Menu

Malarz lakiernik ze specjalnością roboty wykończeniowe i remonty w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Malarz lakiernik jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana równolegle w zakładzie szkolącym i szkole zawodowej wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec w jednej z nastepujących specjalności:

 • Malarz lakiernik ze specjalnością roboty wykończeniowe i remonty
 • Malarz lakiernik ze specjalnością ochrona budowli i ochrona antykorozyjna
 • Malarz lakiernik ze specjalnością malarstwo kościelne i ochrona zabytków
Tytuł zawodowy: Malarz lakiernik ze specjalnością roboty wykończeniowe i remonty (niem. Maler und Lackierer/ Malerin und Lackiererin der Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung) 

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Malarze lakiernicy ze specjalnością roboty wykończeniowe i remonty znajdują zatrudnienie zarówno w wykonawstwie nowych obiektów, jak i przy remontach i modernizacjach mieszkań lub budynków. W pierwszej kolejności do ich zadań należy gruntowanie przeznaczonych do malowania powierzchni i naprawa uszkodzeń tynków na ścianach i sufitach. Przy pomocy różnych technik malarskich, ale również tapetując lub nakładając tynki dekoracyjne, nadają ostateczny wygląd pomieszczeniom. Jako że do ich zadań należy również montaż rozwiązań systemowych izolacji termicznej i dźwiękowej pomieszczeń, odgrywają znaczącą rolę w dziedzinie ochrony przed hałasem i oszczędności energii. Malarze lakiernicy z ta specjalnością zajmują się również nakładaniem warstw ochronnych na elementy wykonane z drewna lub materiałów drewnopochodnych, np. okna, drzwi i płoty, które zabezpieczają przy użyciu lazur, farb, i lakierów przed wpływem czynników atmosferycznych. Do zakresu wykonywanych przez nich czynności należy również np. obróbka elementów z tworzyw sztucznych, uszczelnianie budynków lub wykonywanie napisów i tablic.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Malarz lakiernik ze specjalnością roboty wykończeniowe i remonty (niem. Maler/-in und Lackierer/-in der Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, poziom kształcenia – trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum 1 Spree-Neiße
Heinrich-Heine-Str. 14-16
03149 Forst(Lausitz)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3562 93103
Telefon: +49 (0) 3562 93212
E-mail: osz.spn1@t-online.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu (we wszystkich specjalnościach) legitymujących się ukończeniem Hauptschule (niższy poziom wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki zawodu uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • w jaki sposób wybiera się narzędzia i urządzenia, jak się nimi posługiwać i utrzymywać je w odpowiednim stanie,
 • w jaki sposób chronić powierzchnie i obiekty, które nie są przewidziane do malowania,
 • w jaki sposób dokonuje się oceny podłoża poprzez sprawdzenie występujących w nim warstw,
 • w jaki sposób nakłada się warstwy gruntujące pod powłoki ochronne i wzmacniające,
 • w jaki sposób uzyskiwać odcienie barwne farb i jak wykonywać dodatkowe ilości w tym samym odcieniu,
 • w jaki sposób nakładać powłoki metodą malowania pędzlem, wałkiem i metodą natryskową,
 • w jaki sposób wykonuje się szablony do informacyjnych i dekoracyjnych elementów wykończenia, jak się przenosi wzorce z zachowaniem odpowiedniej skali oraz się je stosuje.

W drugim roku nauki uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób uwzględniać życzenia klientów podczas wykonywania zlecenia oraz jak je udokumentować,
 • na co należy zwracać uwagę podczas wykonywania rysunków oraz planów rozkładu kolorów,
 • czego należy przestrzegać podczas budowy i demontażu rusztowań roboczych i podestów podnośnikowych,
 • w jaki sposób przygotowuje się podłoża, np. poprzez nakładanie tynków lub zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych itp.
 • w jaki sposób obrabia się materiały wygłuszające i izolacyjne,
 • w jaki sposób wykańcza się powierzchnie poprzez wykonywanie wzorów, nakładanie struktur narzędziowych lub materiałów powlekających,
 • w jaki sposób wykonuje się pomiary i dokumentuje ich wyniki.

W trzecim, specjalizacyjnym roku nauki uczniowie uczą się:

 • w jaki sposób projektuje się koncepcje wykończenia wnętrz i elewacji,
 • w jaki sposób wykonuje się prace tapeciarskie, naklejanie i naciąganie materiałów na powierzchnie,
 • w jaki sposób uzyskuje się efekty powierzchniowe przy pomocy substancji powlekających, lazur, aplikacji, technik brązowniczych i nakładanie płatków metali,
 • czego należy przestrzegać podczas wykonywania i realizacji projektów elementów informacyjnych i dekoracyjnych,
 • w jaki sposób wykonuje się roboty zabezpieczające drewno i konstrukcje budowlane oraz w jaki sposób usuwa się szkody spowodowane w konstrukcjach budowlanych przez niszczące drzewo grzyby i owady,
 • w jaki sposób czyści się kamień naturalny, mury ceglane i powierzchnie betonowe,
 • w jaki sposób dokonuje się montażu elementów systemowych i części konstrukcyjnych, łącznie z konstrukcjami nośnymi,
 • w jaki sposób wykonuje się zespolone systemy izolacji termicznej.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych z zalecanym pensum godzinowym podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Obróbka podłoży metalicznych: 60 h
 2. Obróbka podłoży niemetalicznych: 80 h
 3. Przygotowanie powierzchni i obiektów: 100 h
 4. Wykańczanie powierzchni: 80 h
 5. Wykonywanie powłok ochronnych i specjalnych: 80 h
 6. Wykonywanie robót konserwacyjnych: 60 h
 7. Wykonywanie prac izolacyjnych, tynkarskich i montażowych: 60 h
 8. Obróbka i wykańczanie powierzchni i obiektów: 80 h

Specjalność: Roboty wykończeniowe i remonty:

 

 1. Wykończenia pomieszczeń zamkniętych: 80 h
 2. Wykończenia elewacji: 80 h
 3. Remonty obiektów: 80 h
 4. Wykonywanie elementów informacyjnych i dekoracyjnych: 40 h

Łącznie: 880 h

Ramowy plan nauczania w pełnym brzmieniu można znaleźć pod poniższym adresem:

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/MalerLackierer.pdf

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Częśćpraktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu naukizawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach otrzymywać miesięcznie np. następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

 • w pierwszym roku nauki: 450 euro,
 • w drugim roku nauki: 500 euro,
 • w trzecim roku nauki: 635 euro.

Źródło:

Dane opierają się na informacjach z Banku danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu (niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB). Stan z października 2013.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobkisą w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto wg układów taryfowych może w tym zawodzie wynosić przykładowo 2.297,00 – 2.552,00 euro.

Źródło:

Statystyczny poradnik polityki taryfowej – Archiwum Taryf Fundacji Hansa Böcklera 2013 (Statistisches Taschenbuch Tarifpolitik – WSI-Tarifarchiv 2013)

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych w ogrodnictwie i rolnictwie można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (IG Bauen-Agrar-Umwelt).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Architektura wnętrz, Roboty wykończeniowe
 • Grafika, projektowanie pisma
 • Suche tynki, izolacje, roboty tynkarskie i sztukatorskie, roboty malarskie i lakiernicze, wykończenia powierzchni drewnianych
 • Prace zabezpieczające drewno
 • Materiałoznawstwo historyczne i techniki renowacji w rzemiośle malarskim i lakierniczym
 • Uszczelnianie budynków
 • Renowacja i modernizacja nowego i starego budownictwa
 • Wykonywanie elewacji
 • Ochrona i konserwacja zabytków
 • Technika budowlana
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dla budownictwa

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz malarstwa i lakiernictwa
 • Mistrz sztukatorstwa

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika malarska i lakiernicza, kierunek: Technologia i technika stosowana
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika malarska i lakiernicza, kierunek: Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika malarska i lakiernicza, kierunek: Roboty wykończeniowe
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika malarska i lakiernicza (bez konkretnego kierunku)
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności Konserwacja zabytków budownictwa i renowacja starej substancji budowlanej
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: Roboty wykończeniowe

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Menedżer zakładu z egzaminem państwowym ze specjalnością technika malarska
 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Projektant ze specjalnością technika malarska i wykończenia wnętrz (z egzaminem państwowym)
 • Malarz lakiernik – specjalista prac restauratorskich
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Sztuki piękne (licencjat)
 • Inżynieria chemiczna (licencjat)
 • Konserwacja i renowacja (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Opis dnia pracy malarza lakiernika ze specjalnością roboty wykończeniowe i remonty:

http://www.planet-beruf.de/Tagesablauf-Maler-in.15436.0.html

Informacje dla rzemiosła malarskiego i lakierniczego:

http://malerpraxis-portal.de/forum/index.php

Strona czasopisma fachowego dla malarzy:

http://www.malerpraxis.de


Strona internetowa jednego ze zrzeszeń branżowych na poziomie federalnym (Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz):

http://www.farbe.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de/

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent":

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)
Besucheradresse
Heilbronner Str. 24
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: 01801 555111
E-mail: 1234@agentur.de
do strony głównej

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej