Menu

Wykwalifikowany pracownik służb medialnych i informacyjnych, specjaln.: dokumentacja medyczna w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Wykwalifikowany pracownik służb medialnych i informacyjnych jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana równolegle w zakładzie szkolącym i szkole zawodowej wg ujednoliconych przepisów na terenie całych Niemiec. Praktyczną naukę zawodu oferują instytucje służb publicznych oraz przedsiębiorstwa prywatne w specjalnościach, np:

 • Dokumentacja medyczna

lub:

 • Archiwum
 • Agencja fotograficzna
 • Informacja i dokumentacja
 • Biblioteka

Tytuł zawodowy: Wykwalifikowany pracownik służb medialnych i informacyjnych ze specjalnością dokumentacja medyczna (niem. Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste der Fachrichtung Medizinische Dokumentation / Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste der Fachrichtung Medizinische Dokumentation)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Wykwalifikowani pracownicy służb medialnych i informacyjnych ze specjalnością dokumentacja medyczna zajmują się rejestrowaniem i włączaniem do zasobów wyników badań lekarskich, kart pacjentów i innych informacji medycznych, ale także np. wyników studiów klinicznych. Klasyfikują dane na temat diagnoz, terapii, leków, komplikacji lub symptomów i dokumentują je. W przypadku, gdy informacje są przekazywane osobom trzecim, muszą być one najpierw zaszyfrowane i zanonimizowane. Do wykonywanych przez nich czynności należy również projektowanie i przeprowadzanie testów struktur baz danych, wykonywanie analiz statystycznych oraz realizacja zadań administracyjnych.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód wykwalifikowany pracownik służb medialnych i informacyjnych ze specjalnością dokumentacja medyczna (niem. Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste der Fachrichtung Medizinische Dokumentation / Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste der Fachrichtung Medizinische Dokumentation) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Technik elektroniki i informatyki medycznej, nauka zawodu na poziomie szkoły policealnej.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Louise-Schroeder-Schule
Oberstufenzentrum Bürowirtschaft und Verwaltung
Lippstädter Straße 9 -11
12207 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 90172-511
Telefon: +4930 90172-519
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące przyjmują jednak przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się średnim poziomem wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej np. Realschule).

Źródło: BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas nauki zawodu przyszli wykwalifikowani pracownicy służb medialnych i informacyjnych wszystkich specjalności uczą się:

 • w jaki sposób prowadzi się poszukiwania w bazach i sieciach danych,
 • w jaki sposób pozyskuje się, kupuje, rejestruje i włącza do zasobów media, informacje i dane,
 • jak zabezpiecza się zasoby mediów i innych nośników informacji,
 • w jaki sposób wykorzystuje się systemy informatyczne i komunikacyjne,
 • jak udzielać informacji i porad oraz jak opiekować się klientami i użytkownikami,
 • jak współuczestniczyć w działaniach promocyjnych i marketingowych.

Uczniowie, którzy wybrali specjalność „Dokumentacja medycyna“, uczą się ponadto:

 • w jaki sposób gromadzi się i zapisuje informacje medyczne wg reguł stosowanych w danym zakładzie,
 • W jaki sposób projektuje się schematy zapisu, formularze i struktury baz danych,
 • w jaki sposób stosować medyczną terminologię fachową,
 • w jaki sposób włącza się dane medyczne do zasobów,
 • w jaki sposób łączy się ze sobą zasoby danych medycznych, jak się nimi zarządza i jak się je pielęgnuje,
 • w jaki sposób szyfruje się informacje medyczne wg reguł stosowanych w danym zakładzie,
 • w jaki sposób przegląda się, ocenia i przygotowuje do dalszego przetwarzania media i dane,
 • w jaki sposób wdraża się strategie wyszukiwania danych oraz jak projektuje się techniczne środki pomocnicze do wyszukiwania informacji,
 • w jaki sposób wyszukuje się, przygotowuje i prezentuje informacje medyczne,
 • w jaki sposób przygotowuje się analizy statystyczne.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych dla zawodu wykwalifikowany pracownik służb medialnych i informacyjnych ze specjalnością „Dokumentacja medyczna”(wymiar godzin podczas 3-letniej nauki zawodu):

 1. Aktywny udział w indywidualizacji nauki zawodu: 80 h
 2. Przyswajanie kompetencji medialnych: 40 h
 3. Pozyskiwanie mediów i informacji: 60 h
 4. Rejestrowanie i włączanie do zasobów mediów i informacji: 60 h
 5. Udzielanie informacji i instrukcji klientom / użytkownikom: 40 h
 6. Opracowywanie zasobów: 60 h
 7. Włączanie mediów i informacji do zasobów z podziałem na specjalności: 80 h
 8. Poszukiwanie, przygotowanie i udostępnianie informacji i mediów: 80 h
 9. Tworzenie i organizacja usług informacyjnych: 60 h
 10. Włączanie do zasobów i badanie specjalnych mediów i informacji z podziałem na specjalności: 80 h
 11. Udzielanie porad i opieka na klientami / użytkownikami: 60 h
 12. Współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi: 60 h
 13. Stosowanie strategii i instrumentów marketingowych: 80 h

Łącznie: 880 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu wykwalifikowany pracownik służb medialnych i informacyjnych ze specjalnością „Dokumentacja medyczna”w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 1000 do 1100 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

https://www.ausbildung.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Zjednoczonym Związku Zawodowym Rzemiosła (niem. Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e.V., w skrócie Ver.Di).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

 • Bibliotekoznawstwo
 • Informacja i dokumentacja
 • Archiwistyka
 • Dokumentacja techniczna, Redakcja techniczna
 • Dokumentacja medyczna
 • Literatura, Działalność wydawnicza, Księgarstwo
 • Prawo medialne
 • Zarządzanie informacjami i wiedzą
 • Zarządzanie informacją
 • Wykorzystanie Internetu

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy (wybrane):

 

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista w dziedzinie służb informacyjnych (z egzaminem wewnętrznym)
 • Straszy specjalista w branży medialnej, specjalność media drukowane (z egzaminem wewnętrznym)
 • Straszy specjalista w branży medialnej, specjalność media cyfrowe (z egzaminem wewnętrznym)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów (wybrane):

 

 • Bibliotekoznawstwo i nauki o informacji (licencjat)
 • Redakcja techniczna (licencjat)
 • Zarządzanie informacją (licencjat)

 

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Krótkie opisy i informacje na temat wszystkich zawodów publikowane przez Agencję ds. Pracy:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Strona internetowa Niemieckiego Instytutu Dokumentacji i Informacji Medycznej (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information):

http://www.dimdi.de/

Strona internetowa Zawodowego Zrzeszenia Dokumentacji i Zarządzania Informacją w Medycynie (Fachverband für Dokumentation und Informationsmanagement in der Medizin):

http://www.dvmd.de/

FaMI-Portal.de – Portal poświęcony pracy w różnych specjalnościach zawodu:

http://www.fami-portal.de/

Portal informacyjny dla archiwistów:

http://www.augias.net/

Informacje na temat możliwości podjęcia pracy w mediach:

http://www.medienwiki.org/index.php/Hauptseite

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal z ofertami zatrudnienia w służbach publicznych:

http://www.interamt.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej