Menu

Monter budownictwa drogowego w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Monter budownictwa drogowego jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez zarówno przez zakłady prowadzące działalność w sferze przemysłu, jak i zakłady rzemieślnicze.

Tytuł zawodowy: Monter budownictwa drogowego (niem. Straßenbauer / Straßenbauerin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Monterzy budownictwa drogowego budują drogi główne i boczne, chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe, deptaki, autostrady i lotniska. Po wytyczeniu miejsca budowy rozpoczynają od robót ziemnych – zdejmują warstwy ziemi, przewożą urobek i zagęszczają podłoże. W tym celu korzystają z koparek spychaczy i walców. Na zagęszczone podłoże nakładają najczęściej warstwę tłucznia jako podbudowę. Na niej układane są kolejne warstwy kruszywa, a dopiero na nie betonowa lub asfaltowa nawierzchnia jezdni. Ponadto do ich zadań należy wykonywanie robót brukarskich, układania krawężników i obrzeży, wykonywanie skarp i rowów odwadniających oraz roboty związane z utrzymaniem i remontami dróg.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Monter budownictwa drogowego (nazwa niemiecka: Straßenbauer/-in) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Technik budowy dróg , poziom kształcenia – Szkoła branżowa II stopnia

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Oberstufenzentrum II Barnim
Alexander-von-Humboldt-Straße 40
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 0
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 19
E-mail: osz2-sekretariat(at)barnim.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum 1 Spree-Neiße
Heinrich-Heine-Str. 14-16
03149 Forst(Lausitz)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3562 93103
Telefon: +49 (0) 3562 93212
E-mail: osz.spn1@t-online.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się ukończeniem Hauptschule (niższy poziom wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki zawodu uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • na co należy zwracać uwagę podczas wykonywania zapraw i mieszanek betonowych, zbrojeń, izolacji, tynków i posadzek,
 • w jaki sposób wykonuje się wykopy pod budynki, rowy i szalunki,
 • jakie istnieją narzędzia, urządzenia i maszyny budowlane oraz jak się nimi posługiwać,
 • co należy uwzględnić podczas czytania i sporządzania rysunków, szkiców i schematów układania.

W drugim roku nauki uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • jakie przepisy obowiązują w zakresie wykonywania zbrojeń nawierzchni betonowych,
 • w jaki sposób wykonuje się nawierzchnie dróg, drenaże i odpływy
 • w jaki sposób układa się, montuje i sprawdza rury,
 • w jaki sposób układa się rynny odpływowe,
 • czego należy przestrzegać podczas kopania, szalowania i rozpierania rowów,
 • w jaki sposób wygina się i wiąże stale zbrojeniowe.

W trzecim roku nauki uczniowie dowiaduję się:

 • w jaki sposób wykonuje się i układa elementy prefabrykowane dla budownictwa drogowego oraz ziemnego i podziemnego,
 • na co należy zwracać uwagę podczas uszczelniania połączeń rurowych oraz układania drenaży,
 • w jaki sposób wykonuje się montaż studzienek włazowych, studzienek burzowych i pokryw studzienek,
 • jak wykonuje się roboty brukarskie,
 • co ma znaczenie podczas wykonywania nawierzchni drogowych,
 • co należy uwzględniać podczas układania krawężników, obrzeży i płyt.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych podczas trzyletniej nauki zawodu:

- zawodowe kształcenie podstawowe dla różnych specjalności budowlanych:

1. Urządzanie placu budowy: 20 h

2. Uzbrojenie i posadowienie budowli: 60 h

3. Murowanie jednowarstwowej bryły budynku: 60 h

4. Wykonanie elementu z żelbetonu: 60 h

5. Wykonanie konstrukcji drewnianej: 60 h

6. Powlekanie i okładzinowanie elementu budowlanego: 60 h

- kształcenie specjalistyczne do tytułu zawodowego wykwalifikowany pracownik budownictwa ziemnego i podziemnego, specjalność roboty drogowe:

 

7. Budowa drogi dojazdowej: 60 h

8. Wykonywanie nasypu ziemnego: 80 h

9. Montaż rurociągu podziemnego: 60 h

10. Brukowanie powierzchni przy użyciu kamienia sztucznego: 80 h

 

- kształcenie specjalistyczne do tytułu zawodowego monter budownictwa drogowego:

11. Budowa drogi asfaltowej: 100 h

12. Brukowanie powierzchni przy użyciu kamienia naturalnego: 100 h

13. Budowa nawierzchni betonowej: 40 h

14. Remont drogi: 40 h

Łącznie: 880 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Częśćpraktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu naukizawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w szkolącym zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 850 do 1400 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (IG Bauen-Agrar-Umwelt).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Budownictwo drogowe
 • Brukarstwo
 • Budownictwo lądowe ziemne i podziemne oraz budownictwo inżynieryjne – specjalistyczne doskonalenie zawodowe
 • Roboty budowlane – beton i żelbeton
 • Budowa systemów kanalizacyjnych
 • Maszyny budowlane
 • Technika geodezyjna
 • Szkolenia dla personelu fachowego kierownictwa budowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dla budownictwa
 • Aplikacje komputerowe w budownictwie i rzemiośle

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz budownictwa drogowego
 • Majster dyplomowany – budownictwo lądowe ziemne i podziemne

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: budownictwo lądowe ziemne i podziemne
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: działalność budowlana

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista ds. technicznych
 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Majster budowlany – budownictwo lądowe ziemne i podziemne
 • Asystent kierownictwa zakładu w rzemiośle
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Inżynieria budowlana (licencjat)
 • Inżynieria drogownictwa (licencjat)
 • Technika geodezyjna, geoinformatyka (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Internetowy leksykon budowlany:

http://www.baunetzwissen.de

Forum ekspertów budownictwa:

http://www.bauexpertenforum.de

Strona poświęcona zawodom budowlanym w Niemczech:

http://www.bauberufe.net

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de/

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej