legitymowanie się poziomem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki zawodu lub poziomem uznawanym za równoważny.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa z reguły 1 rok (w pełnowymiarowym trybie dziennym).

Skrócenie okresu nauki

Możliwości skrócenia okresu nauki zawodu są uregulowane w rozporządzeniach poszczególnych krajów związkowych na temat nauki i egzaminów konkretnych zawodów.

W Brandenburgii wygląda to w następujący sposób:

 1. Po złożeniu wniosku okres trwania nauki może zostać skrócony w zakresie równoważności zawodowej, jeżeli potwierdzone zostanie odbycie odpowiedniego kształcenia zawodowego lub części takiego kształcenia.
 2. Po złożeniu wniosku okres trwania nauki może zostać skrócony w zakresie równoważności zawodowej również w przypadku, gdy składająca wniosek osoba zaliczyła kończące się uzyskaniem certyfikatu formy kształcenia ustawicznego w dziedzinie zawodowej opieka nad osobami starszymi. W takim przypadku w celu potwierdzenia treści programowych i czasu trwania ukończonej formy kształcenia ustawicznego należy przedłożyć certyfikat..
 3. Skrócenie nie może zagrażać osiągnięciu celu kształcenia. W sprawach skrócenia okresu nauki zawodu decyduje dana szkoła zawodowa, która jest w takich przypadkach zobowiązana do składania sprawozdań odpowiednim władzom.

Przedłużenie okresu nauki

W wyjątkowych przypadkach czas trwania nauki zawodu może zostać wydłużony o okres do jednego roku, jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia celu kształcenia.

Nauka zawodu może być realizowana również w niepełnowymiarowym trybie zaocznym i trwać w takich przypadkach do trzech lat.

Zakres programu nauczania

Podczas szkolnych zajęć teoretycznych i praktycznych zdobywa się np. następujące umiejętności:

 • jakie zmiany fizyczne, psychiczne i społeczne zachodzą w podeszłym wieku,
 • jakie występują schorzenia związane z wiekiem (również schorzenia psychiczne), w jaki sposób rozpoznaje się schorzenia istotne z punktu widzenia opieki nad osobami starszymi i ich objawy oraz jak się je leczy, jakie leki i pod jakimi warunkami się podaje,
 • w jaki sposób, odpowiedni do danej osoby i sytuacji, sprawować opiekę nad osobami starszymi – w zależności od stopnia zapotrzebowania na opiekę: od udzielania wsparcia w prowadzeniu normalnego życia aż po całkowite zaopatrzenie osób kompletnie zdanych na opiekę,
 • w jaki sposób planuje się i dokumentuje proces sprawowania opieki, nierzadko z pomocą rozwiązań informatycznych,
 • w jaki sposób pielęgnuje się i otacza opieką osoby ze schorzeniami gerontopsychiatrycznymi, niepełnosprawne osoby starsze, a w szczególności osoby ciężko chore i umierające,
 • w jaki sposób współuczestniczyć w leczeniu i rehabilitacji chorych osób starszych, łącznie z wykonywaniem zaleceń lekarskich,
 • w jaki sposób rozpoznaje się nagłe przypadki i w razie konieczności udziela pierwszej pomocy,
 • jakie istnieją możliwości zamieszkania dla osób w podeszłym wieku oraz na co należy zwracać uwagę podczas sprawowania opieki nad osobami starszymi w ich otoczeniu domowym lub w placówkach stacjonarnej opieki nad osobami starszymi,
 • jakie działania z zakresu prewencji zdrowotnej (łącznie z doradztwem żywieniowym) oraz higieny należy podejmować,
 • w jaki sposób uwzględniać życie codzienne oraz otoczenie społeczne osób starszych, np. ich stosunki rodzinne i powiązania społeczne, podczas sprawowania opieki,
 • w jaki sposób udzielać wsparcia osobom starszym w zakresie urządzania pomieszczeń mieszkalnych i otoczenia oraz jakie środki pomocnicze można do tego wykorzystać,
 • w jaki sposób pomagać osobom starszym w prowadzeniu gospodarstwa domowego (sprzątanie, pranie, przygotowywanie posiłków) i wykonywaniu codziennych czynności (np. robienie zakupów, załatwianie transakcji bankowych), w jaki sposób prowadzić gospodarstwo domowe przy niskich nakładach czasu i kosztów,
 • w jaki sposób przygotowuje się posiłki – ewentualnie z uwzględnieniem konkretnych wymogów dietetycznych (np. dla cukrzyków),
 • w jaki sposób można ułożyć życie codzienne osób starszych, np. przez działania mające na celu odpowiednie rozplanowanie dnia, oferty zajęciowe dla osób starszych z dziedziny muzyki, kultury, rękodzieła i sportu, oferty związane ze uroczystościami i imprezami, w jaki sposób można w sensowny sposób korzystać z mediów (np. Internet i poczta elektroniczna),
 • w jaki sposób wspierać osoby starsze i doradzać im w ich sprawach osobistych i społecznych oraz w jaki sposób motywować je do prowadzenia możliwie samodzielnego życia – łącznie ze wspieraniem kontaktów społecznych,
 • jakie mogą wystąpić typowe dla zawodu sytuacje rodzące problemy (np. opieka jako działalność zawodowa w sferze prywatnej obcych osób, kontakt z osobami starszymi niepełnosprawnymi umysłowo) oraz w jaki sposób sobie z nimi radzić, jaką rolę mogą odgrywać stosunki rodzinne i powiązania społeczne,
 • w jaki sposób prowadzić rozmowy w zależności od sytuacji, np. z członkami rodzin lub pracownikami placówek opieki społecznej lub urzędów,
 • jakich uregulowań prawnych należy przestrzegać podczas sprawowania opieki nad osobami starszymi,
 • jakie instytucje, służby i placówki opieki zdrowotnej i społecznej mają znaczenie z punktu widzenia opieki nad osobami starszymi,
 • w jaki sposób realizować działania mające na celu zapewnienie jakości w dziedzinie opieki nad osobami starszymi.

Praktyki

Podczas praktycznej nauki zawodu umiejętności zdobyte podczas zajęć w szkole są pogłębiane i wykorzystywane podczas pracy w różnych, stacjonarnych i ambulatoryjnych placówkach opieki nad osobami starszymi, np. w ambulatoryjnych służbach opiekuńczych, w opiekuńczych placówkach pobytu dziennego i krótkoterminowego, w placówkach pobytu dziennego przy klubach seniora, w domach spokojnej starości i domach opieki nad osobami starszymi, w szpitalach lub placówkach gerontopsychiatrycznych.

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne i praktyczne (750 godzin):

Dział tematyczny 1: Zadania i koncepcje w pomocniczych działaniach z zakresu opieki nad osobami starszymi

 

Temat 1.1: Włączanie podstaw teoretycznych w praktyczne działania w dziedzinie opieki nad osobami starszymi

Temat 1.2: Pomoc w planowaniu, realizacji, dokumentowaniu i ewaluacji opieki nad osobami starszymi

Temat 1.3: Pomoc w opiece nad osobami starszymi w odniesieniu do konkretnych osób i sytuacji

Temat 1.4: Podstawy komunikacji oraz prowadzenia rozmów

Temat 1.5: Pomoc w medycznych procesach diagnostycznych i terapeutycznych

Dział tematyczny 2: Wspieranie osób starszych w kształtowaniu ich życia codziennego

 

Temat 2.1: Uwzględnianie środowiska życia i powiązań społecznych osób starszych w sprawowaniu opieki

Temat 2.2: Wspieranie osób starszych w urządzaniu mieszkania i bezpośredniego otoczenia oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego

Temat 2.3: Wspieranie osób starszych w kształtowaniu ich życia codziennego i samodzielnie przez nich organizowanych działaniach

Dział tematyczny 3 Zapoznanie się i uwzględnianie prawnych warunków ramowych pracy w dziedzinie opieki nad osobami starszymi

Dział tematyczny 4: Zawody z dziedziny opieki nad osobami starszymi

Temat 4.1: Rozwijanie własnej świadomości zawodowej

Temat 4.2: Nauka uczenia się

Temat 4.3: Rozpoznawanie i radzenie sobie z typowymi dla zawodu problemami

Temat 4.4: Dbałość o własne zdrowie

Godziny do dowolnego rozdysponowania: 50

Wymiar godzin (praktyka)

Praktyczna nauka zawodu (900 godzin)

W przypadkach, w których szkoła współpracuje w zakresie praktycznej nauki zawodu z placówką opieki stacjonarnej, z ogólnej liczby 900 godzin praktycznej nauki zawodu co najmniej 700 należy odbyć w placówce opieki stacjonarnej, a do 200 godzin w placówce opieki ambulatoryjnej. Odpowiednio, gdy szkoła współpracuje w zakresie praktycznej nauki zawodu z placówką opieki ambulatoryjnej, z ogólnej liczby 900 godzin praktycznej nauki zawodu co najmniej 700 należy odbyć w placówce opieki ambulatoryjnej, a do 200 godzin w placówce opieki stacjonarnej.

Praktyczna nauka zawodu obejmuje wszystkie działy tematyczne i tematy szkolnych zajęć teoretycznych i praktycznych. Podane w kategorii informacji Wymiar godzin (teoria) treści i cele programowe należy więc uwzględnić również podczas praktycznej nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Koszty kształcenia

Z kształceniem mogą być związane koszty, w szczególności opłaty za zajęcia lub czesne (przede wszystkim w prywatnych placówkach edukacyjnych) oraz opłaty za przyjęcie do szkoły i opłaty egzaminacyjne. Z zajęciami teoretycznymi związane są koszty zakupu pomocy naukowych (np. literatury fachowej). W czasie zajęć praktycznych potrzebna będzie odzież robocza. Poza tym należy się liczyć z kosztami dojazdów lub kosztami zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Od jednostki prowadzącej praktyczną część nauki zawodu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Uczniowie odbywający naukę zawodu w szkołach zawodowych mogą po spełnieniu określonych warunków starać się o stypendium na podstawie Federalnej ustawy o wspieraniu kształcenia (niem. Bundesausbildungsförderungsgesetz, w skrócie BAföG).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przyporządkowanie do uregulowanych układami taryfowymi grup zarobkowych jest uzależnione na przykład od tego, jakim poziomem wykształcenia legitymuje się dany pracownik, czy ukończył którąś z form kształcenia ustawicznego, jak duży jest zakres odpowiedzialności oraz jaki jest poziom doświadczenia zawodowego. Na wysokość zarobków wpływają także czynniki o charakterze regionalnym i branżowym.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat obowiązujących przepisów układów zbiorowych pracy w sektorze opieki zdrowotnej/społecznym można znaleźć na stronie internetowej Związku Zawodowego Verdi pod adresem https://gesundheit-soziales.verdi.de/ .

Możliwości dalszego kształcenia

Po spełnieniu określonych warunków istnieją różnorodne możliwości kontynuowania nauki w formie kształcenia ustawicznego i studiów.

Zdobywanie kwalifikacji i specjalizacja

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od pracy z osobami starszymi poprzez tematy związane z opieką medyczną, aż po sport i planowanie czasu wolnego w podeszłym wieku. Pracownicy pomocniczego personelu opieki nad osobami starszymi, którzy chcieliby się wyspecjalizować w którejś z dziedzin zawodowych, również znajdą dla siebie odpowiednie oferty, np. w takich dziedzinach jak ambulatoryjna pomoc osobom starszym, opieka krótkoterminowa, opieka gerontopsychiatryczna lub opieka nad niepełnosprawnymi osobami starszymi.

Awans zawodowy

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety możliwości kontynuowania kształcenia w jednej z form kształcenia ustawicznego umożliwiających taki awans. Logiczną drogą rozwoju wydaje się być zdanie egzaminu zawodowego na opiekuna osób starszych. Do pełnienia funkcji kierowniczych i specjalnych przygotowują inne formy kształcenia ustawicznego, np. starszy specjalista w dziedzinie opieki socjalnej i zdrowotnej.

Studia

Pracownicy pomocniczego personelu opieki nad osobami starszymi, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych, mogą podjąć studia i uzyskać przykładowo dyplom licencjata w dziedzinie gerontologii

Poza tym, po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest podjęcie studiów bez wcześniejszego ukończenia odpowiedniego stopnia wykształcenia.

Podjęcie działalności gospodarczej

Osoby chcące się usamodzielnić mogą np. pracować w zawodzie wykonując wolny zawód.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Pomoc osobom starszym, praca z osobami starszymi
 • Opieka – ogólnie
 • Opieka ambulatoryjna, punkt pomocy społecznej, opieka w domu i w rodzinie
 • Pierwsza pomoc – kurs specjalistyczny
 • Dyscypliny sportu i rodzaje gier
 • Gerontoterapia
 • Odżywianie, doradztwo żywieniowe
 • Komunikacja, prowadzenie rozmów w dziedzinie opieki społecznej

Formy kształcenia ustawicznego umożliwiające adaptację zawodową – kontynuacja kształcenia:

 • Opiekun osób starszych

Formy kształcenia ustawicznego umożliwiające awans zawodowy:

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych dziedzin:

 • Starszy specjalista w dziedzinie opieki socjalnej i zdrowotnej
 • Starszy specjalista opieki zdrowotnej i socjalnej (z egzaminem wewnętrznym)
 • Starszy specjalista w dziedzinie organizacji i kierowania, kierunek pedagogika socjalna (z egzaminem państwowym)

Kierunki studiów:

 • Gerontologia (licencjat)
 • Pedagogika medyczna, pedagogika opiekuńcza (licencjat)
 • Zarządzanie w dziedzinie opieki, pielęgniarstwo (licencjat)
 • Praca socjalna (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal dla ekspertów w dziedzinie opieki i pielęgniarstwa:

http://www.pflegemarkt.com

Portal poświęcony opiece nad osobami starszymi „Altenpflege – Vorsprung durch Wissen”:

http://www.altenpflege-online.net/

Portal poświęcony zawodom opiekuńczym i pielęgniarskim „PRO Pflege Management – Pflege braucht Wissen“:

http://www.ppm-online.org

Specjalistyczny portal informacyjny i forum internetowe „Pflegeboard”:

http://www.pflegeboard.de/

Portal poświęcony kształceniu w zawodach opiekuńczych „Altenpflegeberufe – Ausbildung in Berufen mit Zukunft“:

http://forum-altenpflege-lb.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty pracy w służbie zdrowia:

http://www.medi-jobs.de

Giełda pracy Federalnej Agencji ds. Pracy (Bundesagentur für Arbeit) z podziałem na dziedziny zawodowe i regiony:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy dla zawodów medycznych.

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe Bundesverband
Bundesgeschäftsstelle
Salzufer 6
D-10587 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 219157-0
Telefon: +49 (0)30 219157-77
E-mail: dbfk@dbfk.de
do strony głównej

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)
Besucheradresse
Heilbronner Str. 24
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: 01801 555111
E-mail: 1234@agentur.de
do strony głównej

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej