Menu

Specjalista – ekonomista z egzaminem wewnętrznym w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Specjalista – ekonomista z egzaminem wewnętrznym jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Kształcenie ustawiczne w tym zawodzie odbywa się w ośrodkach szkoleniowych izb przemysłowo-handlowych lub w prywatnych ośrodkach szkoleniowych.

Tytuł zawodowy: Specjalista – ekonomista z egzaminem wewnętrznym (niem. Geprüfter Betriebswirt / Geprüfte Betriebswirtin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Specjalista – ekonomista z egzaminem wewnętrznym (zdawanym przez izbami handlowo-przemysłowymi) to osoba, która sprawdziła się jako wykwalifikowany handlowiec lub starszy specjalista i jest w stanie przejąć samodzielne wykonywanie zadań z zakresu menedżmentu.

Specjaliści – ekonomiści z egzaminem wewnętrznym są w stanie w kompetentny pod względem przedsiębiorczości, celowy i odpowiedzialny sposób znajdować rozwiązania ekonomicznych problemów przedsiębiorstwa, zwłaszcza w kontekście wyzwań stawianych przez konkurencję rynku międzynarodowego.

Uwzględniane przy tym muszą być aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne zrównoważonej gospodarki. W związku z tym osoby posiadające ten tytuł zawodowy wykonują następujące zadania:

 • opracowywanie i realizacja strategii w zakresie zrównoważonego prowadzenia działalności przedsiębiorstwa,
 • kształtowanie organizacyjnych warunków ramowych przedsiębiorstwa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
 • dobór i stosowanie instrumentów polityki kadrowej zabezpieczających realizacje celów przedsiębiorstwa,
 • kierowanie i koordynacja zachodzących w przedsiębiorstwie procesów pracy z uwzględnieniem ramowych warunków prawnych.

Źródło: www.dihk.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Specjalista – ekonomista z egzaminem wewnętrznym (niem. Geprüfter Betriebswirt / Geprüfte Betriebswirtin) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Technik ekonomista, nauka zawodu na poziomie czteroletniego technikum.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

IHK -Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg
Peter Wölffling
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-2000
Telefon: +49335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki podjęcia kształcenia

Zgodnie z obowiązującym we wszystkich krajach związkowych rozporządzeniem na temat egzaminu dla specjalistów – ekonomistów z egzaminem wewnętrznym zdawanym przed izbami handlowo-przemysłowymi do egzaminu dopuszczane są osoby, które przedłożą dokumenty potwierdzające:

 • zdanie z wynikiem pozytywnym przed izbą przemysłowo-handlową egzaminu kończącego kształcenie ustawiczne na tytuł starszego specjalisty lub wykwalifikowanego handlowca lub porównywalnego egzaminu kończącego kształcenie ustawiczne z dziedziny handlowej uregulowane Ustawą o kształceniu zawodowym

lub

 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego lub uznawanego przez odpowiednie komórki państwowe w handlowej szkole zawodowej realizującej kontynuację nauki zawodu

i

 • posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego po zdaniu tych egzaminów.

Źródło: www.dihk.de

Czas trwania nauki

Czas trwania nauki

W trybie wieczorowym kształcenie trwa do dwóch lat, w trybie dziennym od 2 i ½ do 18 miesięcy, zaś w ramach kształcenia na odległość do 18 miesięcy.

Źródło: IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg

Zakres programu nauczania

Moduł I: Ekonomiczna działalność i procesy ekonomiczne w przedsiębiorstwie

 • Marketing w zarządzaniu
 • Polityka bilansowa i podatkowa przedsiębiorstwa
 • Finansowo-ekonomiczne sterowanie działalnością przedsiębiorstwa
 • Prawne warunki ramowe kierowania przedsiębiorstwem
 • Europejskie i międzynarodowe stosunki gospodarcze

Moduł II: Kierowanie i zarządzanie w przedsiębiorstwie

 • Kierowanie przedsiębiorstwem
 • Organizacja przedsiębiorstwa i zarządzanie projektami
 • Zarządzanie personelem

Moduł III: Projekt (praca) dyplomowa i obrona projektu

 • Projekt dyplomowy (praca dyplomowa)
 • Obrona projektu (pracy) dyplomowej

Źródło: IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg

Wymiar godzin (teoria)

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne. W przypadku kształcenia w IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg we Frankfurcie nad Odrą za całość kształcenia koszty wynoszą obecnie 3.950,00 euro.

Źródło: IHK-Projektgesellschaft mbH

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

 

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobkisą w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto może w tym zawodzie wynosić wg układów taryfowych od 3.327 do 4.266 euro

Źródło:

Archiwum Taryf Fundacji Hansa Böcklera (WSI-Tarifarchiv)

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można znaleźć np. w Archiwum Taryf Fundacji Hansa Böcklera (WSI Tarifarchiv).

Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów:

 • Zarządzanie projektami, inżynieria projektowa (licencjat)
 • Kierowanie przedsiębiorstwem, zarządzanie (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Stowarzyszenia Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (niem. Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., w skrócie DIHK).:

http://www.dihk.de

Informacje na temat kształcenia w zawodach ekonomicznych:

http://www.betriebswirt.info

Porównanie kierunków i ofert kształcenia ustawicznego:

http://www.weiterbildung-fachwirt.de

Strona internetowa IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg:

www.ihk-projekt.de

Leksykon wiedzy ekonomicznej:

http://wirtschaftslexikon.gabler.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Giełda pracy obejmująca również zawody rzemieślnicze i techniczne:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Duża giełda pracy. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej