Menu

Wykwalifikowany pracownik d.s. komunikacji biurowej w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Wykwalifikowany pracownik d.s. komunikacji biurowej jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez jednostki organizacyjne służb publicznych.

Tytuł zawodowy: Wykwalifikowany pracownik d.s. komunikacji biurowej (niem. Fachangestellte/-r für Bürokommunikation)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Wykwalifikowani pracownicy d.s. komunikacji biurowej wykonują w jednostkach organizacyjnych służb publicznych różnorodne zadania. Piszą np. pod dyktando pisma urzędowe i protokoły, zajmują się planowaniem terminów dla pracowników administracji, przyjmują sprawy od obywateli lub wystawiają decyzje. Pracując w kasie swojej jednostki organizacyjnej rejestrują wpływy i wydatki, sprawdzają faktury i wykonują polecenia przelewów. W razie potrzeby zamawiają potrzebne materiały biurowe i inne przedmioty oraz prowadzą rejestr przychodów i rozchodów magazynu materiałowego. Czasem zajmują się również prowadzeniem akt personalnych.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód wykwalifikowany pracownik d.s. komunikacji biurowej (nazwa niemiecka: Fachangestellte/-er für Bürokommunikation) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Technik prac biurowych, którego nauka jest realizowana na poziomie technikum (4 lata) lub szkoły policealnej (2 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się ukończeniem Realschule.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Na wspólny wniosek ucznia i szkolącego zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu (niem. Teilzeitberufsausbildung). 

Źródło: Portal BERUFENET

Zakres programu nauczania

Podczas nauki zawodu uczniowie uczą się przykładowo w zakładzie szkolącym:

 • jakie istnieją możliwości zabezpieczania danych,
 • w jaki sposób rozplanowuje się i układa pisma i dokumenty na piśmie do różnych celów,
 • w jaki sposób planuje się terminy i nadzoruje ich dotrzymanie,
 • w jaki sposób korzystać ze zautomatyzowanej edycji tekstów, np. tworząc moduły tekstowe i pisma seryjne,
 • w jaki sposób prowadzi się i ewentualnie przekazuje dalej rozmowy telefoniczne,
 • jak sprawdza się faktury oraz prowadzi listy kontrolne budżetu,
 • na co należy zwracać uwagę podczas opracowywania poczty wchodzącej i wychodzącej,
 • jak przeprowadza się prace związane z ewidencjonowaniem akt,
 • w jaki sposób pozyskuje się dane do wykonywania statystyk, jak się je przygotowuje oraz jak interpretuje się statystyki,
 • w jaki sposób sporządza się i zapisuje protokoły,
 • jak przyjmować i sprawować opiekę nad odwiedzającymi,
 • w jaki sposób pozyskuje się dokumenty podróży, rezerwuje pokoje i rozlicza wyjazdy służbowe,
 • w jaki sposób opracowuje się dokumenty związane z pracownikami, np. akta personalne,
 • jak w zależności od sytuacji i w sposób przyjazny dla obywateli udzielać informacji,
 • jak formułować treść i formę dokumentów pisemnych i informacji ustnych w sposób przejrzysty dla obywateli.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Ekonomika ogólna: 160 h
 2. Komunikacja biurowa i organizacja biura: 120 h
 3. Budżet, kasa i rachunkowość: 80 h
 4. Administracja publiczna i sądownictwo: 200 h
 5. Przetwarzanie informacji: 320 h

Przegląd treści poszczególnych obszarów nauczania można znaleźć w rozporządzeniu o nauce zawodu:

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/FachangBuerokommunikation92-04-10.pdf

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie szkolącym jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W określonych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

 • w pierwszym roku nauki –746 euro,
 • w drugim roku nauki – 796 euro,
 • w trzecim roku nauki – 844 euro.

Źródło:

Dane opierają się na informacjach z Banku danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu (niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB). Stan z października 2012

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Zarobki osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych krajów związkowych są uzależnione od zaszeregowania do poszczególnych grup i kategorii zarobkowych, określonych w Układzie taryfowym dla pracowników służb publicznych krajów związkowych (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, w skrócie TV-L). Niektóre inne placówki i pracodawcy również opierają się na ustaleniach obowiązujących dla służb publicznych. Dotyczy to także placówek prywatnych, w których układy taryfowe mają znaczący wpływ na wysokość zarobków. Zarobki ustalane są jednak także niezależnie od układów taryfowych.

Przyporządkowanie do uregulowanych układami taryfowymi grup zarobkowych jest uzależnione na przykład od tego, jakim poziom wykształcenia legitymuje się dany pracownik, czy ukończył którąś z form kształcenia ustawicznego, jak duży jest zakres odpowiedzialności oraz jaki jest poziom doświadczenia zawodowego. Na wysokość zarobków wpływają także czynniki o charakterze regionalnym i branżowym.

Podane tu przykładowe wynagrodzenia zasadnicze mają charakter orientacyjny i mają za zadanie zobrazowanie rozpiętości zarobków. Nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Obszar taryfowy „Służby publiczne”

W przypadku zaszeregowania do grupy zarobkowej 5, na poziomach od 3 do 6 osoby, których zarobki ustalane są na podstawie Układu taryfowego dla pracowników służb publicznych krajów związkowych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, w skrócie TV-L), otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości od 2.308 do 2.552 euro. Zaszeregowanie na kolejnym poziomie taryfowym uzależnione jest od czasu nieprzerwanej pracy w danej grupie zarobkowej oraz od wyników w pracy.

Źródło:

Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych krajów związkowych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, w skrócie TV-L)

Układy taryfowe

Aktualne informacje na temat układów taryfowych można znaleźć Układzie taryfowym dla służb publicznych krajów związkowych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder).

Możliwości dalszego kształcenia

Przykładowe możliwości dalszego kształcenia:

Obszerne informacje na temat możliwości kształcenia ustawicznego można znaleźć również na stronach Programu KURS Federalnej Agencji d.s. Pracy.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Federalnej Agencji ds. Pracy z krótkimi opisami i informacjami na temat wszystkich zawodów:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Portal internetowy dla handlowców – specjalistów prac biurowych:

http://www.buerokauffrau-online.de

Strona internetowa Federalnego Zrzeszenia Gospodarki Biurowej (Bundesverband Bürowirtschaft):

http://www.bwb-online.de/

Strona internetowa stowarzyszenia Deutsches Netzwerk Büro:

http://www.deutsches-netzwerk-buero.de

Forum internetowe dla handlowców – specjalistów prac biurowych:

http://www.buerokauffrau-forum.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i usług. Mnogość ofert daję się ograniczyć dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent":
http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Fran Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej