Menu

Wykwalifikowany pracownik magazynu w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) ze szkolącym zakładem pracy.

Wraz z ukończeniem nauki zawodu uczniowie uzyskują tytuł zawodowy: Wykwalifikowany pracownik magazynu (niem. Fachlagerist / Fachlageristin).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Wykwalifikowani pracownicy magazynu dokonują przyjęcia towaru i na podstawie dokumentów towarzyszących sprawdzają jego rodzaj, ilość oraz właściwości. Rejestrują towary za pomocą systemów komputerowych, rozpakowują je, sprawdzają ich stan, sortują i poddają w odpowiedni sposób magazynowaniu lub kierują bezpośrednio do miejsca przeznaczenia w zakładzie. Zwracają przy tym uwagę na to, aby towary były magazynowane w optymalnych warunkach – regulują np. temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach magazynowych lub wybierają odpowiednie miejsce magazynowania. W regularnych odstępach czasowych sprawdzają zasoby magazynowe i przeprowadzają inwentaryzacje. Przed wysyłką towaru pakują go, wypełniają dokumenty towarzyszące, kompletują jednostki dostawcze i załadowują samochody ciężarowe. Zajmują się również oznakowywaniem, opisywaniem i zabezpieczaniem przesyłek, zwracając przy tym uwagę na odpowiednie przepisy, np. odnośnie ładunków niebezpiecznych lub przepisy celne. Towary transportują przy użyciu różnych urządzeń i środków transportu, jak np. wózki widłowe lub automatyczne linie do sortowania, których utrzymanie również należy do zakresu ich obowiązków.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód wykwalifikowany pracownik magazynu (nazwa niemiecka: Fachlagerist/-in) jest częściowo porównywalny z następującymi polskimi zawodami:

 • Technik logistyk, nauka zawodu na poziomie technikum (5 lat).
 • Magazynier, nauka zawodu w ramach zawodowych kursów kwalifikacyjnych.
 • Pracownik magazynu, nauka zawodu w ramach zawodowych kursów kwalifikacyjnych.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Nauka zawodu w systemie dualnym

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu legitymujących się ukończeniem Hauptschule.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 2 lata.

Skrócenie okresu nauki:

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W ramach zawodowego kształcenia podstawowego w pierwszym roku nauki uczniowie uczą się np. w szkolącym zakładzie pracy:

 • w jaki sposób oznakowuje się i sortuje towary, jak kompletuje się jednostki magazynowe i dostawcze oraz jak przygotowuje się towary do magazynowania,
 • w jaki sposób towary poddaje się magazynowaniu z uwzględnieniem przepisów dotyczących magazynowania,
 • w jaki sposób rozróżnia się towary pod względem ich właściwości i przeznaczenia oraz jak postępować z różnymi rodzajami towarów,
 • na jakie normy, wymiary, jednostki ilości i ciężaru należy zwracać uwagę,
 • w jaki sposób stosować ustawowe i wewnątrzzakładowe przepisy odnośnie magazynowania określonych towarów,
 • w jaki sposób podzielić zadania da etapy pracy zgodnie z regułami obowiązującymi w zakładzie, jak realizować zadania w sposób ukierunkowany na interesy klienta,
 • jak stosować specjalistyczne oprogramowanie komputerowe,
 • w jaki sposób realizować zadania pracując w zespole.

W drugim roku nauki, podczas zawodowego kształcenia specjalistycznego uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób utrzymać jakość i wartość towarów podczas ich magazynowania,
 • jak kontroluje się zasoby magazynowe oraz jak zgłasza się stwierdzone odstępstwa,
 • czym różnią się od siebie wskaźniki stosowane w gospodarce magazynowej,
 • w jaki sposób należy obchodzić się z towarami, kierując się oznakowaniem i symbolami, np. dla towarów niebezpiecznych, niebezpiecznych materiałów eksploatacyjnych, towarów celnych lub łatwo psujących się,
 • jakie ustawowe i wewnątrzzakładowe przepisy należy stosować w zakresie pakowania i transportu,
 • w jaki sposób współuczestniczyć w opracowywaniu reklamacji,
 • jakich środków pracy używa się do ważenia, mierzenia i liczenia,
 • jak kontroluje się dokumentację zlecenia oraz jak przygotowuje się towar do komisjonowania,
 • w jaki sposób wydaje się towar z uwzględnieniem zasad dotyczących zmian zasobów magazynowych i wydawania towaru z magazynu,
 • w jaki sposób kompletuje się i pakuje jednostki załadunkowe,
 • jak należy sprawdzać przygotowane przesyłki i dokumenty towarzyszące pod kątem ich kompletności, jak należy oznakować, opisać i zabezpieczyć ładunek,
 • w jaki sposób dokonać załadunku i rozmieszczenia przesyłek odpowiednio do cech ładunku i rodzaju środka transportu,
 • w jaki sposób porównuje się stan ładunku z dokumentami towarzyszącymi oraz jak zgłasza się stwierdzone odstępstwa.

Podczas całego okresu nauki zawodu uczniom przekazuje się poza tym informacje z następujących zakresów:

 • jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,
 • w jaki sposób zorganizowany jest szkolący zakład pracy oraz w jaki sposób funkcjonuje zaopatrzenie, produkcja, zbyt i administracja,
 • w jaki sposób stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • na jakie działania z zakresu ochrony środowiska należy zwracać uwagę.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych w szkole zawodowej:

 1. Przyjmowanie i kontrola towarów (80 h)
 2. Magazynowanie towarów (100 h)
 3. Czynności dodatkowe podczas magazynowania (60 h)
 4. Transport towarów w obrębie przedsiębiorstwa(40 h)
 5. Komisjonowanie towarów (60 h)
 6. Pakowanie towarów (80 h)
 7. Przeładunek towarów (80 h)
 8. Wysyłka towarów (60 h)

Łącznie: 560 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Uczniowie pracują z reguły trzy do czterech dni w tygodniu w szkolącym zakładzie pracy, w którym przyswajają sobie praktyczne umiejętności związane ze zdobywanym zawodem.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 800 do 1000 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Związku Zawodowym Branży Usług Pocztowych i Spedycyjnych https://psl.verdi.de/

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w byciu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobyciu specjalizacji, osiągnięciu awansu zawodowego lub podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Gospodarka magazynowa, logistyka magazynowa, wysyłka
 • Logistyka
 • Transport, komunikacja i spedycja – w ujęciu ogólnym
 • Gospodarka materiałowa
 • Kierowca serwisowy, kierowca kurier
 • Obchodzenie się z ładunkami niebezpiecznymi, zabezpieczanie ładunku
 • Specjalista urządzeń podnośnikowych
 • Aplikacje komputerowe w gospodarce magazynowej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – w transporcie i komunikacji

Kontynuacja kształcenia:

 • Wykwalifikowany pracownik logistyki magazynowej

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz w dziedzinie logistyki (z egzaminem wewnętrznym)

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie logistyki (szkoła zawodowa)
 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Wykwalifikowany pracownik logistyki i gospodarki materiałowej
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Logistyka, Supply Chain Management (licencjat)
 • Inżynieria zarządzania (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Leksykon terminów fachowych z dziedziny logistyki:

http://www.logistiklexikon.de/

Strona internetowa organizacji LogistikNetz Berlin-Brandenburg:

http://www.logistiknetz-bb.de/startseite.html

Informacje dla uczniów w zawodach z branży logistycznej:

http://www.hallo-ausbildung.de/

Opis dnia pracy wykwalifikowanego pracownika magazynu:

https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=27539

Strona internetowa Zrzeszenia Transportu i Logistyki Berlina i Brandenburgii (Verband Verkehr und Logistik Berlin und Brandenburg e.V.):

http://www.vsbberlin.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda pracy dla branży logistycznej:

http://www.logistik-jobs.de/

Strona poświęcona możliwościom kariery zawodowej w branży logistycznej:

Logistik- Karriere

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej