Menu

Starszy specjalista branży hotelarsko-gastronomicznej w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Starszy specjalista branży hotelarsko-gastronomicznej jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego organizowanego przez izby przemysłowo-handlowe na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Tytuł zawodowy: Starszy specjalista branży hotelarsko-gastronomicznej (niem. Fachwirt im Gastgewerbe / Fachwirtin im Gastgewerbe)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Starsi specjaliści branży hotelarsko-gastronomicznej kierują zakładami lub działami zakładów hotelarskich lub/i gastronomicznych. Obejmują przy tym zadania z zakresu organizacji, administracji i zarządzania. Analizują i sterują przebiegiem procesów pracy w zakładzie, planują wykorzystanie personelu oraz udzielają instrukcji pracownikom. Dbają o kontakty z gośćmi, potencjalnymi grupami docelowymi, dostawcami oraz urzędami – z tymi ostatnimi np. ze względu na konieczność posiadania koncesji lub w związku z kontrolami z zakresu przepisów dotyczących produktów spożywczych.

Opracowują koncepcje oferowanych przez swoje przedsiębiorstwo usług, np. w celu rozszerzenia zakresu oferty cateringowej. Samodzielnie projektują, planują i kalkulują oferty indywidualne, np. dotyczące organizacji imprez okolicznościowych, przedstawiają je swoim klientom i po zawarciu umowy organizują wykonanie ustalonej usługi. Starsi specjaliści branży hotelarsko-gastronomicznej mają również stale na oku aktualne trendy rynkowe i w razie potrzeby opracowują nowe oferty, np. z zakresu tzw. „gastronomii pełnej przeżyć”, oferty dla biznesu lub dostosowane do potrzeb dzieci, rodzin lub seniorów. Zajmują się również organizacją wykonania usług oraz oceną, czy zostały wykonane z powodzeniem. Stale zwracają uwagę na konsekwentne uwzględnianie prawnych warunków ramowych prowadzonej działalności, np. przepisów dotyczących produktów spożywczych, oraz na utrzymanie palety ofert, sposobów zaopatrzenia i technicznego wyposażenia zakładu na odpowiednim poziomie. Ponadto zajmują się zawieraniem umów, np. z firmami ubezpieczeniowymi lub dostawcami żywności, i przestrzegają przy tym przepisów związanych z zawieraniem umów handlowych oraz przepisów podatkowych.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód starszy specjalista branży hotelarsko-gastronomicznej (nazwa niemiecka: Fachwirt/-in im Gastgewerbe) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Technik hotelarstwa, nauka zawodu na poziomie technikum (4 lata).
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych, nauka zawodu na poziomie technikum (4 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu kończącego kształcenie ustawiczne jest:

 • zdany egzamin końcowy w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych oraz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe

lub

 • co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe

- dla części egzaminu obejmującej kwalifikacje specjalistyczne:

 • zdany egzamin w części obejmującej kwalifikacje z zakresu działalności gospodarczej

i

 • zdany egzamin końcowy w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych z grupy zawodów handlowych, którego nauka trwa trzy lata oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe

lub

 • zdany egzamin końcowy w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych z grupy zawodów handlowych lub pokrewnych, którego nauka trwa dwa lata oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe

lub

 • zdany egzamin końcowy w jednym z innych oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych, którego nauka trwa trzy lata oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe

lub

 • łącznie co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe

Dopuszczone mogą zostać również osoby, które przedłożą odpowiednie świadectwa lub mogą w inny, wiarygodny sposób udokumentować posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Czas trwania nauki

Kursy, które przygotowują do egzaminu końcowego, trwają w trybie dziennym z re3guły od 3 do 5 miesięcy, a w trybie wieczorowym ok. 18 miesięcy. Kursy w systemie kształcenia na odległość trwają od 13 do 18 miesięcy.

Źródła:

Portal BERUFENET oraz informacje Izby Przemysłowo-Handlowej w Poczdamie (IHK Potsdam)

Zakres programu nauczania

Kwalifikacje z zakresu działalności gospodarczej:

- Ekonomia i ekonomika

 • Podstawy ekonomii
 • Działy przedsiębiorstwa i ich wzajemne oddziaływanie
 • Zakładanie własnej działalności gospodarczej i formy prawne przedsiębiorstw
 • Fuzje przedsiębiorstw

- Rachunkowość

 • Podstawowe aspekty rachunkowości
 • Księgowość finansowa
 • Rachunek kosztów i wyników
 • Interpretacja wskaźników ekonomicznych
 • Rachunek kosztów planowanych

- Prawo i podatki

 

 • Współzależności prawne
 • Przepisy prawa podatkowego

- Kierowanie przedsiębiorstwem

 • Organizacja zakładu pracy
 • Kierowanie personelem
 • Rozwój personelu

Kwalifikacje specjalistyczne:

- Orientacja na potrzeby klientów i marketing

 • Pozyskiwanie nowych gości i opieka nad gośćmi
 • Marketing

- Menedżment branżowy

 • Kierowanie pracownikami
 • Systemy gospodarowania towarem
 • Zarządzanie jakością
 • Planowanie imprez
 • Współpraca z usługodawcami, instytucjami i organizacjami

- Prawo branżowe

 • Specyficzne dla branży przepisy prawne
 • Umowy w działalności gastronomiczno-hotelarskiej
 • Związane z branżą podatki, opłaty i ubezpieczenia

- Formy oferty gastronomicznej

 • Zakłady hotelarskie i gastronomiczne
 • Gastronomia systemowa
 • Żywienie zbiorowe / catering

Wymiar godzin (teoria)

Pensum godzinowe obejmuje ok. 560 godzin.

Źródła:

Portal BERUFENET oraz informacje Izby Przemysłowo-Handlowej w Poczdamie (IHK Potsdam)

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne. W Izbie Przemysłowo-Handlowej w Poczdamie koszty te wynoszą obecnie 3.240 euro plus opłata egzaminacyjna.

Źródła:

Izba Przemysłowo-Handlowa w Poczdamie (IHK Potsdam)

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki


Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi, służącymi do przedstawienia rozpiętości zarobków i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od wymagań stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto w tym zawodzie kształtuje się na poziomie 1.750 euro

Źródło:

http://www.weiterbildung-fachwirt.de/gehalt-fachwirt.php

Układy taryfowe

Ogólne układy zbiorowe dla branży gastronomicznej i hotelarskiej są zróżnicowane w poszczególnych krajach związkowych. Z reguły nie określają one wynagrodzeń granicznych bądź wysokości płacy minimalnej. Personel obsługujący w branży gastronomicznej jest wynagradzany z reguły na zasadzie udziału w obrotach, który kształtuje się na poziomie od 12 do 15,5%.

Informacji na temat uregulowań taryfowych w branży hotelarsko-gastronomicznej udziela branżowy związek zawodowyNGG.

Jako że układy taryfowe zawarte dla tej branży w poszczególnych krajach związkowych nie są ogólnie obowiązujące, obowiązek dotrzymywania standardów taryfowych nie istnieje, jeżeli dany zakład pracy nie jest objęty takim układem. Poza tym w poszczególnych krajach związkowych, a nawet w zależności od konkretnej lokalizacji występują duże różnice.

Informacje na temat aktualnego stanu negocjacji taryfowych dla branży hotelarsko-gastronomicznej, m.in. dla Brandenburgii znajdziesz tutaj. Informacje na temat wysokości wynagrodzeń taryfowych można znaleźć również w archiwum taryf Fundacji Hansa Böcklera (WSI-Tarifarchiv).

Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów (wybrane):

 • Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce (licencjat)
 • Zarządzanie w usługach i serwisie (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Informacje Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii:

Branchenfokus - Tourismus und Gastgewerbe


Platforma internetowa zawierająca aktualności, artykuły, publikacje i opracowania z branży turystycznej oraz informacje na temat nauki zawodów i kształcenia ustawicznego w tej branży; wspierana przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii:
DSFT Wissensportal Tourismus


Branżowy magazyn online:

gastronomie.de

Informacje na temat szkolnictwa zawodowego:


Czasopismo branżowe „Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung”

http://www.ahgz.de


Portal specjalistyczny branży hotelarskiej i gastronomicznej:

http://www.der-hotelier.de

Magazyn specjalistyczny dla przedsiębiorców w branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz dla szefów kuchni:

http://www.gastronomie-mag.de


Czasopismo fachowe „Gastronomie Report”:

http://www.gastronomie-report.de


Magazyn specjalistyczny dla przedsiębiorców i menedżerów w branży hotelarskiej i gastronomicznej:

http://www.gastrotel.de

Ilustrowane czasopismo fachowe dla kadry menedżerskiej w branży hotelarskiej:

http://www.tophotel.de

Strona internetowa związku zawodowego NGG (Nahrung-Genuss-Gaststätten):

http://www.ngg.net

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal z ofertami pracy w branży turystycznej i gastronomii z Niemiec , Austrii i Tyrolu Południowego:

www.hogastjob.com

Giełda ofert pracy w hotelarstwie i gastronomii:

www.ahgzjobs.de

Your Career Group - Internetowa giełda pracy w hotelarstwie, gastronomii i turystyce:
www.ycg.de

Giełda pracy w hotelarstwie, gastronomii i turystyce morskiej:

www.rollingpin.de


Międzynarodowy, internetowy rynek ofert pracy:

http://www.hoteljob-deutschland.de
http://www.hoteljob-international.de

Portal poświęcony pracy i karierze zawodowej w hotelarstwie, gastronomii i turystyce:
http://www.job-hotel.eu

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
NGG
Gotzkowskystraße 8
10555 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 3999150
E-mail: hauptverwaltung@ngg.net
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej