Menu

Handlowiec – specjalista w zarządzaniu handlem hurtowym i zagranicznym, specjalność: handel hurtowy w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Handlowiec – specjalista w zarządzaniu handlem hurtowym i zagranicznym, specjalność: handel hurtowy jest oficjalnym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG). Trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym jest realizowana równolegle w szkole zawodowej i w szkolącym zakładzie pracy w jednej z dwóch specjalności:

 • Handlowiec – specjalista handlu hurtowego i międzynarodowego ze specjalnością handel zagraniczny lub
 • Handlowiec – specjalista handlu hurtowego i międzynarodowego ze specjalnością handel hurtowy

Tytuł zawodowyHandlowiec – specjalista w zarządzaniu handlem hurtowym i zagranicznym (niem. Kaufmann im Groß- und Außenhandel / Kauffrau im Groß- und Außenhandel).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Handlowiec – specjalista w zarządzaniu handlem hurtowym i zagranicznym, specjalność: handel hurtowy

Handlowcy z tą specjalnością dokonują zakupu towarów i usług u producentów i odsprzedają je przedsiębiorstwom handlowym, rzemieślniczym i przemysłowym. Udzielają swoim klientom wyczerpujących porad na temat właściwości towarów i troszczą się o ich terminową dostawę we właściwe miejsce. Przy dokonywaniu zakupów ustalają źródła towarów oraz zapotrzebowanie na dany towar. Gromadzą oferty, porównują warunki handlowe i prowadzą negocjacje handlowe z dostawcami. Po nadejściu towaru kontrolują rachunki i dokumenty przewozowe oraz troszczą się o prawidłowe magazynowanie. Pracując w pionie sprzedaży specjaliści handlu hurtowego planują w pierwszej kolejności dostawę, zajmują się komisjonowaniem towaru i przygotowują go do wysyłki. Wykonują kalkulacje cen, zajmują się opracowaniem zleceń sprzedaży oraz wystawiają faktury na odsprzedane towary. Do ich zadań należy także zajmowanie się rachunkiem kosztów i płatnościami, opracowywanie reklamacji oraz organizowanie działań marketingowych.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Handlowiec – specjalista w zarządzaniu handlem hurtowym i zagranicznym (nazwa niemiecka: Kaufmann / Kauffrau im Groß- und Außenhandelsmanagement) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Technik handlowiec, nauka zawodu na poziomie szkoły branżowej II stopnia (2 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Nauka zawodu w systemie dualnym

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia(wg. klasyfikacji niemieckiej) lub poziomem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki:

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki w szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się przykładowo:

 • w jaki sposób porównuje się ze sobą oferty, w szczególności pod kątem rodzaju towaru, jego cech, jakości, ilości, ceny, kosztów opakowań, czasu dostawy oraz warunków dostawy i płatności,
 • jakie specyficzne dla branży terminy fachowe, normy oraz jednostki miary, ilości i ciężaru są używane w praktyce,
 • w jaki sposób własnym zachowaniem można przyczynić się do zwiększenia zadowolenia klienta i pozyskania stałej klienteli,
 • w jaki sposób wybiera się opakowania z uwzględnieniem aspektów technicznych, ekonomicznych i ekologicznych,
 • jak gromadzi się i zabezpiecza dane i informacje oraz jak się je pielęgnuje,
 • jak przygotowuje się i prezentuje tematy i dokumenty w zależności od sytuacji i osoby odbiorcy,
 • na co należy zwracać uwagę, gdy planuje się i opracowuje zadania oraz ustala i ocenia wyniki w pracy zespołowej,
 • w jaki sposób stosuje się obcojęzyczne pojęcia fachowe.

W drugim roku nauki uczniom przekazuje się m.in. następująca wiedzę:

 • w jaki sposób ocenia się usługi logistyczne pod kątem ekonomicznym i ekologicznym oraz jak zawiera się umowy,
 • jakie przepisy prawa stosuje się w transporcie oraz w jaki sposób ocenia się ryzyka związane z transportem i jak się przed nimi zabezpiecza,
 • w jaki sposób ustala się zapotrzebowanie na różne artykuły i grupy towarów z uwzględnieniem tendencji obrotów i zasobów oraz szans zbytu,
 • w jaki sposób opracowuje się propozycje zestawiania zorientowanych na potrzeby rynku asortymentów towaru z uwzględnieniem produktów typowych dla danej branży,
 • w jaki sposób ustala się i kontroluje terminy dostaw oraz na co należy zwracać uwagę podczas opracowywania reklamacji,
 • jakie świadczenia z zakresu serwisu, obsługi klienta i gwarancji są oferowane oraz w jaki sposób przedstawić ich działanie jako instrument marketingowy,
 • czego należy przestrzegać podczas pielęgnowania kontaktów z klientami i partnerami biznesowymi oraz w jaki sposób prowadzić działania zorientowane na klienta i zmierzające do pozyskania stałej klienteli,
 • w jaki sposób planować i prowadzić nakierowane na interesy klienta i wyniki przedsiębiorstwa rozmowy doradcze i handlowe oraz jak opracowywać ich wyniki.

W trzecim, specjalistycznym roku nauki uczniowie uczą się np.:

 • w jaki sposób oblicza się i nadzoruje koszty oraz jak ocenia się i oblicza wyniki przedsiębiorstwa,
 • jak stosuje się przyjęte w przedsiębiorstwie zasady udzielania kredytu oraz jak wykorzystuje się możliwości zabezpieczenia przed ryzykiem,
 • w jaki sposób wybiera się i wykorzystuje usługi logistyczne,
 • jakie działania wykonuje się w celu sterowania przepływem towarów i zasobami magazynowymi,
 • w jaki sposób nadzoruje się dotrzymanie terminów dostaw, jak przyjmuje się towar, jak się go kontroluje oraz jak składa się reklamacje.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych w nauce zawodu „Handlowiec – specjalista handlu hurtowego i międzynarodowego ze specjalnością handel hurtowy”:

 

 1. Prezentacja szkolącego zakładu pracy jako przedsiębiorstwa zajmującego się handlem hurtowym i międzynarodowym: 80 h
 2. Zorientowane na interesy klienta opracowywanie zleceń: 80 h
 3. Planowanie, sterowanie i realizacja procesów zaopatrzenia: 80 h
 4. Rejestracja i dokumentowanie przepływów wartości: 80 h
 5. realizacja umów sprzedaży: 60 h
 6. opracowanie koncepcji marketingowej: 60 h
 7. inicjowanie transakcji w handlu zagranicznym: 40 h
 8. oszacować wartości prądów: 80 h
 9. wspieranie procesów biznesowych za pomocą narzędzi cyfrowych: 40 h
 10. prowadzenie ewidencji kosztów i działalności: 80 h

11.składowanie towarów: 80 h

 1. obsługiwać transport towarów: 40 h
 2. zaplanowanie i realizacja projektu hurtowego 80h

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)Łącznie: 880 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Uczniowie pracują z reguły trzy do czterech dni w tygodniu w szkolącym zakładzie pracy, w którym przyswajają sobie praktyczne umiejętności związane ze zdobywanym zawodem.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 850 do 1050 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych w regionie można znaleźć we Wspólnym Rejestrze Taryfowym dla Berlina i Brandeburgii (niem. Gemeinsames Tarifregister Berlin und Brandenburg).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w byciu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiągnięciu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Towaroznawstwo i nauka o sprzedaży
 • Handel (hurtowy i detaliczny)
 • Biuro, sekretariat, administracja
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Marketing, marketing międzynarodowy – dla branży handlowej
 • Dystrybucja, sprzedaż
 • Zagadnienia finansowe i rachunkowość, koszty i kalkulacje – dla branży handlowej
 • Kurs kwalifikacyjny dla handlowców – dla branży handlowej
 • Zakup, gospodarka magazynowa i materiałowa, logistyka, wysyłka
 • Aplikacje komputerowe w handlu i ekonomice
 • Prawo handlowe i prawo spółek handlowych

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista w dziedzinie handlu z egzaminem wewnętrznym
 • Wykwalifikowany handlowiec w specjalności systemy logistyczne  z egzaminem wewnetrznym
 • Wykwalifikowany handlowiec w specjalności dystrybucja
 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie handlu (szkoła zawodowa)
 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie zbytu / marketingu (szkoła zawodowa)
 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie logistyki (szkoła zawodowa)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Ekonomika handlu (licencjat)
 • Gospodarka międzynarodowa (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Logistyka, Supply Chain Management (licencjat)
 • Nauki gospodarcze (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Federalne Zrzeszenie Handlu Hurtowego, Międzynarodowego i Usług (Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) e. V.):

http://www.bga.de/

Strona internetowa organizacji LogistikNetz Berlin-Brandenburg:

http://www.logistiknetz-bb.de/startseite.html

Logistyczna baza danych regionu Berlina i Brandenburgii w internecie:

http://www.berlinbrandenburglogistik.de/

Informacje dla uczniów w zawodach z branży logistycznej:

http://www.hallo-ausbildung.de/

Portal poświęcony możliwościom kariery zawodowej::

http://berufswelt-logistik.de

Strona internetowa Zrzeszenia Transportu i Logistyki Berlina i Brandenburgii (Verband Verkehr und Logistik Berlin und Brandenburg e.V.):

http://www.vsbberlin.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy w handlu:

http://www.handelsjobs.de/

Giełda miejsc pracy w branży logistycznej:

http://www.logistik-jobs.de/

Możliwości kariery zawodowej w Kolejach Niemieckich (Deutsche Baon AG):

www.deutschebahn.com/karriere

Możliwości kariery zawodowej w logistyce:

Logistik- Karriere

Giełda pracy Federalnej Agencji ds. Pracy z podziałem na dziedziny zawodowe i regiony:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de


Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej