Menu

Betoniarz-zbrojarz w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Szkoła branżowa I stopnia

 

Świadectwo kwalifikacji zawodowych: Betoniarz-zbrojarz

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Betoniarze-zbrojarze, absolwenci trzyletnich szkół branżowych I stopnia znajdują zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych,
 • rzemieślniczych zakładach remontowo-budowlanych,
 • zakładach produkujących prefabrykaty i zbrojenia budowlane.


Do głównych zadań zawodowych betoniarzy-zbrojarzy należą m.in.:

 • organizowanie własnego stanowiska pracy, przygotowanie materiałów, narzędzi i sprzętu do realizacji robót betoniarskich i zbrojarskich zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska,
 • organizowanie transportu materiałów do robót betoniarskich i zbrojarskich na placu budowy i na stanowiskach ich składowania,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną i wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót betoniarskich i zbrojarskich w celu ustalenia zakresu robót, kolejności, czasu trwania i rodzajów potrzebnych materiałów,
 • montowanie siatek i szkieletów zbrojeniowych ze stali zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • układanie siatek i szkieletów zbrojenia w miejscu wbudowania lub w formach do produkcji prefabrykatów,
 • przygotowywanie mieszanki betonowej sposobem ręcznym i mechanicznym, układanie mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie, zagęszczanie i pielęgnacja betonu,
 • montowanie form i deskowań do wykonywania elementów betonowych i żelbetowych oraz ich demontaż
 • wykonywanie konstrukcji betonowych i żelbetowych w deskowaniu lub formie,
 • zbrojenie i betonowanie elementów żelbetowych dróg i mostów,
 • zbrojenie i betonowanie elementów i budowli żelbetowych w budownictwie wodnym,
 • uzupełnianie i naprawy otulin betonowych konstrukcji metodą torkretowania,
 • ocenianie jakości wykonanych przez siebie robót betoniarskich i zbrojarskich,
 • dokonywanie odbioru robót betoniarskich i zbrojarskich wykonanych przez podległych pracowników.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód betoniarz-zbrojarz jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Betoniarz-zbrojarz (niem. Beton- und Stahlbetonbauer/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na zasadach ujednoliconych na terenie całych Niemiec przepisami Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung).
 • Wykwalifikowany robotnik budowlany (niem. Hochbaufacharbeiter/-in), poziom kształcenia – dwuletnia nauka zawodu w systemie dualnym na zasadach ujednoliconych na terenie całych Niemiec przepisami Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung). Kształcenie jest oferowane w 3 następujących specjalnościach: Roboty betoniarsko-zbrojarskie, Budowa palenisk i kominów przemysłowych, Roboty murarskie.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania”.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na tronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu betoniarz-zbrojarz w trzyletniej szkole branżowej I stopnia, powinny złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (w okresie przejściowym),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

Czas trwania nauki

3 lata (6 semestrów)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji „Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich”:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Podstawy budownictwa - 90 godz.
 3. Przygotowanie i montaż siatek i szkieletów zbrojenia - 270 godz.
 4. Transport, układanie i montaż zbrojenia w deskowaniach i formach - 140 godz.
 5. Przygotowanie zapraw budowlanych i mieszanek betonowych - 170 godz.
 6. Wykonywanie robót związanych z betonowaniem i pielęgnacją świeżego betonu oraz z naprawą typowych elementów betonowych i żelbetowych - 130 godz.
 7. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 860 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie betoniarz-zbrojarz (od strony 108):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-01.pdf

 

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci trzyletniej szkoły branżowej I stopnia kształcącej w zawodzie betoniarz-zbrojarz mogą kontynuować naukę w dwuletniej szkole branżowej II stopnia, w której po potwierdzeniu dodatkowych kwalifikacji mogą uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie:

 • Technik budownictwa – po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów”.

Po zdobyciu tytułu technika (lub ukończeniu trzyletniego liceum ogólnokształcącym dla dorosłych) i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Odpowiednie możliwości kontynuowania nauki można znaleźć w opisie zawodu technik budownictwa.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

 

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

 

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej