Menu

Wykwalifikowany pracownik w dziedzinie świadczeń zdrowotnych i socjalnych w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne (realizowane przez izby przemysłowo-handlowe)

Kurs certyfikacyjny dla wykwalifikowanych pracowników w dziedzinie świadczeń zdrowotnych i socjalnych jest jednolicie uregulowanym na terenie wszystkich krajów związkowych kursem, realizowanym według ramowego planu Stowarzyszenia Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (niem. Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., w skrócie DIHK).

Tytuł zawodowy: Wykwalifikowany pracownik w dziedzinie świadczeń zdrowotnych i socjalnych (IHK) [niem. Fachkraft für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen (IHK)]

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Uczestnicy kursów zapoznają się z zasadami nowoczesnego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zdrowego i dostosowanego do potrzeb grupy docelowej odżywiania. Uczą się świadomego podejmowania działań w celu indywidualnego wspierania zwłaszcza osób starszych i dotkniętych demencją w ich samodzielnym życiu, myśleniu i działaniu. Nabywają pewności w kontaktach i w sprawowaniu opieki nad osobami chorymi i wymagającymi opieki.

Uczestnicy są również uczulani na specyfikę pracy w hospicjach i w ramach opieki paliatywnej. Uczą się również wykazywać zrozumienie potrzebne w kontaktach z członkami rodziny i przyjaciółmi podopiecznego podczas choroby, w przypadku śmierci podopiecznego oraz okresu żałoby.

Wykwalifikowani pracownicy w dziedzinie świadczeń zdrowotnych i socjalnych pracują:

 

 • w placówkach opieki stacjonarnej,
 • przy projektach organizujących wspólnoty mieszkaniowe dla osób starszych lub wymagających opieki,
 • w służbach świadczących usługi opiekuńcze i pielęgniarskie,
 • w placówkach sanatoryjnych,
 • w hotelach świadczących usługi zdrowotne lub specjalizujących się w turystyce wolnej od barier,
 • w placówkach rehabilitacyjnych,
 • w klinikach hotelowych oraz
 • w prywatnych gospodarstwach domowych.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód wykwalifikowany pracownik w dziedzinie świadczeń zdrowotnych i socjalnych (nazwa niemiecka: Fachkraft für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen) nie ma bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z następującymi polskimi zawodami:

 • Opiekun osoby starszej, nauka zawodu na poziomie dwuletniej szkoły policealnej.
 • Opiekun w domu pomocy społecznej, nauka zawodu na poziomie dwuletniej szkoły policealnej.
 • Opiekunka środowiskowa, nauka zawodu na poziomie dwuletniej szkoły policealnej.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

IHK -Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg
Peter Wölffling
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-2000
Telefon: +49335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kurs jest bezpośrednim rozwinięciem modułu podstawowego „Kurs podstawowy pielęgnacji i opieki odpowiednio do standardu ubezpieczenia społecznego” (niem. Basiskurs zur Pflege und Betreuung entsprechend dem Pflegekassenstandard).

Oczekuje się, że uczestnicy dysponują umiejętnościami z powyższego zakresu oraz że ich doświadczenie życiowe pozwala im na wrażliwe obchodzenie się z podopiecznymi.

Ponadto oczekuje się znajomości języka niemieckiego (przynajmniej na poziomie zaawansowania B1-B2 wg Skali Rady Europy).

Czas trwania nauki

Czas trwania nauki

Kursy certyfikacyjne przeprowadzane są przeważnie w trybie dziennym (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.30 do 15.30) i trwają prawie 4 tygodnie.

Zakres programu nauczania

1. Gospodarstwo domowe i żywienie

- Żywienie

 • Zdrowe i zrównoważone odżywianie
 • Żywienie dzieci i młodzieży
 • Żywienie osób starszych
 • Diabetes mellitus
 • Niedożywienie
 • Nadwaga
 • Zaopatrzenie w posiłki w placówkach służby zdrowia

- Zakupy

 • Planowanie i dokonywanie zakupów
 • Przechowywanie żywności

- Utrzymanie czystości

 • Parametry czyszczenia – koło Sinnera
 • Środki czyszczące i środki pomocnicze
 • Urządzenia techniczne

- Pranie

 • Włókna i tkaniny
 • Kryteria sortowania
 • Przygotowanie do prania
 • Suszenie prania
 • Prasowanie i składanie

- Higiena

 • Wiadomości ogólne
 • Higiena żywności
 • Higiena sprzątania
 • Higiena prania
 • Higiena osobista
 • Dezynfekcja

2. Zajęcia, opieka, towarzyszenie podopiecznym,

- Zajęcia w placówkach opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej oraz w grupach

 • Struktura mieszkańców i grupy
 • Podstawy komunikacji

 

- Procesy starzenia się i choroby w podeszłym wieku

 • Piramida wieku
 • Co to jest demencja?
 • Budowanie relacji i komunikacja

- Członkowie rodziny jako partnerzy w procesie pielęgnacji

 • Członkowie rodziny i ich znaczenie w pracy biograficznej
 • Praca biograficzna
 • Pielęgnowanie wspomnień

- Aktywowanie osób o zaburzonej orientacji

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Aktywowanie do uczestniczenia w życiu społecznym
 • Zabawy w pielęgnowaniu osób starszych
 • Święta, uroczystości, programy

- Nowe formy organizacyjne zamieszkania i projekty modelowe

 

- Aspekty prawne związane z osobami wymagającymi opieki i członkami ich rodzin oraz osobami udzielającymi pomocy

 • Ubezpieczenie pielęgnacyjne
 • Prawo opiekuńcze
 • Pełnomocnictwa prewencyjne
 • Prawa i obowiązki personelu opiekuńczego
 • Porozumienia z wolontariuszami

3. Opieka paliatywna

- Towarzyszenie osobom umierającym i ciężko chorym

 • Oczekiwania, życzenia i obawy uczestników
 • Co oznacza dla mnie śmierć?
 • Wyjaśnienie pojęć „śmierć“ i „umieranie“
 • Etapy umierania wg Elisabeth Kübler-Ross
 • Potrzeby osób ciężko chorych i umierających
 • Relacje pomiędzy chorymi i osobami pomagającymi

- Podstawy opieki paliatywnej

 • Definicja
 • Idea hospicjów
 • Organizacje parasolowe
 • Znaczenie i możliwość połączenia idei hospicjów i medycyny paliatywnej w naszym systemie opieki zdrowotnej
 • Medycyna paliatywna jako koncepcja opieki zdrowotnej
 • Budowanie relacji i komunikacja

- Kliniczne obrazy chorób

 • Nowotwory łagodne i złośliwe
 • Zanikowe stwardnienie słupów bocznych rdzenia
 • Ból
 • Leczenie opioidami
 • Duszności i kaszel

- Specyfika

 • Odżywianie
 • Higiena jamy ustnej

- Pacjent w fazie agonalnej

 • Porozumiewanie się z osobą umierającą
 • Zachowanie się wobec zmarłego i wobec osób w żałobie

4. Podstawy ekonomiki

- Księgowość i controlling

 • Podstawy rachunku wyników
 • Księgowanie i rachunkowe zamknięcie roku
 • Analizy

- Podatki

 • Podatek obrotowy
 • Podatek od przedsiębiorstw
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek dochodowy od osób prawnych

- Kalkulowanie świadczeń

 • Istota rachunku kosztów
 • Schemat kalkulacyjny
 • Rachunek marż pokrycia
 • Próg rentowności

Wymiar godzin (teoria)

 1. Gospodarstwo domowe i żywienie: 40 h
 2. Zajęcia, opieka i towarzyszenie podopiecznym: 40 h
 3. Opieka paliatywna, praca w hospicjum: 40 h
 4. Podstawy ekonomiki:24 h
 5. Projekt na zaliczenie i prezentacja projektu w ramach egzaminu kwalifikacyjnego: 16 h
Łącznie: 160 godzin

Koszt kształcenia

Za uczestnictwo w kursach przygotowawczych pobierane są opłaty. Poza tym może wystąpić konieczność uiszczenia wpisowego i opłaty egzaminacyjnej. Inne koszty są związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać też koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokość opłat może być różna.

Koszty kształcenia w IHK Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg wynoszą 1.040,- euro.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres kształcenia:

Za udział w formach kształcenia ustawicznego nie jest wypłacane odnośne wynagrodzenie.

Formy wsparcia finansowego:

Kształcenie ustawiczne może być objęte wsparciem finansowym w formie tzw. czeku na kształcenie (niem. Bildungsscheck).

Możliwości dalszego kształcenia

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje np. IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Kształcenie w zawodzie wykwalifikowany pracownik w dziedzinie świadczeń zdrowotnych i socjalnych oferowane przez IHK-Projektgesellschaft mbH:

http://www.ihk-projekt.de/html/41-Veranstaltungskalender/t_mode/veranstaltung/t_vid/720

Portal dla ekspertów w dziedzinie zawodów opiekuńczych i pielęgniarskich:

http://www.pflegemarkt.com

Portal poświęcony opiece nad osobami starszymi „Altenpflege – Vorsprung durch Wissen”:

http://www.altenpflege-online.net/

Portal poświęcony zawodom opiekuńczym i pielęgniarskim „PRO Pflege Management – Pflege braucht Wissen“:

http://www.ppm-online.org

Portal poświęcony kształceniu w zawodach opiekuńczych „Altenpflegeberufe – Ausbildung in Berufen mit Zukunft“:

http://forum-altenpflege-lb.de

Strona internetowa Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (niem. Deutsche Gesellschaft für Public Health e.V.):

http://www.deutsche-gesellschaft-public-health.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Praca w Caritas, największej charytatywnej organizacji w Niemczech:

www.caritas-soziale-berufe.de

Pośrednictwo pracy dla specjalistów w służbie zdrowia:

http://www.medizinjob-agentur.de/

Giełda miejsc pracy organizacji Diakonie Deutschland:

http://www.diakonie.de/jobboerse-9453.html

Giełda pracy Federalnej Agencji ds. Pracy (Bundesagentur für Arbeit) z podziałem na dziedziny zawodowe i regiony:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de


Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej