Menu

Projektant mediów audiowizualnych w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Projektant mediów audiowizualnych jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG). W 2020 roku został on połączony z zawodem edytor filmów i video.

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana równolegle w zakładzie szkolącym i szkole zawodowej wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec ijest oferowana przez firmy branży medialnej.

Tytuł zawodowy: Projektant mediów audiowizualnych (niem. Mediengestalter Bild und Ton/ Mediengestalterin Bild und Ton)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Obszar działania projektantów mediów audiowizualnych obejmuje planowanie, produkcję i projektowanie mediów audiowizualnych. W tym celu projektanci mediów audiowizualnych udzielają porad współpracowników programu i klientom. W toku przygotowań do produkcji medialnej pracownicy z tym zawodem wyszukują potrzebne informacje i zajmują się przygotowaniem poszczególnych etapów pracy oraz urządzeń technicznych. Zajmują się również ustalaniem niezbędnych nakładów i kosztów oraz uzgadnianiem terminów. Wybierają odpowiedni do sprzęt nagrań oraz systemy przekazu i komunikacji, uruchamiają je i obsługują. Ponadto projektanci mediów audiowizualnych przygotowują odpowiednie oprogramowanie i dokonują jego konfiguracji. W ścisłej współpracy z zespołem produkcyjnym wykonują nagrania obrazu i dźwięku – w przypadkach transmisji również w warunkach przekazu na żywo. Nagrany materiał medialny przeglądają bądź sprawdzają pod kątem koncepcji redakcyjnej. Uwzględniają przy tym również aspekty kompozycyjne, techniczne i aspekty specyficzne dla danego gatunku mediów.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Projektant mediów audiowizualnych

 (nazwa niemiecka: Mediengestalter/in Bild und Ton) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Technik fotografii i multimediów, poziom kształcenia – Szkoła branżowa II stopnia
 • Technik realizacji nagrań, poziom kształcenia – technikum pięcioletnie.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Oberstufenzentrum Teltow-Fläming
An der Stiege 1
14943 Luckenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3371-40100
Telefon: +49 (0) 3371-401012
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące przyjmują jednak przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się poziomem wykształcenia upoważniającym do pojęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Zgodnie z ramowym planem nauczania uczniowie uczą się podczas pierwszych osiemnastu miesięcy nauki w szkolącym zakładzie pracy przykładowo:

 • w jaki sposób dobiera się ustawienia technicznego sprzętu medialnego i jak konfiguruje się związane z nim oprogramowanie, jak ustawia się i obsługuje urządzenia systemów transmisyjnych oraz jak się je demontuje i utrzymuje w odpowiednim stanie,
 • w jaki sposób ustawia się i obsługuje urządzenia techniki oświetleniowej oraz jak steruje się ustawieniami kamer,
 • na co należy zwracać uwagę podczas ustawiania systemów nagłaśniających oraz jak steruje się ustawieniami dźwięku,
 • jak przeglądać i porządkować materiał dźwiękowy, jak poddawać go obróbce technicznej oraz jak go archiwizować np. w bazach danych,
 • jakie jest specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, np. systemy redakcyjne i systemy CMS, oraz jak się je wykorzystuje,
 • w jaki sposób planuje się etapy pracy oraz jak dokumentuje się przebieg realizacji projektu,
 • na co należy zwracać uwagę w dziedzinie ochrony danych oraz w związku z innymi przepisami prawnymi, np. prawa medialnego i prawa licencyjnego.

Podczas drugich osiemnastu miesięcy uczniowie dowiadują się m.in.:

 • w jaki sposób wybiera się miejsca ustawienia kamer, ustala kadr, dobiera oświetlenie w różnych sytuacjach oraz pozycjonuje mikrofony,
 • w jaki sposób realizuje się produkcje medialne, np. jak w jaki sposób wybiera się materiał zdjęciowy z kamery i nagrania dźwiękowe oraz efekty specjalne pod kątem aspektów redakcyjnych i kompozycyjnych oraz jak przygotowuje się gotowe produkcje do wykorzystania w różnych mediach i jak się nimi zarządza,
 • na co należy zwracać uwagę podczas obróbki materiału zdjęciowego i dźwiękowego, np. w jaki sposób wykorzystuje się elementy graficzne, animacje i efekty oraz jak miksuje się dźwięk,
 • w jaki sposób uzgadniać przebieg produkcji ze wszystkimi osobami uczestniczącymi w zespole projektowym i redakcyjnym oraz jak organizować kontakty robocze w zespole,
 • w jaki sposób udzielać porad klientom, przygotowywać dane do rozliczeń i rozliczać wykonane prace,
 • na co należy zwracać uwagę podczas produkcji medialnych w warunkach transmisji na żywo.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów nauczania dla zawodu projektant mediów audiowizualnych(wymiar godzin podczas 3-letniej nauki zawodu):

 1. Prezentacja przedsiębiorstwa działającego w branży mediów audiowizualnych i jego produktów: 40 h
 2. Przygotowanie i uruchamianie systemów do nagrań video i audio: 80 h
 3. Uruchamianie systemów postprodukcyjnych: 80 h
 4. Opracowywanie koncepcji i organizacja nagrań video i audio: 80 h
 5. Realizacja nagrań video i audio: 80 h
 6. Obróbka nagrań video i audio: 80 h
 7. Techniczna i kompozycyjna analiza produktów video i audio: 80 h
 8. Ekonomiczne planowanie i realizacja produkcji mediów audiowizualnych: 40 h
 9. Zabezpieczenie prawne produkcji mediów audiowizualnych: 40 h
 10. Stosowanie systemów przekazu i komunikacji: 40 h
 11. Przygotowanie i realizacja produkcji mediów audiowizualnych: 80 h
 12. Planowanie i realizacja postprodukcji: 80 h
 13. Udostępnianie, administrowanie i dalsze wykorzystywanie audiowizualnych produktów medialnych: 40 h

Łącznie: 840 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu projektant mediów audiowizualnychw systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 800 do 1050 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w związku zawodowym Ver.Di.

Możliwości dalszego kształcenia

Kursy kwalifikacyjne (wybrane):

 • Fotografia, Fototechnika
 • Aplikacje komputerowe w branży medialnej i projektowaniu, programy do DTP, programy do malowania, rysowania i animacji komputerowych
 • Technika radiowa i telewizyjna, Technika video, Technika dźwiękowa
 • CAD – Multimedia, wizualizacje, animacje, symulacje
 • Technika medialna
 • Desktop Publishing (DTP)
 • Przygotowanie do druku

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz z egzaminem wewnetrznym w specjalności produkcja mediów audiowizualnych

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika fotograficzna i medialna

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Straszy specjalista w branży medialnej, specjalność media cyfrowe (z egzaminem wewnętrznym)
 • Specjalista – ekonomista ze specjalnością media (szkoła zawodowa)
 • Straszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Asystent operatora kamery
 • Operator kamery (szkoła zawodowa)
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Technika medialna i multimedialna (licencjat)
 • Projektowanie i sztuka w mediach (licencjat)
 • Technika audiowizualna (licencjat)
 • Ekonomika i zarządzanie w mediach (licencjat)
 • Medioznawstwo (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Krótkie opisy i informacje na temat wszystkich zawodów publikowane przez Agencję ds. Pracy:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Społecznościowy portal wiedzy z branży poligraficznej i medialnej:

http://www.mediencommunity.de/

Portal dla wszystkich zajmujących się filmem:

http://www.dreharbeiten.de

Informacje na temat możliwości kariery zawodowej w mediach:

http://www.medienwiki.org/index.php/Hauptseite

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal z ofertami pracy w mediach:

http://www.mediajobs.de/home.asp

Oferty pracy w mediach:

http://www.medienjobs-aktuell.de/

Oferty pracy niemieckich stacji telewizyjnych:

http://www.jobmedien.de/

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej