Menu

Technik renowacji elementów architektury w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Technikum

 

Dyplom kwalifikacji zawodowych: Technik renowacji elementów architektury

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technicy renowacji elementów architektury znajdują zatrudnienie:

 • w instytucjach i organach administracji państwowej zajmujących się ochroną zabytków,
 • w muzeach,
 • u użytkowników obiektów historycznych (np. kompleksów pałacowo-zamkowych),
 • jako pracownicy lub osoby prowadzące własną działalność w firmach działających w obszarze renowacji zabytków oraz wykonawstwa dekoracji i wystroju architektonicznego obiektów budowlanych.


Do głównych zadań zawodowych techników renowacji elementów architektury należy m.in.:

 • wykonywanie prac remontowo-budowlanych i naprawczo-renowacyjnych zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, ustrojów murów, tynków, polichromii, okładzin kamiennych i ceramicznych oraz detali architektonicznych wykonanych w technologiach tradycyjnych,
 • projektowanie i wykonywanie sztukatorskich i kamieniarskich dekoracji architektonicznych,
 • wykonywanie rekonstrukcji detali architektonicznych,
 • współpraca z inwestorami, zwierzchnikami oraz nadzorem technicznym i konserwatorskim.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik renowacji elementów architektury jest częściowo porównywalny np. z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Restaurator w rzemiośle murarskim (niem. Restaurator/-in im Maurerhandwerk), poziom kształcenia – ustawiczne kształcenie zawodowe na podstawie przepisów Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung) po zdaniu egzaminu mistrzowskiego w rzemiośle murarskim. Kształcenie jest regulowane wewnętrznymi przepisami poszczególnych izb rzemieślniczych. Organizacje rzemieślnicze i inne placówki szkolące oferują kursy przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego (ok. 3 do 4 miesięcy w trybie dziennym, ok. 7 do 18 miesięcy w trybie wieczorowym). Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego.
 • Restaurator w rzemiośle stolarskim (niem. Restaurator/-in im Tischlerhandwerk), poziom kształcenia – ustawiczne kształcenie zawodowe na podstawie przepisów Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung) po zdaniu egzaminu mistrzowskiego w rzemiośle stolarskim. Kształcenie jest regulowane wewnętrznymi przepisami poszczególnych izb rzemieślniczych. Organizacje rzemieślnicze i inne placówki szkolące oferują kursy przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego (ok. 3 do 4 miesięcy w trybie dziennym, do 18 miesięcy w trybie wieczorowym / systemie zajęć zblokowanych). Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego.
 • Restaurator w rzemiośle sztukatorskim (niem. Restaurator/-in im Stuckateurhandwerk), poziom kształcenia – ustawiczne kształcenie zawodowe na podstawie przepisów Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung) po zdaniu egzaminu mistrzowskiego w rzemiośle sztukatorskim. Kształcenie jest regulowane wewnętrznymi przepisami poszczególnych izb rzemieślniczych. Organizacje rzemieślnicze i inne placówki szkolące oferują kursy przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego (ok. 5 miesięcy w trybie dziennym, ok. 10 do 18 miesięcy w trybie wieczorowym / systemie zajęć zblokowanych). Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego.
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: renowacja i remonty budowlane (niem. staatlich geprüfte/-r Techniker/-in der Fachrichtung Bautechnik im Bereich Bauerneuerung und Bausanierung), poziom kształcenia – ustawiczne kształcenie zawodowe w szkołach zawodowych (niem. Fachschulen) regulowane prawem krajów związkowych. W trybie dziennym kształcenie trwa 2 lata, w trybie wieczorowym 4 lata.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania“.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu technik renowacji elementów architektury w pięcioletnim technikum, powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (w okresie przejściowym),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

Czas trwania nauki

5 lat (10 semestrów)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacji:

- Kwalifikacja I „Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych”:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Podstawy budownictwa i renowacji elementów architektury - 200 godz.
 3. Wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury - 200 godz.
 4. Wykonywanie oraz renowacja kamiennych elementów architektury - 290 godz.
 5. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 750 godz.

- Kwalifikacja II „Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury”:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Organizowanie i wykonywanie renowacji tynków - 80 godz.
 3. Organizowanie i wykonywanie renowacji powłok malarskich - 80 godz.
 4. Organizowanie i wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych - 80 godz.
 5. Organizowanie i wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych - 100 godz.
 6. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 400 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik renowacji elementów architektury (od strony 545):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-01.pdf

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci pięcioletniego technikum kształcącego w zawodzie technik renowacji elementów architekturyuzyskują wykształcenie średnie branżowe i, po zdaniu egzaminu maturalnego, wykształcenie średnie.

Technicy renowacji elementów, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. konserwacja i renowacja dzieł sztuki.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej