Menu

Starszy specjalista w służbie zdrowia i opiece społecznej w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne (realizowane przez izby przemysłowo-handlowe)

Starszy specjalista w służbie zdrowia i opiece społecznej jest jednolicie uregulowanym na terenie wszystkich krajów związkowych zawodem, zdobywanym w formie kształcenia ustawicznego zgodnie z Ustawą o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Tytuł zawodowy: Starszy specjalista w służbie zdrowia i opiece społecznej z egzaminem wewnętrznym (IHK) [niem. Geprüfter Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen (IHK) / Geprüfte Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen (IHK)]

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Starsi specjaliści w służbie zdrowia i opiece społecznej obejmują funkcje kierownicze i zadania menedżerskie w placówkach i organizacjach zajmujących się opieką zdrowotną i społeczną.

Pracują głownie w organizacjach, instytucjach i stowarzyszeniach zajmujących się opieką zdrowotna i społeczną, w placówkach (np. domach dla młodzieży, domach spokojnej starości i domach opieki), w służbach społecznej opieki ambulatoryjnej i punktach doradztwa społecznego lub szpitalach. Poza tym są zatrudniani również w placówkach rehabilitacyjnych i sanatoryjnych, w służbach transportu medycznego i służbach ratunkowych lub urzędach ds. zdrowia.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód starszy specjalista w służbie zdrowia i opiece społecznej (nazwa niemiecka: Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen) nie ma bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z następującymi polskimi zawodami:

 • Opiekun osoby starszej, nauka zawodu na poziomie dwuletniej szkoły policealnej.
 • Opiekun w domu pomocy społecznej, nauka zawodu na poziomie dwuletniej szkoły policealnej.
 • Opiekunka środowiskowa, nauka zawodu na poziomie dwuletniej szkoły policealnej.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

IHK -Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg
Peter Wölffling
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-2000
Telefon: +49335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:

 • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kształcenie w jednym z regulowanych Ustawą o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawą o rzemiośle (niem. Handwerksordnung) wyuczonych zawodów handlowych, administracyjnych, medycznych lub rzemieślniczych związanych z branżą opieki zdrowotnej i społecznej oraz przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe

lub

 • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kształcenie w jednym z regulowanych prawem federalnym zawodów związanych z branżą opieki zdrowotnej lub w jednym z regulowanych prawem poszczególnych krajów związkowych zawodów o trzyletnim cyklu nauczania związanych z branżą opieki zdrowotnej i społecznej oraz przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe

lub

 • ukończone z wynikiem pozytywnym wyższe studia na odpowiednim kierunku oraz przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe

lub

 • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kształcenie w jednym z pozostałych, oficjalnie uznawanych, wyuczonych zawodów handlowych, administracyjnych lub związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe

lub

 • przynajmniej pięcioletnia praktyka zawodowa.

Do egzaminu mogą zostać dopuszczone również osoby, które przedłożą odpowiednie świadectwa lub mogą w inny, wiarygodny sposób udokumentować posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Uwzględnienie kwalifikacji zdobytych za granicą:

Przy dopuszczaniu do egzaminu mogą zostać uwzględnione kwalifikacje zawodowe zdobyte za granicą i okresy pracy zawodowej za granicą.

Czas trwania nauki

Czas trwania nauki:

Kursy przygotowujące do egzaminu przeprowadzane są przeważnie w trybie wieczorowym lub jako kursy weekendowe i trwają od roku do dwóch lat. Kursy w trybie dziennym trwają od 3 do 10 miesięcy, a kursy w ramach kształcenia na odległość ok. 18 miesięcy.

 

W ramach kursów organizowanych przez IHK Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg kształcenie trwa 2 lata, a zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Zakres programu nauczania

Planowanie, sterowanie i organizacja procesów w przedsiębiorstwie

 

 • Zasady, struktury i zadania oraz procesy ekonomiczne w opiece zdrowotnej i społecznej z uwzględnieniem uwarunkowań ze strony gospodarki narodowej i oddziaływania społecznego
 • Polityka zdrowotna i społeczna w kontekście krajowym i europejskim
 • Prawne i instytucjonalne warunki ramowe działalności placówek opieki zdrowotnej i społecznej
 • Określanie, planowanie, realizacja i ewaluacja celów przedsiębiorstwa
 • Złożone współzależności w przedsiębiorstwie; Opracowywanie i wdrażanie możliwości działań strategicznych
 • Projektowanie i optymalizacja procesów
 • Stosowanie technik organizacyjnych
 • Sterowanie procesami zmian w przedsiębiorstwie

Sterowanie procesami zarządzania jakością

 • Ustalanie i wyznaczanie celów jakościowych
 • Stosowanie metod i technik zarządzania jakością
 • Rejestrowanie i ocena danych o procesach oraz ustalane wskaźników jakościowych
 • Doskonalenie zarządzania ryzykiem
 • Stosowanie metod zarządzania czasem oraz samozarządzania

Planowanie powiązań i projektów

 • Ustalanie powiązań, planowanie, organizowanie, kształtowanie i pielęgnowanie interdyscyplinarnych kontaktów kooperacyjnych oraz powiązanych ze sobą struktur zaopatrzenia z uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych i prawnych warunków ramowych
 • Organizacja i kształtowanie komunikacji pomiędzy grupami zawodowymi oraz interdyscyplinarnej pracy zespołowej
 • Planowanie, organizacja, koordynacja, nadzór i ewaluacja projektów i grup projektowych

Sterowanie i nadzorowanie procesów ekonomicznych i zasobów

 • Przygotowanie i koordynacja prac na rachunkowym zamknięciem roku
 • Systemy finansowania w opiece zdrowotnej i społecznej
 • Sporządzanie rachunku kosztów i wyników
 • Wykorzystanie instrumentów controllingu
 • Ustalanie, interpretacja i ocena wskaźników stosowanych w przedsiębiorstwie
 • Przygotowywanie planów finansowania i planów inwestycyjnych, opracowywanie i realizacja koncepcji finansowania i koncepcji inwestycyjnych

Kierowanie personelem i jego rozwój

 • Planowanie, pozyskiwanie, dobór i wykorzystanie personelu
 • Realizacja działań z zakresu polityki kadrowej
 • Planowanie i realizacja kształcenia
 • Kierowanie, wspieranie i motywowanie pracowników, uczniów i zespołów roboczych z uwzględnieniem zadowolenia personelu
 • Ocena potencjału rozwojowego personelu oraz określanie celów i ewaluacja rozwoju personelu
 • Stosowanie instrumentów zarządzania konfliktami

Planowanie i realizacja działań marketingowych

 • Przeprowadzanie analiz rynku
 • Formułowanie celów działań marketingowych
 • Planowanie i opracowywanie koncepcji marketingowych
 • Wprowadzanie i realizacja działań z zakresu marketingu, sponsoringu i fundraisingu, również z uwzględnieniem szczególnej sytuacji działalności typu non-profit
 • Wykorzystanie metod marketingu społecznego
 • Przeprowadzanie działań z zakresu marketingu zdrowotnego

Wymiar godzin (teoria)

Kwalifikacje:

 1. Metodyka nauki i pracy: 10 h
 2. Planowanie, sterowanie i organizacja procesów w przedsiębiorstwie: 130 h
 3. Sterowanie procesami zarządzania jakością: 80 h
 4. Planowanie powiązań i projektów: 70 h
 5. Sterowanie i nadzorowanie procesów ekonomicznych i zasobów: 160 h
 6. Kierowanie personelem i jego rozwój: 100 h
 7. Planowanie i realizacja działań marketingowych: 70 h

 

Łącznie: 620 godzin

Koszt kształcenia

Za uczestnictwo w kursach przygotowawczych pobierane są opłaty. Poza tym może wystąpić konieczność uiszczenia wpisowego i opłaty egzaminacyjnej. Inne koszty są związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać też koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokość opłat może być różna.

Koszty kształcenia w IHK Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg wynoszą ok. 3.950,- euro.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres kształcenia:

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane odnośne wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobkisą w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Poza tym zwraca się uwagę na doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

- Obszar taryfowy „Służby publiczne”

W przypadku zaszeregowania do grupy zarobkowej 9, na poziomach od 3 do 5, osoby, których zarobki ustalane są na podstawie Układu taryfowego dla pracowników służb publicznych otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości od 2.800 do 3.448 euro.

Źródło:

Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD)

Układy taryfowe

Układ taryfowy obowiązuje dla pracowników zatrudnionych w służbach publicznych.

Możliwości dalszego kształcenia

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje np. IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Kształcenie w zawodzie starszego specjalisty w służbie zdrowia i opiece społecznej oferowane przez IHK-Projektgesellschaft mbH:

http://www.ihk-projekt.de/html/41-Veranstaltungskalender/t_mode/veranstaltung/t_vid/719

Zbiór informacji na temat kształcenia w zawodzie starszego specjalisty w służbie zdrowia i opiece społecznej:

http://www.frankfurt-main.ihk.de/berufsbildung/weiterbildung/profile/fachwirte/fachwirtin_soz_ges_wesen/

Strona internetowa Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (niem. Deutsche Gesellschaft für Public Health e.V.):

http://www.deutsche-gesellschaft-public-health.de/

Strona internetowa Niemieckiego Zrzeszenia Przemysłu Fitness i Opieki Zdrowotnej (niem. Deutscher Industrieverband für Fitness und Gesundheit e.V., w skrócie DIFG):

http://www.difg-verband.de/

Strona internetowa Zrzeszenia Niemieckich Przedsiębiorstw Branży Fitness i Opieki Zdrowotnej (niem. Verband Deutscher Fitness- und Gesundheitsunternehmen e.V., w skrócie VDF e.V.):

http://www.vdf-fitnessverband.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Praca w Caritas, największej charytatywnej organizacji w Niemczech:

www.caritas-soziale-berufe.de

Pośrednictwo pracy dla specjalistów w służbie zdrowia:

http://www.medizinjob-agentur.de/

Giełda miejsc pracy organizacji Diakonie Deutschland:

http://www.diakonie.de/jobboerse-9453.html

Giełda pracy Federalnej Agencji ds. Pracy z podziałem na dziedziny zawodowe i regiony:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de


Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy dla zawodów medycznych. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej