Menu

Mistrz logistyki w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Mistrz przemysłowy – kształcenie ustawiczne

Mistrz logistyki jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG). Egzaminy mistrzowskie są regulowane przepisami ujednoliconymi dla wszystkich krajów związkowych.

Tytuł zawodowy: Mistrz logistyki (niem. Logistikmeister / Logistikmeisterin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

W przedsiębiorstwach pracujących w najróżniejszych gałęziach gospodarki mistrzowie logistyki zajmują się organizacją przepływu towarów. W tym celu opracowują określające warunki fachowego, terminowego i ekonomicznego transportu i wysyłki towarów koncepcje logistyczne i zajmują się ich praktyczną realizacją. Organizują i koordynują przepływ materiałów od momentu przyjęcia towarów do momentu ich wysyłki. Mistrzowie logistyki nadzorują przyjęcie towaru, sterują umieszczeniem go w magazynie oraz przygotowują proces komisjonowania towaru zgodnie ze zleceniem klienta. W dziedzinie składowania i transportu uwzględniają właściwości poszczególnych towarów i dokładają troski, aby realizowane działania były ekonomiczne, bezpieczne i oszczędne pod kątem przestrzeni zajmowanej przez towar w magazynie lub środku transportu. Dbają np. o to, aby towary łatwo psujące się były składowane w chłodniach bądź przewożone samochodami chłodniami. W przypadku ładunków niebezpiecznych dbają o przestrzeganie wszystkich przepisów bezpieczeństwa i odpowiednie oznakowanie ładunku i środka transportu. W przypadkach zastrzeżeń ze strony klientów przyjmują reklamacje i zwroty, sprawdzają ich zasadność oraz uruchamiają bądź proponują odpowiednie działania rekompensujące.

Ponadto mistrzowie logistyki troszczą się o utrzymanie w gotowości do pracy i o efektywne wykorzystanie środków transportu oraz środków magazynowych, przeładunkowych i pomocniczych, np. wózków widłowych, regałów systemowych, palet lub pakowarek. Planują również zapotrzebowanie na personel i jego wykorzystanie. Z reguły są również odpowiedzialni za podział zadań na poszczególnych pracowników. Wystawiają zlecenia, udzielają pracownikom instrukcji i koordynują prace. Do ich zadań może należeć również prowadzenie realizowanej w zakładzie nauki zawodu.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mistrz logistyki(nazwa niemiecka: Logistikmeister/-in) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, jest jednak częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Technik logistyk, nauka zawodu na poziomie czteroletniego technikum.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki rozpoczęcia kształcenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego jest z reguły wcześniejsze ukończenie nauki jednego z oficjalnie uznawanych zawodów, który można przyporządkować do specjalności logistyka, oraz posiadanie odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego:

- w części egzaminu obejmującej kwalifikacje podstawowe:

 • ukończone z wynikiem pozytywnym kształcenie w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych, który może zostać przyporządkowany do specjalności logistyka

lub

 • ukończone z wynikiem pozytywnym kształcenie w innym zawodzie wyuczonym oraz odpowiednie, co najmniej roczne doświadczenie zawodowe

lub

 • odpowiednie, co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe, jeżeli kandydat nie legitymuje się wcześniejszym ukończeniem nauki zawodu.

- w części egzaminu obejmującej kwalifikacje specjalistyczne:

 • w odniesieniu do tej części egzaminu oprócz określonych powyżej okresów doświadczenia zawodowego należy udokumentować dodatkowo jeszcze jeden rok doświadczenia w pracy zawodowej.

W przypadku przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń, które uzasadniają dopuszczenie do egzaminu, możliwe są wyjątki od wymaganych warunków dopuszczenia.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu mistrzowskiego.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Kursy, które przygotowują do egzaminu na tytuł mistrza w części „Kwalifikacje podstawowe” i części „Kwalifikacje specjalistyczne” oraz zapewniają zdobycie kwalifikacji z zakresu kształcenia zawodowego i pedagogiki pracy, trwają w trybie dziennym od 6 do 9 miesięcy, a w trybie wieczorowym od 1,5 do 2,5 roku.

Możliwości skrócenia / wydłużenia okresu nauki:

- Zwolnienie ze zdawania poszczególnych części egzaminu mistrzowskiego:

Kandydaci mogą po złożeniu odpowiedniego wniosku zostać zwolnieni ze zdawania poszczególnych części i przedmiotów wchodzących w skład egzaminu, jeżeli w ciągu pięciu lat przed złożeniem tego wniosku zdali egzamin, którego treść odpowiada wymaganiom ustalonym dla tych części lub przedmiotów egzaminu mistrzowskiego.

Źródło: Portal BERUFENET

Zakres programu nauczania

Podczas kursów przygotowawczych obok kwalifikacji specjalistycznych jest przekazywana również wiedza z zakresu kwalifikacji podstawowych oraz podstawy z zakresu kształcenia zawodowego i pedagogiki pracy.

Kwalifikacje specjalistyczne:

Procesy logistyczne

 • Koncepcje logistyczne
 • Wytwarzanie wartości
 • Sterowanie i optymalizacja procesów

Organizacja przedsiębiorstwa i kontrola kosztów

 • Zakładowy system kontroli kosztów i controlling logistyczny
 • BHP, ochrona środowiska i ochrona zdrowia
 • Zarządzanie jakością

Kierowanie i personel

 • Kierowanie personelem
 • Rozwój personelu

Kwalifikacje podstawowe:

 • Działanie oparte na świadomości prawnej
 • Działanie oparte na świadomości ekonomicznej
 • Stosowanie metod informacji, komunikacji i planowania
 • Współpraca w zakładzie
 • Uwzględnianie praw zakresu nauk przyrodniczych i technicznych

Część poświęcona kształceniu zawodowemu i pedagogice pracy:

 • Sprawdzanie warunków kształcenia zawodowego oraz planowanie kształcenia
 • Przygotowanie kształcenia zawodowego i współudział w zatrudnianiu uczniów
 • Realizacja kształcenia zawodowego
 • Zakończenie kształcenia zawodowego

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Kursy przygotowawcze / Części egzaminu:

 • Kwalifikacje podstawowe: 410 h
 • Kwalifikacje specjalistyczne: 650 h
 • Kształcenie zawodowe i pedagogika pracy: 80 h

Łącznie: 1.140 godzin

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych w regionie można znaleźć we Wspólnym rejestrze taryfowym dla Berlina i Brandenburgii (niem. gemeinsames Tarifregister Berlin und Brandenburg).

Możliwości dalszego kształcenia

Studia

Mistrzowie logistyki, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych, mogą studiować i uzyskać przykładowo dyplom licencjata

Kierunki studiów:

 • Logistyka, Supply-Chain-Management (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Leksykon terminów fachowych z dziedziny logistyki:

http://www.logistiklexikon.de/

Strona internetowa organizacji LogistikNetz Berlin-Brandenburg:

http://www.logistiknetz-bb.de/startseite.html

Logistyczna baza danych regionu Berlina i Brandenburgii w internecie:

http://www.berlinbrandenburglogistik.de/

Portal poświęcony możliwościom kariery zawodowej w logistyce:

http://berufswelt-logistik.de

Strona internetowa Zrzeszenia Transportu i Logistyki Berlina i Brandenburgii (Verband Verkehr und Logistik Berlin und Brandenburg e.V.):

http://www.vsbberlin.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda pracy dla branży logistycznej:

http://www.logistik-jobs.de/

Strona poświęcona możliwościom kariery zawodowej w branży logistycznej:

Logistik- Karriere

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Giełda pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Duża giełda pracy dla różnych dziedzin zawodowych:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej