Menu

Handlowiec – specjalista w branży opieki zdrowotnej w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Handlowiec – specjalista w branży opieki zdrowotnej jest oficjalnym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Nauka w systemie dualnym zawodu jest realizowana równolegle w szkole zawodowej i w szkolącym zakładzie pracy.

Uzyskiwany po ukończeniu nauki tytuł zawodowy brzmi: Handlowiec – specjalista w branży opieki zdrowotnej (niem. Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Handlowcy – specjaliści w branży opieki zdrowotnej zajmują się planowaniem i organizacją procedur administracyjnych, procesów gospodarczych i usług w różnych obszarach działalności opieki zdrowotnej. W tym celu przedstawiciele tego zawodu stosują w praktyce uregulowania prawne dotyczące opieki zdrowotnej i socjalnej, informują i opiekują się klientami oraz obserwują sytuacje rynkową w sektorze służby zdrowia. Rejestrują dane pacjentów i rozliczają świadczenia z kasami chorych i innymi podmiotami pokrywającymi koszty świadczeń. Ponadto zajmują się kalkulowaniem cen oraz zaopatrzeniem i gospodarką potrzebnymi materiałami i produktami. Opracowują strategie marketingowe i biorą udział w zarządzaniu jakością na terenie swojej placówki. Poza tym wykonują standardowe czynności przypisane do zawodu handlowca w zakresie finansów, rachunkowości i spraw personalnych, np. przygotowują rozliczenie roczne lub statystyki zatrudnienia.

 
Handlowcy – specjaliści w branży opieki zdrowotnej mają następujące zadania:

 • Obserwacja sytuacji rynkowej w sektorze opieki zdrowotnej i opracowywanie koncepcji marketingowych:
          współudział w opracowywaniu koncepcji oferty świadczeń,
          informowanie i udzielanie porad klientom bądź pacjentom oraz opieka nad nimi.
    
 • Wykonywanie standardowych czynności przypisanych do zawodu handlowca, zadania z zakresu rachunkowości:
          współudział w opracowywaniu budżetu na bazie równych źródeł finansowania,
          kodowanie świadczeń medycznych i rozliczanie ich z kasami chorych i innymi podmiotami pokrywającymi koszty świadczeń,
          ustalanie zapotrzebowania na materiały, produkty i usługi oraz zaopatrzenie i gospodarowanie nimi,
          posługiwanie się różnymi systemami prowadzenia dokumentacji oraz wykorzystywanie ich do rozliczeń i zarządzania jakością,
          wykonywanie kalkulacji,
          przygotowywanie, analiza, opracowywanie i prezentowanie statystyk.
 • Kształtowanie procesów organizacyjnych i administracyjnych:
          ustalanie przebiegu i kontrola procesów pracy,
          stosowanie metod planowania i kontroli pracy,
          wypracowywanie i ocena działań zapewniających utrzymanie jakości,
          wykonywanie działań z zakresu sprawozdawczości.
 • Opracowywanie działań z zakresy polityki personalnej. 

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód handlowiec – specjalista w branży opieki zdrowotnej (nazwa niemiecka: Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

- Technik handlowiec
, nauka zawodu na poziomie szkoły branżowej II stopnia (2 lata).

W Polsce nauka zawodu technik handlowiec jest realizowana bez specjalizacji w poszczególnych branżach lub gałęziach gospodarki.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum II Potsdam
Wirtschaft und Verwaltung
Zum Jagenstein 26
14478 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49 (0) 331 2 89 72 00
Telefon: +49 (0) 331 2 89 72 01
E-mail: osz2.potsdam@t-online.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Nauka zawodu w systemie dualnym

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego. Zakłady pracy zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki zawodu legitymujących się posiadaniem poziomu wykształcenia upoważniającego do podjęcia nauki w szkołach wyższych.

Czas trwania nauki

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki

 • Na wspólny wniosek ucznia i szkolącego zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu (niem. Teilzeitberufsausbildung). 
 • Rządy poszczególnych krajów związkowych mogą ustalić warunki zaliczenia okresów nauki w szkołach oraz innych placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Warunkiem zaliczenia okresu nauki jest wspólny wniosek ucznia i zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe.
 • Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.
 • W uzasadnionych przypadkach możliwe jest skrócenie okresu nauki zawodu dla uczniów, którzy z wynikiem pozytywnym ukończyli organizowane w przedsiębiorstwach przygotowawcze kursy kwalifikacyjne (niem. Einstiegsqualifizierung, w skrócie EQ).

Przedłużenie okresu nauki

Jeżeli jest to konieczne, jednostka odpowiedzialna za kształcenie zawodowe może w wyjątkowych przypadkach przedłużyć okres nauki zawodu.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki zawodu w szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się przykładowo:

 • w jaki sposób korzystać z komputerowych systemów operacyjnych, oprogramowania standardowego i oprogramowania specjalistycznego,
 • w jaki sposób wykorzystuje się środki pracy i środki organizacyjne oraz techniki pracy i uczenia się,
 • w jaki sposób planuje się i opracowuje zadania w pracy zespołowej,
 • jakie istnieją rodzaje podatków, opłat i składek oraz w jaki sposób się je uwzględnia w rachunkowości,
 • w jaki sposób oblicza się, rejestruje i nadzoruje koszty,
 • jakie istnieją rodzaje wynagrodzeń oraz na co należy zwracać uwagę przy obliczaniu wynagrodzeń,
 • jakie są zasady zachowania uwzględniającego interesy klienta,
 • w jaki sposób podczas obserwowania rynku porównuje się ceny, swiadczenia i warunki handlowe konkurencji,
 • na czym polegają zadania, organizacja i podstawy prawne opieki zdrowotnej oraz jaką pozycję zajmuje opieka zdrowotna w systemie zabezpieczenia socjalnego,
 • w jaki sposób zgodnie z zasadami panującymi w danej placówce rejestruje się, analizuje i archiwizuje informacje medyczne.

W trakcie drugiegorokunaukiuczniom przekazuje się m.in. wiedzę z zakresu:

 • w jaki sposób podczas opracowywania oferty świadczeń placówki uwzględnia się wpływy grup docelowych i oferentów usług uzupełniających,
 • w jaki sposób wykorzystuje się i pielęgnuje kontakty z klientami,
 • jak opracowuje się i realizuje koncepcje marketingowe placówki oraz wykorzystuje się w tym celu media,
 • w jaki sposób oferuje się usługi, doradza klientom i zawiera umowy,
 • jakie przepisy prawne, a w szczególności ograniczenia konkurencji, zakazy i ograniczenia z zakresu prawa cywilnego należy uwzględniać przy oferowaniu i sprzedaży świadczeń zdrowotnych,
 • jakie są współzależności pomiędzy jakością świadczeń i zadowoleniem klientów oraz jaki mają one wpływ na wynik ekonomiczny placówki,
 • w jaki sposób przygotowuje się przetargi, zbiera się oferty i informacje od oferentów oraz dokonuje ich wyboru z uwzględnieniem kryteriów fachowych,
 • w jaki sposób dokonuje się wyceny i rozliczenia świadczeń,
 • jakie formy finansowania i wynagrodzeń są stosowane w opiece zdrowotnej oraz czym się one różnią od siebie,
 • w jaki sposób planuje się, organizuje i dokumentuje logistyczny obieg materiałów w obrębie placówki – w szczególności w odniesieniu do leków, środków leczniczych i materiałów pomocniczych.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się:

 • w jaki sposób stosuje się w placówce formy opłat i wynagrodzeń oraz jak wykorzystuje się środki celowe,
 • w jaki sposób stosuje się w opiece zdrowotnej systemy i procedury obliczania cen,
 • w jaki sposób przeprowadza się, kontroluje, przekazuje do dalszego opracowania i analizuje rozliczenia z uwzględnieniem punktów styczności pomiędzy różnymi oddziałami placówki,
 • w jaki sposób planuje się i przeprowadza rozmowy informacyjne, doradcze i handlowe oraz jak opracowuje się ich efekty,
 • jak ustala się zapotrzebowanie na usługi uzupełniające i produkty,
 • w jaki sposób przeprowadza się kontrole procesów gospodarczych i ich efektów oraz jak wprowadza się działania korygujące,
 • na co należy zwracać szczególną uwagę podczas stosowania zakładowych instrumentów planowania, sterowania i kontroli,
 • w jaki sposób sporządza się plany finansowania i płynności finansowej,
 • w jaki sposób stosuje się na terenie placówki działania z zakresu zarządzania jakością oraz jak sprawdza się ich realizację.

 

Podczas całego okresu nauki uczniom przekazuje się informacje z następujących zakresów:

 • jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,
 • jak zorganizowany jest szkolący zakład pracy,
 • w jaki sposób stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedmiotem zajęć teoretycznych w szkole zawodowej są następujące działy tematyczne:

 • Zapoznanie się ze szkolącym zakładem pracy i jego opis
 • Świadomy współudział w kształtowaniu procesu nauki zawodu
 • Rejestrowanie i analizowanie procesów gospodarczych
 • Analizowanie rynków i stosowanie instrumentów marketingowych
 • Zakup towarów i usług i zarządzanie nimi
 • Oferowanie świadczeń
 • Dokumentowanie świadczeń
 • Rozliczanie świadczeń
 • Zorientowane na sukces sterowanie procesami gospodarczymi
 • Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki zasobami personalnymi
 • Finansowanie inwestycji

Wymiar godzin (teoria)

Kształcenie teoretyczne w szkole zawodowej:

- w pierwszym roku nauki:

 • Zapoznanie się ze szkolącym zakładem pracy i jego opis (80 h)
 • Świadomy współudział w kształtowaniu procesu nauki zawodu (60 h)
 • Rejestrowanie i analizowanie procesów gospodarczych (80 h)
 • Analizowanie rynków i stosowanie instrumentów marketingowych (100 h)

- w drugim roku nauki:

 • Zakup towarów i usług i zarządzanie nimi (80 h)
 • Oferowanie świadczeń (80 h)
 • Dokumentowanie świadczeń (60 h)
 • Rozliczanie świadczeń (60 h)

- w trzecim roku nauki:

 • Zorientowane na sukces sterowanie procesami gospodarczymi (100 h)
 • Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki zasobami personalnymi (100 h)
 • Finansowanie inwestycji (80 h)

Łącznie 880 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Kształcenie praktyczne w szkolącym zakładzie pracy:

 • Proces gospodarczy
 • Informacja, komunikacja i kooperacja
 • Marketing i sprzedaż
 • Sterowanie i kontrola
 • Zarządzanie zasobami personalnymi
 • Organizacja, zadania i zagadnienia prawne w służbie zdrowia i opiece socjalnej
 • Dokumentacja i sprawozdawczość medyczna; ochrona danych
 • Gospodarka materiałowa
 • Marketing w służbie zdrowia
 • Zagadnienia finansowe i rachunkowość w służbie zdrowia
 • Zarządzanie jakością w służbie zdrowia
 • Pogłębianie umiejętności zdobytych w pierwszym i drugim roku nauki

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla uczniów bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. podręczników fachowych), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Możliwości wsparcia finansowego

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 900 do 1050 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

https://www.bibb.de/dav

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki osób zatrudnionych w placówkach finansowanych ze środków federalnych i komunalnych są uzależnione od zaszeregowania do poszczególnych grup i kategorii zarobkowych, określonych w Układzie taryfowym dla pracowników służb publicznych (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD). Niektóre inne placówki i pracodawcy również opierają się na ustaleniach obowiązujących dla służb publicznych. Dotyczy to także placówek prywatnych, w których układy taryfowe mają znaczący wpływ na wysokość zarobków. Zarobki ustalane są jednak także niezależnie od układów taryfowych.

Przyporządkowanie do uregulowanych układami taryfowymi grup zarobkowych jest uzależnione na przykład od tego, jakim poziom wykształcenia legitymuje się dany pracownik, czy ukończył którąś z form kształcenia ustawicznego, jak duży jest zakres odpowiedzialności oraz jaki jest poziom doświadczenia zawodowego. Na wysokość zarobków wpływają także czynniki o charakterze regionalnym i branżowym.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat obowiązujących układów zbiorowych pracy w sektorze opieki zdrowotnej/społecznym można znaleźć na stronie internetowej Związku Zawodowego Verdi pod adresem https://gesundheit-soziales.verdi.de/.

Możliwości dalszego kształcenia

Zdobywanie kwalifikacji i specjalizacja

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od zagadnień finansowych i księgowości poprzez tematykę prawną, aż po kursy marketingu dla branży opieki zdrowotnej. Handlowcy – specjaliści w branży opieki zdrowotnej, którzy chcieliby się wyspecjalizować w którejś z dziedzin zawodowych, również znajdą dla siebie odpowiednie oferty, np. w takich dziedzinach jak obsługa klienta lub zaopatrzenie.

Awans zawodowy

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety możliwości kontynuowania kształcenia w jednej z form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy. Logiczną drogą rozwoju zawodowego jest zdanie egzaminu na tytuł specjalisty ds. zarządzania w dziedzinie opieki zdrowotnej i socjalnej. Do pełnienia funkcji kierowniczych i specjalnych, np. na średnim szczeblu kierowania, przygotowują inne formy kształcenia ustawicznego, np. specjalista – ekonomista ds. zarządzania w służbie zdrowia.

Studia

Handlowcy – specjaliści w branży opieki zdrowotnej, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych, mogą studiować i uzyskać na przykład dyplom licencjata na kierunku zarządzanie / ekonomia w opiece zdrowotnej.

Kursy kwalifikacyjne:

 

 • Kursy kwalifikacyjne dla handlowców w służbie zdrowia
 • Zagadnienia finansowe i księgowość, kosztorysy i kalkulacje – dla służby zdrowia
 • Zagadnienia prawne w służbie zdrowia, medycynie i farmacji
 • Księgowość i bilanse – dla służby zdrowia
 • Zarządzanie i planowanie w przedsiębiorstwie, zarządzanie projektami – dla służby zdrowia
 • Marketing, marketing międzynarodowy – dla opieki socjalnej i służby zdrowia
 • Organizacja przedsiębiorstwa – dla opieki socjalnej i służby zdrowia
 • Aplikacje do komputerowego przetwarzania danych w służbie zdrowia i farmacji
 • Controlling w opiece socjalnej i służbie zdrowia

 

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Specjaliści – ekonomiści, specjaliści ds. zarządzania, handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista ds. zarządzania w dziedzinie opieki zdrowotnej i socjalnej (egzamin w izbach przemysłowo-handlowych)
 • Specjalista – ekonomista ds. zarządzania w służbie zdrowia (szkoła zawodowa)
 • Specjalista – ekonomista w opiece socjalnej (szkoła zawodowa)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Specjalista ds. jakości w służbie zdrowia i opiece socjalnej
 • Nauczyciel zawodu (formy kształcenia ustawicznego)

Kierunki studiów:

 • Zarządzanie / ekonomia w opiece zdrowotnej (licencjat)
 • Nauki o zdrowiu, Public Health (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (niem. Deutsche Gesellschaft für Public Health e.V.):

http://www.deutsche-gesellschaft-public-health.de/

Strona internetowa Niemieckiego Zrzeszenia Przemysłu Fitness i Opieki Zdrowotnej (niem. Deutscher Industrieverband für Fitness und Gesundheit e.V., w skrócie DIFG):

http://www.difg-verband.de/

Strona internetowa Zrzeszenia Niemieckich Przedsiębiorstw Branży Fitness i Opieki Zdrowotnej (niem. Verband Deutscher Fitness- und Gesundheitsunternehmen e.V., w skrócie VDF e.V.):

http://www.vdf-fitnessverband.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Praca w organizacji Caritas, największej charytatywnej organizacji w Niemczech:

www.caritas-soziale-berufe.de

Pośrednictwo pracy dla specjalistów w służbie zdrowia:

http://www.medizinjob-agentur.de/


Prywatny portal poświęcony możliwościom kariery zawodowej:

www.monster.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji ds. Pracy:

www.joboerse.arbeitsagentur.de

Oferty miejsc pracy dla wykwalifikowanych fachowców i kadr kierowniczych:

www.jobscout24.de

Poza miejscami pracy dla zawodów medycznych giełda jobMEDICUS oferuje m.in. miejsca pracy w opiece społecznej, ratownictwie i farmacji:

http://www.jobmedicus.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej