Menu

Mistrz optyki okularowej w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Mistrz rzemiosła – kształcenie ustawiczne

Mistrz optyki okularowej jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego na podstawie Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO). Egzamin mistrzowski w tym wymagającym posiadania odpowiedniej licencji rzemiośle odbywa się zgodnie przepisami ujednoliconymi na terenie całych Niemiec.

Tytuł zawodowy: Mistrz optyki okularowej (niem. Augenoptikermeister / Augenoptikermeisterin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mistrzowie optyki okularowej udzielają klientom indywidualnych porad i polecają im odpowiednie pomoce wzrokowe, np. soczewki kontaktowe, okulary do czytania i okulary progresywne oraz w coraz większym stopniu powiększające pomoce wzrokowe dla osób z silnymi wadami wzroku. W pierwszej kolejności dokonują pomiaru ostrości widzenia. Na podstawie ustalonych wartości wykonują odpowiednie pomoce wzrokowe lub zlecają ich wykonanie zatrudnionym w zakładzie optykom okularowym, którymi kierują i których pracę kontrolują. W przypadku, gdy sami wykonują okulary, kontrolują siłę szkieł okularowych przy użyciu przyrządów pomiarowych i szlifują je w celu dokładnego dopasowania do oprawek. Podgrzewając i wyginając oprawki nadają im odpowiedni kształt.

Jako kadra kierownicza koordynują procesy pracy, udzielają wskazówek pracownikom i są odpowiedzialni za kształcenie w zakładzie. Zapewniają terminową i fachową realizację zleceń oraz przestrzeganie ustawowych lub wewnątrzzakładowych norm jakościowych. Ponadto negocjują warunki z dostawcami, wykonują kalkulacje ofert oraz załatwiają służbową korespondencję. W przypadkach prowadzenia własnego zakładu ustalają zasady pracy zakładu, określają rodzaj i wielkość dokonywanych inwestycji, sprawdzają efekty pracy, dobierają personel i kontrolują wyniki ekonomiczne zakładu. W przemyśle optycznym są często zatrudniani w pionie produkcyjnym lub współuczestniczą w opracowywaniu nowych produktów.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mistrzoptyki okularowej (nazwa niemiecka: Augenoptikermeister/-in) jest porównywalny z polskim zawodem:

 • Mistrz optyki okularowej, dyplom mistrzowski zdobywany w rzemiośle po zdaniu egzaminu mistrzowskiego.
 • Technik optyk, nauka zawodu na poziomie dwuletniej szkoły branżowej II stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki rozpoczęcia kształcenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego w rzemiośle optyki okularowej jest wcześniejsze zdanie egzaminu czeladniczego na optyka okularowego. Warunek uznaje się za spełniony również wtedy, gdy kandydat legitymuje się zdaniem egzaminu końcowego w odpowiednim zawodzie zdobywanym w przemyśle. Osoby legitymujące się zdaniem egzaminu końcowego lub czeladniczego w innych zawodach muszą udokumentować wieloletnią praktykę zawodową w rzemiośle optyki okularowej.

Wcześniejsze kształcenie zawodowe:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego jest:

 • zaliczony egzamin czeladniczy na optyka okularowego

lub

 • zaliczony egzamin końcowy w odpowiednim zawodzie przemysłowym

lub

 • zaliczony egzamin mistrzowski w innej dziedzinie rzemiosła bądź działalności zbliżonej do rzemieślniczej

lub

 • zaliczony egzamin czeladniczy lub końcowy w innym zawodzie wyuczonym oraz wieloletnia praktyka zawodowa w rzemiośle optyki okularowej.

Okres nauki w ukończonej z wynikiem pozytywnym szkole zawodowej (niem. Fachschule) może zostać zaliczony do wymaganego okresu praktyki zawodowej. Do okresu praktyki zawodowej zaliczone mogą zostać również okresy prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, pracy na stanowiskach mistrza lub podobnych oraz wykonywania praktycznych czynności uznawanych za równoważne z czynnościami czeladnika.

Ponadto na skrócenie okresu wymaganej praktyki zawodowej mogą wpłynąć również kwalifikacje zawodowe potwierdzone w egzaminie czeladniczym lub końcowym i podczas okresu pracy zawodowej.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu mistrzowskiego.

Czas trwania nauki

Kursy, które przygotowują do wszystkich czterech części egzaminu mistrzowskiego, trwają w trybie dziennym ok. 9-12 miesięcy i w trybie wieczorowym ok. 18-30 miesięcy.

Możliwości skrócenia / wydłużenia okresu nauki:

- Zwolnienie ze zdawania poszczególnych części egzaminu mistrzowskiego

Ze zdawania poszczególnych części egzaminu mistrzowskiego zwalniane są osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin porównywalny z daną częścią egzaminu mistrzowskiego, np. egzamin końcowy w szkole wyższej lub egzamin końcowy odpowiedniej formy kształcenia ustawicznego zdany przed komisją państwową lub egzamin końcowy w odpowiedniej, publicznej, lub posiadającej  uprawnienia placówki publicznej, placówce edukacyjnej.

Ze zdawania części III i IV egzaminu mistrzowskiego zwalniane są osoby, które wcześniej zdały egzamin mistrzowski w innej dziedzinie rzemiosła bądź działalności zbliżonej do rzemieślniczej.

Zakres programu nauczania

Obok specjalistycznych umiejętności teoretycznych i praktycznych podczas kursów przygotowawczych uczestnikom przekazywany jest także materiał z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa, handlu i prawa oraz podstawy pedagogiki zawodowej i pedagogiki pracy.

Podczas specjalistycznej części praktycznej (Część I) uczestnicy kursu zdobywają umiejętności z następujących obszarów kształcenia:

 • Określanie wady wyroku za pomocą dobierania korekcji okularowej z zastosowaniem metod obiektywnych i subiektywnych
 • Kontrola oczu i dokonywanie pomiarów w celu dopasowania soczewek kontaktowych
 • Wykonywanie, dobieranie i dopasowywanie pomocy wzrokowych z uwzględnieniem aspektów optycznych, anatomicznych, ekonomicznych i estetycznych

W ramach specjalistycznej części teoretycznej (Część II) uczestnikom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

- Obszar czynności: Fizjologia wzroku

 • Wykonywanie i ocena pomiarów optycznych, anatomicznych i fizjologicznych
 • Ocena oddziaływania różnych pomocy wzrokowych na układ wzrokowy

- Obszar czynności: Zaopatrzenie w pomoce wzrokowe

 • Stosowanie metod pomiarów do ustalania korekcji soczewek kontaktowych
 • Zapoznanie się i ocena składu i sposobu oddziaływania środków do pielęgnacji soczewek kontaktowych
 • Stosowanie różnych środków korekcyjnych z uwzględnieniem ich cech odwzorowania obrazu
 • Opis i ocena wymagań wobec optycznego dopasowania okularów

- Obszar czynności: Realizacja zlecenia

 • Przygotowanie dokumentacji oferty, ocena ofert i sporządzanie ich kalkulacji
 • Planowanie i organizacja procesów roboczych
 • Określanie poziomu niezbędnego do realizacji zlecenia wykorzystania materiałów i urządzeń

- Obszar czynności: Kierowanie zakładem i organizacja pracy w zakładzie

 • Ustalanie kosztów i wskaźników ekonomicznych zakładu, kontrola struktury kosztów
 • Opracowywanie działań marketingowych z zakresu opieki nad klientami i pozyskiwania nowych klientów
 • Planowanie zakładowego systemu zarządzania jakością
 • Zapoznanie się z zadaniami z zakresu administrowania personelem
 • Planowanie wyposażenia zakładu, zasobów magazynowych i procesów logistycznych

W części przygotowania do egzaminu poświęconej zagadnieniom z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa, handlu i prawa (Część III) przekazywana jest wiedza o podstawach następujących dziedzin:

 • Ocena konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Przygotowanie, realizacja i ocena działań związanych z zakładaniem i przejmowaniem przedsiębiorstwa
 • Opracowywanie strategii prowadzenia przedsiębiorstwa

W części poświęconej zagadnieniom z zakresu pedagogiki zawodowej i pedagogiki pracy (Część IV) chodzi m.in. o następujące tematy:

 • Sprawdzenie i zaplanowanie warunków podjęcia nauki zawodu
 • Przygotowanie nauki zawodu w zakładzie i zatrudnienie uczniów
 • Realizacja nauki zawodu
 • Zakończenie nauki zawodu

Wymiar godzin (teoria)

Kursy przygotowawcze / Części egzaminu

 

Ilość godzin:

Część I – Specjalistyczna część praktyczna i Część II – Specjalistyczna część teoretyczna (często oferowane łącznie): ok. 800 h

Część III – Część ekonomiczno-handlowo-prawna i Część IV – Część pedagogiczna (często oferowane łącznie): ok. 190 h

Łącznie: ok. 990 godzin

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne.

W Centrum Kształcenia Centralnego Zrzeszenia Optyków Okularowych (niem. Zentralverband der Augenoptiker, ZVA-Bildungszentrum – Akademie der Augenoptik) w Kolonii opłaty te wynoszą np. 10.550,- euro. Po uwzględnieniu wszystkich dotacji wynikających z Ustawy o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG") wysokość opłat redukuje się do kwoty 5.655,- Euro.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

 

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Ustalenia układu taryfowego wg Wspólnego Rejestr Taryf dla Berlina i Brandenburgii (niem. Tarifregister Berlin-Brandenburg) obowiązują dla członków Centralnego Zrzeszenia Optyków Okularowych (Zentralverband der Augenoptiker, w skrócie ZVA) członków Zjednoczonego Związku Zawodowego Branży Usługowej (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, w skrócie ver.di).

W obrębie firmy Apollo-Optik GmbH & Co. KG obowiązuje wewnętrzny układ taryfowy dla wszystkich filii w Niemczech.

Możliwości dalszego kształcenia

Studia

Mistrzowie optyki okularowej, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych, mogą studiować i uzyskać przykładowo dyplom licencjata na kierunku optyka okulistyczna, optometria.

Kierunki studiów:

 • Optyka okulistyczna, optometria (licencjat)
 • Technika medyczna (licencjat)
 • Fotonika, technologie optyczne (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Centralnego Zrzeszenia Optyków Okularowych (Zentralverband der Augenoptiker):

http://www.zva.de

Strona internetowa Federalnego Zrzeszenia Niemieckich Optyków Okularowych (Bundesverband deutscher Augenoptiker e.V.):

http://www.bdao.de/

Strona internetowa Niemieckiego Zrzeszenia Osób Niewidomych i Niedowidzących (Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.):

http://www.dbsv.org/

Portal BERUFENET:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Cech Optyków Okularowych Kraju Związkowego Brandenburgia (Augenoptikerinnung des Landes Brandenburg):

http://www.aoi-brandenburg.de/

Centrum Kształcenia Centralnego Zrzeszenia Optyków Okularowych (Zentralverband der Augenoptiker, ZVA-Bildungszentrum – Akademie der Augenoptik):

http://www.zva-akademie.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy dla lekarzy i innych zawodów medycznych:

www.jobcenter-medizin.de

Pośrednictwo i delegowanie profesjonalnego personelu w dziedzinie medycyny i zawodów opiekuńczych:

http://www.stegmed.de

Oferty miejsc pracy w służbie zdrowia:

http://www.medi-jobs.de

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Giełda pracy, również dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Duża giełda pracy dla zawodów medycznych:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej