Menu

Technik pożarnictwa w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Szkoła policealna

 

Dyplom kwalifikacji zawodowych: Technik pożarnictwa

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technicy pożarnictwa znajdują zatrudnienie w:

 • jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
 • jednostkach zakładowych straży pożarnych,
 • przedsiębiorstwach produkujących sprzęt gaśniczy,
 • przedsiębiorstwach różnych branż jako specjaliści ochrony przeciwpożarowej.


Do głównych zadań zawodowych techników pożarnictwa należy m.in.:

 • prowadzenie rozpoznania zagrożeń występujących w obszarze działania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.
 • sprawianie i obsługiwanie sprzętu ratowniczego i gaśniczego będącego na wyposażeniu jednostek straży pożarnej,
 • prowadzenie rozpoznania na terenie działań ratowniczych,
 • wykonywanie działań ratowniczych w oparciu o taktykę, procedury i zasady dotyczące specyfiki prowadzenia walki z pożarami, postępowania w czasie klęsk żywiołowych, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, wypadków, awarii oraz zagrożeń spowodowanych toksycznymi i radioaktywnymi środkami przemysłowymi,
 • stosowanie metod ratowania ludzi, zwierząt i mienia,
 • zabezpieczanie terenu działań ratowniczych,
 • obsługiwanie urządzeń informatycznych i sprzętu łączności,
 • udzielanie przedlekarskiej pomocy medycznej i psychologicznej ofiarom zdarzeń,
 • organizowanie toku służby w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji operacyjnej, administracyjnej i szkoleniowej,
 • organizowanie i prowadzenie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego,
 • dysponowanie siłami i środkami oraz analizowanie zagrożeń występujących w czasie działań ratowniczych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacji społeczeństwa w ramach powszechnego przygotowania ludności do właściwych zachowań w stanach zagrożeń,
 • kierowanie działaniami ratowniczymi,
 • podejmowanie współpracy z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, podmiotami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz innymi podmiotami ratowniczymi,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kontrolowanie przestrzegania regulaminów służbowych i instrukcji ustalających tok służby,
 • kontrolowanie gotowości jednostek straży pożarnych w zakresie przygotowania do realizacji zadań ratowniczych.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik pożarnictwajest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Pracownik państwowych służb pożarniczych średniego szczebla (niem. Beamter/Beamtin im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst), poziom kształcenia – kształcenie regulowane rozporządzeniami na poziomie federalnym lub poszczególnych krajów związkowych. Trwający od roku do 2 lat staż przygotowujący jest oferowany służby krajów związkowych i Bundeswehrę. Warunkiem dopuszczenia do służby na stażu przygotowującym jest z reguły wcześniejsze ukończenie nauki zawodu.
 • Strażak zakładowych straży pożarnych (niem. Werkfeuerwehrmann/-frau), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym wg zasad ujednoliconych na terenie całych Niemiec przepisami Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz).
 • Wykwalifikowany pracownik ochrony przeciwpożarowej (niem. Brandschutzfachkraft), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne regulowane przepisami izb przemysłowo-handlowych. Ponadto oferowane są formy kształcenia regulowane wewnętrznymi przepisami jednostek realizujących kursy. Czas trwania kursu może być różny w zależności od jednostki realizującej. Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu końcowego.
 • Technik ze specjalnością technika zakładowych straży pożarnych z egzaminem wewnętrznym (niem. geprüfte/-r Werkfeuerwehrtechniker/-in), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne regulowane przepisami izb przemysłowo-handlowych na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Kursy przygotowujące do egzaminu końcowego w systemie zajęć zblokowanych trwają z reguły 1 rok.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania”.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu technik pożarnictwa w dwuletniej szkole policealnej powinni mieć ukończoną szkołę średnią (matura nie jest wymagana).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji I Wykonywanie działań ratowniczych:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 32 godz.
 2. Obsługa sprzętu ratowniczego - 320 godz.
 3. Wykonywanie czynności ratowniczych podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń - 256 godz.
 4. Wykonywanie zadań związanych z przebiegiem służby - 64 godz.
 5. Język obcy zawodowy - 32 godz.

     Łącznie: 704 godz.

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji II Zarządzanie działaniami ratowniczymi:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 32 godz.
 2. Identyfikowanie zagrożeń - 256 godz.
 3. Kierowanie działaniami ratowniczymi podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń - 320 godz.
 4. Kierowanie przebiegiem służby - 64 godz.
 5. Język obcy zawodowy - 32 godz.

     Łącznie: 704 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa (od strony 2403):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-05.pdf

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów pracy.

Możliwości dalszego kształcenia

Technicy pożarnictwa, absolwenci dwuletnich szkół policealnych, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. inżynieria bezpieczeństwa ze specjalnością inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej