Menu

Wykw. pracownik ds. ubezpieczeń społecznych – ustawowe ub. wypadkowe w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Wykwalifikowany pracownik ds. ubezpieczeń społecznych jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez jednostki organizacyjne służb publicznych w następujących specjalnosciach:

 • Ustawowe ubezpieczenia wypadkowe
 • Ogólne ubezpieczenia chorobowe
 • Ustawowe ubezpieczenia emerytalne
 • Górnicze ubezpieczenia społeczne
 • Rolnicze ubezpieczenia społeczne

Tytuł zawodowy: Wykwalifikowany pracownik d.s. ubezpieczeń społecznych ze specjalnością ustawowe ubezpieczenia wypadkowe (niem. Sozialversicherungsfachangestellter der Fachrichtung Unfallversicherung / Sozialversicherungsfachangestellter der Fachrichtung Unfallversicherung)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Wykwalifikowani pracownicy ds. ubezpieczeń społecznych ze specjalnością ustawowe ubezpieczenia wypadkowe zajmują się ustalaniem sytuacji ubezpieczeniowej, sprawdzaniem, czy zakład ubezpieczeniowy zajmujący się ubezpieczeniami wypadkowymi jest odpowiedni dla danego zdarzenia ubezpieczeniowego, oraz wyjaśnianiem spraw związanych z członkostwem przedsiębiorstw. Obliczają również wysokość składek oraz udzielają porad na tematy finansowe i związane z prawem ubezpieczeniowym. Poza tym ustalają również roszczenia odnośnie świadczeń w przypadkach wypadków przy pracy i chorób zawodowych i zatwierdzają do wypłaty świadczenia pieniężne dla ubezpieczonych i członków ich rodzin. W przypadkach leczenia i rehabilitacji sprawdzają faktury za świadczenia medyczne i rzeczowe, koszty podróży i przepadek zarobków. Ponadto wykonują również wewnętrzne zadania administracyjne w zakładach ubezpieczeniowych zajmujących się ubezpieczeniami wypadkowymi.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód wykwalifikowany pracownik ds. ubezpieczeń społecznych ze specjalnością ustawowe ubezpieczenia wypadkowe (nazwa niemiecka: Sozialversicherungsfachangestellte/-r der Fachrichtung gesetzliche Unfallversicherung) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Technik rachunkowości, którego nauka jest realizowana na poziomie szkoły policealnej (2 lata).
 • Technik prac biurowych, którego nauka jest realizowana na poziomie technikum (4 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Szkolące zakłady pracy zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się średnim poziomem wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej) lub poziomem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Na wspólny wniosek ucznia i szkolącego zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu (niem. Teilzeitberufsausbildung). 

Zakres programu nauczania

Podczas nauki zawodu w szkolącym zakładzie pracy wykwalifikowani pracownicy ds. ubezpieczeń społecznych wszystkich specjalności uczą się np.:

 • w jaki sposób ustala się istnienie i nieistnienie obowiązku ubezpieczeniowego oraz zwolnienie z obowiązku ubezpieczeniowego,
 • w jaki sposób ustala się fakty stanowiące uzasadnienie wypłaty świadczeń oraz wartości służące do obliczania składek,
 • w jaki sposób ustala się zasadność roszczeń odnośnie świadczeń zdrowotnych i zasiłków,
 • w jaki sposób prowadzi się rozmowy doradcze z uwzględnieniem interesów klienta bądź osoby ubezpieczonej,
 • w jaki sposób ustala się odpowiedni rodzaj ubezpieczenia i zakład ubezpieczeń,
 • jakie działania należy podejmować podczas wszczynania, prowadzenia i zamykania postępowania administracyjnego i postępowania sądowego,
 • jak w sposób odpowiedni do zadań stosować systemy informatyczne i komunikacyjne,
 • jakich zasad i przepisów związanych z ochroną danych, ochroną środowiska (redukcja ilości i recykling odpadów, ekonomiczne wykorzystanie energii i materiałów) oraz jakich przepisów odnośnie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy przestrzegać na stanowisku pracy.

Uczniowie, którzy wybrali specjalność „Ustawowe ubezpieczenia wypadkowe”, uczą się poza tym:

 • w jaki sposób ustala się odpowiedni dla zgłoszonych wypadków przy pracy zakład ubezpieczeniowy zajmujący się ubezpieczeniami wypadkowymi oraz członkostwo przedsiębiorstwa,
 • w jaki sposób stwierdza się wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz jak sprawdza się roszczenia odnośnie leczenia, świadczeń w przypadkach wymagających opieki i zabiegów rehabilitacyjnych,
 • w jaki sposób zatwierdza się wypłatę świadczeń pieniężnych podczas leczenia i rehabilitacji,
 • w jaki sposób ustala się renty dla ubezpieczonych i świadczenia dla członków ich rodzin,
 • w jaki sposób we współpracy z innymi podmiotami współuczestniczyć w działaniach profilaktycznych zapobiegających wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i związanym z praca zagrożeniom zdrowia,
 • w jaki sposób wystawia się decyzje i rachunki odnośnie płatności składek oraz jakie działania podejmuje się w celu ściągnięcia zaległych składek.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Ekonomika: 280 h
 2. Nauka o ubezpieczeniach społecznych: 200 h
 3. Znajomość prawa: 240 h
 4. Rachunkowość: 160 h

Łącznie: 880 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w szkolącym zakładzie pracy i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie szkolącym jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

 

Uczniowie pobierający nauke zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 1000 do 1200 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

 

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego

https://www.bibb.de/dav

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można znaleźć w Układzie taryfowym dla służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) lub na stronach Związku Zawodowego Ver.di.

Możliwości dalszego kształcenia

Kursy kwalifikacyjne:

 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Prawo pracy i prawo socjalne
 • Prawo opieki społecznej
 • Ubezpieczenia
 • Biuro, Sekretariat, Administracja
 • Administracja publiczna
 • Doskonalenie zawodowe z ekonomiki przedsiębiorstwa dla opieki socjalnej i zdrowotnej oraz działów kadr i działów socjalnych w przedsiębiorstwach
 • Aplikacje komputerowe w działalności handlowej i ekonomice
 • Polityka serwisowa, Obsługa klientów, Reklamacje i skargi
 • Indywidualne techniki pracy, Organizacja pracy w biurze, sekretariacie i administracji
 • Kompetencje personalne w biurze, sekretariacie i administracji

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista w dziedzinie kas chorych
 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie kas chorych (szkoła zawodowa)
 • Starszy specjalista w dziedzinie opieki zdrowotnej i socjalnej (z egzaminem wewnętrznym)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Organizator (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów (wybrane):

 • Ubezpieczenia społeczne (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Zarządzanie / ekonomia w opiece zdrowotnej (licencjat)
 • Nauki ekonomiczne (licencjat)

Różnorodne seminaria i formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Federalnej Agencji ds. Pracy z krótkimi opisami i informacjami na temat wszystkich zawodów:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Ubezpieczenia wypadkowe:

http://www.deutsche-sozialversicherung.de/de/unfallversicherung

Świadczenia w dziedzinie ubezpieczeń społecznych:

http://www.haufe.de/sozialwesen/leistungen-sozialversicherung

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty zatrudnienia w służbach publicznych:

http://oeffentlicher-dienst.info/stellen

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i rzemiosła:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej