Menu

Specjalista konserwacji drewna i obiektów budowlanych, specj.: konserwacja obiektów budowlanych w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Specjalista konserwacji drewna i obiektów budowlanych jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez zakłady przemysłowe i rzemieslnicze w następujących specjalnościach:

 • Konserwacja obiektów budowlanych
 • Konserwacja drewna

Tytuł zawodowy: Specjalista konserwacji drewna i obiektów budowlanych ze specjalnością konserwacja obiektów budowlanych (niem. Holz- und Bautenschützer der Fachrichtung Bautenschutz / Holz- und Bautenschützerin der Fachrichtung Bautenschutz)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Specjaliści konserwacji drewna i obiektów budowlanych ze specjalnością konserwacja obiektów budowlanych sprawdzają w pierwszej kolejności rodzaj, zakres i przyczynę szkód. Następnie podejmują w porozumieniu ze zleceniodawcą odpowiednie działania mające na celu usunięcie szkód spowodowanych działaniem wilgoci, soli lub grzybów oraz przeciwdziałanie ich występowaniu. W tym celu przygotowują najpierw w odpowiedni sposób obszary przeznaczone do renowacji, a następnie np. suszą zawilgocone obiekty budowlane, przeprowadzają iniekcje, zakładają blachy lub warstwy bitumiczne jako bariery poziome i wymieniają tynki. Aby zapobiec przyszłym szkodom dezynfekują i impregnują elementy elewacji i ściany wewnętrzne malując je odpowiednimi substancjami. Na zakończenie wykonują dokumentację wykonanych prac oraz zastosowanych materiałów i metod.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód specjalista konserwacji drewna i obiektów budowlanych ze specjalnością konserwacja obiektów budowlanych (niem. Holz- und Bautenschützer/-in der Fachrichtung Bautenschutz) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z następującymi polskimi zawodami:

 • Technik renowacji elementów architektury, którego nauka jest realizowana w technikach pięcioletnich.
 • Stolarz, poziom kształcenia – trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia
 • Technik technologii drewna, którego nauka jest realizowana w technikach pięcioletnich.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder Spree, Standort Eisenhüttenstadt
Gottfried Wilhelm Leibniz
Waldstraße 10
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0)3364 414257
Telefon: +49 (0)3364 2800217
E-mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się niższym (ukończenie Hauptschule) lub średnim poziomem wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki zawodu w szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się przykładowo:

 • jakie istnieją rodzaje drewna i szkodników drewna (np. grzyby i pleśnie) oraz w jaki sposób przygotowuje się elementy budowlane do zabiegów konserwacyjnych,
 • w jaki sposób można zapobiegać rozwojowi owadów i grzybów przy pomocy różnych zabiegów chemicznych (np. malowanie, opryski, nakładanie pianek),
 • jak przeprowadzać zbiegi na zaatakowanych przez grzyby elementach budowlanych,
 • w jaki sposób przygotowuje się podłoża, na których mają zostać wykonane zabiegi, oraz jak jak przeprowadza się zewnętrzne roboty uszczelniające,
 • w jaki sposób można osuszyć zawilgocone obiekty budowlane,
 • na co należy zwracać uwagę podczas planowania prac oraz jak posługiwać się narzędziami i maszynami,
 • w jaki sposób obchodzić się w sposób fachowy z materiałami, a w szczególności z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

Podczas drugiego roku nauki uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • jakie grupy owadów są szkodnikami drewna (np. mrówki, chrząszcze) oraz jak je rozpoznawać i udokumentować ich występowanie,
 • w jaki sposób zwalczać owady niszczące drewno poprzez zastosowanie różnych zabiegów chemicznych, gorącego powietrza lub gazów oraz jak stosować przy tym odpowiednie środki ochrony drewna,
 • czego należy przestrzegać podczas wewnętrznych robót uszczelniających,
 • jakie techniki iniekcyjne można stosować oraz w jaki sposób wykonuje się iniekcje murów,
 • w jaki sposób przygotowuje się podłoża pod nałożenie tynku renowacyjnego oraz jak przeprowadza się renowację,
 • w jaki sposób zabezpiecza się nie zainfekowane elementy budowlane oraz jak wymienia się zainfekowane elementy,
 • w jaki sposób ustawia się i demontuje drabiny i rusztowania robocze,
 • w jaki sposób można przyczynić się do zapewnienia odpowiedniej jakości prac.

W trzecim, specjalizacyjnym roku nauki uczniowie uczą się:

 • jak oceniać stan elementów obiektów budowlanych, jak stosować różne metody i urządzenia kontrolne oraz jak dokumentować szkody i ich przyczyny,
 • w jaki sposób przygotowywać obszary przeznaczone do renowacji, jak stosować różne rodzaje iniekcji oraz jak dokumentować ich zastosowanie,
 • co należy wiedzieć o szkodach spowodowanych działaniem wilgoci i soli oraz jak przeprowadzać renowacje tynku,
 • jak stosować tzw. mechaniczne bariery poziome, np. przez wymianę części muru lub zastosowanie blach,
 • czego należy przestrzegać podczas składowania i utylizacji substancji niebezpiecznych,
 • w jaki sposób urządza się plac budowy, konserwuje wykorzystywane maszyny i przekazuje wykonane roboty klientowi.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych z pensum godzinowym podczas trzyletniej nauki zawodu:

1. Urządzanie stanowiska pracy: 40 h

2. Odsłanianie zewnętrznej ściany piwnicznej: 60 h

3. Częściowa renowacja murowanego elementu budowlanego: 60 h

4. Częściowa renowacja elementu budowlanego z żelbetonu: 60 h

5. Renowacja drewnianego elementu budowlanego: 60 h

6. Zwalczanie szkodników drewna: 80 h

7. Uszczelnianie zewnętrznej ściany piwnicznej: 60 h

8. Remonty uszkodzonej warstwy tynkarskiej: 60 h

9. Rozpoznawanie i zwalczanie grzybów: 80 h

- Specjalność: Konserwacja obiektów budowlanych:

 

10. Uszczelnianie elementów budowli metodą iniekcji: 60 h

11. Usuwanie szkód spowodowanych przez wilgoć w pomieszczeniach zamkniętych: 80 h

12. Remonty żelbetonowego elementu budowli stykającego się z glebą: 60 h

13. Remonty zewnętrznego elementu budowli stykającego się z glebą: 80 h

Łącznie: 840 h

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych (Fraza do wyszukania "Rahmenlehrplan" - ramowy plan nauczania)

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Częśćpraktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu naukizawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w szkolącym zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 800 do 1100 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, (w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (IG Bauen-Agrar-Umwelt).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Ochrona drewna
 • Obróbka i przetwarzanie drewna
 • Uszczelnianie budynków
 • Izolacje termiczne, przeciwwilgociowe, dźwiękochłonne i ochrona przeciwpożarowa
 • Roboty wykończeniowe w budownictwie
 • Dekarstwo
 • Zwalczanie szkodników
 • Renowacja i modernizacja nowego i starego budownictwa
 • Ochrona środowiska / Ekologia, Technika ochrony środowiska
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dla budownictwa
 • Aplikacje komputerowe w budownictwie i rzemiośle

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz w dziedzinie konserwacji drewna i obiektów budowlanych

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technologia drewna, kierunek: renowacja i remonty budowlane
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technologia drewna (bez podziału na kierunki)
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technologia drewna, kierunek: działalność budowlana

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów (wybrane):

 • Inżynieria budowlana (licencjat)
 • Ekonomika i zarządzanie w budownictwie (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemieckie Zrzeszenie Branży Konserwacji Drewna i Obiektów Budowlanych (Deutscher Holz- und Bautenschutzverband e.V.):

http://www.dhbv.de

Strona internetowa Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde (kierunek: technologia drewna):

http://www.hnee.de/de/Fachbereiche/Holztechnik

Strona internetowa o rzemiośle w Niemczech:

http://www.handwerk-kompakt.de

Niezależny portal budowlany – Baulinks.de:

http://www.baulinks.de

Portal stolarski Woodworker:

http://www.woodworker.de

Forum stolarskie:

http://www.netzwerkholzforum.de

Portal stolarski:

http://www.holzwerken.net

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy.

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Handwerkskammer Cottbus
Altmarkt 17
03046 Cottbus
Deutschland
Telefon: +49355 7835-444
Telefon: +49355 7835-280
E-mail: hwk@hwk-cottbus.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)
Besucheradresse
Heilbronner Str. 24
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: 01801 555111
E-mail: 1234@agentur.de
do strony głównej

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej