Menu

Technik ochrony środowiska w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Technikum

 

Dyplom kwalifikacji zawodowych: Technik ochrony środowiska

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technicy ochrony środowiska znajdują zatrudnienie w:

 • oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody,
 • składowiskach i sortowniach odpadów,
 • laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczeń,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych zajmujących się techniką ochrony środowiska,
 • zakładach produkcyjnych o ciągach technologicznych powodujących zanieczyszczenie środowiska,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej szczebla podstawowego.


Do głównych zadań zawodowych techników ochrony środowiska należy m.in.:

 • oznaczanie parametrów określających stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziom hałasu oraz stopień zanieczyszczenia gruntów i gleby,
 • monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie lub glebie,
 • eksploatacja obiektów, urządzeń i instalacji związanych uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków,
 • eksploatacja obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów,
 • analizowanie dokumentacji dotyczącej badań zanieczyszczeń środowiska,
 • analizowanie odpadów produkcyjnych,
 • planowanie i organizowanie pracy własnej na stanowisku pracy technika ochrony środowiska, zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • planowanie i organizowanie pracy podległego zespołu w zakresie działań związanych z ochroną środowiska,
 • współdziałanie z organami kontroli i monitoringu ochrony środowiska,
 • współdziałanie w ramach akcji zwalczania zagrożeń środowiska,
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
 • weryfikowanie zgodności wykonywanych zadań zawodowych z aktualnymi normami, przepisami prawa i decyzjami administracyjnymi dotyczącymi ochrony środowiska,
 • kontrolowanie terminów legalizacji i kalibracji aparatury pomiarowej stosowanej w ochronie środowiska.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik ochrony środowiska jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika ochrony środowiska (niem. staatlich geprüfte/-r Techniker/-in der Fachrichtung Umweltschutztechnik), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne w szkołach zawodowych regulowane prawem krajów związkowych (2 lata w trybie dziennym, 4 lata w trybie zaocznym). W niektórych krajach związkowych kształcenie ustawiczne w tym zawodzie jest oferowane z podziałem na kierunki, np.: Odnawialne źródła energii, doradztwo energetyczne i ekologiczne wykorzystanie energii, Technika laboratoryjna, Technika procesowa, Technika gospodarki wodno-ściekowej. Oferowane jest również kształcenie bez wyboru konkretnego kierunku.
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technologia chemiczna z kierunkiem ochrona środowiska (niem. staatlich geprüfte/-r Techniker/-in der Fachrichtung Chemietechnik mit dem Schwerpunkt Umweltschutz), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne w szkołach zawodowych regulowane prawem krajów związkowych (2 lata w trybie dziennym).
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika maszynowa z kierunkiem technika ochrony środowiska (niem. staatlich geprüfte/-r Techniker/-in der Fachrichtung Maschinentechnik mit dem Schwerpunkt Umweltschutzverfahrenstechnik), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne w szkołach zawodowych regulowane prawem krajów związkowych (2 lata w trybie dziennym, 4 lata w trybie zaocznym).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania”.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu technik ochrony środowiska w pięcioletnim technikum, powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (w okresie przejściowym),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

Czas trwania nauki

5 lat (10 semestrów)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji „Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie”:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Podstawy ochrony środowiska - 80 godz.
 3. Monitorowanie stopnia zanieczyszczenia środowiska - 460 godz.
 4. Ocena stopnia zanieczyszczenia środowiska - 325 godz.
 5. Planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska - 400 godz.
 6. Język obcy zawodowy - 60 godz.

     Łącznie: 1355 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik ochrony środowiska (od strony 721):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-02.pdf

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów pracy.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci pięcioletniego technikum kształcącego w zawodzie technik ochrony środowiska uzyskują wykształcenie średnie branżowe i, po zdaniu egzaminu maturalnego, wykształcenie średnie.

Technicy ochrony środowiska, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. ochrona środowiska.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej