Menu

Mistrz rzemiosła cukierniczego w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Mistrz w rzemiośle – kształcenie ustawiczne

Mistrz rzemiosła cukierniczego w jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego na podstawie Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO). Egzaminy mistrzowskie w tym wymagającym zezwolenia na wykonywanie rzemiośle są regulowane przepisami ujednoliconymi we wszystkich krajach związkowych Niemiec.

Tytuł zawodowy: Mistrz rzemiosła cukierniczego (niem. Konditormeister / Konditormeisterin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Jako kadra kierownicza mistrzowie rzemiosła cukierniczego koordynują przebieg procesów pracy, udzielają instrukcji pracownikom i są odpowiedzialni za realizowaną w zakładzie pracy część kształcenia zawodowego. Dbają o to, aby prace były wykonywane terminowo i w fachowy sposób oraz z przestrzeganiem ustawowych i wewnątrzzakładowych przepisów dotyczących jakości i higieny. Ponadto wykonują również zadania handlowe i administracyjne: prowadzą negocjacje z dostawcami i klientami, przygotowują kalkulacje ofert, prowadzą korespondencję służbową i udzielają porad klientom. Pracując w rzemieślniczych zakładach cukierniczych sami wykonują także prace związane bezpośrednio z produkcją i obejmują zadania przy wykonywaniu tortów, pralinek lub szlachetnych wypieków, które wymagają szczególnych umiejętności i długoletniego doświadczenia. W zakładach o charakterze przemysłowym wykonują raczej zadania związane z nadzorem i koordynacją. W dużych hotelach i restauracjach kierują działami kuchni zajmującymi się cukiernictwem, w których przygotowywane są słodkie potrawy, ciasta i torty.

Mistrzowie rzemiosła cukierniczego prowadzący własne zakłady cukiernicze opracowują założenia działalności swojego zakładu, ustalają rodzaj i wysokość inwestycji. Ponadto zajmują się dobieraniem personelu oraz kontrolą wyników ekonomicznych osiąganych przez zakład.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mistrz rzemiosła cukierniczego (nazwa niemiecka: Konditormeister/-in) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Mistrz cukiernictwa, dyplom mistrzowski zdobywany w rzemiośle po zdaniu egzaminu mistrzowskiego.
 • Technik technologii żywności, nauka zawodu na poziomie szkoły branżowej II stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego:

 • egzamin czeladniczy w zawodzie cukiernik lub rzemiośle pokrewnym

lub

 • egzamin końcowy w jednym z odpowiednich, oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych z grupy zawodów przemysłowych

lub

 • egzamin mistrzowski w jednym z innych rzemiosł lub działalności zbliżonej do rzemiosła

lub

 • egzamin czeladniczy bądź końcowy w innym oficjalnie uznawanym zawodzie wyuczonym i wieloletnia praca zawodowa w rzemiośle cukierniczym

Ukończenie z wynikiem pozytywnym szkoły zawodowej (niem. Fachschule) może zostać zaliczone w poczet wymaganego okresu pracy zawodowej. Do okresów doświadczenia zawodowego należy również zaliczyć okresy wykonywania obowiązków na stanowisku samodzielnego mistrza w zakładzie lub na zbliżonym stanowisku oraz wykonywania praktycznych czynności, które są równoważne z czynnościami czeladnika.

Ponadto na skrócenie wymaganego okresu pracy zawodowej mogą wpłynąć także umiejętności zawodowe potwierdzone podczas egzaminu czeladniczego lub zawodowego oraz w czasie wykonywania pracy zawodowej.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu mistrzowskiego.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Czas trwania nauki

Kursy, które przygotowują do wszystkich czterech części egzaminu mistrzowskiego, trwają w trybie dziennym do 6 miesięcy, a w trybie wieczorowym do 1 roku.

Źródło: Portal BERUFENET

Zakres programu nauczania

W części poświęconej praktycznym umiejętnościom specjalistycznym (Część I) uczestnicy kursu zdobywają wiedzę z następujących dziedzin:

- Techniki pracy

 • Wytwarzanie produktów cukierniczych, np. z ciasta francuskiego, kruchego lub drożdżowego
 • Przygotowywanie ciast nadziewanych, spodów, lodów, marcepanu, kremu nugatowego, czekolady oraz wyrobów z cukru i deserów

- Prezentacja wyrobów

 • Stosowanie technik dekoracyjnych, modelowanie marcepanu
 • Eksponowanie towarów
 • Sporządzanie rysunków specjalistycznych

W ramach specjalistycznej części teoretycznej (Część II) uczestnikom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

- Obszar czynności: Projektowanie i proces wytwarzania

 • Szkicowanie wzorów dekoracyjnych odpowiednio do stosowanych surowców, projektowanie ornamentów
 • Sporządzanie rysunków form do formowania w odpowiednich proporcjach wypieków szlachetnych, wyrobów z czekolady i cukru
 • Opracowywanie koncepcji ekspozycji towarów i aranżacji okien wystawowych
 • Sporządzanie i modyfikowanie receptur potraw i napojów

- Obszar czynności: Realizacja zlecenia

 • Przygotowanie dokumentacji oferty, ocena ofert i sporządzanie ich kalkulacji
 • Planowanie i organizacja procesów roboczych

 

- Obszar czynności: Kierowanie zakładem i organizacja pracy w zakładzie

 • Ustalanie kosztów i wskaźników ekonomicznych zakładu, kontrola struktury kosztów
 • Opracowywanie działań marketingowych z zakresu opieki nad klientami i pozyskiwania nowych klientów
 • Planowanie zakładowego systemu zarządzania jakością
 • Zapoznanie się z zadaniami z zakresu administrowania personelem
 • Planowanie wyposażenia zakładu, zasobów magazynowych i procesów logistycznych

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Pensum godzinowe obejmuje ok. 468 godzin.

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne. Koszty części ogólnej, wspólnej dla różnych zawodów w Izbie Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą kształtują się na poziomie 2.180 euro. Koszty części specjalistycznej w Izbie Rzemieślniczej w Poczdamie wynoszą 2.720 euro plus 585 euro opłaty egzaminacyjnej.

Źródła:

Izba Rzemieślnicza w Poczdamie (HWK Potsdam)

Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą (HWK Frankfurt (Oder))

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

 

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje o uregulowaniach taryfowych można uzyskać w Krajowym Zrzeszeniu Piekarzy i Cukierników (Bäcker- und Konditoren Landesverband) Berlina i Brandenburgii.

Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów:

 

 • Nauka o żywieniu, ekotrofologia (licencjat)
 • Technologia żywności (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal czasopisma branżowego „Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung”:

http://www.ahgz.de/ 

Strona internetowa Niemieckiego Towarzystwa Żywienia (niem. Deutsche Gesellschaft für Ernährung):

http://www.dge.de/

Strona poświęcona branży hotelarskiej i gastronomicznej w Niemczech:

http://www.dehoga.org

Informacje na temat rzemiosła cukierniczego:

http://www.konditoren.de/

Portal branży żywnościowej, informacje, np. z zakresu rzemiosła cukierniczego:

http://www.lebensmittelwelt.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty miejsc pracy dla mistrzów piekarnictwa i cukierników:

http://www.backjob.de/

Oferty miejsc pracy w branży gastronomicznej, hotelarskiej i turystycznej na całym świecie:

http://www.job-hotel.eu

Portal z ofertami pracy w branży turystycznej:

www.hogastjob.com


Giełda miejsc pracy w hotelarstwie i gastronomii:

http://www.hogapage.de/

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
NGG
Gotzkowskystraße 8
10555 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 3999150
E-mail: hauptverwaltung@ngg.net
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej