Menu

Szewc ortopedyczny w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

W przypadku zawodu szewc ortopedyczny (niem. Orthopädieschuhmacher/-in) stosowaną formą kształcenia jest nauka zawodu w systemie dualnym, którą realizuje się równolegle w zakładzie pracy i szkole zawodowej.

Nauka tego zawodu jest realizowana bez podziału na kierunki lub specjalności, a jej praktyczna część odbywa się w zakładach rzemieślniczych.

Wraz z ukończeniem nauki zawodu uczniowie uzyskują tytuł zawodowy: Szewc ortopedyczny (niem. Orthopädieschuhmacher/ Orthopädieschuhmacherin).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Szewcy ortopedyczni wykonują zalecone przez lekarzy specjalistów, dopasowane indywidualnie obuwie ortopedyczne lub ortezy, które zapewniają usztywnienie w przypadku uszkodzeń lub schorzeń stóp bądź korygują ich nieprawidłową pozycję. W tym celu projektują i wykonują np. tak zwane obuwie wewnętrzne, na które można założyć normalne buty. Wyposażają również obuwie w takie elementy, jak wkładki ortopedyczne lub szyny korygujące. Każdy but ortopedyczny jest wykonywany indywidualnie i musi być dokładnie dopasowany. Szewcy ortopedyczni mają opanowane rzemiosło szewskie począwszy od brania miary, poprzez obróbkę kopyta szewskiego, aż po docinanie materiałów i wykonywanie z nich gotowych butów. Uwzględniają przy tym także aspekty mody i życzenia klienta. Ponadto szewcy ortopedyczni wykonują również różnorodne działania związane z pielęgnacją stóp i współpracują ściśle z lekarzami i terapeutami.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód obuwnik ortopedyczny (nazwa niemiecka: Orthopädieschuhmacher/-in) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Obuwnik,którego nauka jest realizowana w szkoły branżowej I stopnia.
 • Technik obuwnik,którego nauka jest realizowana w szkoły branżowej II stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

GTBS Gotha
Kindleber Straße 99b
99867 Gotha
Deutschland
Telefon: +493621 33470
Telefon: +493621 334740
E-mail: sekretariat@gt-bs-gotha.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu szewc ortopedyczny legitymujących się średnim poziomem wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej, np. Realschule).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3,5 roku.

Skrócenie okresu nauki:

 • Na wspólny wniosek ucznia i szkolącego zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu (niem. Teilzeitberufsausbildung). 
 • Rządy poszczególnych krajów związkowych mogą ustalić warunki zaliczenia okresów wcześniejszej nauki w szkołach oraz innych placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Warunkiem zaliczenia okresu nauki jest wspólny wniosek ucznia i zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe.
 • Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu czeladniczego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Przedłużenie okresu nauki:

 • Jeżeli jest to konieczne, jednostka odpowiedzialna za kształcenie zawodowe może w wyjątkowych przypadkach przedłużyć okres nauki zawodu.

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki zawodu uczniowie uczą się np. w szkolącym zakładzie pracy:

 • w jaki sposób można uwzględnić budowę i funkcje układu mięśniowo-szkieletowego w zaopatrzeniu ortopedycznym,
 • w jaki sposób opracowuje się elementy formowane, służące w szczególności do wykonywania wkładek ortopedycznych, według modeli pozytywowych,
 • w jaki sposób przygotowuje się obuwie konfekcyjne według dokumentacji roboczej,
 • jak wymienia się, odnawia i koryguje elementy funkcyjne i konstrukcyjne buta,
 • w jaki sposób obrabia się skrawaniem i spienia tworzywa sztuczne,
 • jak wbudowuje się w but elementy wspierające, układające, korygujące i kompensujące,
 • w jaki sposób przeprowadza się działania zapewniające jakość.

Podczas drugiego roku nauki zawodu uczniom przekazywane sa m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób ocenia się przebieg procesów biomechanicznych z uwzględnieniem postawy pionowej, w szczególności podczas wykonywania kroku,
 • jak nadaje się kształt tworzywom sztucznym w obróbce termoplastycznej,
 • w jaki sposób wykonuje się i obrabia modele pozytywowe z uwzględnieniem ustalonej korekcji i zabiegów rehabilitacyjnych,
 • jak na podstawie klinicznego obrazu choroby ocenia się możliwości zaopatrzenia ortopedycznego oraz dobiera odpowiednie obuwie,
 • w jaki sposób przeprowadza się badania stóp i kończyn dolnych oraz jak ustala się punkty pomiarowe,
 • w jaki sposób wykonuje się elementy kompensujące skrócenie kończyny z uwzględnieniem postawy pionowej, w szczególności z wykorzystaniem techniki spieniania tworzyw sztucznych,
 • na co należy zwracać uwagę podczas oceny etapów pracy i jej produktywności, szczególnie w odniesieniu do aspektów biomechaniki i dokładności dopasowania.

W trzecim i czwartym roku nauki uczniowie uczą się:

 • w jaki sposób obrabia się tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe, w szczególności technikami laminowania, formowania wgłębnego, odsysania i wygładzania,
 • w jaki sposób wybiera się i wykonuje modele cholewek z uwzględnieniem ich walorów funkcjonalnych i kosmetycznych oraz jak dopasowuje się i sprawdza prawidłowe ułożenie opasek stawu skokowego i kolana,
 • w jaki sposób konstruuje się i wykonuje obuwie wewnętrzne oraz jak sprawdza się i optymalizuje jego działanie po założeniu przez pacjenta,
 • jak udzielać pacjentom instrukcji na temat prawidłowego korzystania i obchodzenia się z przedmiotami ortopedycznymi,
 • w jaki sposób analizuje się zalecenie lekarskie i kliniczny obraz schorzenia oraz jak opracowuje się i ocenia odpowiednie rozwiązania alternatywne,
 • jakie skutki wywołują choroby systemowe, takie jak cukrzyca, reumatyzm i alergie, oraz jak realizuje się w ich przypadku zaopatrzenie w technikę ortopedyczną,
 • na co należy zwracać uwagę podczas oceny cech jakościowych przedmiotów ortopedycznych pod kątem ich trwałości i funkcjonalności.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne są podzielone na następujące obszary tematyczne:

 

 1. Stwierdzanie i dokumentowanie stanu zdrowych kończyn dolnych u pacjentów: 80 h
 2. Biomechaniczne pomiary i ocena układu statycznego i dynamicznego narządów ruchu pacjenta: 40 h
 3. Stosowanie technik formierskich i modelarskich oraz ich ocena: 40 h
 4. Projektowanie form do wykonywania dana buta oraz wykonywanie i ocena modeli: 40 h
 5. Wykonywanie i ocena wkładek ortopedycznych: 80 h
 6. Określanie statusu zmian patologicznych stóp, sprawdzanie i dokumentowanie możliwości zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne: 80 h
 7. Określanie statusu zmian patologicznych kończyn dolnych, sprawdzanie i dokumentowanie możliwości zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne: 40 h
 8. Wykonywanie i odpowiednia do jego funkcji naprawa obuwia ortopedycznego na miarę: 80 h
 9. Projektowanie, wykonywanie i ocena wyposażenia ortopedycznego do obuwia konfekcyjnego: 80 h
 10. Projektowanie i wykonywanie modeli cholewek: 60 h
 11. Wykonywanie i sprawdzanie kształtu cholewek: 40 h
 12. Wykonywanie, dopasowywanie i ocena ortez stóp: 80 h
 13. Wykonywanie, dopasowywanie i ocena ortez obejmujących kostkę: 60 h
 14. Dobieranie, dopasowywanie i ocena protez gotowych: 40 h
 15. Projektowanie, wykonywanie, dopasowywanie i ocena protez stóp i palców stóp: 80 h
 16. Wykonywanie zabiegów medycznej pielęgnacji stóp: 60 h

 

Łącznie: 980 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Zajęcia w szkole zawodowej odbywają się najczęściej w formie bloków. Pomiędzy nimi realizowana jest praktyczna nauka zawodu w szkolącym zakładzie pracy.

Łącznie: ok. 4000 godzinCzęść praktyczna nauki zawodu stanowi z reguły ok. 80% ogólnego czasu nauki.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. podręczników fachowych), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Możliwości wsparcia finansowego:

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB). Informacji na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium dostarcza odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz dostępny w sieci kalkulator stypendium na okres nauki zawodu (Berufsausbildungsbeihilfe-Rechner (BAB)).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 800 do 1000 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, (w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Nie istnieje jednolicie uregulowany układ taryfowy dla szewców ortopedycznych. Dla pracowników zatrudnionych w placówkach publicznych obowiązuje Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w byciu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobyciu specjalizacji, osiągnięciu awansu zawodowego lub podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Technika obuwnictwa ortopedycznego
 • Obuwie, Skóra, Artykuły skórzane, Futra
 • Technika odzieżowa, Krawiectwo
 • Pielęgnacja stóp
 • Anatomia
 • Rozmowy doradcze
 • Towaroznawstwo i nauka o sprzedaży – dla branży tekstylnej, odzieżowej i skórzanej
 • Metody zapewnienia jakości
 • Planowanie i sterowanie, Przygotowanie pracy

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz szewstwa ortopedycznego
 • Mistrz rzemiosła szewskiego
 • Mistrz techniki ortopedycznej
 • Mistrz przemysłowy w specjalności produkcja obuwia

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika obuwnicza

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista ds. technicznych
 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Asystent w działalności rzemieślniczej
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Technika ortopedyczna i rehabilitacyjna (licencjat)
 • Technika medyczna (licencjat)
 • Technika przemysłu tekstylnego i odzieżowego (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Forum techniki ortopedycznej – Platforma branżowa:

http://www.ot-forum.de/

Krajowy Cech Techniki Ortopedycznej Berlina i Brandenburgii (Landesinnung für Orthopädietechnik Berlin-Brandenburg):

http://www.otibb.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej