Menu

Technolog mediów ze specjalnością procesy drukarskie w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Technolog mediów jest oficjalnym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka tego zawodu w systemie dualnym jest realizowana wg ujednoliconych przepisów na terenie całych Niemiec. Szkolącymi zakładami pracy są przedsiębiorstwa przemysłowe. Nauka zawodu odbywa się w jednej z trzech specjalności:

 • Technolog mediów ze specjalnością druk
 • Technolog mediów ze specjalnością procesy introligatorskie
 • Technolog mediów ze specjalnością sitodruk

Tytuł zawodowy: Technolog mediów ze specjalnością procesy drukarskie (niem. Medientechnologe/-technologin – Fachrichtung Druck)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technolodzy mediów ze specjalnością procesy drukarskie zajmują się produkcją różnorodnych wyrobów drukowanych, np. drukowanych mediów reklamowych, gazet, czasopism, książek, etykiet, opakowań, plakatów lub tapet przy uzyciu różnych maszyn i technologii drukarskich. Analizują zlecenia na druk pod kątem ich technicznej wykonalności oraz sprawdzają, czy dane do druku są kompletne i możliwe do wykorzystania. Następnie planują przebieg procesu pracy, sprawdzają formy drukarskie, które częściowo wykonują również sami, lub przygotowują dane do cyfrowych technologii druku.

Kiedy maszyna drukarska jest przygotowana, a farby drukarskie zostaną dobrane odpowiednio do zadrukowywanego materiału, technolodzy wykonują wydruki próbne do akceptacji przez klienta. Podczas zautomatyzowanego w dużym stopniu procesu drukowania nadzorują dokładność druku i dozowanie farb w celu zapewnienia stałej, wysokiej jakości produktu końcowego. W zależności od zlecenia zajmują się również uszlachetnianiem gotowych, zadrukowanych arkuszy lakierując je lub laminując. Do ich zadań może należeć również obróbka końcowa produktów (falcowanie, cięcie i oprawa). Po zakończeniu druku zajmują się czyszczeniem i sprawdzeniem maszyn oraz wymieniają ewentualnie uszkodzone lub zużyte części.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód technolog mediów ze specjalnocią procesy drukarskie  (nazwa niemiecka: Medientechnologe/-technologin Druck) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Drukarz fleksograficzny, poziom kształcenia – trzyletnia szkoła branżowa I stopnia
 • Drukarz offsetowy - trzyletnia szkoła branżowa I stopnia
 • Technik procesów drukowania, poziom kształcenia – szkoła branżowa II stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Ernst-Litfaß-Schule
OSZ Druck- und Medientechnik
Cyclopstraße 1-5
13437 Berlin
Deutschland
Telefon: (+4930) 41 47 92 - 0
Telefon: (+4930) 41 47 92 - 21
E-mail: litfass@ernst-litfass-schule.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia(wg. klasyfikacji niemieckiej np. Realschule).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się przykładowo:

- w jaki sposób planuje się realizację zlecenia na druk, wykonując przy tym np. następujące czynności:

 • kontrola dokumentacji zlecenia pod kątem jej kompletności,
 • kontrola danych i form drukarskich pod kątem kompletności i możliwości wykorzystania,
 • wybór, przygotowanie i kontrola materiałów do produkcji,

- w jaki sposób przygotowuje się maszyny drukarskie, wykonując przy tym np. następujące czynności:

 • ocena właściwości farb drukarskich (np. pod kątem konsystencji, lepkości, schnięcia i odporności na ścieranie),
 • wprowadzenie danych zlecenia do systemu sterowania maszyny drukarskiej oraz przygotowanie i uruchamianie maszyny,

- w jaki sposób steruje się procesami drukowania, wykonując np. następujące czynności:

 • kontrola procesu drukowania, wykrywanie błędów w przebiegu procesu oraz w efektach druku, rozpoznawanie i usuwanie zakłóceń w pracy maszyn,
 • kontrola efektów druku metodą wizualną i pomiarową, interpretacja wyników pomiarów, podejmowanie działań w celu wprowadzenia korekt do dalszego druku.

Ponadto, w zależności od wybranej specjalności uczniowie uczą się np.:

- w jaki sposób ocenia się technologie i procesy drukowania, wykonując przy tym np. następujące czynności:

 • ocena maszyn drukujących, w szczególności pod kątem funkcjonalności, budowy, systemów sterowania i regulacji oraz możliwości wykorzystania, wydajności i kosztów,
 • ocena właściwości materiałów pod kątem możliwości ich wykorzystania w procesie produkcji i wymaganej jakości,
 • utrzymanie maszyn drukarskich, kontrola funkcjonowania poszczególnych części maszyn drukujących (np. sensorów, elementów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych lub elektronicznych),
 • konserwacja maszyn drukarskich i wymiana części ulegających zużyciu.

Ponadto uczniowie zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności odpowiednie dla wybranej specjalności (informacje o specjalnościach do wyboru można znaleźć w ramowym planie nauczania dla tego zawodu).

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3-letniej nauki zawodu):

1. Zapoznanie się i porównanie ze sobą struktur organizacyjnych i procesów pracy w zakładzie: 40 h

2. Odpowiednie do technologii wykorzystanie danych: 80 h

3. Zastosowanie surowców: 80 h

4. Wytwarzanie i obróbka końcowa wyrobów drukowanych: 120 h

5. Wykonywanie i kontrola form drukarskich: 80 h

6. Odpowiednie do technologii druku wykorzystanie materiałów do produkcji: 60 h

7. Dobieranie ustawień maszyn drukarskich i ich utrzymanie: 80 h

8. Stosowanie metod pomiarowych i kontrolnych: 60 h

9. Odpowiednie do technologii stosowanie standardów produkcyjnych: 60 h

10. a) Regulacja i przygotowanie drukarskich maszyn arkuszowych: 60 h

10. b) Sterowanie i regulacja drukarskich maszyn zwojowych: 60 h

10. c) Wykonywanie zindywidualizowanych wydruków cyfrowych: 60 h

11. a) Produkcja i uszlachetnianie arkuszowych wyrobów drukowanych: 60 h

11. b) Odpowiednie do produktu końcowego wykorzystanie systemów do druku zwojowego: 60 h

11. c) Zastosowanie cyfrowych systemów drukowania: 60 h

12. Planowanie produktów drukowanych i ich realizacja: 100 h

Łącznie: 880 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu technolog mediów w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 920 do 1000 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać w związku zawodowym Ver.di (Gewerkschaft Ver.di) oraz w Federalnym Zrzeszeniu Druku i Mediów (niem. Bundesverband Druck und Medien).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Druk, technika drukarska, technologie druku
 • Obróbka końcowa wyrobów drukarskich, oprawa książek
 • Technika medialna
 • Zarządzanie dokumentami pdf
 • Przygotowanie do druku
 • Nauka o kolorach, komponowanie obrazu
 • Konserwacja, utrzymanie, naprawy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz drukarstwa
 • Mistrz przemysłowy w specjalności media drukowane

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika drukarska i medialna

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Straszy specjalista w branży medialnej, specjalność media drukowane (z egzaminem wewnętrznym)
 • Straszy specjalista w branży medialnej, specjalność media cyfrowe (z egzaminem wewnętrznym)
 • Starszy specjalista ds. technicznych
 • Wykwalifikowany handlowiec, specjalista działalności rzemieślniczej
 • Asystent handlowy – w branży drukarskiej i obróbki papieru

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Asystent w działalności rzemieślniczej
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Technika drukarska i medialna (licencjat)
 • Produkcja mediów (licencjat)
 • Technika opakowaniowa (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal poligraficzny:

http://www.print.de/

Forum poświęcone drukowi offsetowemu:

http://offsetdrucker.net/

Społecznościowy portal wiedzy z branży poligraficznej i medialnej:

http://www.mediencommunity.de/

Strona internetowa dla technologów mediów:

http://www.die-medientechnologen.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty miejsc pracy dla projektantów, grafików, fotografów oraz w dziedzinie multimediów i reklamy:

http://www.dasauge.de/jobs/

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej