Menu

Technik agrobiznesu w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Szkoła branżowa II stopnia

 

Dyplom kwalifikacji zawodowych: Technik agrobiznesu

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technicy agrobiznesu, absolwenci dwuletnich szkół branżowych II stopnia znajdują zatrudnienie w:

 • dużych gospodarstwach rolnych,
 • przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych branży rolnej,
 • agroturystyce,
 • marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych,
 • usługach technicznych, finansowych i bankowych rynku rolnego,
 • urzędach administracji rolnej i instytucjach doradztwa rolniczego.

 

Można również zarejestrować i prowadzić własną działalność gospodarczą (prywatne gospodarstwo rolne, gospodarstwo agroturystyczne, przetwórstwo i sprzedaż produktów rolniczych).


Do głównych zadań zawodowych techników agrobiznesu należy m.in.:

 • prowadzenie produkcji roślinnej,
 • dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin,
 • prowadzenie produkcji zwierzęcej,
 • obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie,
 • organizowanie zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie,
 • planowanie przetwórstwa żywności,
 • prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik agrobiznesu jest częściowo porównywalny z szeregiem zawodów niemieckich np.:

 • Rolnik (niem. Landwirt/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na zasadach ujednoliconych na terenie całych Niemiec przepisami Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz).
 • Wykwalifikowany pracownik obsługi rolnictwa (niem. Fachkraft Agrarservice), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na zasadach ujednoliconych na terenie całych Niemiec przepisami Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz).
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności agrotechnika (niem. staatlich geprüfte/-r Techniker/-in der Fachrichtung Agrartechnik), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne w szkołach zawodowych regulowane prawem krajów związkowych (2 lata w trybie dziennym). W poszczególnych krajach związkowych tytuł zawodowy może się różnić.
 • Mistrz w obsłudze rolnictwa (niem. Agrarservicemeister/-in), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne regulowane przez odpowiednie instytucje na podstawie przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Egzamin mistrzowski jest uregulowany przepisami ujednoliconymi na terenie całych Niemiec. Placówki szkoleniowe izb rolniczych i inne instytucje szkoleniowe oferują kursy przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego (dwa bloki zajęć po ok. 3 miesięcy w czasie dwóch następujących po sobie okresów zimowych). Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego.
 • Mistrz w rolnictwie (niem. Landwirtschaftsmeister/-in), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Egzamin mistrzowski jest uregulowany przepisami ujednoliconymi na terenie całych Niemiec. Placówki szkoleniowe izb rolniczych i inne instytucje szkoleniowe oferują kursy przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego (w systemie zajęć zblokowanych do 20 miesięcy). Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego.
 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie rolnictwa z egzaminem państwowym (niem. staatlich geprüfte/-r Agrarbetriebswirt/-in), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne w systemie szkolnym realizowane przez rolnicze szkoły zawodowe (niem. landwirtschaftliche Fachschulen). Kształcenie trwa w trybie dziennym ok. 1 – 2 lat, a w trybie zaocznym 2 lata.
 • Starszy specjalista w dziedzinie rolnictwa w specjalności sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych (niem. Fachagrarwirt/-in für landwirtschaftliche Direktvermarktung), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne regulowane przez odpowiedni krajowy urząd administracji rolnej na podstawie przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Kursy przygotowujące do egzaminu końcowego są realizowane z reguły w trybie zaocznym (dwa lata z rzędu, w okresach od października do kwietnia). Uczestnictwo w kursie nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu końcowego.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania”.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu technik agrobiznesu w dwuletniej szkole branżowej II stopnia, powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia trzyletniej szkoły branżowej I stopnia o odpowiednim profilu*,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

*) Jako warunek przyjęcia do szkoły branżowej II stopnia dla zawodu technik agrobiznesu wymagane jest wcześniejsze uzyskanie następującej wyodrębnionej kwalifikacji zawodowej (świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia o odpowiednim profilu):

 1. „Prowadzenie produkcji rolniczej” (dyplom kwalifikacji zawodowych: rolnik).

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacjiOrganizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie(po potwierdzeniu wcześniej zdobytej kwalifikacji „Prowadzenie produkcji rolniczej”):

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie - 120 godz.
 3. Planowanie przetwórstwa żywności - 90 godz.
 4. Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie - 90 godz.
 5. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 360 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu (od strony 3217):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-07.pdf

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów pracy.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci dwuletniej szkoły branżowej II stopnia kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu uzyskują wykształcenie średnie branżowe i, po zdaniu egzaminu maturalnego, wykształcenie średnie.

Technicy agrobiznesu, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. agrobiznes lub rolnictwo ze specjalizacją agrobiznes.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej