Menu

Krawiec – specjalista przeróbek odzieży w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Krawiec – specjalista przeróbek odzieżyjest oficjalnym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Dwuletnia nauka tego zawodu w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez przemysł i rzemiosło

Tytuł zawodowy: Krawiec – specjalista przeróbek odzieży (niem. Änderungsschneider/ Änderungsschneiderin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Krawcy – specjaliści przeróbek odzieży stają się potrzebni zawsze wtedy, gdy poszczególne części odzieży stały się za małe lub za duże bądź muszą zostać przerobione lub naprawione. Krawcy z tą specjalnością przeszywają odzież, ale zajmują się też przeróbkami tekstylnych artykułów wyposażenia mieszkań, jak np. zasłony lub firanki. Przyjmują zlecenia od swoich klientów i udzielają im porad na temat możliwości wprowadzenia zmian oraz kosztów. Następnie przystępują do pracy, np. zaznaczają szpilkami miarę, skracają spodnie, wypruwają zepsute zamki błyskawiczne i wszywają nowe. Szycie przeprowadzają najczęściej przy pomocy maszyn do szycia, czasem jednak konieczne jest także szycie ręczne. Na zakończenie prasują powierzoną im sztukę odzieży, oddają ją klientowi i przyjmują zapłatę. Do ich zadań należy również nadzorowanie stanu akcesoriów krawieckich oraz jego bieżące uzupełnianie.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Krawiec – specjalista przeróbek odzieży (niem. Änderungsschneider/-in) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Krawiec, poziom kształcenia – trzyletnia szkoła branżowa I stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się ukończeniem Hauptschule (niższy poziom wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 2 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki zawodu uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • w jaki sposób przyjmuje się od klientów życzenia na temat dokonania przeróbek odzieży, jak upina się szpilkami i oznakowuje zmiany,
 • w jaki sposób wykrawa się małe i elementy i materiały pomocnicze oreaz jak rozpruwa się odzież na szwach,
 • w jaki sposób posługiwać się różnymi maszynami do szycia, jak dobiera się nici i igły, jak sprawdza się odstępy szwu, jak wykonuje się szycie ręczne, jak zwęża się, poszerza, skraca i przedłuża odzież lekką, jak przeprowadza się naprawy i wymienia zamki błyskawiczne,
 • w jaki sposób przeprowadza się przymiarki,
 • co należy wiedzieć na temat prasowania,
 • na co należy zwracać uwagę podczas konserwacji maszyn i urządzeń.

W drugim roku nauki zawodu uczniowie dowiadują się na przykład:

 • w jaki sposób informować klientów na temat możliwości dokonania zmian, rozwiązań alternatywnych i kosztów, jak ustala się zakres zlecenia i terminy, jak przyjmuje się reklamacje i załatwia płatności,
 • w jaki sposób przymocowuje sie guziki, tasiemki, haftki i zatrzaski, jak wykańcza się odzież podszewką, jak zwęża się, poszerza, skraca i przedłuża odzież ciężką, jak przeprowadza się jej naprawy i wymienia zamki błyskawiczne,
 • na co należy zwracać uwagę podczas dokonywania zmian w zasłonach, obrusach i poszwach,
 • w jaki sposób należy przeprowadzać kontrolę końcową, jak udokumentować dane i czasy pracy oraz w jaki sposób można się przyczynić do poprawy jakości,
 • na co należy zwracać uwagę podczas utrzymania maszyn i urządzeń w odpowiednim stanie technicznym oraz jak utrzymywać w gotowości urządzenia do prasowania,
 • w jaki sposób wykonuje się szablony wykrojów oraz jak zdejmuje się wykroje odzieży ciężkiej,
 • co należy wiedzieć o prasowaniu delikatnych materiałów, jak np. aksamit,
 • w jaki sposób sprawdza się zapasy materiałów i dokonuje dodatkowych zamówień.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych podczas dwuletniej nauki zawodu:

 1. Wybór materiału do wykonania prostej sztuki odzieży: 40 h
 2. Szycie drobnego elementu odzieży: 80 h
 3. Prasowanie elementu odzieży: 80 h
 4. Wykrawanie materiałów podstawowych i pomocniczych: 40 h
 5. Konstruowanie kroju podstawowej formy ubrania: 80 h
 6. Mocowanie dodatkowych elementów technologicznych do sztuki odzieży: 80 h
 7. Przygotowanie małych i dużych elementów do obróbki: 40 h
 8. Wprowadzanie zmian w elementach odzieży: 80 h
 9. Projektowanie detali: 40 h
 10. Dopasowywanie i przeróbki odzieży: 40 h

Łącznie: 600 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający nauke zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 500 do 600 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

www.ausbildung.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Związku Zawodowym Ver.di (www.verdi.de).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Tekstylia i odzież
 • Projektowanie komputerowe (CAD) – kursy dla użytkowników z pozostałych branż
 • Towaroznawstwo i nauka o sprzedaży – Tekstylia, odzież, skóry
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – specjalistyczne doskonalenie zawodowe
 • Zapewnienie jakości, zarządzanie jakością, i kontrola jakości – dla pozostałych branż i funkcji

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz krawiectwa miarowego
  • Mistrz w przemyśle ze specjalnością przemysł tekstylny

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym ze specjalnością technologia odzieży, kierunek – produkcja odzieży
 • Technik z egzaminem państwowym ze specjalnością technologia odzieży, kierunek – projektowanie odzieży
 • Technik z egzaminem państwowym ze specjalnością technologia odzieży, (bez podziału na kierunki)

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista – ekonomista w branży tekstylnej (szkoła zawodowa)
 • Specjalista handlowiec w branżach rzemieślniczych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Projektant wykrojów, projektów i produkcji odzieży
 • Mistrz krawiectwa teatralnego
 • Projektant mody z egzaminem państwowym
 • Asystent kierownictwa w branży rzemieślniczej
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów (wybrane):

 • Technologia tekstyliów i odzieży (licencjat)
 • Scenografia i kostiumologia (licencjat)
 • Wzornictwo w branży tekstylnej i odzieżowej (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal poświęcony modzie:

http://www.fashion-base.de/

News – Fashion- Business:

http://www.textilwirtschaft.de/

Your Fashion Business Connector:

http://www.pumproom.net/

Strona internetowa poświęcona indywidualnemu stylowi w modzie:

http://www.jadamo.de/

Forum poświęcone wyposażeniu mieszkań i modzie:

http://www.stylefruits.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Praca w modzie:

www.modejobs110.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i rzemiosła. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent":

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej