Menu

Wykwalifikowany pracownik kąpielisk w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) ze szkolącym zakładem pracy.

Wraz z ukończeniem nauki zawodu uczniowie uzyskują tytuł zawodowy: Wykwalifikowany pracownik kąpielisk (niem. Fachangestellter für Bäderbetriebe / Fachangestellte für Bäderbetriebe).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Troska o bezpieczeństwo na basenie jest głównym zadaniem wykwalifikowanych pracowników kąpielisk. Pracując na różnego rodzaju kąpieliskach sprawują nadzór nad kąpiącymi się, otaczają ich opieką oraz udzielają im lekcji pływania. Nadzorują również urządzenia techniczne oraz jakość wody i przeprowadzają odpowiednie zabiegi czyszczenia i dezynfekcji. Ponadto zajmują się utrzymaniem sprzętu sportowego i służącego do zabaw oraz dbają o czystość i bezpieczeństwo w przebieralniach i natryskach. Dodatkowo zajmują się należącymi do kąpieliska powierzchniami otwartymi i terenami zielonymi oraz współpracują przy wykonywaniu zadań z zakresu administracji i promocji.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód wykwalifikowany pracownik kąpielisk (nazwa niemiecka: Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe) nie ma bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego. Zadania zawodowe związane z tym zawodem są Polsce wykonywane częściowo przez osoby posiadające kwalifikacje ratowników wodnych WOPR.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). W tym zawodzie szkoła zawodowa znajduje się w Wittenbergu.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Nauka zawodu w systemie dualnym

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu wykwalifiowany pracownik kąpielisk legitymujących się średnim poziomem wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej, np. Realschule).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki:

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki w szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się przykładowo:

 • jakich środków, urządzeń i metod używa się do czyszczenia i dezynfekcji,
 • w jaki sposób kontroluje się i zapewnia odpowiedni stan higieny pracy i kąpieliska,
 • w jaki sposób przeprowadza się czynności pierwszej pomocy i działania ratownicze, w szczególności z wykorzystaniem technik ratownictwa wodnego lub technik reanimacji sercowo-płucnej,
 • jakie zagrożenia mogą wystąpić podczas funkcjonowania kąpielisk położonych na wodach otwartych i nad wodami otwartymi,
 • w jaki sposób wita się osoby odwiedzające kąpielisko oraz jak udziela się im informacji, np. na temat obowiązujących zasad higieny,
 • jakie techniki stosuje się w pływaniu sportowym, łącznie z technikami startu i nawrotów, oraz jakie istnieją techniki nurkowania dystansowego i głębokościowego,
 • w jaki sposób wykorzystuje się w sprawowaniu nadzoru i egzekwowaniu regulaminu kąpieliska normy prawne, przepisy administracyjne oraz zalecenia wewnątrzzakładowe i służbowe,
 • jakie zadania wykonuje osoba udzielająca pierwszej pomocy zgodnie z przepisami nt. zapobiegania wypadkom obowiązującymi w towarzystwie ubezpieczeniowym, ubezpieczającym od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Podczas drugiego roku nauki uczniom przekazuje się m.in. następującą wiedzę:

 • w jaki sposób nadzoruje się funkcjonowanie kąpieliska, a zwłaszcza obszar basenu,
 • w jaki sposób rozróżnia się systemy kasowe, jak sporządza się rozliczenia kasy, jak wykonuje się proste operacje księgowania i jak załatwia się korespondencję,
 • w jaki sposób ustala się oczekiwania osób odwiedzających kąpielisko i jak oferuje się odpowiednie możliwości z dziedziny zabaw i sportu,
 • w jaki sposób przeprowadza się zajęcia teoretyczne i praktyczne z nauki pływania dla początkujących,
 • jakie sytuacje mogą wystąpić w ratownictwie wodnym oraz jak dostosować do nich odpowiednie działania ratownicze,
 • w jaki sposób można współuczestniczyć w organizowaniu pracy na kąpielisku.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się:

 • w jaki sposób rozpoznaje się sytuacje niebezpieczne na kąpielisku i podejmuje odpowiednie działania natychmiastowe,
 • jak przeprowadza się zabiegi reanimacji sercowo-płucnej przy użyciu prostego sprzętu oraz jak transportuje się poszkodowane z użyciem i bez użycia sprzętu,
 • w jaki sposób opiekować się odwiedzającymi oraz jakie reguły komunikacji stosować w różnych sytuacjach związanych z wykonywaniem zawodu,
 • jak pobierać próbki wody oraz jak posługiwać się urządzeniami pomiarowymi do nadzorowania jakości wody i jak je utrzymywać w odpowiednim stanie,
 • na czym polega utrzymanie i konserwacja urządzeń i obiektów wewnątrz i na zewnątrz kąpieliska,
 • w jaki sposób prowadzić zajęcia z nauki pływania dla zaawansowanych,
 • w jaki sposób korzysta się i jak się konserwuje sprzęt do ratownictwa wodnego,
 • w jaki sposób steruje się procesami pracy systemów technicznych, np. do uzdatniania wody,
 • jak współuczestniczyć w planowaniu i organizowaniu działań reklamowych oraz jak je przeprowadzać.

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych w kształceniu zawodowym:

 1. Organizacja kąpielisk i podstawy prowadzenia działalności gospodarczej (80 h)
 2. Rodzaje kąpielisk, budowa i wyposażenie techniczne (160 h)
 3. Opieka nad odwiedzającymi i promocja (100 h)
 4. Udzielanie pomocy w nagłych wypadkach (60 h)
 5. Nauka pływania (160 h)
 6. Nauki o zdrowiu (80 h)
 7. Przepisy służbowe, administracyjne i kontraktowe dla kąpielisk (60 h)
 8. Woda (140 h)

Łącznie: 840 godzin

Zajęcia szkolne odbywają się najczęściej w formie blokowej w klasach zawodowych (w Brandenburgii).

Wymiar godzin (praktyka)

Uczniowie z reguły pracują każdorazowo przez kilka tygodni z rzędu w szkolącym zakładzie pracy, w którym przyswajają sobie praktyczne umiejętności związane ze zdobywanym zawodem:

 • Utrzymanie bezpieczeństwa eksploatacji kąpieliska
 • Nadzorowanie kąpieliska
 • Opieka nad odwiedzającymi
 • Pływanie
 • Inicjowanie i wykonywanie działań ratowniczych
 • Wykonywanie czynności pierwszej pomocy i reanimacji
 • Dokonywanie pomiarów wielkości fizycznych i chemicznych oraz wyznaczanie stałych materiałowych
 • Kontrola i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kąpieliska od strony technicznej
 • Utrzymanie i konserwacja technicznych urządzeń kąpieliska i służących do rekreacji
 • Wykonywanie zadań administracyjnych
 • Promocja

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 1000 do 1100 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Obszar taryfowy „Służby publiczne”

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Dla osób zatrudnionych w zawodzie wykwalifikowany pracownik kąpielisk zastosowanie znajduje przeważnie Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w byciu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobyciu specjalizacji, osiągnięciu awansu zawodowego lub podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Technika kąpielisk i basenów pływackich
 • Służba ratownicza, Pierwsza pomoc
 • Sport, Czas wolny – Trening / zajęcia, Zarządzanie i animacja
 • Sport, Czas wolny – Zdrowie, fitness i wytrzymałość
 • Higiena
 • Chemia analityczna – pobieranie i przygotowanie próbek
 • Chemia analityczna – ogólne doskonalenie zawodowe
 • Eksploatacja, obsługa i nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń
 • Zaopatrzenie w wodę
 • Utrzymanie czystości w budynkach
 • Polityka serwisowa, Obsługa klienta, Reklamacje i skargi
 • Komunikacja w sytuacjach konfliktowych

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz w dziedzinie obsługi kąpielisk z egzaminem wewnętrznym

Kierunki studiów:

 • Zarządzanie i ekonomika w sporcie (licencjat)
 • Nauki o sporcie (licencjat)
 • Chemia (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Niemieckiego Towarzystwa Budowy Kąpielisk (Deutsche Gesellschaft für Bäderbau e.V.):

http://www.baederportal.com

Strona internetowa Zawodowego Zrzeszenia Pracowników Kąpielisk (Berufsverband für Bäderbedienstete):

http://www.bfb-ev.com

Strona internetowa kompleksu Saarow Therme:

http://www.bad-saarow.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Ofert miejsc pracy, m.in. dla wykwalifikowanych pracowników kąpielisk:

http://www.hotelcareer.de

Kariera zawodowa w turystyce:

http://www.touristikcareer.de/

Indeed – Wszystkie zawody za jednym kliknięciem:

http://www.indeed.de

Giełda pracy Federalnej Agencji ds. Pracy (Bundesagentur für Arbeit) z podziałem na dziedziny zawodowe i regiony:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de


Giełda pracy dla branży fitness i organizacji czasu wolnego:

http://www.joborama.de/

Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej