Menu

Handlowiec – specjalista w dziedzinie turystyki i organizacji czasu wolnego w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) ze szkolącym zakładem pracy.

Wraz z ukończeniem nauki zawodu uczniowie uzyskują tytuł zawodowy: "Handlowiec – specjalista w dziedzinie turystyki i organizacji czasu wolnego" (niem. Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Handlowcy – specjaliści w dziedzinie turystyki i organizacji czasu wolnego opracowują, pośredniczą w sprzedaży i sprzedają produkty i usługi turystyczne. Turystom, wczasowiczom i gościom hoteli typu spa lub wellness oraz sanatoriów udzielają porad i informacji (w razie potrzeby również w językach obcych) np. na temat oferty turystycznej i kulturalnej danego regionu lub miejscowości oraz przyjmują zamówienia i dokonują rezerwacji. Koordynują różnorodne oferty spędzania czasu wolnego i udzielają informacji, np. na temat miejscowych ofert usług zdrowotnych i wellness lub godzin otwarcia konkretnych obiektów. Mogą również opracowywać odpowiednie oferty i kalkulować ich ceny. Poza tym rozdają bądź sprzedają broszury informacyjne i wspierają rozwój turystyki w regionie poprzez działania promocyjne i reklamę. Planują również imprezy oraz zajmują się ich organizacją i realizacją. Współpracują przy tym ściśle z działającymi na miejscu    partnerami, np. stowarzyszeniami, tworzą i pielęgnują sieć kontaktów partnerskich.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód handlowiec – specjalista w dziedzinie turystyki i organizacji czasu wolnego (nazwa niemiecka: Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

- technik obsługi turystycznej, nauka zawodu na poziomie technikum (4 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum II Potsdam
Wirtschaft und Verwaltung
Zum Jagenstein 26
14478 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49 (0) 331 2 89 72 00
Telefon: +49 (0) 331 2 89 72 01
E-mail: osz2.potsdam@t-online.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Nauka zawodu w systemie dualnym

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu handlowiec – specjalista w dziedzinie turystyki i organizacji czasu wolnego legitymujących się poziomem wykształcenia upoważniającym do pojęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki w szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się przykładowo:

 • w jaki sposób przeprowadza się porady i rozmowy handlowe z klientami,
 • jakie produkty z dziedziny turystyki i organizacji czasu wolnego wchodzą w skład oferty usług szkolącego zakładu pracy oraz jak przygotowuje się takie produkty,
 • jak w zależności od rodzaju zadania wykorzystuje się systemy informacyjne i komunikacyjne oraz w jaki sposób można zorganizować i podzielić własna pracę,
 • w jaki sposób wykonuje się poszczególne czynności z zakresu rachunkowości oraz jak wykonuje się kontowanie.

W drugim roku nauki uczniom przekazywane są między innymi następujące umiejętności:

 • w jaki sposób sprzedaje się klientom produkty i usługi, pośredniczy się w sprzedaży świadczeń dodatkowych oraz jak wykorzystuje się stosowane w przedsiębiorstwie systemy księgowania i rezerwacji,
 • co należy wiedzieć podczas opracowywania koncepcji imprez,
 • w jaki sposób korzystać z obcojęzycznych materiałów informacyjnych oraz jak komunikować się w języku obcym,
 • na co należy zwracać uwagę podczas obsługi płatności oraz przygotowywania wezwań do zapłaty,
 • w jaki sposób oceniać stopień zadowolenia klienta oraz jak postępować w przypadkach skarg i zażaleń.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się:

 • na co należy zwracać uwagę podczas planowania i organizacji imprez oraz w jaki sposób się je finansuje i rozlicza,
 • w jaki sposób przeprowadza się akcje reklamowe (również dla określonych grup docelowych) i działania mające na celu przywiązanie klientów do przedsiębiorstwa,
 • jakie czynniki mają znaczenie przy ustalaniu kosztów, wykonywaniu kalkulacji i rozliczaniu usług,
 • w jaki sposób przygotowuje się i prezentuje informacje i oferty,
 • w jaki sposób przeprowadza się działania zapewniające utrzymanie jakości usług we własnym przedsiębiorstwie oraz jak można ocenić jakość usług obcych.

Poza tym uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie jednego z dwóch obszarów kwalifikacyjnych do wyboru: „Zapewnienie zdolności funkcjonowania placówek turystycznych i rekreacyjnych” lub „Opracowywanie nowych destynacji turystycznych”.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd działów tematycznych podczas nauki zawodu „Handlowiec – specjalista w dziedzinie turystyki i organizacji czasu wolnego“:

 1. Świadome współokreślanie własnej roli w przedsiębiorstwie (40 h)
 2. Reprezentowanie przedsiębiorstwa w branży turystycznej i organizacji czasu wolnego (40 h)
 3. Analizowanie krajowych i regionalnych warunków ramowych branży turystycznej i organizacji czasu wolnego (100 h)
 4. Efektywne udzielanie klientom porad na temat regionalnych produktów i usług branży turystycznej i organizacji czasu wolnego (80 h)
 5. Zapoznanie się z procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach branży turystycznej i organizacji czasu wolnego (60 h)
 6. Zaopatrzenie i administrowanie towarami i środkami trwałymi w przedsiębiorstwach branży turystycznej i organizacji czasu wolnego (80 h)
 7. Analizowanie rynków branży turystycznej i organizacji czasu wolnego i wypracowywanie strategii marketingowych (40 h)
 8. Planowanie i projektowanie produktów i usług w branży turystycznej i organizacji czasu wolnego (80 h)
 9. Sprzedaż produktów i usług w branży turystycznej i organizacji czasu wolnego (80 h)
 10. Sterowanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach branży turystycznej i organizacji czasu wolnego (80 h)
 11. Planowanie, realizacja i rozliczanie imprez (60 h)
 12. Analizowanie wpływu czynników zewnętrznych na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw branży turystycznej i organizacji czasu wolnego (60 h)
 13. Planowanie, realizacja i ocena projektu w branży turystycznej i organizacji czasu wolnego (80 h)

Łącznie: 880 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Uczniowie pracują z reguły trzy do czterech dni w tygodniu w szkolącym zakładzie pracy, w którym zapoznają się z praktycznymi umiejętnościami swojego zawodu:

 • Organizacja pracy
 • Komunikacja i kooperacja
 • Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • Oferta usług
 • Imprezy
 • Marketing
 • Sterowanie i kontrola w pracy handlowca
 • Pogłębianie umiejętności zdobytych w czasie pierwszego i drugiego roku nauki oraz dodatkowo
 • Program wybranego dodatkowego obszaru kwalifikacji

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie np. następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

 • w pierwszym roku nauki – 687 do 703 euro,
 • w drugim roku nauki – 736 do 753 euro,
 • w trzecim roku nauki – 781 do 799 euro.

Źródło:

Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Taryfowe wynagrodzenia z aokres nauki zawodu (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Tarifauswertung – Tarifvertragliche Ausbildungsvergütungen) – stan ze stycznia 2013

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobkisą w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie brutto wg układów taryfowych może w tym zawodzie wynosić od 1.540 (dla najniższej grupy) do 3.139euro (dla grupy najwyższej).

Źródło: Archiwum Taryf Fundacji Hansa Böcklera (WSI-Tarifarchiv)

Układy taryfowe

Dla handlowców – specjalistów w dziedzinie turystyki i organizacji czasu wolnego zastosowanie znajduje przeważnie Układ taryfowy dla pracowników branży turystycznej (niem. DRV-T-Tarifvertrag).

Możliwości dalszego kształcenia

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od turystyki poprzez marketing, aż po towaroznawstwo, znajomość produktów i sprzedaż w branży turystycznej. Handlowcy – specjaliści w dziedzinie turystyki i organizacji czasu wolnego, którzy chcieliby się wyspecjalizować w którejś z dziedzin zawodowych, również znajdą dla siebie odpowiednie oferty np. w takich dziedzinach jak doradztwo handlowe w sprzedaży.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Turystyka
 • Towaroznawstwo, znajomość produktów i sprzedaż – dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej
 • Marketing, marketing międzynarodowy – dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej
 • Aplikacje komputerowe w branży turystycznej
 • Zarządzanie, planowanie w przedsiębiorstwie, zarządzanie projektami – dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej
 • Zagadnienia finansowe i rachunkowość, księgowość i bilanse, controlling i czynności rewizyjne
 • Podstawy wiedzy handlowej, kwalifikacje handlowe
 • Jęz. angielski zawodowy – dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej
 • Jęz. francuski zawodowy
 • Prawo umów handlowych i Prawo ogólnych warunków handlowych

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Specjaliści – ekonomiści, specjaliści ds. zarządzania, handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista branży turystycznej (z egzaminem wewnętrznym)
 • Specjalista – ekonomista w branży turystycznej (szkoła zawodowa)
 • Specjalista – ekonomista w branży transportowej (szkoła zawodowa)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodu

Kierunki studiów:

 • Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstw transportowych (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Opis dnia pracy handlowca – specjalisty w dziedzinie turystyki i organizacji czasu wolnego:

http://www.planet-beruf.de/Tagesablauf-Kaufmann.8285.0.html

Turystyka na stronach Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/tourismus.html

Strona internetowa dla uczniów w zawodach z branży turystycznej:

http://www.tourismus-azubi.de/

Ofensywa edukacyjna branży turystycznej:

http://www.zukunft-buchen.de/

Strona internetowa Niemieckiego Zrzeszenia Turystycznego (Deutscher Toruismusverband e.V.):

http://www.deutschertourismusverband.de/

Strona internetowa Niemieckiego Zrzeszenia Biur Podróży (Deutscher Reiseverband):

http://www.drv.de/

Strona internetowa Krajowego Zrzeszenia Turystycznego Brandenburgii (Landestourismusverband Brandenburg):

http://www.ltv-brandenburg.de/

Brandenburgia jako destynacja turystyczna:

http://www.reiseland-brandenburg.de/

Turystyka wolna od barier w Brandenburgii:

http://www.ruppinerreiseland.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona poświęcona możliwościom kariery zawodowej u armatora statków wycieczkowych AIDA:

http://www.aida.de/aida-cruises/karriere.24536.html

Strona poświęcona możliwościom kariery zawodowej w turystyce:

http://www.touristikcareer.de/

Giełda miejsc pracy Niemieckiego Zrzeszenia Turystycznego (Deutscher Toruismusverband e.V.):

http://www.deutschertourismusverband.de/service/dtvservicegmbh00.html

Giełda pracy Federalnej Agencji ds. Pracy (Bundesagentur für Arbeit) z podziałem na dziedziny zawodowe i regiony:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de


Giełda pracy dla zawodów z wielu branż:

http://www.joborama.de/

Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy dla zawodów z różnych branż. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze "Jobagent":

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej