Menu

Mistrz branży hotelarskiej w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Mistrz branży hotelarskiej – kształcenie ustawiczne

Mistrz branży hotelarskiej jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG). Egzaminy uprawniające do posługiwania się oficjalnie uznawanym tytułem zawodowym mistrza w branży hotelarskiej są regulowane przepisami ujednoliconymi we wszystkich krajach związkowych Niemiec.

Tytuł zawodowy: Mistrz branży hotelarskiej z egzaminem wewnętrznym (niem. Geprüfter Hotelmeister / Geprüfte Hotelmeisterin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mistrzowie branży hotelarskiej z egzaminem wewnętrznym kierują działalnością hotelu lub zakładu gastronomicznego bądź jednego z działów w danym hotelu. Zajmują się przy tym koordynowaniem wykorzystania personelu, przydzielają zadania i udzielają instrukcji pracownikom. Biorą również udział w zatrudnianiu nowych pracowników, zajmują się realizowaną w zakładzie pracy częścią nauki zawodu w systemie dualnym oraz organizują realizowane w systemie ponadzakładowym (w różnych zakładach pracy) kształcenie zawodowe i ustawiczne. W swojej pracy stale zwracają uwagę na przestrzeganie odpowiednich przepisów związanych z BHP, z obchodzeniem się z produktami żywnościowymi lub higieną i motywują w tym kierunku pracowników. Mistrzowie branży hotelarskiej organizują działalność zajmując się zaopatrzeniem, administrowaniem, odpowiednim magazynowaniem i ekonomicznym wykorzystaniem środków pracy, np. elementów wyposażenia lub produktów żywnościowych. Poza tym zajmują się także planowaniem usług uwzględniających potrzeby klientów, np. dodatkowych ofert zawierających pakiety wycieczek lub wyjścia do teatru. Do ich zadań należy także udzielanie porad gościom, projektowanie imprez okolicznościowych i opracowywanie koncepcji marketingowych. W podlegającym im zakresie działalności kalkulują koszty i ceny, przeprowadzają kontrole kosztów i  dbają o prawidłowe prowadzenie księgowości i realizację płatności.

Jako samodzielni kierownicy zakładów mistrzowie branży hotelarskiej opracowują założenia działalności, ustalają rodzaj i wysokość inwestycji, dobierają personel i kontrolują wyniki ekonomiczne prowadzonego przez siebie zakładu.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mistrz branży hotelarskiej(nazwa niemiecka: Hotelmeister/-in) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Technik hotelarstwa, nauka zawodu na poziomie technikum (4 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego:

- W części egzaminu obejmującej kwalifikacje z zakresu działalności gospodarczej

 • zdany egzamin końcowy w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych, którego nauka trwa trzy lata oraz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe

lub

 • zdany egzamin końcowy w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych, którego nauka trwa dwa lata oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe

lub

 • co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe

- W części egzaminu obejmującej kwalifikacje specjalistyczne

 • zdany egzamin w części obejmującej kwalifikacje z zakresu działalności gospodarczej

i

 • zdany egzamin końcowy w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych, którego nauka trwa trzy lata oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe

lub

 • zdany egzamin końcowy w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych, którego nauka trwa dwa lata oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe

lub

 • co najmniej sześcioletnie doświadczenie zawodowe

- W części egzaminu obejmującej kwalifikacje specjalistyczne

 • zdane egzaminy w częściach obejmujących kwalifikacje z zakresu działalności gospodarczej i kwalifikacje specjalistyczne

i

 • zdany egzamin końcowy w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych, którego nauka trwa trzy lata oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe

lub

 • zdany egzamin końcowy w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych, którego nauka trwa dwa lata oraz co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe

lub

 • co najmniej ośmioletnie doświadczenie zawodowe

W przypadku przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń, które uzasadniają dopuszczenie do egzaminu, możliwe są wyjątki od wymaganych warunków dopuszczenia.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu mistrzowskiego.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Czas trwania nauki

Kursy przygotowawcze do egzaminu mistrzowskiego trwają w trybie dziennym ok. 3-5 miesięcy, a w trybie wieczorowym ok. 15 miesięcy.

Źródło: Portal BERUFENET

Zakres programu nauczania

- Kwalifikacje specjalistyczne:

 • Udzielanie porad, przyjmowanie i zakwaterowywanie gości
 • Kierowanie i udzielanie wsparcia współpracownikom
 • Planowanie, realizacja i kontrola procesów pracy
 • Zaopatrzenie i gospodarowanie towarami
 • Planowanie, organizacja, sprzedaż usług

- Kwalifikacje z zakresu działalności gospodarczej:

 • Ekonomia i ekonomika
 • Rachunkowość
 • Prawo i podatki
 • Kierowanie przedsiębiorstwem

- Umiejętności praktyczne:

 • Opracowywanie ofert na realizację imprez wraz ze związanymi z tym propozycjami programu i korespondencją  
 • Planowanie pracy podczas imprez
 • Przygotowywanie i prowadzenie rozmów z gośćmi, pracownikami i dostawcami
 • Praca na recepcji i opieka nad gośćmi, w tym reagowanie na życzenia i skargi
 • Sporządzanie rozliczeń, przygotowanie i przeprowadzanie kontroli wyników pracy
 • Zapewnienie jakości poprzez szkolenie współpracowników

- Kształcenie zawodowe i pedagogika pracy:

 • Kontrola warunków i planowanie kształcenia uczniów
 • Przygotowanie kształcenia zawodowego i współudział w zatrudnianiu uczniów
 • Realizacja kształcenia zawodowego
 • Zakończenie kształcenia
Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Pensum godzinowe obejmuje ok. 750 godzin.

Źródło: Portal BERUFENET

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne. W przypadku kształcenia w Szkole Hotelarstwa (Hotelschule) w Rostoku koszty kursu wynoszą przykładowo ok. 3.200 euro.

Źródło: Portal BERUFENET / Hotelschule Rostock

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Mistrzowie branży hotelarskiej należą do kadr kierowniczych dysponujących dokładną wiedzą na temat współzależności występujących w ich zakładzie pracy i wykonujących swoje czynności w samodzielny sposób. Wysokość ich wynagrodzenia jest ustalana w drodze negocjacji i może wynosić od 2.756 do 3.021 euro brutto.

Źródło: Wspólny Rejestr Taryfowy Berlina i Brandenburgii (Gemeinsames Tarifregister Berlin und Brandenburg) / Portal BERUFENET

Układy taryfowe

Ogólne układy zbiorowe dla branży gastronomicznej i hotelarskiej są zróżnicowane w poszczególnych krajach związkowych. Z reguły nie określają one wynagrodzeń granicznych bądź wysokości płacy minimalnej. Personel obsługujący w branży gastronomicznej jest wynagradzany z reguły na zasadzie udziału w obrotach, który kształtuje się na poziomie od 12 do 15,5%.

Informacji na temat uregulowań taryfowych w branży hotelarsko-gastronomicznej udziela branżowy związek zawodowy NGG.

Jako że układy taryfowe zawarte dla tej branży w poszczególnych krajach związkowych nie są ogólnie obowiązujące, obowiązek dotrzymywania standardów taryfowych nie istnieje, jeżeli dany zakład pracy nie jest objęty takim układem. Poza tym w poszczególnych krajach związkowych, a nawet w zależności od konkretnej lokalizacji występują duże różnice.Informacje na temat aktualnego stanu negocjacji taryfowych dla branży hotelarsko-gastronomicznej, m.in. dla Brandenburgii znajdziesz tutaj.

Informacje na temat wysokości wynagrodzeń taryfowych można znaleźć również w archiwum taryf Fundacji Hansa Böcklera (WSI-Tarifarchiv).

Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów (wybrane):

 • Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce (licencjat)
 • Zarządzanie w usługach i serwisie (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Informacje Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii:

Branchenfokus - Tourismus und Gastgewerbe


Platforma internetowa zawierająca aktualności, artykuły, publikacje i opracowania z branży turystycznej oraz informacje na temat nauki zawodów i kształcenia ustawicznego w tej branży; wspierana przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii:
DSFT Wissensportal Tourismus


Branżowy magazyn online:

gastronomie.de

Informacje na temat szkolnictwa zawodowego:


Czasopismo branżowe „Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung”

http://www.ahgz.de


Portal specjalistyczny branży hotelarskiej i gastronomicznej:

http://www.der-hotelier.de

Magazyn specjalistyczny dla przedsiębiorców w branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz dla szefów kuchni:

http://www.gastronomie-mag.de


Czasopismo fachowe „Gastronomie Report”:

http://www.gastronomie-report.de


Magazyn specjalistyczny dla przedsiębiorców i menedżerów w branży hotelarskiej i gastronomicznej:

http://www.gastrotel.de

Ilustrowane czasopismo fachowe dla kadry menedżerskiej w branży hotelarskiej:

http://www.tophotel.de

Strona internetowa związku zawodowego NGG (Nahrung-Genuss-Gaststätten):

http://www.ngg.net

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal z ofertami pracy w branży turystycznej i gastronomii z Niemiec , Austrii i Tyrolu Południowego:

www.hogastjob.com

Giełda ofert pracy w hotelarstwie i gastronomii:

www.ahgzjobs.de

Your Career Group - Internetowa giełda pracy w hotelarstwie, gastronomii i turystyce:
www.ycg.de

Giełda pracy w hotelarstwie, gastronomii i turystyce morskiej:

www.rollingpin.de


Międzynarodowy, internetowy rynek ofert pracy:

http://www.hoteljob-deutschland.de
http://www.hoteljob-international.de

Portal poświęcony pracy i karierze zawodowej w hotelarstwie, gastronomii i turystyce:
http://www.job-hotel.eu

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
NGG
Gotzkowskystraße 8
10555 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 3999150
E-mail: hauptverwaltung@ngg.net
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej