Menu

Technik architektury krajobrazu w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Technikum

 

Dyplom kwalifikacji zawodowych: Technik architektury krajobrazu

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technicy architektury krajobrazu znajdują zatrudnienie w:

 • pracowniach architektonicznych projektujących tereny zielone lub w organach publicznych, np. w wydziałach architektury (jako asystenci projektantów),
 • administracji publicznej,
 • przedsiębiorstwach zieleni miejskiej,
 • specjalistycznych firmach zajmujących się wykonawstwem ogrodów, architekturą krajobrazu i budową obiektów sportowych,
 • firmach usługowych zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych,
 • przedsiębiorstwach i instytucjach, w których znajdują się tereny zielone (zakłady przemysłowe, szpitale i sanatoria, ogrody botaniczne i zoologiczne, muzea itp.),
 • przedsiębiorstwach budowlanych.

Można także zarejestrować i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.


Do głównych zadań zawodowych techników architektury krajobrazu należy m.in.:

 • planowanie, projektowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zielonych w miastach i na obszarach wiejskich,
 • nadzorowanie prac pielęgnacyjnych w parkach,
 • produkcja roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego,
 • wyznaczanie miejsc do zakładania trawników, rabat, nasadzeń drzew i krzewów, oraz dobieranie odpowiednich roślin,
 • przygotowywanie mieszanek ziemi ogrodowej, torfu i nawozów mineralnych,
 • wyznaczanie drzew do wycinki,
 • nadzorowanie przycinania żywopłotów i koszenia trawników,
 • wskazywanie sposobów unikania i minimalizowania szkód powstających w krajobrazie w wyniku działalności człowieka,
 • opracowywanie projektów różnego rodzaju „terenów zieleni”: terenów rolniczych, ogrodów przydomowych, ogrodów przy rezydencjach, parków publicznych, parków uzdrowiskowych, ogrodów osiedlowych, skwerów, bulwarów, terenów sportowych, placów zabaw, szkół, kościołów, centrów handlowych, ogrodów botanicznych, wystaw ogrodniczych, cmentarzy itp.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik architektury krajobrazu jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Ogrodnik ze specjalnością architektura ogrodów i krajobrazu (niem. Gärtner/-in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Zdobycie zawodu jest możliwe również w systemie wyłącznie szkolnym.
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności ogrodnictwo, kierunek architektura ogrodów i krajobrazu (niem. Staatlich geprüfte/-r Techniker/-in der Fachrichtung Gartenbau mit dem Schwerpunkt Garten- und Landschaftsbau), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne w szkołach zawodowych (niem. Fachschulen) regulowane prawem krajów związkowych (2 lata w trybie dziennym). Kierunek architektura ogrodów i krajobrazu w niektórych krajach związkowych jest oferowany również w ramach specjalności technika rolnicza.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania”.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu technik architektury krajobrazu w pięcioletnim technikum, powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (w okresie przejściowym),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

Czas trwania nauki

5 lat (10 semestrów)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacji:

- Kwalifikacja I Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Podstawy architektury krajobrazu - 45 godz.
 3. Dobieranie roślin do urządzania obiektów architektury krajobrazu - 240 godz.
 4. Opracowanie projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu - 180 godz.
 5. Urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu - 210 godz.
 6. Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin - 30 godz.
 7. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 765 godz.

- Kwalifikacja II Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni - 150 godz.
 3. Opracowanie projektów obiektów małej architektury krajobrazu - 180 godz.
 4. Budowanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu - 180 godz.
 5. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 570 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu (od strony 2464):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-05.pdf

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów pracy.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci pięcioletniego technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu uzyskują wykształcenie średnie branżowe i, po zdaniu egzaminu maturalnego, wykształcenie średnie.

Technicy architektury krajobrazu, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. architektura krajobrazu.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej