Menu

Handlowiec – specjalista mediów elektronicznych i drukowanych w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) ze szkolącym zakładem pracy.

Wraz z ukończeniem nauki zawodu uczniowie uzyskują tytuł zawodowy: Handlowiec – specjalista mediów elektronicznych i drukowanych (niem. Medienkaufmann Digital und Print / Medienkauffrau Digital und Print).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Handlowcy – specjaliści mediów elektronicznych i drukowanych pracując w działach marketingu i dystrybucji udzielają klientom porad na temat produktów oferowanych przez macierzyste przedsiębiorstwo i biorą udział w opracowywaniu i realizacji koncepcji marketingowych. Zajmują się sprzedażą bądź zakupem produktów z grupy mediów elektronicznych i drukowanych, praw i licencji do nich oraz obserwowaniem różnych rynków i trendów konsumenckich dla tej grupy produktów. Biorą także udział w planowaniu produktów i oferty przedsiębiorstwa oraz w projektowaniu i wytwarzaniu tych produktów. Obliczają koszty produkcji i dystrybucji, przeprowadzają kalkulacje i wykorzystują stosowane w przedsiębiorstwie instrumenty controllingu.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód handlowiec – specjalista mediów elektronicznych i drukowanych (nazwa niemiecka: Medienkaufmann/-frau Digital und Print) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Technik księgarstwa, nauka zawodu na poziomie technikum (5 lat).
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, nauka zawodu na poziomie technikum (5 lat).
 • Technik procesów drukowania, nauka zawodu na poziomie technikum (5 lat).

oraz w zakresie czynności związanych z działalnością handlową:

 • Technik handlowiec, nauka zawodu na poziomie technikum (5 lat)*.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

*) W odróżnieniu do Niemiec w Polsce nauka zawodu technik handlowiec jest realizowana bez specjalizacji w poszczególnych branżach lub gałęziach gospodarki.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Oberstufenzentrum II Potsdam
Wirtschaft und Verwaltung
Zum Jagenstein 26
14478 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49 (0) 331 2 89 72 00
Telefon: +49 (0) 331 2 89 72 01
E-mail: osz2.potsdam@t-online.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki zawodu handlowiec – specjalista mediów elektronicznych i drukowanych legitymujących się poziomem wykształcenia upoważniającym do pojęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

 

Na wspólny wniosek ucznia i szkolącego zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia.

W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu (niem. Teilzeitberufsausbildung). 

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki w szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się przykładowo:

 • w jaki sposób korzysta się ze standardowego i specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
 • jakie są zasady projektowania mediów elektronicznych i drukowanych,
 • w jaki sposób za pomocą komputera obrabia się i przekazuje dalej dane tekstowe i graficzne,
 • w jaki sposób tworzy się layout,
 • jakimi sposobami można analizować i określać grupy docelowe odbiorców,
 • w jaki sposób gromadzi się, ocenia, porządkuje i pielęgnuje dane,
 • w jaki sposób nawiązuje się kontakty z klientami.

W trakcie drugiegorokunaukiuczniom przekazuje się m.in. następującą wiedzę:

 

 • na jakie przepisy krajowego i międzynarodowego prawa medialnego i prasowego należy zwracać uwagę, jak się je stosuje oraz jakich wytycznych branżowych należy przy tym przestrzegać,
 • w jaki sposób wybierać odpowiednie metody produkcji mediów elektronicznych, drukowanych i pokrewnych oraz jak uwzględniać przy tym kryteria ekonomiczne i ekologiczne,
 • w jaki sposób pozyskuje się, porównuje i wybiera oferty,
 • w jaki sposób opracowuje się odpowiednie metody sprzedaży i sprzedaje produkty medialne,
 • jakie istnieją metody prezentowania produktów i usług oraz przeprowadzania rozmów doradczych i handlowych,
 • w jaki sposób można współuczestniczyć w przeprowadzaniu akcji promocyjnych oraz działań służących promocji i public relations,
 • jakie są systemy płatności, w jaki sposób nadzoruje się płatności wchodzące i wychodzące oraz jakie działania należy podejmować w przypadkach opóźnień w płatnościach.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się:

 

 • na co należy zwracać uwagę podczas zawierania umów wydawniczych i licencyjnych,
 • w jaki sposób wykonuje się kalkulacje i rachunki kosztów uwzględniające koszty bezpośrednie,
 • w jaki sposób włącza się usługi własne i zewnętrzne do procesu produkcji w zależności od produktu i terminu realizacji,
 • w jaki sposób organizuje się dystrybucję produktów i usług oraz jak się nią steruje.

Wymiar godzin (teoria)

Kształcenie teoretyczne w szkole zawodowej:

 1. Prezentacja szkolącego zakładu pracy (80 h)
 2. Zrozumienie, dokumentowanie i ocena strumieni wartości i wartości w przedsiębiorstwie (80 h)
 3. Planowanie, sterowanie i kontrola procesów zaopatrzenia (80 h)
 4. Analiza i ocena rynków (80 h)
 5. Planowanie, sterowanie i kontrola procesów wytwarzania i produkcji mediów elektronicznych i drukowanych (60 h)
 6. Nabywanie i sprzedaż usług medialnych (80 h)
 7. Analiza wpływu sytuacji ogólnogospodarczej na przedsiębiorstwo branży medialnej (60 h)
 8. Analiza i ocena rocznego zamknięcia rachunkowego w przedsiębiorstwie branży medialnej (80 h)
 9. Dystrybucja produktów i usług medialnych (80 h)
 10. Wspieranie procesów pracy w dziale redakcyjnym i dziale lektorów (40 h)
 11. Zrozumienie zadań z zakresu gospodarki kadrowej w przedsiębiorstwie branży medialnej (80 h)
 12. Analiza, ocena i sterowanie sukcesem ekonomicznym produktu medialnego (80 h)

Łącznie: 880 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu handlowiec – specjalista mediów elektronicznych i drukowanych w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w szkolącym zakładzie pracy i teoretyczne w szkole zawodowej. Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla uczniów bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. podręczników fachowych), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 880 do 1000 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje o uregulowaniach taryfowych można znaleźć na strona Związku Zawodowego Ver.Di.

Możliwości dalszego kształcenia

Kursy kwalifikacyjne:

 

 • Działalność wydawnicza
 • Media – podstawy ogólne
 • Prawo medialne
 • Towaroznawstwo, Nauka o produktach i sprzedaży – w księgarstwie i działalności wydawniczej
 • Reklama, Wsparcie sprzedaży – w księgarstwie i działalności wydawniczej
 • Marketing, marketing międzynarodowy – w działalności wydawniczej i księgarstwie
 • Dystrybucja, Sprzedaż
 • Handel (hurtowy i detaliczny)
 • Aplikacje komputerowe w pracy handlowca i ekonomisty
 • Zaopatrzenie, Gospodarka magazynowa i materiałowa, Logistyka, Wysyłka
 • Zagadnienia finansowe i rachunkowość, Księgowość i bilanse, Controlling i czynności rewizyjne

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

 

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie mediów (szkoła zawodowa)
 • Starszy specjalista w dziedzinie mediów elektronicznych (z egzaminem wewnętrznym)
 • Starszy specjalista w dziedzinie mediów drukowanych (z egzaminem wewnętrznym)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 

 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Księgarstwo, działalność wydawnicza (licencjat)
 • Marketing, dystrybucja (licencjat)
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie w mediach (licencjat)
 • Nauki o mediach (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Społecznościowy portal wiedzy z branży poligraficznej i medialnej:

http://www.mediencommunity.de/

Portal poligraficzny:

http://www.print.de/

Strona internetowa Centralnej Komisji Specjalistycznej ds. Kształcenia Zawodowego w Branży Drukarskiej i Medialnej (Zentralfachausschuss Berufsbildung Druck und Medien):

http://www.zfamedien.de/

Internetowy magazyn poświęcony produkcji mediów cyfrowych:

http://www.digitalproduction.com/

Informacje na temat możliwości kariery zawodowej w mediach:

http://www.medienwiki.org/index.php/Hauptseite

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

4 Media People Only:

http://www.mediajobs.de/home.asp

Oferty miejsc pracy w mediach:

http://www.medienjobs-aktuell.de/

Oferty miejsc pracy niemieckich stacji telewizyjnych:

http://www.jobmedien.de/

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i usług:
http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej