Menu

Operator sprzętu budowlanego w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Operator sprzętu budowlanego jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez zakłady i przedsiębiorstwa branży budowlanej.

Tytuł zawodowy: Operator sprzętu budowlanego (niem. Baugeräteführer / Baugeräteführerin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Przed rozpoczęciem robót operatorzy sprzetu budowlanego przewożą swoje maszyny na plac budowy, ustawiają je i, jeśli jest to konieczne, dobierają ich ustawienia do warunków na miejscu. Następnie wyrównują teren i zabezpieczają plac budowy. Do ich zadań należy prowadzenie i obsługa najróżniejszym maszyn budowlanych, jak np.: dźwigi, spychacze, walce, koparki i betoniarki. Wykonują prace związane z transportowaniem i montażem elementów budowlanych, przerobem materiałów budowlanych i pomocniczych oraz przeprowadzaniem prac ziemnych. Poza tym zajmują się konserwacją i utrzymaniem maszyn, wykonywaniem drobnych napraw i przezbrajaniem maszyn.

Źródło:

BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód operator maszyn budowlanych (nazwa niemiecka: Baugeräteführer/-in) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Mechanik maszyn i urządzeń drogowych, poziom kształcenia – trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się ukończeniem Hauptschule (niższy poziom wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej).

Źródło:

BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W pierwszym i drugim roku nauki zawodu uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • jakie rodzaje robót występują w technice budowlanej (np. zdejmowanie wierzchniej warstwy gleby, jej składowanie, pielęgnacja i ponowne przykrywanie, kopanie rowów i wykopów, wykonywanie fundamentów, wybieranie głębszych warstw gleby, ich ładowanie, transportowanie, ponowne zasypywanie i zagęszczanie, transportowanie i montaż elementów prefabrykowanych),
 • na co należy zwracać uwagę podczas obchodzenia się ze sprzętem geodezyjnym,
 • w jaki sposób obchodzić się z hydraulicznymi i pneumatycznymi systemami, elementami maszyn i podwoziami maszyn budowlanych,
 • w jaki sposób muszą być konserwowane maszyny budowlane oraz jak należy przy tym stosować, kontrolować, uzupełniać i wymieniać paliwa i smary oraz oleje hydrauliczne,
 • w jaki sposób uruchamia się maszyny budowlane i uzbraja je w narzędzia robocze lub wyposażenie dodatkowe,
 • w jaki sposób urządza się i zabezpiecza place budów, rusztowania robocze i zabezpieczające.

Podczas trzeciego roku nauki zawodu uczniom przekazywane sa m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób wykonuje się prawidłowo wyprofilowane skarpy i systemy odwodnienia powierzchniowego,
 • w jaki sposób wykonuje się warstwy mrozochronne oraz związane i niezwiązane warstwy nośne,
 • w jaki sposób obsługuje się i prowadzi dwie najbardziej klasyczne maszyny budowlane – dźwig i koparkę, w szczególności koparkę hydrauliczną, ładowarki kołowe i gąsienicowe, zagęszczarki, żurawie wieżowe i specjalne urządzenia do robót ziemnych,
 • w jaki sposób przeprowadza się załadunek, transport i rozładunek maszyn budowlanych,
 • w jaki sposób sprawdza się części, podzespoły i urządzenia zabezpieczające pod kątem ich sprawności i jak dokonuje się ich ustawienia,
 • po czym rozpoznaje się zakłócenia pracy i wady części, podzespołów i systemów w maszynach budowlanych, jak się je lokalizuje i ocenia.

 Źródło:

BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Urządzanie placu budowy: 40 h
 2. Wznoszenie muru: 40 h
 3. Wykonanie elementy żelbetonowego: 40 h
 4. Obróbka metali i tworzyw sztucznych: 40 h
 5. Konserwacja silników spalinowych: 60 h
 6. Kontrolowanie podzespołów maszyn: 60 h
 7. Posługiwanie się urządzeniami elektrycznymi: 40 h
 8. Konserwacja zespołów napędowych: 60 h
 9. Utrzymanie podwozi: 60 h
 10. Wykonywanie wykopów i rowów: 40 h
 11. Wykonywanie fundamentów: 80 h
 12. Prowadzenie maszyn do robót ziemnych: 120 h
 13. Obsługa specjalnych urządzeń do robót ziemnych: 40 h
 14. Prowadzenie maszyn w budownictwie drogowym: 60 h
 15. Betonowanie stropu nad kondygnacją: 60 h

Łącznie: 840 h

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych (Fraza do wyszukania "Rahmenlehrplan" - ramowy plan nauczania)

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Częśćpraktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu naukizawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w szkolącym zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 800 do 1000 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV; Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (IG Bauen-Agrar-Umwelt).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Konserwacja, utrzymanie, remonty
 • Maszyny budowlane
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dla budownictwa
 • Technika budowlana

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz w specjalności maszyny budowlane

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Inżynieria budowlana (licencjat)
 • Budowa maszyn (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Internetowy leksykon budowlany:

http://www.baunetzwissen.de

Forum ekspertów budownictwa:

http://www.bauexpertenforum.de

Strona poświęcona zawodom budowlanym w Niemczech:

http://www.bauBERUFENET

Niezależny portal budowlany – Baulinks.de:

http://www.baulinks.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy.

http://www.stepstone.de

Portal z ofertami pracy:

http://www.stellenanzeigen.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej